ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 ZO DŇA 16.12.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje nové telefónne číslo na BFZ: 02/ 4319 1398

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2016 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.12.2016.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.1.2017 o 19:00 hod. sa uskutoční 3.reprezentačný ples BFZ, spojený so slávnostným vyhlásením jedenástky roka 2016. Vstupenky na ples je možné si zakúpiť do 13.1.2017 u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu. Cena jednej vstupenky je 50€.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ, ktorý ešte nedoručili alebo nezaslali vyplnený anketový lístok s pečiatkou FK a podpisom štatutárneho zástupcu FK k jedenástke roka 2016, že termín doručenia na sekretariát BFZ je do 20.12.2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Propozície ZT seniorov a dorastu na stiahnutie TU

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_

upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_

upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t.j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. Vekové kategórie – starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

b/ KM BFZ oznamuje, že rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL nahrávali cez ISSF.

MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

Program 2.kola – 17.12.2016 – sobota :

9.00 Lamač – NMŠK 1922 „B“ (PZ), 9.50 Iskra Petržalka „A“ – Vrakuňa, 10.40 N. Dedinka – Ivanka p/D, 11.30 Čunovo – Kalinkovo, 12.20 Šenkvice – SDM Domino, 13.10 Rača – Bernolákovo, 14.00 Limbach – Iskra Petržalka „B“, 14.50 Žolík Malacky – NMŠK 1922 „A“, 15.40 Blatné – PFA Šamorín, 16.30 Modra – Kráľová p/Senci (PZ).

Poznámka : PZ – priateľský zápas.

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina – Bratislava

Program 3.kola – 18.12.2016 – nedeľa :

9.00 Lamač – Scorpions, 10.00 NMŠK 1922 – Šamorín/Hamuliakovo, 11.00 Šenkvice – SDM Domino „A“, 12.00 FKP Dúbravka „A“ – N. Dedinka, 13.00 Vrakuňa – NMŠK 1922 žiačky, 14.00 SDM Domino „B“ – FKP Dúbravka „B“, 15.00 Ivanka p/D. – Tomášov, 16.00 Iskra Petržalka – Žolík Malacky.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017.

Ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom stretnutia / pozorovateľom rozhodcov, ako aj svojim spolupracovníkom za ich činnosť v končiacom sa roku, želá im pekné Vianoce a veľa zdravia a šťastia v roku 2017.

Trénersko – metodická komisia:

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2017 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardun, E. Baláž, V. Opálek, J. Hlavenka, J. Balog, K. Schulz, V. Horváth, P. Máťuš, P. Adámek, M. Hulak, J. Murár, M. Moravčík, R. Boris, P. Petráš, M. Kovařík, P. Cintula, M. Filipko, D. Federl, P. Plavnik, Š. Fiala, P. Plavnik, M. Terlanda, D. Barkol, M. Kurejko (33).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení
 počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov 
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webe BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

   Dátum                               Akcia                            Kategória

December:

17.12.2016 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (2.kolo) U13 kluby

18.12.2016 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo) U15 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI