Zápisnica č. 34 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 34
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10. októbra 2016 v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, ,Trnovský 

Ospravedlnení: Medveď , Kováč

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení -p. Farbula

3, Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

4, Informácia k plneniu rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – p. Trnovský

5, Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

6, Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ – p. Richtárik

7, Informácia s VV SFZ zo dňa 6.10.2016 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda požiadal o doplnenie programu o schválenie preplatenia nákladov ( cestovné na autobus + štartovný poplatok) na turnaj rozhodcov v Brne v mesiaci december.

VV BFZ schvaľuje predložený návrh, presúva bod 8 na bod 9 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá, uznesenie 1/33 – VV BFZ odstupuje TJ Borinka na doriešenie DK BFZ za nesplnenie nariadenia VV BFZ.

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie realizačných tímov výberov BFZ – p. Kováč

Návrh na schválenie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula, nakoľko sa regionálny tréner SFZ pre BFZ p. Kováč ospravedlnil zo zasadnutia. Na pozíciu vedúceho družstva výberu BFZ U15 a U13 navrhuje TMK BFZ p. Pavla Minárika, ktorý dlhodobo pôsobil v tejto funkcii pri vekovej kategórii U14. Zároveň TMK BFZ navrhuje na pozíciu maséra výberu U15 p. Róberta Diošiho a pre výbery U14 a U15 p. Mariána Mareša.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje predložený návrh TMK BFZ na obsadenie postov v realizačných tímoch výberov BFZ v kategóriách U15,U14 a U13 na súťažný ročník 2016/2017

p. Pavol Minárik – vedúci družstiev výberov U15 a U13

Róbert Dioši – masér výberu U15

p. Marián Mareš – masér výberov U14 a U13

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 5 Zdržal sa : 2 Proti : 0

K bodu 4 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Na základe požiadavky VV BFZ z ostatného zasadnutia predložil predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 voči plánu.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1. polrok 2016 voči plánu v znení pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Informácia o vyhodnotení MT DANUBE Cup 2016 – p. Farbula

Informáciu o vyhodnotení MT Danube Cup predložil tréner výberu U17 p. Vladimír Gála prostredníctvom vedúceho sekretára. Vyúčtovanie turnaja bude predložené po dodaní všetkých faktúr od subdodávateľmi.

VV berie na vedomie informáciu o vyhodnotení MT Danube cup a ukladá vedúcemu sekretárovi predložiť vyúčtovanie turnaja na nasledujúce zasadnutie

Termín: Nasledujúce zasadnutie Zodpovedný: Vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Informácia o priebehu súťaží a prihláškach do pohára BFZ

Informáciu o priebehu súťaží predniesol predseda ŠTK p. Richtárik. Konštatoval, že súťaže prebiehajú podľa schválenej termínovej listiny, v prípade adekvátnej požiadavky a dohody klubov sa stretnutia preložia. Najväčší problém sa vyskytuje pri štartoch hráčov vo vyššej vekovej kategórii, ktorým mnohokrát chýba súhlas zákonného zástupcu a potvrdenie telovýchovného lekára.

Do pohára BFZ sa prihlásilo 15 družstiev – 6 družstiev III. liga, 5 družstiev IV. liga, 3 družstvá V. liga a 1 družstvo VI. liga.

Prihlasovanie do zimného pohára BFZ v kategórii seniorov a dorastu bude prostredníctvom ISSF systému.

VV berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží a o príprave zimného turnaja BFZ v kategóriách seniorov a dorastu.

VV BFZ ukladá predsedovi ŠTK BFZ pripraviť propozície k obom turnajom.

Zodpovedný: Predseda ŠTK BFZ Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia s VV SFZ dňa 06.10.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Schválenie príspevku na prefinancovanie nákladov, spojených s turnajom rozhodcov v Brne – preplatenie dopravy + štartovného poplatku

Predseda KRaD predložil návrh na schválenie prefinancovania nákladov na turnaj rozhodcov v Brne dňa 3.12.2016. Náklady predstavujú dopravu autobusom do Brna a zaplatenie štartovného vkladu na turnaji.

Uznesenie 2/34

VV schvaľuje dotáciu na dopravu a štartovný vklad vo výške 350,- € na turnaj rozhodcov v Brne.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Schválenie štartovného poplatku na ZHL mládeže pre ročník 2016/2017

Predseda BFZ predložil návrh na výšku štartovného poplatku pre Zimnú halovú ligu prípraviek a žiakov. Suma v minulých rokoch bola 100,- € a navrhuje ju nemeniť.

Uznesenie 3/34

VV schvaľuje štartovný vklad pre zimnú halovú ligu mládeže ( prípravka a žiaci) vo výške 100,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie:

Informáciu s pracovného stretnutia na FAČR a Pražskom futbalovom zväze, ktorého sa zúčastnili predseda a vedúci sekretár.

Informáciu s pracovného stretnutia v Ljubľani

Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ s predstaviteľmi FK dňa 22.11.2016

o 18:30 hod v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji.

Informáciu o stretnutí predsedov družobných zväzov v dňoch 25-27.10 v Brne.

Informáciu o príprave MHT Dan cup 2016.

Informáciu o príprave výberu BFZ seniorov

Člen VV BFZ p. Lônčík navrhol oceniť plaketou  in memoriamp. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov

Uznesenie 4/34

VV BFZ schvaľuje oceniť plaketou  in memoriam p. Júliusa Slávika pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

V Bratislave 10.10.2016                          Zapísal: Ján Farbula

                                                                Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI