ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 ZO DŇA 14.10.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.11.2016 o 18:30 sa v matičnom dome v Ivanke pri Dunaji uskutoční stretnutie vedenia BFZ so zástupcami FK. Pozvánka bude zverejnená na webovej stránke BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, ktoré v súťažnom ročníku 2015/2016 pôsobili v súťaži TIPOS IV. liga Bratislava a riadne celý súťažný ročník dohrali , že druhá časť splátky s projektu TIPOS im bude poukázaná  na účet v priebehu mesiaca október.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov a aj dorastu je možné od 12.10.2016 do 30.11.2016 elektronickou prihláškou. Maximálny počet účastníkov seniorov je 28. Družstvá budú rozdelené do štyroch 7-členných skupín. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 21.-22.1.2017. Upredňostnené budú družstvá, ktoré sa prihlásili aj do Pohára BFZ. Predbežná cena pre seniorov je cca 550 €, pre dorast cca 250 €. Prípadné ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK.

Schvaľuje:

 • S3BA 15.kolo FK Vajnory – PŠC Pezinok 5.11.2016 o 13,30 hod.

Žiada:

 • S4BA SFC Kalinkovo – poslať do 19. 10. 2016 na adresu ŠTK písomné zdôvodnenie k nevyveseniu zástavy BFZ počas majstrovského stretnutia.

 • S4BA ŠK Závod – poslať na adresu ŠTK písomné zdôvodnenie k nenahratiu súpisky nominovaných hráčov na stretnutie 30 min. pred stretnutím v zmysle RS.

Odstupuje na DK:

 • S4BA TJ Záhoran Jakubov za nedostatočnú ÚS – vniknutie diváka na HP počas majstrovského stretnutia 11.kola

Berie na vedomie:

 • MZRL ŠK Vrakuňa – vyjadrenie, o ktoré ŠTK žiadalo v predchádzajúcej úradnej správe, a je postačujúce.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S4BA 11.kolo

TJ Slovan Viničné – Lukáš Figura – RP vyžiadaní od 7.10.2016

 • SZRL 11.kolo

FC Ružinov Ba – Peter Zeman – RP vo vyžiadaní od 5.10.2016

 • MZRL 11.kolo

SDM Domino – Jakub Čunderlík – RP vo vyžiadaní od 5.10.2016

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 120: Denis Indrichovič /1241642/ (FC Petržalka Akadémia, S4BA),  vylúčený za  HNS – kopnutie súpera ležiaceho na zemi v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b,2b od 10.10.2016. /10.-€/

U.č. 121: Oliver Dobrovič /1337844/ (MŠK Králová pri Senci, PRSC ),  vylúčený za kopnutie súpera riskantným spôsobom v prerušenej hre, Nesprávne kvalifikovaný priestupok, bez disciplinárnej sankcii, uvoľnenie činnosti od 14.10.2016. Disciplinárna komisia nariaďuje klubu ochranné opatrenie, aby klub v záujme prevencie a prevýchovy prerokoval podstatu disciplinárneho previnenia s previnilcom, podľa DP, čl. 43/1,2q. Poplatok za prerokovanie 5.-€

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.122:Juraj Senaši/1184658/ (ŠK Bernolákovo, S3BA) od 10.10.2016. /10.-€/

U.č.123:František Griga/1174011/ (TJ Slovan Viničné, S4BA) od 10.10.2016. /10.-€/

U.č.124:Martin Drahoš/1202236/ (ŠK Závod, S4BA) od 10.10.2016. /10.-€/

U.č. 125: Patrik Markovič /1302964/ (NMŠK 1922 Bratislava, MD3R) od 9.10.2016. /5.-€/

Pozastavenie výkonu športu po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U. č. 126: Dušan Milanovič/1371104/ (ŠK Tomášov, S3BA) od10.10.2016

U.č. 127: Sebastián Tábora/1116149/ (FK Karpaty Limbach, S4BA) od10.10.2016

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 128: Maroš Puchner /OFK Dunajská Lužná, asistent trénera – S3BA/. Berie na vedomie stanovisko klubu, ktoré sa nezhoduje so správou DS a R. Vyjadrenie  AT Maroša Puchnera k U.č.116 nebolo doručené. DK ukladá disciplinárnu sankciu – zákaz viesť družstvo z hráčskej lavičky a zákaz vstupu do priestorov extra sedenia počas súťažných stretnutí na časové obdobie 6 týždňov nepodmienečne a finančnú pokutu 50.-€ za nedoručenie vyjadrenia, podľa DP čl. 16/1,2 a 47/1b,2b od 3.10.2016 /10.-€/.

U.č. 129: Miroslav Koričár /1306970/(ŠK Žolík Malacky, SZRL). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla podmienečne upustiť 1 týždeň do 30.06.2017. Uvoľnená činnosť, poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 130: PŠC Pezinok /S3BA/. Odstúpenie KRaD za nedoručené DVD, DK berie na vedomie a oznamuje komisii, že DVD boli zaslané na nesprávnu adresu, ale už sú k dispozícii pre potrebu KRaD na sekretariáte BFZ. DK udeľuje disciplinárnu sankciu klubu PŠC Pezinok,UPOZORNENIE. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 131: Michal Polák /1340265/(FK Lamač, MD3R). Dostavil sa menovaný so zástupcom klubu p. Romanom Mészárosom. Prevedený pohovor s poučením.

U.č. 132: Záhoran Jakubov – S4BA. Na základe správy delegáta za vbehnutie diváka na HP v 90 minúte stretnutia a následné jeho rýchle opustenie HP, udeľuje disciplinárnu sankciu klubu za nezabránenie vstupu – UPOZORNENIE. V prípade podobného opätovného disciplinárneho previnenia, DK uloží klubu prísnejšie disciplinárne sankcie. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ termín dohrávky stretnutia

PMA1 – 4.kolo: DNV – Rača 20.10. o 16.30 hod.

b/ zmeny s poplatkom

PMA1 – 9.kolo: FC Petržalka – FK Inter 26.10. o 18.00 hod.

PMC9.kolo: FC PetržalkaFK Inter 26.10. o 16.00 hod.

FC Petržalka akadémia bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-/ RS čl.3.4 /

PMA1 – 9.kolo: K.Ves – Slovan 27.10. o 17.30 hod.

PMB1 – 9.kolo: K.Ves – Slovan 27.10. o 16.30 hod.

PMC – 9.kolo: K.Ves – Slovan 27.10. o 15.30 hod.

FKM Karlová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-/ RS čl.3.4 /

PRPK – 9.kolo: Vištuk – PŠC Pezinok 22.10. o 10.00 hod.

PŠC Pezinok bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-/ RS čl.3.4 /

c/zmeny

PRMA – 11.kolo: Jakubov – Kostolište 6.11. o 11.00 hod.

PRPK – 11.kolo: Cajla – Modra 5.11. o 10.30 hod.

d/odložené stretnutie z dôvodov chorobnosti hráčov

PRSC8.kolo: RovinkaIvanka p/D.odložený na neurčito

Žiadame uvedené FK o nahlásenie termínu odohratia stretnutia.

Zmeny termínov stretnutí upravené v ISSF.

d/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2016/2017  organizujeme Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov a prípraviek ,, O Pohár predsedu BSK. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie 

Starší žiaci: ročník 2002 a mladší hrací deň – nedeľa

Mladší žiaci: ročník 2004 a mladší – hrací deň – sobota

Miesto konaniast. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOŠ Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

Prípravky: ročník 2006 a mladší – hrací deň – Sobota a Nedeľa

Miesto konania – športová hala pri ZŠ v Tomášove.

Všetky turnajsa odohrajú v mesiacoch december 2016, január a február 2017,

Plánuje sa odohrať celkove 7 kôl od 3.- 4. 12. 2016 do 10. 11.2.2017. Pokyny k prihláseniu do ZHL BFZ v nasledujúcej US /upresňujeme termíny/.

Termín finálovej časťi ZHL BFZ st. a ml. žiakov 18.2.2017 /sobota/ hala Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Na náhradnom termíne fyzických previerok vyhoveli: P. Ježík, P. Budáč, M. Franek, M. Hrazdira, M. Kalmár, M. Kardelis, T. Kocurek, M. Krčová a P. Pati Nagy. Nevyhovel: M. Abrman. Ospravedlnení: M. Orlický, S. Polomský, M. Lackovič. Nezúčastnil sa: J. Somoši.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (8.-10.10.):

Henček – nedostatočný popis priestupku pri udelení 1. ŽK (zakázaná hra rukou v pokutovom území nie je sama osebe nešportovým správaním);

Kocurek – k dátumu narodenia lekára nie je priradené žiadne meno.

Ospravedlnenia: Kachnič 28.-30.10.; Maretta 22.10.; Martinkovič 21.-23.10.; Vasilenko 5.-6.11.; Abrman od 10.10.; Jablonický 19.-25.10.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, P. Bútor (7)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 17.10.2016 v Bratislave.

Hráči:

Dávid Šmilňák  SDM Domino Goran Pilinský FK Rača BA

Richard Rusnák SDM Domino Marián Fendek Iskra Petržalka

Arian Zarei TJ Jarovce BA Samuel Tóth Iskra Petržalka

Anton Malík  ŠK Vrakuňa BA Dominik Gaál FK Rača BA

Samuel Markócsy NMŠK 1922 Jozef Lorenc SDM Domino

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica Jean-Michel Andok SDM Domino

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Lukáš Hargaš 

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 17.10.2016 o 16,00 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 16:30 – 18:00

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hargašovi na m. 0948 605 089. Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 17. 10. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Karovič Matúš Domino BA Strapek Jakub FKP Dúbravka

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka Eliáš Lukáš Domino BA

Kouřil Kamil FCL DNV Benčič Matúš Domino BA

Varga Lukáš FCL DNV Hipp Alex FK Rača

Balážik Jerguš NMŠK BA Aksamit Patrik FK Rača

Zeman Lukáš MŠK Iskra Petržalka Krupan Samuel MŠK IskraPetržalka

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Ján Hullman 

Asistent trénera: Peter Baláž

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 17. 10. 2016 o 16,00 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 16:30 – 18:00.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669. Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

N O M I N Á C I A  výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz v pondelok 24.10.2016 o 15:00 hod. v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 BA.

Hráči:

Maxim BODNÁR ŠK Slovan BA Matúš Tobias VICIAN ŠK Slovan BA

Richard HEČKO ŠK Slovan BA Arthur J.PODZÁMSKY ŠK Slovan BA

Filip ZÁMEČNÍK ŠK Slovan BA Alex LOVÁS ŠK Slovan BA

William VESELÍK ŠK Slovan BA Marek MYDLA ŠK Slovan BA

Rudolf BOŽIK ŠK Slovan BA Stanislav TURČÁNIK FK Inter BA

Stanislav MATELEHA FK Inter BA Matej NEMEC FK Inter BA

Tobias ČONGRÁDY FK Inter BA Samuel HASOŇ FK Inter BA

Maximilián MAJERNÍK FKM K. Ves Adam CHRUPKA FK Inter BA

Matúš KOSEČEK FKM K. Ves Matúš TUPÝ FC Petržalka akad.

Matej BUGALA FC Petržalka akad. Dominik VÉGH FC Petržalka akad

Anton TUHÝ SDM Domino Peter ŠUPLATA MŠK Senec

Náhradníci:

Róbert SZITÁS FC Petržalka akad Adam ŠIŠKA FC Petržalka akad.

Filip BIELEK FC Petržalka akad. Martin MAKUCH FKM K. Ves

Samuel BLAŽEK SDM Domino Jakub LAURO ŠK Slovan Bratislava

Filip NOVAKOV ŠK Slovan BA Timotej MURCKO ŠK Slovan BA

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 24.10.2016 o 15:00 hod. na štadióne NMŠK 1922 v Bratislave na ulici Tomášikova. Tréningova jednotka prebieha v čase od 15:30 – 17:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                    Akcia                            Kategória

Október:

17.10.2016 TZ/TC – NMŠK Bratislava    U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Slovan Bratislava    U15 BFZ

24.10.2016 TZ/TC – NMŠK Bratislava    U14 BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji    U12-13 BA vid.

27.10.2016 TZ/TC seniori                            BFZ

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

November:

2.11.2016 PZ – Výber BFZ – JmKFS (Rača) U13, U14 BFZ

6.-7.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie   BFZ

9.10.2016 PZ – JmKFS – Výber BFZ              U15 BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie     BFZ

19.-20.11.2016 TU – Seniori BFZ (Tatranská Lomnica) seniori BFZ

24.11.2016 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie (ZS) BFZ

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu  U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie  (ZS)   BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu   U12   ObFZ BA – mesto

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI