ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 ZO DŇA 7.10.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, ktoré v súťažnom ročníku 2015/2016 pôsobili v súťaži TIPOS IV. liga Bratislava a riadne celý súťažný ročník dohrali , že druhá časť splátky s projektu TIPOS im bude poukázaná  na účet v priebehu mesiaca október.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov bude možné od 7.10.2016 elektronickou prihláškou.

Schvaľuje:

 • S3BA 15.kolo ŠK Lozorno – FC Malacky 5.11.2016 o 13,30 hod.
 • S3BA 15.kolo FC Rohožník – ŠK Báhoň 5.11.2016 o 13,30 hod.
 • SD3R – FK Inter Ba – od 6.10.2016 hrať domáce stretnutia na ihrisku Drieňová.
 • MD3R 8.kolo FC Ružinov – FC Zohor 18.10.2016 o 15,00 hod. z dôvodu nespôsobilého terénu

Žiada:

 • MZRL ŠK Vrakuňa – poslať do 12.10.2016 na adresu ŠTK písomné zdôvodnenie k neumožneniu prístupu rozhodcovi k internetu a PC po skončení stretnutia dňa 2.10.2016

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S3BA 10.kolo

PŠC Pezinok – Martin Lehocký, Dávad Polaščík – RP predložené

 • S4BA 10.kolo

FC Petržalka akadémia – Marek Vladimír Vlk – RP predložený

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK,  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP:

U.č. 107: Daniel Horváth /1174716/ (ŠK Lozorno, FO S3BA), vylúčený za  HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v PU. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie DP čl. 45/1,2a, od 2.10.2016. /10.-€/

U.č. 108: Besmir Toči /1304361/ (MŠK Iskra Petržalka, MD3R),  vylúčený za  HNS – udretie  päsťou do súpera v oblasti tváre v prerušenej hre, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b,2b od 3.10.2016. /5.-€/

U.č. 109: Patrik Bočkaj /1276640/ (ŠK TOP Pusté Uľany, MD3R), vylúčený za  HNS – udretie  päsťou do súpera v oblasti tváre v prerušenej hre, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa  DP čl. 49/1b,2b od 3.10.2016. /5.-€/

Vylúčení po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:  

U.č.110:Erik Štulrajter /1308419/ (OŠK Slovenský Grob, S4BA)  od 2.10.2016.  /10.-€/

U.č. 111:Jozef Genčúr /1140101/ (FK Karpaty Limbach, S4BA) od 2.10.2016. Po vylúčení sa hráč správal hrubo nešportovo.  DK ukladá  Jozefovi Genčúrovi pozastavenie výkonu športu na 4 týždne  nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b po odstáti disciplinárnej sankcii za 2. ŽK / 10.-€ /.

Pozastavenie výkonu športu po 5 napomenutí ŽK  na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 112: Peter Kročka /1223916/ (ŠK Báhoň, S3BA) od 2.10.2016.  /10.-€/

U.č. 113: Andrej Hrdlička /1227868/ (L. Devínska Nová Ves, S3BA) od 2.10.2016./10.€/

U.č. 114: Martin Meszároš /1177103/ (ŠK Šenkvice, S4BA) od 2.10.2016.  /10.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky

U.č. 115: Ľuboš Baček /ŠK Lozorno, FO – S3BA/. Berie na vedomie stanovisko klubu a VD Ľuboša Bačeka k U.č.102 a ukladá disciplinárnu sankciu – zastavenie činnosti na 3 týždne  nepodmienečne a finančnú pokutu 50.-€, podľa DP čl. 16/1,2 a 48/1c,2b  od 26.9.2016 /10.-€/.

U.č. 116: DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Marošovi Puchnerovi  / OFK Dunajská Lužná – S3BA / za HNS voči hráčovi súpera a následné vykázanie z lavičky náhradníkov počas stretnutia FC Malacky  –  OFK Dunajská Lužná, dňa 2.10.2016. DK BFZ  dňom 3.10.2016 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu, žiada menovaného a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 12.10.2016.

U.č. 117: Dušan Rupec / FC Malacky – tréner S3BA/ Na základe správy delegáta a rozhodcu stretnutia, za opustenie technickej zóny a vykázanie z ľavičky náhradníkov, DK upozorňuje menovaného na porušenie PF a udeľuje disciplinárnu sankciu – UPOZORNENIE. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 118: FK Vajnory – S3BA. Na základe správy delegáta a rozhodcu stretnutia za nešportové správanie hráča Patrika Mozolu po stretnutí udeľuje disciplinárnu sankciu – UPOZORNENIE. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 119: Michal Polák /1340265/(FK Lamač, MD3R). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla podmienečne upustiť 1 mesiac do 30.06.2017. Uvoľnená činnosť od 8.10.2016 a predvoláva menovaného na zasadnutie DK BFZ dňa 13.10.2016 o 16,10 hodine. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/  a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdfhttp://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

 1. a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
 2. b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);
 3. c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);
 4. d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení  spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

 Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ predohrávky stretnutí

PMA1 – 9.kolo: Rača – Vrakuňa 26.10. o 15.30 hod.

PMB1 – 9.kolo: Rača – Vrakuňa 26.10. o 16.30 hod.

PMC   – 9.kolo: Rača – Vrakuňa 26.10. o 16.30 hod.

b/ zmeny s poplatkom

PRPK – 6.kolo: Jablonec – Limbach 13.10. o 17.30 hod.

ŠFK Prenaks Jablonec bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PRPK – 8.kolo: Grinava – Cajla 15.10. o 10.00 hod.

GFC Grinava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS č.3.4 /

c/ termíny dohrávok stretnutí s poplatkom

PMA2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra 12.11. o 10.00 hod.

PMB2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra 12.11. o 11.30 hod.

FA Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

Zmeny termínov stretnutí sú  upravené v ISSF.

 d/ OZNAM KM BFZ:

     Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2016/2017   organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2002 a mladší, mladší žiaci: ročník 2004 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2016, január a február 2017, hrať sa bude st. žiaci – nedeľa a ml. žiaci – sobota. Plánuje sa odohrať celkove 7 kôl od 3.- 4. 12. 2016 do 10. – 11.2.2017. Pokyny k prihláseniu do ZHL BFZ v nasledujúcej US. Termín finálovej časťi ZHL BFZ – 18.2.2017 /sobota/ hala Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok určila na 10.10.2016. Pozvaní rozhodcovia: M. Orlický (predĺžil ospravedlnenie zo zdravotných dôvodov), S. Polomský, P. Ježík, M. Lackovič, M. Abrman, P. Budáč, M. Franek, M. Hrazdira, M. Kalmár, M. Kardelis, T. Kocurek, M. Krčová, P. Pati Nagy, J. Somoši. Pozvánka a rozpis behov boli menovaným poslané mailom.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (1.-2.10.): Strapek – nedostatočný popis procesu kontroly identity družstva nastupujúceho bez registračných preukazov a nesprávny postup pri konfrontácii s nedodržaním ustanovení článkov SP a RS; Martiška – nepravdepodobný čas polčasovej prestávky.

Odstupuje na riešenie DK BFZ PŠC Pezinok za neposlanie DVD zo stretnutí 5. kola S3BA Pezinok – Rovinka) a 7. kolo S3BA Pezinok – Kráľová p/S).

Upozorňuje FK Karpaty Limbach, že klubom dodávané videozáznamy nespĺňajú svojou kvalitou požiadavky uvedené v čl.2 RS a nie sú použiteľné pre prácu odborných komisií. V prípade opakovania takýchto nedostatkov bude klub odstúpený na riešenie DK BFZ.

Ospravedlnenia: Martiška 28.-30.10.; Gaži 8.-9.10.; Pinček 21.-23.10., Farkaš 22.10.–7.11.2016.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister,  Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek,  P. Bútor (7)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2002)                                                                                                                                                                                                                                 na kontrolny zraz v stredu 12.10.2016 o 15:00 hod. na Pasienkoch.

Hráči:

Erik Damián KORČUŠKA, Adam ZBUDILA, Max MATZENAUER, Adam PALACKA, Dominik JANKOVIČ, Gabriel HORNYÁK, Tomáš BEZÁK, Patrik BARTOŠ, Adam IGÁZ, Oliver ŠOUC, Viliam DUFFEK, Bruno GALOVIČ – všetci ŠK Slovan BA, Jakub KLIMENT, Filip RÁCZ – obaja FKM Karlová Ves, Maroš KARDOŠ, Patrik SOÓS  – obaja FK Inter BA, Peter SOKOL, Ján BOLF, Dominik MARKOVIČ, Timothy ZMAJKOVIČ – všetci FC Petržalka akadémia.

Náhradníci:

Samuel GBELEC FKM Karlová Ves, Juraj LACKO ŠK Slovan BA,Pavol ŠIMONČIČ FK Inter BA, Jakub KOLNÍK ŠK Slovan BA.

RT :               

Vedúci tréner: Michal Kováč                                                                                                                                     Tréneri: Ľubomír KORDANIČ,  Maroš SKOVAJSA                                                                                             Vedúci: Pavol MINÁRIK                                                                                                                                           Masér: Róbert DIOŠI

Výstroj hráčov: oblečenie na tréning, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 12.10.2016 o 15:00 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava (Pasienky). Tréningova jednotka prebieha v čase od 15:30 – 17:00.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Ľ Kordanič – 0908 555 956.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. 

N O M I N Á C I A hráčov výberu ObFZ-Vidiek U-12 (nar. po 1.1.2005)                                                                                                                                                                                                             na kontrolný zraz konaný dňa 10.10.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Ternény Rastislav       Králová p. Senci           Heringeš Samuel          MŠK Senec

Gabura Samuel             Sv. Jur                         Dobai Fabian                Modra

Mosnák Andrej             Šenkvice                      Polakovič Lukáš           Šenkvice

Kravarčík Tobias          PŠC Pezinok                Lukáčik Richard           PŠC Pezinok

Kadnár Richard            Ivanka p. D.                 Melioris Nicolas            Ivanka p. D.

Mikuláš Matej              Ivanka p. D.                 Podmanický Tomáš      Ivanka p. D.

Náhradníci:

Tóth Henrich Gabriel    Bernolákovo

Kubačka Gregor           Bernolákovo

Gvozdják Ondrej           PŠC Pezinok

Šéftréner výberov:          Ivan Kolembus

Tréner:                               Róbert Rajt, mob. : 0903/312792

Vedúci:                              Pavol Minárik, mob.: 0911/397156

Zraz nominovaných je 10.10.2016 o 15.00 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Rajt – 0903/312792.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ-V na doriešenie.

 N O M I N Á C I A hráčov výberu ObFZ  Vidiek U13 (nar. po 1.1.2004)

na kontrolný zraz konaný dňa 10.10.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Tomáš Hrušovský            OFK Dunajská Lužná             David Macík               TJ Zah. Jakubov

David Rabek                       TJ Zah. Jakubov                     Alex Prevaj                 TJ Zah. Jakubov

Sebastian Horváth           MŠK Kráľ. pri Senci               Samuel Šagát            MŠK Kráľ. pri Senci   

Marko Janáček                  TJ Rovinka                              Kristián Fontáni       TJ Rovinka

Filip Bousek                       FK Ivanka pri Dunaji              Matej Szocs                  FK Ivanka pri Dunaji

Matej Mučka                       CFK Pezinok – Cajla              Pavlína Hrdličková   SFC Kalinkovo

Náhradníci:

Tóth Henrich Gabriel    Bernolákovo, Kubačka Gregor Bernolákovo, Gvozdják Ondrej PŠC Pezinok.

Šéftréner výberov:          Ivan Kolembus

Tréner:                                 Zaťko Martin

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

Zraz nominovaných hráčov: pondelok . o 15,00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Začiatok treningovej jednotky je o 15,30 hod. – ukončenie tréningovej jednotky je o 17,00 hod.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Ospravedlnenia nominovaných hráčov je potrebné nahlásiť trenerovi Martinovi Zaťkovi   0917 261 027

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ-V na doriešenie.

N O M I N Á C I A  U-12                                                                                                                                       hráčov  nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 17. 10. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Karovič Matúš       Domino BA                          Strapek Jakub               FKP Dúbravka

Remža Samuel       MŠK Iskra Petržalka         Eliáš Lukáš                  Domino BA

Kouřil Kamil           FCL DNV                              Benčič Matúš               Domino BA

Varga Lukáš           FCL DNV                              Hipp Alex                    FK Rača

Balážik Jerguš        NMŠK BA                             Aksamit Patrik               FK Rača

Zeman Lukáš          MŠK Iskra Petržalka          Krupan Samuel              MŠK IskraPetržalka

Šéftréner výberov:       Walter Rischer                                                                                                                                                                                                                                                                  Tréner:                            Ján Hullman                                                                                                                                                                                                                                                                             Asistent trénera:         Peter Baláž                                                                                                                                                                                                                                                                               Vedúci výpravy:          Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 17. 10. 2016 o 16,00 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 16:30 – 18:00.

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016 :

Dátum               Akcia                                 Kategória

Október:

3.10.2016     TZ/TC – NŠK Bratislava       U12-13 BA mes.

3.10.2016     TZ/TC – Ivanka pri Dunaji   U13 BFZ

4.-5.10.2016 Mini Ch. Liga 2016 – Finále (Nemšová) U12 – FK

5.-8.10.2016 1. Blok školenia UEFA B licencie     BFZ

10.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                  U12-13 BA vid.

17.10.2016 TZ/TC – NŠK Bratislava                       U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                  U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

November:

6.-8.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

December:

3 – 4.12.2016 HT – Bratislava Cup                    U13 – FK, výbery

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI