ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 ZO DŇA 09.12.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje nové telefónne číslo na BFZ: 02/ 4319 1398

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2016 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2016.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.1.2017 o 19:00 hod. sa uskutoční 3.reprezentačný ples BFZ, spojený so slávnostným vyhlásením jedenástky roka 2016. Vstupenky na ples je možné si objednať u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu. Cena jednej vstupenky je 50€.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ, že im bol elektronickou poštou zaslaný anketový lístok pre hlasovanie jedenástky roka 2016. Vyplnený anketový lístok s pečiatkou FK a podpisom štatutárneho zástupcu FK je potrebné doručiť na sekretariát BFZ do 20.12.2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje, že vyžrebovanie ZT seniorov aj dorastu je zverejnené na oboch webových stránkach BFZ

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. Vekové kategórie – starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

b/ KM BFZ oznamuje, že rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL nahrávali cez ISSF.

MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

Program 1.kola – 10.12.2016 – sobota :

09,00 h

FK Rača

MŠK Iskra Petržalka „A“

Priat.zápas

09,50 h

PFA ŠTK Šamorín

NMŠK 1922 „B“

10,40 h

ŠK Bernolákovo

FK Blatné

11,30 h

ŠK Vrakuňa BA

ŠK Nová Dedinka

12,20 h

FK Slovan Ivanka p/D.

FK Lamač

13,10 h

MŠK Iskra Petržalka „B“

MŠK Kráľová p/Senci

14,00 h

SDM Domino BA

TJ Čunovo

14,50 h

SFC Kalinkovo

FC Slovan Modra

15,40 h

NMŠK 1922 „A“

FK Karpaty Limbach

16,30 h

ŠK Šenkvice

ŠK Žolík Malacky

Priat.zápas

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina – Bratislava

Program 2.kola – 11.12.2016 – nedeľa :

09,00 h

NMŠK 1922 BA -žiačky

SDM Domino„B“

10,00 h

ŠK Tomášov

MŠK Iskra Petržalka

11,00 h

ŠK Žolík Malacky

ŠK Vrakuňa BA

12,00 h

FKP Dúbravka „B“

FK Slovan Ivanka p/D.

13,00 h

FK Š.Hamuliakovo

FK Lamač BA

14,00 h

FK Scorpions BA

FKP Dúbravka „A“

15,00 h

ŠK Nová Dedinka

ŠK Šenkvice

16,00 h SDM Domino „A“ – NMŠK 1922 BA

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017.

Ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom stretnutia / pozorovateľom rozhodcov, ako aj svojim spolupracovníkom za ich činnosť v končiacom sa roku, želá im pekné Vianoce a veľa zdravia a šťastia v roku 2017.

Trénersko – metodická komisia:

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2017 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardun, E. Baláž, V. Opálek, J. Hlavenka, J. Balog, K. Schulz, V. Horváth, P. Máťuš, P. Adámek, M. Hulak, J. Murár, M. Moravčík, R. Boris, P. Petráš, M. Kovařík, P. Cintula, M. Filipko, D. Federl, P. Plavnik, Š. Fiala, P. Plavnik, M. Terlanda, D. Barkol (32).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení
počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                                    Akcia                                                Kategória

December:

10.12.2016                 HT – Victory Cup – Dom športu                   U12 BFZ

10.12.2016                 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (1.kolo)  U13 kluby

11.12.2016                 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (2.kolo)   U15 kluby

17.12.2016                ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (2.kolo)   U13 kluby

18.12.2016                ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo)    U15 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI