ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 ZO DŇA 11.11.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.11.2016 o 18:30 sa v matičnom dome v Ivanke pri Dunaji uskutoční stretnutie vedenia BFZ so zástupcami FK. Pozvánka bude zverejnená na webovej stránke BFZ a zaslaná elektronickou poštou na FK.

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2016 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov a aj dorastu je možné do 30.11.2016 elektronickou prihláškou. Maximálny počet účastníkov seniorov je 28. Družstvá budú rozdelené do štyroch 7-členných skupín. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 21.-22.1.2017. Uprednostnené budú družstvá, ktoré sa prihlásili aj do Pohára BFZ. Predbežná cena pre seniorov je cca 550 €, pre dorast cca 250 €. Prípadné ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 187: Denis Michálek /1310484/ (FC Malacky, S3BA), vylúčený za HNS, úmyselné kopnutie súpera nadmernou silou bez možnosti hrať s loptou. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne, podľa DP čl.45/1,2a od 6.11.2016. / 10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.188:Peter Mikula /1155782/ (FC Malacky,S3BA), od 6.11.2016. / 10.-€/

U.č.189:Róbert Keszegh /1382174 (ŠK Vrakuňa Bratislava, SZRL) od 7.11.2016. / 5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.190:Štefan Tučáni /1121112/ (ŠK Bernolákovo, S3BA) od 6.11.2016. /10.-€/

U.č.191:Pavol Černý /1284927/ (FK Rača Bratislava, SD3R) od 7.11.2016. / 5.-€/

U.č.192:Tomáš Pogač /1240106/ (SFC Kalinkovo, S4BA) od 7.11.2016. /10.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.193:TJ Borinka, S4BA. Dostavil sa zástupca klubu TJ Borinka p. Dušan Rau a podal vysvetlenie ohľadom nesplnenia termínu infraštruktúry štadióna. Disciplinárna sankcia – zákaz uskutočnenia súťažných stretnutí na štadióne TJ Borinka /S4BA/ od 11.11.2016 do splnenia požadovanej infraštruktúry. Činnosť bude uvoľnená po nahlásení splnenia uvedeného nedostatku a kontrole ŠTK. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 194: Martin Szep /1191739/ (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Za HNS voči delegovanej osobe na lavičke náhradníkov, ktoré je uvedené v zápise o stretnutí a v správe DS, DK udeľuje menovanému disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b od 7.11.2016 s prerušením disciplinárnej sankcie počas zimnej prestávky. / 10.-€/

U.č. 195: Ivan Slávik / OFK Dunajská Lužná, S3BA/. DK začína disciplinárne konanie voči trénerovi Ivanovi Slávikovi za HNS voči delegovanej osobe po stretnutí FK Slovan Ivanka pri Dunaji – OFK Dunajská Lužná dňa 6.11.2016. DK BFZ dňom 7.11.2016 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu, žiada Ivana Slávika a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 15.11.2016.

U.č. 196: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Doručené vyjadrenie k U.č.181. DK berie na vedomie vyjadrenie klubu a pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.11.2016 o 16,15 hod. prezidenta klubu p. Zoroslava Smolinského na vysvetlenie písomného stanoviska.

U.č. 197: FK Inter Bratislava, S3BA. Doručené vyjadrenie k U.č.182. DK berie na vedomie vyjadrenie klubu a pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.11.2016 o 16,15 hod. prezidenta klubu p. Jozefa Barmoša na vysvetlenie písomného stanoviska.

U.č. 198: TJ Čunovo, S4BA. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k porušeniu povinnosti organizátora ( organizátor umožnil vstup osôb s pyrotechnikou do priestorov štadióna ) v stretnutí TJ Čunovo – FC Petržalka akadémia /S4BA/ v termíne do 15.11.2016.

U.č. 199: FC Petržalka Akadémia, S4BA. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS – k zapáleniu pyrotechniky v sektore hostí na konci stretnutia TJ Čunovo – FC Petržalka akadémia /S4BA/ v termíne do 15.11.2016.

U.č. 200: ŠK Lozorno, FO, S3BA. DK žiada VD p. Ľuboša Bačeka o písomné vyjadrenie k údajnému napadnutiu vylúčeného hráča Denisa Micháleka v útrobách štadióna v stretnutí ŠK Lozorno, FO – FC Malacky /S4BA/ v termíne do 15.11.2016.

U.č. 201: ŠK Lozorno, FO, S3BA. DK žiada HU p. Borisa Kramára o písomné vyjadrenie k údajnému napadnutiu vylúčeného hráča Denisa Micháleka v útrobách štadióna v stretnutí ŠK Lozorno, FO – FC Malacky /S4BA/ v termíne do 15.11.2016.

U.č. 202: FC Malacky, S3BA. DK žiada VD p. Lukáša Višvádera o písomné vyjadrenie k údajnému napadnutiu vylúčeného hráča Denisa Micháleka v útrobách štadióna v stretnutí ŠK Lozorno, FO – FC Malacky /S4BA/ v termíne do 15.11.2016.

U.č. 203: FC Rohožník, prípravka -PRMA/. Na základe odstúpenia KM, DK začína disciplinárne konanie voči klubu FC Rohožník za svojvoľné zrušenie stretnutia trénerom Patrikom Trojákom, bez oznámenia riadiacemu orgánu. Na stretnutie pricestoval rozhodca stretnutia. Žíada klub o písomné stanovisko s odôvodnením neodohratia stretnutia v termíne do 15.11.2016.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ/RaPP/, v ktorom sú uvedenékonkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1.7. do 31.8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1.7. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 1. 1. do 15.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bezobmedzenia),

d) od 1.1. do 30.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

Výklad pojmu registračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t.j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu registračné obdobie s obmedzením: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t.j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12,odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ termíny dohrávok stretnutí

PMA2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra 12.11. o 10.00 hod.

PMB2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra 12.11. o 11.30 hod.

PRMA – 10.kolo: Stupava – Rohožník 12.11. o 10,00 / HP Borinka /

PRMA – 11.kolo: Rohožník – Lozorno 17.11. o 13.00 hod.

b/ RS čl.3.4 – poplatok za zmenu termínu stretnutia

FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € za dodatočnú zmenu termínu stretnutia 11. kola

c/ KM berie na vedomie písomné stanoviska ŠK Lozorno a FC Rohožník vo veci neodohrania stretnutia 11.kola súťaže PRMA: FC Rohožník – ŠK Lozorno, ktoré sa malo hrať 6.11. o 10.00 hod.

d/ KM odstupuje na doriešenie DK BFZ FC Rohožník za porušenie SP čl.69 /neodohraté stretnutie v stanovenom termíne zo strany FC Rohožník/.

e/ jesenná časť súťaží prípraviek

PMA1: víťaz jesennej časti – ŠK Slovan Bratislava

PMB1: víťaz jesennej časti – FK Inter Bratislava

PMC : víťaz jesennej časti – ŠK Vrakuňa Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaží PMA1, PMB1, PMC: 16.kolo25.3.2017

PMA2: víťaz jesennej časti – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

PMB2: víťaz jesennej časti – FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaží PMA2, PMB2: 14.kolo25.3.2017

PMA3: víťaz jesennej časti – TJ Jarovce Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaže PMA3: 11.kolo1.4.2017

PRMA: víťaz jesennej časti – OŠK Láb

Začiatok jarnej časti súťaže PRMA: 14.kolo25.3.2017

PRPK: víťaz jesennej časti – CFK Pezinok-Cajla

Začiatok jarnej časti súťaže PRPK: 16.kolo25.3.2017

PRSC: víťaz jesennej časti – ŠK Tomášov

Začiatok jarnej časti súťaže PRSC: 18.kolo25.3.2017

f/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2016/2017 organizujeme Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov a prípraviek ,, O Pohár predsedu BSK.

Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie

starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,,

prípravky: /ročník 2006 a mladší/ hala pri v Tomášove. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2016, január a február 2017.

Termíny

st.žiaci4.12.,11.12.,18.12.2016,15.1., 22.1.,29.1. a 5.2.2017 /nedeľa/,

ml. žiaci3.12., 10.12. 2016, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.2017 /sobota/, 

prípravky 17.12.,18.12. 2016,15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,12.2., 19.2.2017/SO-NE/.

Termín prihlásenia do ZHL BFZ mládeže je do 13.11. 2016 spolu so štartovným vkladom na družstvo v sume 100,-.

Záväznú prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/ , alebo www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Zatiaľ prihlásené družstvá

Starší žiaci: 1. Ž. Malacky, 2. Ivanka p. Dun., 3. SDM Domino A a B, 5. NMŠK, 6. Ham. Šamorín, 7. N. Dedinka, 8. Iskra Petržalka, 9. Scorpions , 10. ŠK Šenkvice

Mladší žiaci: 1. Ž. Malacky, 2. Ivanka p. Dun., 3. SDM Domino, 4. NMŠK A a B, 6. FK Rača, 7. Iskra Petržalka A a B, 9. Kráľová p. S., 10. Limbach, 11. Kalinkovo, 12. N. Dedinka, 13. PFA Šamorín, 14. ŠK Šenkvice, 15. TJ Čunovo

Prípravka: 1. Ivanka p./Dun., 2. Kráľová p.S.,3. Chorv.Grob, 4. Kalinkovo, 5. Sl. Modra, 6. Malinovo, 7. N. Dedinka, 8. ŠK Šenkvice, 9. FKM Stupava

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a potvrdený termín doškoľovacieho seminára delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017.

Oznamuje termín seminára frekventantov programu Talent – Mentor 26.-27.11.2016 v Senci. Program s podrobnými inštrukciami bol pozvaným poslaný emailom.

Na základe oznámenia sekretariátu BFZ konštatuje, že rozhodcovia P. Budáč, M. Lackovič, D.Olša, K.Samko, J.Somoši a nedodržali termín vygenerovania faktúry na uhradenie členského poplatku člena SFZ.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (5.-6.11.):

Triskal – nedostatočný popis procesu kontroly identity hráčok štartujúcich bez RP (uvedenú skutočnosť nijako nezdôvodňuje).

Ospravedlnenia: Szakáll do začiatku jarnej časti; Dujava 12.-13.11.

Trénersko – metodická komisia:

Oznamuje , že 26.11.2016 a 27.11.2016 organizuje 1. kolo halovej sezóny mládeže SFZ. Projekt HSM SFZ chlapcov je určený pre kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže a Grassroots, ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2016-17. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu starších žiakov U15 a mladších žiakov U13.

 1. kolo turnaja sa uskutoční v Dome športu (Junácka 6, 832 80 Bratislava):

– Termín 26.11.2016 určený pre družstvá mladších žiakov U13 (nar. po 1.1.2004)

– Termín 27.11.2016 určený pre družstvá starších žiakov U15 (nar. po 1.1.2002)

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2016 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardun, E. Baláž, V. Opálek (12).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Dátum                      Akcia                                   Kategória

November:

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

19.-20.11.2016 TU – Seniori BFZ (Tatranská Lomnica) seniori BFZ

22.11.2016 TZ/TC – Dom športu (hala) U13 BFZ

24.11.2016 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie (ZS) BFZ

26.11.2016 HT – HSM SFZ – Dom športu kluby UTM + Grassroots U13

27.11.2016 HT – HSM SFZ – Dom športu kluby UTM + Grassroots U15

29.11.2016 TZ/TC – Dom športu (hala) U13 BFZ

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie (ZS) BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu U12 ObFZ BA – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI