ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 ZO DŇA 13.01.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje nové telefónne číslo na BFZ: 02/ 4319 1398

Sekretariát BFZ upozorňuje FK prihlásené do ZT seniorov a dorastu, že štartovný vklad do turnajov je potrebné uhradiť výhradne vkladom na účet BFZ do 16.1.2017. Výška štartovného vkladu je 510€ u seniorov a 190€ u dorastu.

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým R a D BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že dohody o pracovnej činnosti je možné uzatvárať denne od 9:00 do 17:00 v termíne do 31.1.2017 po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom ( 0903/ 718 450).

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 19. 12. 2016 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu toto rozhodnutie:

Odvolanie Lokomotívy Devínska Nová Ves, podľa čl. 59, ods. 15, písm. b) stanov SFZ zamieta.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Propozície ZT seniorov a dorastu na stiahnutie TU

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_

RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. Vekové kategórie – starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

b/ KM BFZ oznamuje, že rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL nahrávali cez ISSF.

c/Program ZHL BFZ starších a mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Bratislava – Mlynská dolina

Program 4. kolo (15. 1. 17 – nedeľa): 9.00 ŠK Vrakuňa – Iskra Petržalka, 10.00 ŠK Tomášov – SDM Domino “B”, 11.00 Žolík Malacky – Slovan Ivanka p/D., 12.00 NMŠK 1922 žiačky – FKP Dúbravka “B”, 13.00 FK Šam./Hamuliakovo – FK Scorpions, 14.00 SDM Domino “A” – FKP Dúbravka “A”, 15.00 N. Dedinka – FK Lamač, 16.00 NMŠK 1922 – ŠK Šenkvice.

MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

Program 3. kola (14. 1. 17 – sobota): 9.00 SDM Domino – NMŠK 1922 „A“ (PZ), 9.50 Slovan Modra – TJ Čunovo, 10.40 OFK Kalinkovo – ŠK Šenkvice. 11.30 Iskra Petržalka „B“ – Žolík Malacky, 12.20 MŠK Kráľová p./Senci – FK Limbach, 13.10 FK Lamač – N. Dedinka, 14.00 ŠTK Šamorín – FK Rača, 14.50 NMŠK 1922 „B“ – FK Blatné, 15.40 Slovan Ivanka p/D. – Iskra Petržalka „A“, 16.30 ŠK Bernolákovo – ŠK Vrakuňa /PZ/.

Pozn.: PZ – priateľský zápas.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2017 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalbfz.sk resp. bfz.futbalnet.sk.

Prihlásení tréneri : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, J. Halenár, P. Bútor, V. Žilavý, M. Fardan, E. Baláž, V. Opálek, J. Hlavenka, J. Balog, K. Schulz, V. Horváth, P. Máťuš, P. Adámek, M. Hulak, J. Murár, M. Moravčík, R. Boris, P. Petráš, M. Kovařík, P. Cintula, M. Filipko, D. Federl, P. Plavnik, Š. Fiala, M. Terlanda, D. Barkol, M. Kurejko, M. Polčic, P. Buza, L. Luknár, B. Obžera, V. Ďureček, M. Ondrejkovic, Ľ. Tanáč, V. Lovász, J. Demácsek (41).

Program doškoľovacieho seminára :

8:00 – 8:30 Prezentácia účastníkov

8:30 – 8:45 Otvorenie seminára (J. Jánošik)

8:45 – 10:15 Špecifiká športovej prípravy v amatérsko futbale (R. Slezák, D. Bachleda)

10:15 – 11:45 Mentálna príprava mládeže (P. Kuračka)

11:55 – 13:25 Špecifiká športovej prípravy v kategórií prípraviek a ml. žiakov (J. Vavříček)

13:25 – 14:15 Prestávka na presun

14:15 – 15:45 Praktická úkážka športovej prípravy prípraviek a ml. žiakov (J. Vavříček)

16:00 Záver seminára – odovzdávanie certifikátov

Podmienkou absolvovania seminára je :

–   Doklad totožnosti

–   Zaplatenie účastnickeho poplatoku : Pre prihlásených do termínu – 15 EUR Pre prihlásených na mieste – 30 EUR

Poznámka : Prihlášku je potrebné zaslať do 25.1.2017. Účastnícky poplatok sa bude hradiť na mieste. Počet účastnikov je limitovaný = 75 miest. V prípade naplnenia kapacity nebudeme ďalšie prihlášky akceptovať.

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení
počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Školenie trénerov UEFA B licencie

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla (2).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny (4).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa  24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                     Akcia                                          Kategória

Január :

14.01.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (3.kolo) U13 kluby

15.01.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) U15 kluby

21.01.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (4.kolo) U13 kluby

22.01.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) U15 kluby

24.-25.1.2017 ZS školenia trénerov UEFA B licencie  – 1. opravný termín   BFZ

28.01.2017 MT – ATTRACT KEROBAJ – Dom športu výber U11 ObFZ-vidiek, ObFZ mesto

28.01.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (5.kolo) U13 kluby

29.01.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) U15 kluby

Február:

04.02.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (6.kolo) U13 kluby

05.02.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) U15 kluby

11.02.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (7.kolo) U13 kluby

16.02.2017 TZ/TC – miesto ? U13 BFZ

18.02.2017 Finále ZHL BFZ – hala Dom športu U13 + U15 kluby

27.-28.2.2017 MT ZsFZ – Dunajská Streda výber BFZ U13 mimo UTM

Apríl:

29.04 – 03.05.2017 RT – Senec a okolie                           U14 BFZ

Jún:

19.-24.6.2017 Letný športový tábor                          výber BFZ U12, U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI