ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 ZO DŇA 20.01.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým R a D BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že dohody o pracovnej činnosti je možné uzatvárať denne od 9:00 do 17:00 v termíne do 31.1.2017 po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • ZT BFZ seniorov resp. dorastu: FK (FO) sú povinné si nahrať zostavu doma, pretože na štadiónoch nebude k dispozícii internet. R však bude mať k dispozícii papierovú formu zápisu, ktorú je možné vyplniť v mieste stretnutia a odovzdať rozhodcovi, ktorý zápis spracuje a odovzdá na BFZ. ŠTK žiada o čitateľné vyplnenie zápisu, nakoľko sa mená a ostatné údaje zo stretnutia budú nahadzovať do ISSF. Priebežné výsledky a tabuľky si kluby môžu pozrieť na internete.

FK (FO), ktoré budú mať hráčov na skúške, sú povinný predložiť rozhodcovi súhlas materského oddielu k jeho štartu za príslušný klub. FK (FO), ktorý takýto súhlas nepredloží, rozhodca predmetného hráča nepripustí do hry. Takýto hráč sa nebude dať nahrať do zostavy príslušného klubu, no rozhodca ho uvedie v zápise o stretnutí v poznámkach ku stretnutiu.

Na každom seniorskom stretnutí bude prítomný aj dozor (delegát), na ktorého sa v prípade nejasností môžete obrátiť. Taktiež môžete kontaktovať predsedu ŠTK, ktorý má právo konečného rozhodnutia.

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/

RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/

Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK” pre sezónu 2016/2017. Vekové kategórie – starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava a mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,

b/ KM BFZ oznamuje, že rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL nahrávali cez ISSF.

c/Program ZHL BFZ starších a mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Bratislava – Mlynská dolina

Program 5. kola ( hrá sa 22. 1. 2017 – nedeľa): 9.00 FK Lamač – SDM Domino “A”, 9.55 ŠK Šenkvice FK Šam.Hamuliakovo, 10.50 FK Scorpions – ŠK N. Dedinka, 11.45 FKP Dúbravka “A” – NMŠK 1922, 12.40 Iskra Petržalka – NMŠK 1922 žiačky, 13.35 FKP Dúbravka “B” – ŠK Tomášov, 14.30 SDM Domino “B” – ŠK Žolík Malacky, 15.20 Slovan Ivanka p/D. – ŠK Vrakuňa, 16.20 predohrávka 6. kola: ŠK Vrakuňa – SDM Domino “B”.

MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

Program 4. kola ( hrá sa 21. 1. 2017 – sobota ): 9.00 NMŠK 1922 „A“ – Iskra Petržalka „B“, 9.50 Žolík Malacky – MŠK Kráľová p./Senci, 10.40 FK Limbach – FK Blatné (PZ), 11.30 FK Rača – NMŠK 1922 „B“, 12.20 ŠK Bernolákovo – PFA Šamorín, 13.10 SDM Domino – SFC Kalinkovo, 14.00 Iskra Petržalka „A“ – FK Lamač, 14.50 ŠK Vrakuňa – Slovan Ivanka p/D., 15.40 ŠK Šenkvice – Slovan Modra, 16.30 ŠK N. Dedinka – FK Čunovo (PZ). Pozn: PZ – priateľský zápas.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

Oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 04.02.2017 (sobota) v priestoroch Domu športu, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalbfz.sk resp. bfz.futbalnet.sk.

Prihlásení tréneri :

Grassroots C A. Lysák, J. Demácsek, P. Plavnik, P. Buza, J. Halenár, P. Bútor, Š. Bujna, M. Snopek, R. Horváth, K. Schulz, V. Horváth (11).

UEFA B – Ľ. Tanáč, M. Filipko, B. Obžera, L. Luknár, V. Ďureček, M. Adámek, V. Žilavý, Ľ. Martinka, F. Molnár, E. Baláž, P. Máťuš, J. Balog, M. Hulak, M. Moravčík, J. Murár, R. Boris, P. Petráš, M. Kovařík, P. Cintula, D. Federl, D. Barkol, Š. Fiala, M. Terlanda, M. Kurejko, M. Polčic, V. Lovász, R. Božik, M. Reischl, V. Opálek, J. Hlavenka, P. Bláha, M. Petriľák, O. Szabó, A. Greguš (34).

UEFA A – A. Illés (1).

Program doškoľovacieho seminára :

8:00 – 8:30 Prezentácia účastníkov

8:30 – 8:45 Otvorenie seminára (J. Jánošik)

8:45 – 10:15 Špecifiká športovej prípravy v amatérsko futbale (R. Slezák, D. Bachleda)

10:15 – 11:45 Mentálna príprava mládeže (P. Kuračka)

11:55 – 13:25 Špecifiká športovej prípravy v kategórií prípraviek a ml. žiakov (J. Vavříček)

13:25 – 14:15 Prestávka na presun

14:15 – 15:45 Praktická úkážka športovej prípravy prípraviek a ml. žiakov (J. Vavříček)

16:00 Záver seminára – odovzdávanie certifikátov

Podmienkou absolvovania seminára je :

– Držitel trénerskej licencie

– Doklad totožnosti

– Zaplatenie účastnickeho poplatoku : Pre prihlásených do termínu – 15 EUR Pre prihlásených na mieste – 30 EUR

Poznámka : Prihlášku je potrebné zaslať do 25.1.2017. Účastnícky poplatok sa bude hradiť na mieste. Počet účastnikov je limitovaný = 75 miest. V prípade naplnenia kapacity nebudeme ďalšie prihlášky akceptovať.

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení
počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Školenie trénerov UEFA B licencie

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla (2).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, P. Johancsik (8).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa  24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum Akcia Kategória

Január :

14.01.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (3.kolo) U13 kluby

15.01.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) U15 kluby

21.01.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (4.kolo) U13 kluby

22.01.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) U15 kluby

24.-25.1.2017 ZS školenia trénerov UEFA B licencie  – 1. opravný termín   BFZ

28.01.2017 MT – ATTRACT KEROBAJ – Dom športu U11 ObFZ-vidiek a mesto

28.01.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (5.kolo) U13 kluby

29.01.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) U15 kluby

Február:

04.02.2017 Seminár trénerov BFZ – Dom športu tréneri BFZ

04.02.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (6.kolo) U13 kluby

05.02.2017 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) U15 kluby

11.02.2017 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch  (7.kolo) U13 kluby

16.02.2017 TZ/TC – UT Petržalka výber BFZ U13

18.02.2017 Finále ZHL BFZ – hala Dom športu U13 + U15 kluby

27.-28.2.2017 MT ZsFZ – Dunajská Streda vý U13 BFZ mimo UTM

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava U12-13 BA mes.

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava U12-13 BA mes.

03.04.2017 TZ/TC – Stúpava U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U13 BFZ

18.04.2017 PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS (D. Lužná) U13 a U14 BFZ

19.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky U16 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NŠK Bratislava U12-13 BA mes.

22.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U12-13 BA vid.

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji U13 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12-13 BA mes.

05.06.2017 TZ/TC – Stupava U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tabor U12, U13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI