ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 ZO DŇA 18.11.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.11.2016 o 18:30 sa v matičnom dome v Ivanke pri Dunaji uskutoční stretnutie vedenia BFZ so zástupcami FK. Pozvánka je zverejnená na webovej stránke BFZ a bola zaslaná elektronickou poštou na FK.

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2016 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov a aj dorastu je možné do 30.11.2016 elektronickou prihláškou. Maximálny počet účastníkov seniorov je 28. Družstvá budú rozdelené do štyroch 7-členných skupín. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 21.-22.1.2017. Uprednostnené budú družstvá, ktoré sa prihlásili aj do Pohára BFZ. Predbežná cena pre seniorov je cca 550 €, pre dorast cca 250 €. Prípadné ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK.

Disciplinárna komisia:

U.č. 204: Ivan Slávik / OFK Dunajská Lužná, S3BA/. Doručené vyjadrenie k U.č.195. DK berie na vedomie vyjadrenie menovaného a klubu, uvoľnená činnosť od 18.11.2016. Disciplinárna sankcia – finančná pokuta 50. -€, podľa čl. 48/1a,2a. / 10.-€/

U.č.205:Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 196 a vysvetlenie prezidenta klubu na zasadnutí DK. Za HNS divákov v sektore H (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky osobami bez identifikácie klubu a jej vhodenie na HP s umelou trávou, ktorá spôsobila vysoké finančné škody) ukladá DS – finančnú pokuta 500-€, podľa čl. 58/1a,b,c,f, 3, čl.12 DP a čl. 62 SP. /10.€/  

U.č.206: FK Inter Bratislava, S3BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.197 a vysvetlenie prezidenta klubu na zasadnutí DK. Za porušenie povinnosti organizátora stretnutia ukladá DS – finančnú pokuta 100-€, podľa čl. 57/1a,b, 2 a čl.12 DP./10.€/Zároveň žiada o zaslanie Organizačného a návštevného poriadku štadióna, do 23.11.2016.

U.č.207: TJ Čunovo, S4BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.198. Za porušenie povinnosti organizátora stretnutia ukladá DS – finančnú pokuta 50-€, podľa čl. 57/1,b, 2 a čl.12 DP./10.€/

 U.č.208: FC Petržalka Akadémia, S4BADK konštatuje, že klub sa v stanovenej lehote k U.č.199 nevyjadril a ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/2b, 3 a čl. 12 DP. /10.€/  

U.č. 209: ŠK Lozorno, FO, S3BA. Doručené vyjadrenie k U.č.200 a 201. DK berie na vedomie vyjadrenie bez prijatia ďalších opatrení a v prípade zistenia nových skutočnosti k prípadu začne nové disciplinárne konanie.

U.č. 210: FC Malacky, S3BA. Doručené vyjadrenie k U.č.202. DK berie na vedomie vyjadrenie bez prijatia ďalších opatrení a v prípade zistenia nových skutočnosti k prípadu začne nové disciplinárne konanie.

U.č. 211: FC Rohožník, prípravka -PRMADoručené vyjadrenie k U.č.203. DK na základe odstúpenia KM ( nenahlásenie nespôsobilej HP riadiacemu orgánu) udeľuje: FC Rohožník, PRMA UPOZORNENIE, podľa čl. 10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ termíny dohrávok stretnutí / nespôsobilý terén a nepriaznivé počasie /

PMA2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra 18.3.2017 o 10.00 hod.

PMB2 – 6.kolo: FA Bratislava – MŠK Iskra 18.3.2017 o 11.30 hod.

PRMA – 10.kolo: Stupava – Rohožník 18.3.2017 o 11.00 hod. / HP Borinka /

b/ víťazí po jesennej časťi súťaží prípraviek

PMA1: víťaz jesennej časti – ŠK Slovan Bratislava

PMB1: víťaz jesennej časti – FK Inter Bratislava

PMC : víťaz jesennej časti – ŠK Vrakuňa Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaží PMA1, PMB1, PMC: 16.kolo – 25.3.2017

PMA2: víťaz jesennej časti – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

PMB2: víťaz jesennej časti – FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaží PMA2, PMB2: 14.kolo – 25.3.2017

PMA3: víťaz jesennej časti – TJ Jarovce Bratislava

Začiatok jarnej časti súťaže PMA3: 11.kolo – 1.4.2017

PRMA: víťaz jesennej časti – OŠK Láb

Začiatok jarnej časti súťaže PRMA: 14.kolo – 25.3.2017

PRPK: víťaz jesennej časti – CFK Pezinok-Cajla

Začiatok jarnej časti súťaže PRPK: 16.kolo – 25.3.2017

PRSC: víťaz jesennej časti – ŠK Tomášov

Začiatok jarnej časti súťaže PRSC: 18.kolo – 25.3.2017

c/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. 

Vekové kategórie – 

starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

 mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača, 

Termíny 

st. žiaci – 4.12.,11.12.,18.12.2016,15.1., 22.1.,29.1. a 5.2.2017 /nedeľa/, 

ml. žiaci – 3.12., 10.12. 2016, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.2017 /sobota/. Finálová časť ZHL BFZ st. a ml. žiakov sa bude hrať 18. 2 2017 /sobota/ v hale Domu Športu v Bratislave

Zaradené družstvá – starší žiaci: 1. ŠK Ž. Malacky, 2. FK Ivanka p./Dun., 3. SDM Domino „A“ a „B“, 5. NMŠK 1922, 6. FK Hamul.-Šamorín, 7. ŠK N. Dedinka, 8. Iskra Petržalka, 9. FK Scorpions, 10. ŠK Šenkvice, 11. ŠK Vrakuňa, 12. FKP Dúbravka „A“ a „B“, 14. FK Lamač, 15. ŠK Tomášov, 16. NMŠK 1922 – žiačky. Mladší žiaci: 1. ŠK Ž. Malacky, 2. FK Ivanka p./Dun., 3. SDM Domino, 4. NMŠK 1920 „A“ a „B“, 6. FK Rača, 7. Iskra Petržalka „A“ a „B“, 9. MŠK Kráľová p. S., 10. FK Limbach, 11. SFC Kalinkovo, 12. ŠK N. Dedinka, 13. PFA Šamorín, 14. ŠK Šenkvice, 15. TJ Čunovo, 16. Slovan Modra, 17. ŠK Vrakuňa, 18. FK Lamač, 19. ŠK Bernolákovo, 20. FK Blatné.

Zimnú halovú ligu prípaviek organizuje Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek /rudolf.hupka@futbalsfz.sk/.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a potvrdený termín doškoľovacieho seminára delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017.

Oznamuje termín seminára frekventantov programu Talent – Mentor 26.-27.11.2016 v Senci. Program s podrobnými inštrukciami bol pozvaným poslaný mailom.

Odstupuje na riešenie DK BFZ za nedodanie DVD v stanovenom termíne nasledujúce družstvá:

PŠC Pezinok (S3BA, 14. kolo, Pezinok – Bernolákovo),

ŠK Báhoň (S3BA, 14. kolo, Báhoň – Most p./B),

FC Petržalka Akadémia (S4BA, 12. kolo, Petržalka – V. Leváre; 14. kolo, Petržalka – Vrakuňa),

TJ Slovan Viničné (S4BA, 15. kolo, Viničné – Jablonové),

FK Karpaty Limbach (S4BA, 15. kolo, Limbach – Domino),

SFC Kalinkovo (S4BA, 15. kolo, Kalinkovo – Šenkvice).

Trénersko – metodická komisia:

Oznamuje klubom, že 26.11.2016 a 27.11.2016 organizuje 1. kolo halovej sezóny mládeže SFZ. Projekt HSM SFZ chlapcov je určený pre kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže a Grassroots, ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2016-17. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu starších žiakov U15 a mladších žiakov U13.

1. kolo turnaja sa uskutoční v Dome športu (Junácka 6, 832 80 Bratislava):

– Termín 26.11.2016 určený pre družstvá mladších žiakov U13 (nar. po 1.1.2004)

– Termín 27.11.2016 určený pre družstvá starších žiakov U15 (nar. po 1.1.2002)

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2017 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardun, E. Baláž, V. Opálek, J. Hlavenka, J. Balog, K. Schulz, V. Horváth, P. Máťuš, P. Adámek, M. Hulak (19).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na KZ v utorok 22.11.2016 o 13:00 hod. v Športovej hale Dom športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Hráči:

Branislav ČOMOR FKM Karlova Ves Oliver VAJDA FKM Karlova Ves

Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec Oliver LEDNÁR FKM Karlova Ves

Oliver BARKOL MŠK Senec Michal POLČÁK MŠK Senec

Dionýz ALEX ŠK Vrakuňa Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec

Alex RUSŇAK NMŠK 1922 Samuel BENKO ŠK Slovan Bratislava

Oliver ŠUTO ŠK Slovan Bratislava Michal KOVÁČ ŠK Slovan Bratislava

Artur ZÁHON ŠK Slovan Bratislava Ján MURGAS ŠK Slovan Bratislava

Peter JURITKA ŠK Slovan Bratislava Andrej MIKOLÁŠ ŠK Slovan Bratislava

Náhradníci:

Jakub POPÍK ŠK Slovan Bratislava Samuel KOLLÁR ŠK Slovan Bratislava

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: halovky, športová mikina, tričko, dlhé termoprádlo (vrch), štulpne, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 22.11.2016 o 12:30 hod. v Športovej hale Dom športu, Junácka 6,

832 80 Bratislava,. Predpokladané ukončenie je plánované cca. o 15:20 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihoríkovi – 0908 425 109. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na KZ v stredu 23.11.2016 o 13:00 hod. v Športovej hale Dom športu Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Hráči:

Janko HLPKA MŠK Iskra Petržalka Marián FENDEK MŠK Iskra Petržalka

Samuel SRPOŇ FKM Karlova Ves Adam KLIMEK FK Inter Bratislava

Samuel ZAHUMENSKÝ FKM Karlova Ves Peter GABURA FK Rača

Adam KESZÖCZE FK Rača Goran PILINSKÝ FK Rača

Mário SAUER ŠK Slovan Bratislava Tibor MARICS ŠK Slovan Bratislava

Tomáš KACHNIČ ŠK Slovan Bratislava Boris SÚKENNÍK ŠK Slovan Bratislava

David MURÁR ŠK Slovan Bratislava Martin MIŠOVIČ ŠK Slovan Bratislava

Matej RIZNIČ ŠK Slovan Bratislava Kristian PAULECH ŠK Slovan Bratislava

Náhradníci:

Jakub POPÍK ŠK Slovan Bratislava Samuel KOLLÁR ŠK Slovan Bratislava

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: halovky, športová mikina, tričko, dlhé termoprádlo (vrch), štulpne, chrániče, hygienické potreby, uterák a karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 23.11.2016 o 12:30 hod. v Športovej hale Dom športu, Junácka 6,

832 80 Bratislava,. Predpokladané ukončenie je plánované cca. o 15:20 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihoríkovi – 0908 425 109. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

  Dátum                         Akcia                                          Kategória

November:

19.-20.11.2016 TU – Seniori BFZ (Tatranská Lomnica) seniori BFZ

22.11.2016 TZ/TC – Dom športu (hala) U13 BFZ

24.11.2016 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie (ZS) BFZ

26.11.2016 HT – HSM SFZ – Dom športu kluby UTM + Grassroots U13

27.11.2016 HT – HSM SFZ – Dom športu kluby UTM + Grassroots U15

29.11.2016 TZ/TC – Dom športu (hala) U13 BFZ

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie (ZS) BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu U12 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI