Category Archives: Oznamy a pozvánky

Aktualizované USMERNENIE k spusteniu súťažného ročníka 2021/2022 vo futbale

Vychádzajúc z opakovaných dopytov a otázok ohľadom spustenia súťaží v rámci nového súťažného ročníka 2021/2022 (2. futbalová liga, amatérske a mládežnícke súťaže) v súvislosti s aktuálnym nastavením COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom organizácie hromadných športových podujatí si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnych podmienkach (stav k dnešnému dňu – 23.7.2021) organizácie súťaží. Spustenie súťaží je od 23.7.2021 od 20:00 hod. regulované vyhláškou ÚVZ SR č. 233/2021 a aktuálnym COVID semaforom pre šport. Pri tomto usmernení vychádzame z toho, že od pondelka 19.7.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID – 19.

(hlavné zmeny oproti vyhláške č. 223/2021 sú vyznačené červeným)

Podmienky organizácie súťažných stretnutí 2. futbalovej ligy

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade bez obmedzení počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • testovanie hráčov a členov realizačného tímu (buď RT-PCR alebo antigénový test) je zabezpečené zo strany klubu  pred každým súťažným kolom nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím a v rozsahu najviac raz za 7 dní.
 • Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdením o tom, že osoba je:
  • najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
 • maximálny počet divákov je 50% celkovej kapacity priestoru na sedenie, pričom organizátor je povinný zabezpečiť sedenie v každom druhom rade,
 • priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 divákov,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o skutočnostiach uvedených vyššie, pričom u detí do 12 rokov veku sa test nevyžaduje,
 • organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,
 • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu a zabezpečiť dostatočný počet ľudí za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.

Ďalšie podmienky sú predmetom úpravy vyhlášky a plnenie všetkých podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie.

Podmienky organizácie súťažných stretnutí nižších futbalových líg a mládežníckych súťaží

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade bez obmedzení počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • Všetci účastníci súťažného stretnutia vrátane hráčov sa musia preukázať osobe negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín.
 • Deti do 12 rokov veku môžu súťažiť bez obmedzenia.
 • Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdením o tom, že osoba je:
  • najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri, pričom organizátor je povinný zabezpečiť sedenie v každom druhom rade,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o skutočnostiach uvedených vyššie, pričom u detí do 12 rokov veku sa test taktiež nevyžaduje,
 • organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
 • v zelených okresoch nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia,
 • organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet ľudí za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.

Ďalšie podmienky sú predmetom úpravy vyhlášky a plnenie všetkých podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie.

Záver:

Toto usmernenie, ako sme už uviedli vyššie, vychádza z dnešnej právnej úpravy.

Naďalej máme eminentný záujem na tom, aby boli všetky súťaže regulérne spustené a hrané s čo najmenej zasahujúcou reguláciou za dodržania základných pravidiel prevencie. Aj preto priebežne odporúčame všetkým priamym aktérom súťaží (hráčom, trénerom, rozhodcom) aj nepriamym aktérom (fanúšikom), aby sa v rámci svojich zdravotných možností dali zaočkovať, lebo už teraz je zrejmé, že zaočkovaní ľudia budú mať jednoduchší prístup k aktivitám a očkovanie vyzerá byť skutočne jedinou cestou, ako sa vrátiť čo najviac k „normálnemu“ a nielen športovému životu.

Sme pripravení poskytnúť našim členom pomocnú ruku a v tejto súvislosti sa počas budúceho týždňa aktuálnou situáciou budeme intenzítne zaoberať a budeme Vás okamžite informovať, aké možnosti podpory a spolupráce pri zabezpečení plnenia platných podmienok organizácie súťaží sú reálne.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.4 ZO DŇA 23.07.2021

Sekretariát

Sekretariát dáva do pozornosti aktuálne platné pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK , ktoré boli zaradené do súťaží pre súťažný ročník 2021/2022, že lopty pre majstrovské stretnutia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu alebo po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom. Platba za lopty bude všetkým zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Usmernenia k stretnutiam Slovnaft cupu

 • počet striedajúcich hráčov môže byť max. 5, striedania môžu byť vykonané len v 3 prerušeniach v priebehu celého stretnutia, polčasová prestávka sa do tohoto počtu nezapočítava (príklad: do polčasu vystriedate 1 hráča, v polčasovej prestávke druhého, tak vám zostáva v 2.polčase možnosť striedania ešte 3 hráčov, ale máte k dispozícii len 2 prerušenia, čiže ich musíte vystriedať 1+2, alebo 2+1, nemusíte však vyčerpať všetky striedania)
 • pri nerozhodnom výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale kopú sa hneď kopy na bránu zo značky PK ( ľudovo: penaltový rozstrel ) platí až po semifinále
 • COVID19 – treba sa riadiť platnými opatreniami a nariadeniami UVZ SR ( link: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod – viď podujatia )

Víťazom kvalifikačného stretnutia o postup do IV. ligy BFZ, ktoré sa uskutočnilo na neutrálnom ihrisku v Novej Dedinke dňa 21. 7. 2021 o 17:30 sa stalo družstvo NŠK 1922 Bratislava. Doplní tak 18. miesto v súťaži S4BA v súťažnom ročníku 2021/2022.

zmenu hracieho času domácich stretnutí družstva FC IMAS U17 na sobotu 11:00 hod. (HP UT Stupava).

Schvaľuje dohodu o striedavom štarte hráčov v zmysle SP čl. 20 a 21

FC Rohožník (2.liga SFZ) – FK Jablonové (IV. liga BFZ)

Schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28 ods. 4:

 • FK Dúbravka U19 a Lokomotíva DNV U19
 • FC – Žolík Malacky a FK Studienka
 • FC Rohožník – FC – Žolík Malacky

Vyžrebovanie súťaží BFZ je zverejnené na portáli futbalnet.sk

Upozorňuje:

Družstvo TJ Rovinka (S3BA) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Dunajskej Lužnej.

Družstvo FC Rohožník (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Zámockom parku v Malackách.

Družstvo FC Inter Bratislava “B” (U17) odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne v Bratislave (Drieňová ulica).

Schvaľuje:

U19

3.kolo OFK Dunajská Lužná – SDM Domino B dňa 21.8. o 10:00

5.kolo OFK Dunajská Lužná – FC IMAS dňa 5.9. o 14:00

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie skončilo dňom 15.07.2021

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bola poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Malovec Ri. do prihlásenia; Malovec Ro. do prihlásenia; Kachnič 7.-22.8.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ FK Inter Bratislava U16) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
12.08.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) mimo hráčov FA BFZ U13
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
14.09.2021 KCZ U13 (TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U13
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 21.-28.7. 2021 č. 1

Súťaže riadené SFZ

Slovnaft Cup – SFZ – predkolo

24.7. 17.30 Modra – PŠC Pezinok  Tománek, Polák, Kožuch; Pavlík R. (zmena termínu)

24.7. 10.30 Domino – Rača Hajnala, Valko za Srnu, Fischer; Jablonický

25.7. 17.30 Viničné – Vrakuňa  Hegedűs, Tanglmayer, Martinkovič; Lazar (zmena termínu)

25.7. 17.30 Veľký Biel – Nová Dedinka Lalo, Hajnala za Dubravca, Srna za Valka; Keller

25.7. 17.30 Lozorno – Láb   Pavlíková za Cvengroša, Bogdáň, Šafárik; Hájek

25.7. 17.30 Limbach – Tomášov Vašš, Krčová, Gosiorovský za Tramitu; Hlavenka  

25.7. 17.30 NŠK Bratislava – Dunajská Lužná  Polakovič, Brody za Dujavu, Harajbič; Príkopa

Nábor rozhodcov ObFZ Bratislava – mesto

PŠC Pezinok hľadá trénerov

PŠC Pezinok hľadá trénerov k mládežníckym družstvám. Klub s bohatou históriou a vyše 300 člennou mládežníckou základňou rozširuje trénerský kolektív z dôvodu rastúceho záujmu detí o futbal v meste pod Malými Karpatami. V prípade záujmu viac informácií poskytne p. Ernest Mészáros , tel: 0903 822 475

Usmernenie k spusteniu súťaží

Pred začiatkom nového súťažného ročníka 2021/2022 sa nahromadilo množstvo otázok k organizácii súťažných stretnutí. Usmernenie vychádza z dnešného stavu vecí a zo znenia vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR, takže si uvedomujeme, že je, aké je, ale v priebehu budúceho týždňa očakávame novú úpravu, ktorá by mala, ako dúfame, veci zjednodušiť.

Podmienky organizácie súťažných stretnutí nižších futbalových líg a mládežníckych súťaží

Tréningy

 • tréningy sa uskutočňujú v zásade bez obmedzení počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

 • Všetci účastníci súťažného stretnutia vrátane hráčov sa musia preukázať osobe negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín.
 • Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdením o tom, že osoba je:
  • najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • ide o dieťa do 10 rokov veku.

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za  týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri, pričom organizátor je povinný zabezpečiť sedenie v každom druhom rade,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o skutočnostiach uvedených vyššie, pričom u detí do 10 rokov veku sa test taktiež nevyžaduje,
 • organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
 • v zelených okresoch nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia,
 • organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet ľudí za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.

Ďalšie podmienky sú predmetom úpravy vyhlášky a plnenie všetkých podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie.

Záver:

Toto usmernenie, ako sme už uviedli vyššie, vychádza z dnešnej právnej úpravy. V priebehu budúceho týždňa očakávame vydanie novej vyhlášky ÚVZ SR o organizácii hromadných podujatí, ktorá by mala upraviť a zmeniť podmienky organizácie športových súťaží a  všetci dúfame, že zavedie miernejší režim v kontexte pozitívnej epidemiologickej situácie v SR.

Slovenský futbalový zväz sa aktuálnym stavom intenzívne zaoberá a priebežne rokuje so zodpovednými inštitúciami, avšak nie je možné komunikovať smerom navonok záležitosti, ktoré nemajú oficiálnu a definitívnu formu a pravdou je, že situácia sa neustále mení a vyvíja. Máme eminentný záujem na tom, aby boli všetky súťaže regulérne spustené a hrané s čo najmenej zasahujúcou reguláciou za dodržania základných pravidiel prevencie. Aj preto priebežne odporúčame všetkým priamym aktérom súťaží (hráčom, trénerom, rozhodcom) aj nepriamym aktérom (fanúšikom), aby sa v rámci svojich zdravotných možností dali zaočkovať, lebo už teraz je zrejmé, že zaočkovaní ľudia budú mať jednoduchší prístup k aktivitám a očkovanie vyzerá byť skutočne jedinou cestou, ako sa vrátiť čo najviac k „normálnemu“ a nielen športovému životu.

Sme pripravení poskytnúť našim členom pomocnú ruku a pracujeme so všetkými alternatívam, je však nevyhnutné počkať na úpravu novej vyhlášky, na ktorej znenie budeme promptne reagovať a budeme  s Vami okamžite komunikovať nové pravidlá a ich vplyv na organizáciu súťaží. Úprimne veríme, že tento súťažný ročník, aj keď to teraz takto nemusí celkom vyzerať, prebehne hladko a už s minimom obmedzení, k čomu môžme všetci prispieť aj svojou troškou a zodpovedným prístupom.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 16.07.2021

Sekretariát

Z dôvodu výroby identifikačných kariet pre členov realizačného tímu žiada  všetkých zástupcov FK III. a IV. ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 o nahlásenie hlavného trénera v kategórii seniorov do termínu 25.07.2021.

Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ nebude možné vykonávať úkony v ISSF systéme.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK , ktoré boli zaradené do súťaží pre súťažný ročník 2021/2022, že lopty pre majstrovské stretnutia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu alebo po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom. Platba za lopty bude všetkým zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

 • Oficiálnu loptu pre stretnutia III. a IV. Ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 ADIDAS TIRO PRO

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v dňoch 20-22.7.2021 je na služobnej ceste v Českej republike. V čase jeho neprítomnosti ho bude zastupovať sekretárka BFZ p. Jana Škreková.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ oznamuje, že na základe schválenia VV BFZ sa 18. miesto v súťaži S4BA v súťažnom ročníku 2021/2022 doplní víťazom kvalifikačného stretnutia o postup do IV. ligy BFZ TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava, ktoré sa uskutoční v zmysle bodu 13 RS BFZ na neutrálnom ihrisku v Novej Dedinke dňa 21. 7. 2021 o 17:30. Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nebude možné po skončení kvalifikačného stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2×15 minút so zmenou strán. Ak sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy na bránu zo značky pokutového kopu, ktoré sa vykonajú podľa platných Pravidiel futbalu.

Vyžrebovanie súťaží BFZ je zverejnené na portáli futbalnet.sk , okrem súťaže IV. Liga BFZ, ktoré bude zverejnené po odohratí kvalifikačného stretnutia o postup do IV. Ligy BFZ.

Schvaľuje dohodu o striedavom štarte hráčov v zmysle SP čl. 20 a 21

FC Rohožník (2.liga SFZ) – FK Jablonové ( IV. liga BFZ)

Schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže v zmysle SP čl.28 ods. 4:

 • FK Dúbravka U19 a Lokomotíva DNV U19
 • FC – Žolík Malacky a FK Studienka

Disciplinárna komisia

U1: Tomáš Raschmann  1182514 (ŠK Nová Dedinka). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U.č.220) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40.-€, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U2: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.   V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU“ a doručiť v stanovenej lehote disciplinárnej komisii cez ISSF.

U3: Na základe rozhodnutia VV BFZ zo dňa 06.07.2021, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2020/2021, v prípade hráčov a členov realizačných tímov mládežníckych súťaží, s poukazom na rozhodnutie VV BFZ o predčasnom ukončení všetkých súťaží mládeže riadených BFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.

U4: Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2020/2021 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022, s výnimkou DS uvedených v U3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie skončilo dňom 15.07.2021

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby si v ISSF vygenerovali a následne uhradili členské člena SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Uhradené členské je jednou z podmienok aktívneho statusu člena SFZ a bez tohto kroku by nebolo možné robiť nominácie na stretnutia.

Oznamuje TL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022, ktorú schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bude poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Tramita do 6.8.; Polák k dispozícii od 6.7.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2005)

na medzinárodný turnaj Memoriál Františka Harašty 20-22.7.2021 v Českej Republike

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Ivan HORVÁT, Martin HOMOLA, Martin POLNIŠ, Michal HREHA, Nino MARCELLI, Andy MASARYK, Jaroslav ŠALKOVIČ, Tomáš MARUŠIN, Maximilián MARKO, Milan REHUŠ, Zoran IVANICS

FC Petržalka (7):  Timotej SLUKA, Matúš GULA, Dávid BORDÁČ, Gabriel TÓTH, Richard CSÉMY, Viktor VLČÁK, Matúš KAROVIČ

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (5): Davyd FESYUK, Tomáš BALKO, Richard SLOVÁK, Gabriel SIKORJAK, Mário RENKO

FK Inter Bratislava (2): Martin MIKITA, Jakub DRLIČIAK

FKM Karlova Ves (2): Jonáš ZICHÁČEK, David KOCIAN

SDM Domino (1): Anton LORENC

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Ľubomír KORDANIČ, Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, OP/CP, NEGATÍVNY VÝSLEDOK ANTIGÉNOVÉHO TESTU

Každý hráč donesie na zraz vypísané vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 20.07.2021 o 08:00 hod  – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 2724/11, 821 05 Bratislava) .Ukončenie zrazu bude vo štvrtok cca o 15:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Ľ. Kordanič  –0908 555 956.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Obsadenie R a DS – PR BFZ 21.- 28.7. 2021 č. 1

Seniori – kvalifikačné stretnutie o postup do 4.ligy

21.7. 17.30 NŚK 1922 – TJ Slovan Vištuk  Ďurčo, Ralbovský, Lalo; Lônčik (štadión Nová Dedinka)

Slovnaft Cup – SFZ – predkolo

24.7. 10.30 Domino – Rača Hajnala, Srna, Fischer; Jablonický

24.7. 17.30 Viničné – Vrakuňa  Hegedűs, Tanglmayer, Martinkovič; Lazar

25.7. 17.30 Lozorno – Láb Cvengroš, Bogdáň, Šafárik; Hájek

25.7. 17.30 Limbach – Tomášov Vašš, Krčová, Tramita; Hlavenka  

25.7. 17.30 Malacky – D.N.ves  Bohun, Ralbovský, Uram; Perašin  

25.7. 17.30 Častá – Sv.Jur  Hanček, Martiš, Kardelis; Mydlárik   

25.7. 17.30 Kráľová p/S – MŠK Senec  Hudy, Piatka, Hádek; Schmidt   

25.7. 17.30 Veľký Biel – Nová Dedinka Lalo, Dubravec, Valko; Keller

25.7. 17.30 Modra – PŠC Pezinok  Tománek, Polák, Kožuch; Pavlík R.

25.7. 17.30 NŠK Bratislava – Dunajská Lužná  Polakovič, Dujava, Harajbič; Príkopa

28.7. 17.30 Jarovce – Inter  Bláha, Čižmár, Kachnič; Darlea

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.07.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula

Online: Suchý

Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský

Ospravedlnení: Badinský, Trnovský

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie členov KM BFZ – p. Porvazník

4, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera – p. Páchnik

6, Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

8, Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 – p. Štofík

9, Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol doplniť program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení uložených disciplinárnych sankcií v stretnutiach MDU17,SŽU15 a MŽ U13 zaradiť ako bod 3 a daľej pokračovať podľa zaslaného programu zasadnutia

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý o doplnenie  predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek), Uzn. 1/38( Konferencia BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

Predseda BFZ navrhol zrušiť uznesenia 2/24, 7/26,1/30, nakoľko tieto budú v programe konferencie dňa 23.09.2021

Uznesenie 1/39

VV BFZ ruší účinnosť uznesení 2/24,7/26,1/30

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 3: Schválenie návrhu DK BFZ o zrušení disciplinárnych sankcií v anulovaných súťažiach BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh DK BFZ predložil na schválenie predseda BFZ p. Jánošík. DK BFZ navrhuje zrušiť uložené disciplinárne sankcie, ktoré boli uložené v súťažnom ročníku 2020/2021 v súťažiach BFZ, ktoré boli anulované. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje zrušenie uložených disciplinárnych sankcií v súťažnom ročníku 2020/2021 vo všetkých súťažiach BFZ, ktoré sa nedohrali a boli predčasne anulované ( MDU17,SŽU15 a MŽU13).

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa:

K bodu 4: Schválenie členov KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KM BFZ p. Porvazníkovi, ktorý predložil návrh na schválenie zloženia KM BFZ.

Návrh na zloženie KM BFZ

Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Uznesenie 3/39

VV BFZ schvaľuje zloženie KM BFZ tak, ako bolo predložené : Eduard Vilčinský – podpredseda KM BFZ, Maroš Skovajsa, Patrik Volf, Adam Somoláni, Pavel Príkopa, Ivan Konečný, Ivana Balážiková, Alexander Teleky – čestný člen KM BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na konferenciu BFZ, ktorej termín konania je schválený na 23.09.2021 o 18:00 hod. v konferenčnej sále Hotela NIVY navrhuje program:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie konferencie

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie stanov BFZ

9, Správa o hospodárení BFZ za rok 2019

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2019

11, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

12, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

13, Správa o hospodárení BFZ za rok 2020

14, Správa predsedu revíznej komisie BFZ za rok 2020

15, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

16, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

17, Diskusia

18, Schválenie návrhu uznesenia

19, Záver

Po diskusii a pripomienkach členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/39

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ v tejto podobe:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na udelenie výnimky pre p. Mariána Fischera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ o udelení výnimky pre p. Mariána Fischera, ktorý dovŕšil vek 57 rokov a požiadal o zaradenie na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje výnimku pre p. Mariána Fischera na NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v súťaži IV. Liga BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 v zložení:

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha, Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, Peter Pati Nagy, Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko, Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Uznesenie 6/39

VV BFZ schvaľuje NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako boli predložené podpredsedom KRaD BFZ p. Páchnikom

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie oficiálnej lopty pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý navrhol schváliť pre súťaže III. a IV. Liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 oficiálnu loptu zn. Adidas TIRO PRO, ktoré zakúpi BFZ a každý FK obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi v cene 70€ za 1 loptu.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje oficiálnu loptu Adidas TIRO PRO pre súťaže III. a IV. liga BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022. Každý FK  obdrží na súťažný ročník 2021/2022 6 ks lôpt pre majstrovské stretnutia v spomínaných súťažiach. 3 ks lôpt budú odovzdané zdarma a 3 ks lôpt si každý FK zakúpi od BFZ  v cene 70€ za 1 loptu.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Schválenie zaradenia družstiev do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý predložil na schválenie návrh zaradenia družstiev do súťaží BFZ nasledovne

III. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do II. ligy SFZ postúpilo družstvo FC Rohožník a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Zo súťaže S4BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka. Na základe písomnej informácie ORS SFZ o tom, že družstvo ŠK Slovan Bratislava B využilo právo zotrvať v II. lige SFZ, ŠTK BFZ navrhuje zaradiť družstvá tak, ako boli prihlásené do súťaže bez ŠK Slovan Bratislava B s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

IV. liga BFZ

Všetky uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Do súťaže S3BA postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka a zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia č. 2/38 zo zasadnutia VV BFZ dňa 07.06.2021 neuskutočnili. Do tejto súťaže postúpili TJ Jarovce Bratislava ako víťaz súťaže S5A ObFZ Bratislava – mesto a FK Jablonové ako víťaz súťaže S5V ObFZ Bratislava – vidiek. Dňa 29. 6. a 1. 7. bola vykonaná aj za účasti vedúceho sekretára BFZ kontrola infraštruktúry štadiónov v Jarovciach a Jablonovom kde boli zistené nedostatky na štadióne FK Jablonové (rozmer brán a nedostatočný počet miest na lavičkách náhradníkov). Zástupcovia FK Jablonové boli upozornení na odstránenie zistených nedostatkov do termínu 31.7.2021, kedy bude vykonaná opätovná kontrola odstránenia zistených nedostatkov.

Na základe skutočnosti, že do súťaže S4BA sa prihlásilo 17 družstiev, ŠTK BFZ navrhuje v zmysle čl. 13 RS BFZ kvalifikačné stretnutie medzi družstvami umiestnenými na druhom mieste v súťažiach S5A a S5V, t. j. NŠK 1922 Bratislava a TJ Slovan Vištuk. Termín konania kvalifikačného stretnutia navrhujeme na 21.7.2021 – HP Nová Dedinka.

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

III. liga SD U19

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Víťazom súťaže sa stalo družstvo FC Petržalka „B“, ktoré ďalej súťažne nepokračuje v žiadnej súťaži. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá FC Petržalka „B a družstvo FC Zohor sa pred dohrávaním časti súťaže odhlásil z dôvodu nedostatku hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do súťaže U19 BFZ družstvo FC IMAS, ktoré skončilo na prvom mieste v nedohranej súťaži SD4V ObFZ Bratislava vidiek. Družstvo FK Dúbravka sa stalo spoločným družstvom mládeže s družstvom Lokomotíva Devínska Nová Ves, ktorého je nasledovníkom.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

III. liga MD U 17

Všetky nižšie uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy a zostupy sa z tejto súťaže nerealizujú. Súťaž bude rozdelená do dvoch skupín (10 a 9 účastníkov) a po základnej časti bude upravená na dve nadstavbové časti.

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

U15 / U13 BFZ

Všetky  uvedené FK sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky v stanovenom termíne. Postupy sa z tejto súťaže nerealizovali kvôli uzavretiu I. ligy žiakov SFZ. Zostupy sa z tejto súťaže v zmysle uznesenia VV BFZ neuskutočnili. Neprihlásili sa družstvá ŠK Svätý Jur a ŠK Šenkvice. Počas súťaže sa odhlásilo družstvo PFA ŠTK Šamorín pre nedostatok hráčov. ŠTK BFZ navrhuje zaradiť do tejto súťaže družstvá, ktoré skončili na prvom mieste v oblastných súťažiach po nedohraných súťažiach t. j. MŠK Iskra Petržalka za ObFZ Bratislava mesto a FKM Stupava za ObFZ Bratislava vidiek., FKM Stupava ale nedodržal schválený termín podania prihlášok t.j 30.6.2021 ale prihlášky zaslal až 02.07.2021

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec B

Po diskusii bolo hlasovanie o každej súťaži samostatne a prijaté boli uznesenia:

Uznesenie 8/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaže III. liga  BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 16.

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 9/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže IV. liga BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 18

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

18-tym účastníkom bude víťaz kvalifikačného stretnutia TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava po splnení podmienok zaradenia ( počet mládežníckych družstiev, infraštruktúra štadióna pre súťaž IV. Liga BFZ). Barážové stretnutie VV BFZ schvaľuje odohrať dňa 21.07.2021 o 17:30 hod. na neutrálnom ihrisku a to na štadióne ŠK Nová Dedinka.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 10/39

VV BFZ schvaľuje  zaradenie družstiev do súťaže III. liga BFZ U19 BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 12.

III. liga U19 BFZ

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

FC IMAS

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 11/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaže III. liga BFZ U17 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 19. Ukladá ŠTK BFZ rozdeliť družstvá do 2 skupín.

III. liga MD U17 BFZ

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

Uznesenie 12/39

VV BFZ schvaľuje zaradenie družstiev  do súťaží  II. Liga BFZ U15 a U13 pre súťažný ročník 2021/2022 s počtom účastníkov 14.

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec

MŠK Iskra Petržalka

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil na schválenie návrh odmeny za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera vo výške 70€ za každé odohraté kolo. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 13/39

VV BFZ schvaľuje odmenu vo výške 70€ za prácu s ISSF systémom pre p. Kellera za každé odohraté kolo od začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

Predseda ŠTK BFZ informoval členov VV, že na základe schválenia zaradenia družstiev do súťaží je potrebné upraviť TL, ktorá bude členom VV BFZ zaslaná na schválenie per rollam spoločne s RS pre súťažný ročník 2021/2022

Člen VV BFZ p. Kovačič navrhol, aby sa súťaž III. liga SD U19 hrala systémom každý s každým a následne pokračovala nadstavbou.

Uznesenie 14/39

VV BFZ schvaľuje súťaž III. liga SDU19 systémom každý s každým a následne nadstavba o titul, resp. o záchranu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie

 • Rozhodnutie OK BFZ voči odvolaniu OŠK Slovenský Grob
 • Žiadosť ŠK Svätý Jur o príspevok na organizáciu osláv 100. výročia založenia ŠK bez prijatých záverov
 • Informáciu o konaní seminára R a D BFZ dňa 02.08.2021 o 15:00 hod. v hoteli NIVY
 • Informáciu o nahlásení delegátov konferencie BFZ zo strany ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek 14 dní pred termínom konania konferencie BFZ
 • Pripomienku člena VV BFZ p. Lônčíka k hlasovaniu VV SFZ o novelizovaní stanov ObFZ a RFZ.
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ o jednaní s možným partnerom BFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa v prípade potreby uskutoční dňa 03.08.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 06.07.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 09.07.2021

Sekretariát

Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ nebude možné vykonávať úkony v ISSF systéme.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK , ktoré boli zaradené do súťaží pre súťažný ročník 2021/2022, že lopty pre majstrovské stretnutia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu alebo po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom. Platba za lopty bude všetkým zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021 schválil:

 • Zrušenie disciplinárnych sankcií, uložených DK BFZ v súťažiach U17,U15 a U13, ktoré boli v súťažnom ročníku 2020/2021 anulované
 • Zaradenie družstiev do súťaži BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 ( zverejnené v sekcii ŠTK BFZ
 • NL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ( zverejnené v sekcii KR a D)
 • Program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 23.09.2021 o 18:00 hod. v kongresovej sále Hotela NIVY

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

 • Oficiálnu loptu pre stretnutia III. a IV. Ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 ADIDAS TIRO PRO

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Kvalifikačné stretnutie o doplnenie IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 TJ Slovan Vištuk – NŠK 1922 Bratislava sa uskutoční dňa 21.07.2021 ( STREDA) o 17:30 hod. na štadióne ŠK Nová Dedinka. Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nebude možné po skončení kvalifikačného stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2×15 minút so zmenou strán. Ak sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy na bránu zo značky pokutového kopu, ktoré sa vykonajú podľa platných Pravidiel futbalu.

zaradenie do súťaží BFZ , schválené VV BFZ na zasadnutí 6. 7. 2021

III. liga Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

TJ Rovinka

ŠK Bernolákovo

OŠK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Malacky

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

MFK Rusovce

MŠK Senec

ŠK Tomášov

ŠK Báhoň

IV. liga Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Svätý Jur

FK Karpaty Limbach

FKM Karlova Ves

TJ Záhoran Kostolište

OŠK Slovenský Grob

TJ Jarovce Bratislava

SDM Domino

CFK Cajla Pezinok

ŠK Vrakuňa Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Lamač Bratislava

FK Jablonové

ŠK Závod

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Vajnory

ŠTK BFZ oznamuje, že na základe schválenia VV BFZ sa 18. miesto v súťaži S4BA v súťažnom ročníku 2021/2022 doplní víťazom kvalifikačného stretnutia o postup do IV. ligy BFZ, ktoré sa uskutoční v zmysle bodu 13 RS BFZ na neutrálnom ihrisku v Novej Dedinke dňa 21. 7. 2021 o 17:30. Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nebude možné po skončení kvalifikačného stretnutia určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2×15 minút so zmenou strán. Ak sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy na bránu zo značky pokutového kopu, ktoré sa vykonajú podľa platných Pravidiel futbalu.

III. liga SD BFZ (U19)

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava

FK Dúbravka

SDM Domino „B“

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC – Žolík Malacky

MŠK Kráľová pri Senci

FC Ružinov Bratislava

FC IMAS

Herný formát súťaže U19: 2. kolovo D-V + dve nadstavbové skupiny o postup a o zotrvanie, tiež 2. kolovo D-V.

III. liga MD BFZ (U17)

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava B

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

MŠK Iskra Petržalka

NŠK 1922 Bratislava

FK Vajnory

SDM Domino B

MFK Záhorská Bystrica

TJ Jarovce Bratislava

OFK Dunajská Lužná

FC Rohožník

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FK Družstevník Blatné

FK Lamač Bratislava

FC IMAS

FC Ružinov Bratislava

TJ Malinovo

Herný formát súťaže U17: družstvá budú rozdelené do dvoch skupín 10 a 9, 2. kolovo D-V + dve nadstavbové skupiny o víťaza a o umiestnenie, tiež 2. kolovo D-V.   

II.liga SŽ/MŽ BFZ (U15/U13)

FK Rača Bratislava

PŠC Pezinok

FC Slovan Modra

NŠK 1922 Bratislava

FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA

ŠK Bernolákovo

TJ Jarovce Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FC – Žolík Malacky

FC IMAS

MFK Rusovce

FC Ružinov Bratislava

MŠK Senec B

MŠK Iskra Petržalka

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

 Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

 (2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby si v ISSF vygenerovali a následne uhradili členské člena SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Uhradené členské je jednou z podmienok aktívneho statusu člena SFZ a bez tohto kroku nebude možné robiť nominácie na stretnutia.

Oznamuje TL R a D BFZ pre súťažný ročník 2021/2022, ktorú schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021

 • Rozhodcovia BFZ (49):

David Bláha,Erik Bogdáň, Mário Bohun, Milan Brody, Peter Cvengroš, Ľubomír Čižmár, Marcel Dúbravec, Daniel Dujava, Martin Ďurčo, Marek Farkaš, Marián Fischer, Filip Foltín, Andrej Gosiorovský, Martin Hajnala, Rastislav Hádek, Igor Harajbič, Peter Hegedüs, Róbert Henček, Radovan Hudy, Peter Ježík, Ivan Kachnič, Milan Kardelis, Daniel Kožuch, Mária Krčová, Miloš Lalo, Richard Malovec, Roderik Malovec, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Róbert Mikulecký, Marianna Orlíková, PeterPatiNagy,Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Marko Polák, Tomáš Ralbovský, Lukáš Sabela, Tomáš Srna, Peter Szakáll, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Štefan Tramita, Marek Uram, Juraj Valko,Štefan Vasilenko, Marián Vašš.

Delegáti BFZ (21):

Peter Bóllo, Adrián Darlea, Marián Dobrovský, Roman Farkaš, Anton Hájek, Jozef Hlavenka, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Martin Kroneraff, Rudolf Lazar, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Ľubomír Mydlárik, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Michal Perašín, Pavel Príkopa, Alexander Schmidt, Jozef Slezák, Miroslav Truchlý, Patrik Vnuk.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bude poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Ospravedlnenia: Štepanovský 21.-28.7.; Ježík 16.-25.7., 5.-8.8.; Szakáll 24.-25.7., 7.-8.8.; 14.8., 22.8., 28.8.; Farkaš R. 16.7.-1.8.

Trénersko – metodická komisia

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.1 ZO DŇA 02.07.2021

Sekretariát

Upozorňuje všetkých na povinnosť vygenerovať si a uhradiť faktúru za členský príspevok člena SFZ v ISSF systéme. V prípade neuhradeného členského príspevku člena SFZ nebude možné vykonávať úkony v ISSF systéme.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ vyžrebovala predkolo  Slovnaft Cupu 2021/2022

Predkolo 25.7.2021 o 17:30 hod.

ŠK Lozorno – OŠK Láb

FC Malacky – Lokomotíva D.N.Ves

FK Karpaty Limbach – ŠK Tomášov

FC Slovan častá – ŠK Svätý Jur

Slovan Viničné – ŠK Vrakuňa

MŠK Králová pri Senci – MŠK Senec

FK Danubia Veľký Biel – ŠK Nová Dedinka

FC Slovan Modra – PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava – OFK D. Lužná

TJ Jarovce – FK Inter Bratislava

SDM Domino – FK Rača Bratislava

Disciplinárna komisia

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU” a doručiť v stanovenej lehote komisii cez ISSF. Finančné pokuty sú nasledovné:

III. liga = 50.- €,  lV. liga = 40.-€,  dorast = 20.-€  a  žiaci = 0.-€.

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

VV SFZ schválil novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ. Nájdete v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

 Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

 (2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Žiada rozhodcov a delegátov BFZ, aby si v ISSF vygenerovali a následne uhradili členské člena SFZ na súťažný ročník 2021/2022. Uhradené členské je jednou z podmienok aktívneho statusu člena SFZ.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bude poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2005)
na celodenný kontrolný zraz dňa 7.7.2021 (TJ+PZ) Akadémia ŠK Slovan Bratislava

Hráči:

FK Inter Bratislava (7): Michal BAZELIDES, Jakub DRLIČIAK, Henrich TÓTH, Tomáš PETROVAJ, Richard CSÉMY, Martin MIKITA, Matúš RATICA

FC Petržalka (3):  Timotej SLUKA, Matúš GULA, Tomáš SCHMIDT

SDM Domino (3): Matúš KAROVIČ, Anton LORENC, Richard KOLLER

MŠK Senec (2): Adam BALOGH, Timotej TURÁNI

FKM Karlova Ves (1): Jonáš ZICHÁČEK

FK Lamač (1): Michal HUDEC

FK Rača (1): Viktor VLČÁK

ŠK Svätý Jur (1): David BORDÁČ

PŠC Pezinok (1): Jakub RICHTÁRIK

Náhradníci:

FK Rača (2): Adam TAUFER, Filip ŠTEPANOVSKÝ

MŠK Senec (2): Ján GLASA, Adrián SIPOS

PŠC Pezinok (1): Denis MARKOVIČ

FK Inter Bratislava (1): René FÉDER

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Walter RISCHER, Ľubomír KORDANIČ, Marek PORVAZNÍK

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Lekár: Dušan ŠVEHLÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 07.07.2021 o 08:30 hod  – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 2724/11, 821 05 Bratislava) .Ukončenie zrazu bude cca o 18:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W.Rischer  –0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
07.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ ŠK Slovan Bratislava U16) – Pasienky/Rapid bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

Žreb predkola Slovnaft Cup 2021/2022

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 01.07.2021 vyžrebovala predkolo Slovnaft Cup 2021/2022

Predkolo sa odohrá na 1 zápas v termíne 25.7.2021 o 17:30 hod a stretnú sa v ňom:

ŠK Lozorno – OŠK Láb

FC Malacky – Lokomotíva Devínska Nová Ves

FK Karpaty Limbach – ŠK Tomášov

FC Slovan Častá – ŠK Svätý Jur

Slovan Viničné – ŠK Vrakuňa

MŠK Kráľová pri Senci – MŠK Senec

FK Danubia Veľký Biel – ŠK Nová Dedinka

FC Slovan Modra – PŠC Pezinok

NŠK 1922 Bratislava – OFK Dunajská Lužná

TJ Jarovce Bratislava – FK Inter Bratislava

SDM Domino – FK Rača Bratislava

Stretnutia predkola Slovnaft cupu sa hrajú na 1 stretnutie. V prípade nerozhodného výsledku po riadnom hracom čase sa stretnutie nepredlžuje, o víťazovi stretnutia rozhodnú kopy zo značky pokutového kopu do rozhodnutia.

ŠK Bernolákovo hľadá trénera

ŠK Bernolákovo hľadá trénera s licenciou UEFA EURO B k družstvu staršieho dorastu U19. V prípade záujmu kontaktujte predsedu ŠK Bernolákovo p. JUDr. Martina Mravca na mobilnom telefónnom čísle 0910/ 994 499

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 25.06.2021

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Konečné tabuľky súťaží S3BA, S4BA a U19 sú zverejnené na https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/bfz/ .

Víťaz III. ligy: FC Rohožník (postup do II. ligy SFZ, pri splnení podmienok).

Víťaz IV. ligy: ŠK Nová Dedinka (postup do III. ligy, pri splnení podmienok).

ŠTK oznamuje, že termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre nový súťažný ročník je od 14.06.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod.  v kategórii mladšieho dorastu, žiakov a prípraviek, do súťaží seniorov a staršieho dorastu je stanovený termín od 20.06.2021 do 30.06.2021 do 23:59 hod. Prihlášky je potrebné podať  výlučne prostredníctvom elektronickej prihlášky ISSF systému vo všetkých vekových kategóriách.

ŠTK oznamuje, že v súťažnom ročníku 2021/2022 môžu v jednotlivých kategóriách  štartovať hráči:

SD U19 : narodení po 1.1.2003 a mladší

MD U17 – narodení po 1.1.2005 a mladší

SŽ U15 – narodení po 1.1.2007 a mladší

MŽ U13 – narodení po 1.1.2009 a mladší

Žiačky WU 15 – narodené po 1.1.2007 a mladšie

Predbežný termín začiatku súťaží je naplánovaný na 7.-8.8.2021.

Kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP:

stretnutie 14. kola IV. ligy TJ Veľké Leváre – ŠK Závod. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu TJ Veľké Leváre tri body a aktívne skóre 3:0. ŠK Závod bude v zmysle bodu 3.5 RS BFZ do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta 300 €.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Tibor Demko (MŠK Senec)
 • David Pomšahár (MŠK Senec)
 • Richard Matúš (MŠK Senec)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.216: Lukáš Kopecký 1423397  (MŠK Kráľová pri Senci, lll. L SD-U193) , vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP,  od 20.6.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.217: Roman Daško 1305928  (ŠK Tomášov, S3BA) , od 20.06.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.218: Kristián Molnár  1303008 (SFC Kalinkovo, S3BA), od 20.06.2021.

U.č.219: Roman Konečný  1282441 (ŠK Tomášov, S3BA), od 20.06.2021.

U.č.220: Tomáš Raschmann  1182514 (ŠK Nová Dedinka, S4BA), od 21.06.2021.

U.č.221: Mário Ďurica  1173805 (OŠK Láb, S4BA), od 21.06.2021.

U.č.222: Mário Malina  1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 20.06.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.223: SFC Kalinkovo (Ill. Liga). Na základe podnetu ŠTK BFZ, za nenahratie videozáznamu do video archívu zo stretnutia 14. kola Ill. Ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 2/ RS.

U.č.224: ŠK Báhoň (Ill. Liga). Berie na vedomie vyjadrenie zástupcu klubu k oneskorenému nahratiu videozáznamu zo závažných dôvodov do video archívu zo stretnutia 14. kola Ill. Ligy a ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10/1 DP.

U.č.225: DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU” a doručiť v stanovenej lehote komisii cez ISSF. Finančné pokuty sú nasledovné:

III. liga = 50.- €,  lV. liga = 40.-€,  dorast = 20.-€  a  žiaci = 0.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

VV SFZ schválil novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ. Nájdete v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ – 2.8.2021 (pondelok) v Bratislave v hoteli Nivy. Pozvánka s programom seminára bude poslaná emailovou poštou. Žiada v tejto súvislosti všetkých rozhodcov o predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu BFZ platné na celý budúci súťažný ročník.

Komisia mládeže

a/ súťaže prípraviek – anulovanie výsledkov

KM oznamuje FK, že na základe rozhodnutia VV BFZ boli všetky výsledky v súťažiach kategórii prípraviek v súťažnom ročníku 2020/2021 anulované. Všetky súťaže boli uzavreté bez víťazov jednotlivých kategórii.

b/ súťažný ročník 2021/2022 – zmena hracieho systému

KM BFZ oznamuje FK, že VV BFZ schválil zmenu ( úpravu ) hracieho systému súťaží prípraviek od nového súťažného ročníka 2021/2022

zmeny ( úpravy ) súťaží

výsledky a tabuľky: nebudú zverejňované , všetky stretnutia budú uzavreté v ISSF ako 0 : 0 ( tak ako to má aj SFZ )

organizácia súťaží prípraviek: budú vytvorené nasledovné súťaže

Prípravka U11, Prípravka U10 ( spoločná dvojičková súťaž )

Prípravka  U11 – samostatná súťaž pre FK, ktoré nedokážu vytvoriť dvojičku U11 a U10

Prípravka U9  – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

Prípravka U8 – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

hrací deň: sobota/nedeľa – dopoludnia ( žiadne dni v pracovný týždeň, resp. ÚHČ,pÚHČ,ppÚHČ – platí pre všetky kategórie )

začiatok jesennej časti: september 2021

štart hráčov ( chlapci ) : starší hráči nesmú hrať za mladších, mladší hráči môžu hrať len o jednu kategóriu vyššie za starších

štart hráčov ( dievčatá ): v súťažiach prípraviek môžu štartovať hráčky len o 1 rok  staršie ( zmena oproti minulosti )

jednotlivé súťaže

Prípravka – U11, U10 ( dvojíčková súťaž , resp. samostatná súťaž pre U11)

Veľkosť ihriska: dĺžka 60 – 68 m, šírka 33 m

Počet hráčov: 6 + 1

Lopta: veľkosť č.4

Bránky: 5x 2 metre

Hrací čas: 2x 30 minút ( zmena oproti minulosti )

Striedanie: hokejové v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik – zabezpečuje domáci FK

V súťaží dvojíčiek je možné hrať súbežne U11 a U10

Zápis o stretnutí: zabezpečuje  domáci ISSF manažér v systéme ISSF,  uzatváranie zápisov vykonávajú správcovia súťaží

Všetci hráči ( domáci – hostia ) musia byť riadne registrovaní vo FK a musia mať prefotené kartičky poistenca ( v zmysle SP SFZ platí povinná konfrontácia hráčov )

mladšia prípravka U9 a U8 ( turnajový spôsob )

Veľkosť ihriska: min. 35x 20 m – max. 40x 25 m ( pre kategóriu U9 )

Veľkosť ihriska: 30 x 20 m ( pre kategóriu U8 )

Počet hráčov: 4 + 1 ( hrá sa súbežne na 2 ihriskách )

Bránky: 3 x 2 m ( plastové, resp. hádzanárske ), pokiaľ ich FK nemá využívajú sa bránky  5x 2 m

Lopta: veľkosť č.4 ( pre U9 ), veľkosť č.3 ( pre U8 )

Hrací čas: 2x 15 min.

Striedanie : hokejové

Rozhodcovia: laici

Zápisy a registrovanie hráčov: platí tak ako pri U11 a U10

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
07.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ ŠK Slovan Bratislava U16) – Pasienky/Rapid bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Víťazom IV.ligy BFZ sa stal nováčik súťaže ŠK Nová Dedinka

Včerajšími stretnutiami IV. ligy BFZ bola ukončená dohrávaná časť súťažného ročníka 2020/2021. Pozornosť bola upriamená na stretnutia FK Karpaty Limbach – ŠK Nová Dedinka a OŠK Slovenský Grob – ŠK Vrakuňa, v ktorých obe hosťujúce družstvá bojovali o víťazstvo v súťaži. Diváci na oboch štadiónoch videli spolu 14 gólov, 5 v Limbachu a 9 v Slovenskom Grobe. ŠK Vrakuňa v streleckej prestrelke nakoniec prehrala v S.Grobe 4:5 a tak sa po víťazstve 3:2 na pôde Limbachu teší z postupu do najvyššej regionálnej súťaže  nováčik z Novej Dedinky.Do Limbachu prišla družstvo podporiť početná skupina fanúšikov, ktorí vytvorili pravú futbalovú atmosféru, aká k rozhodujúcim zápasom patrí. Po záverečnom hvizde rozhodcu Hádeka prepukli oslavy priamo na štadióne, kde si hráči a členovia realizačného tímu z rúk vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu, predsedu ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka a podpredsedu KRaD BFZ p. Pavla Páchnika prevzali medaile a pohár za víťazstvo v súťaži.

Smutná správa z Chorvátskeho Grobu. Navždy nás opustil Jozef Hrzič

Včera vo večerných hodinách nás vo veku 75 rokov opustil dlhoročný pracovník a funkcionár futbalového klubu OŠK Chorvátsky Grob Jozef Hrzič. Vedenie BFZ vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť pozostalým.

Jožko, odpočívaj v pokoji

Víťazom III.ligy BFZ FC Rohožník

Na štadióne FC Rohožník sa  sobotnajšom poslednom. dohrávanom kole a  „zápase pravdy“ medzi domácim FC Rohožník a priamym konkurentom na postup FK Inter Bratislava  rozhodovalo o víťazovi III. ligy BFZ. Pred výbornou diváckou kulisou sa v Rohožníku odohral kvalitný zápas, o ktorý sa pričinili obe družstvá. Domáci, hnaní fanklubom a vernými fanúšikmi za víťazstvom po výbornom taktickom výkone nakoniec  po góloch Tomoviča a Hermanna zdolali Inter 2:0 a tešia sa z historického postupu do celoslovenskej II.ligy. Po záverečnom hvizde rozhodcu Ruca prevzali hráči víťazného družstva z rúk predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka, vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu a predsedu ŠTK BFZ p. Dušana Štofíka medaily a kápitán Samuel Milota pohár, ktorý dlho tancoval nad hlavami tešiacich sa hráčov. Dajatie a radosť neskrývali členovia realizačného tímu na čele s hlavným trénerom Mariánom Tóthom a najmä vedenia klubu na čele s prezidentom Jozefom Karšayom. Vedenie BFZ blahoželá k víťazstvu v súťaží a praje veľa úspechov vo vyššej súťaži.

 

 

 

Nábory FC IMASS

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 19.-20.6. 2021 č. 17

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 15. kolo

19.6. 17.00 Ivanka p/D – Bernolákovo  Cvengroš, Lalo za Kachniča, Šafárik; Lazar

19.6. 17.00 D.N.Ves – Kalinkovo Bláha, Kachnič za Lala, Kardelis; Keller   

St. dorast III. liga SD – U19 – 13. kolo

19.6. 11.00 PŠC Pezinok – NŠK 1922  Srna, Lalo za Martiša  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.45 ZO DŇA 18.06.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje, že prostredníctvom ISSF systému bol všetkým členom SFZ zaslaný list prezidenta SFZ. Nájdete ho TU

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 08.06.2021 schválil novelizovaný súťažný poriadok SFZ.Nájdete ho v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

ŠTK oznamuje zástupcom FK III. a IV. Ligy BFZ, že termín podania prihlášok do Slovnaft cupu je do 20.6.2021 do 23:59 hod.  

ŠTK oznamuje, že termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre nový súťažný ročník je od 14.06.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. v kategórii mladšieho dorastu, žiakov a prípraviek, do súťaží seniorov a staršieho dorastu je stanovený termín od 20.06.2021 do 30.06.2021 do 23:59 hod. Prihlášky je potrebné podať výlučne prostredníctvom elektronickej prihlášky ISSF systému vo všetkých vekových kategóriách.

ŠTK oznamuje, že v súťažnom ročníku 2021/2022 môžu v jednotlivých kategóriách  štartovať hráči:

SD U19 : narodení po 1.1.2003 a mladší

MD U17 – narodení po 1.1.2005 a mladší

SŽ U15 – narodení po 1.1.2007 a mladší

MŽ U13 – narodení po 1.1.2009 a mladší

Žiačky WU 15 – narodené po 1.1.2007 a mladšie

Predbežný termín začiatku súťaží je naplánovaný na 7-8.8.2021.

Schvaľuje:

III. liga

15.kolo OŠK Dunajská Lužná – MŠK Senec 20.6. o 17:00

Odstupuje na DK:

SFC Kalinkovo a ŠK Báhoň za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ (nenahratie videozáznamu zo stretnutí 14. kola S3BA do 48 hodín po skončení stretnutia).

Kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP:

stretnutie 14. kola IV. ligy ŠK Závod – OŠK Slovenský Grob. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu ŠK Závod tri body a aktívne skóre 3:0. OŠK Slovenský Grob bude v zmysle bodu 3.5 RS BFZ do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta 300 €.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Samuel Šutta (PŠC Pezinok)
 • Andrej Mušák (PŠC Pezinok)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.213: Martin Turcár 1253383 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou, podľa 46/1a DP.DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP,     od 14.06.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.214: András Šándor  1296058 (ŠK Tomášov, S3BA), od 14.06.2021.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.215: Andrej Dźubák  1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 14.06.2021.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 24.06.2021 o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

VV SFZ schválil novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ. Nájdete v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

D.Bláha – nesprávny popis priestupku pri udelení OT-ČK (v zmysle PF nie je zmarenie možnosti dosiahnutia gólu hrubým nešportovým správaním);

E.Bogdáň – nesprávny (nedostatočný) popis priestupku na udelenie OT-ŽK (je nutné špecifikovať, čím bol prejavený nedostatok rešpektu k hre);

M.Kardelis – chýba meno lekára, resp. zdôvodnenie jeho neúčasti, resp. vysvetlenie, ako bola zabezpečená zdravotná starostlivosť;

P.Piatka – chýba meno vedúceho družstva H, resp. zdôvodnenie jeho neprítomnosti, resp. uvedenie, kto danú funkciu vykonával;

T.Srna – neuvádza, či bola vykonaná konfrontácia, prípadne s akým záverom.

Komisia mládeže

a/ súťaže prípraviek – anulovanie výsledkov

KM oznamuje FK, že na základe rozhodnutia VV BFZ boli všetky výsledky v súťažiach kategórii prípraviek v súťažnom ročníku 2020/2021 anulované. Všetky súťaže boli uzavreté bez víťazov jednotlivých kategórii.

b/ súťažný ročník 2021/2022 – zmena hracieho systému

KM BFZ oznamuje FK, že VV BFZ schválil zmenu ( úpravu ) hracieho systému súťaží prípraviek od nového súťažného ročníka 2021/2022

zmeny ( úpravy ) súťaží

výsledky a tabuľky: nebudú zverejňované , všetky stretnutia budú uzavreté v ISSF ako 0 : 0 ( tak ako to má aj SFZ )

organizácia súťaží prípraviek: budú vytvorené nasledovné súťaže

Prípravka U11, Prípravka U10 ( spoločná dvojičková súťaž )

Prípravka  U11 – samostatná súťaž pre FK, ktoré nedokážu vytvoriť dvojičku U11 a U10

Prípravka U9  – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

Prípravka U8 – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

hrací deň: sobota/nedeľa – dopoludnia ( žiadne dni v pracovný týždeň, resp. ÚHČ,pÚHČ,ppÚHČ – platí pre všetky kategórie )

začiatok jesennej časti: september 2021

štart hráčov ( chlapci ) : starší hráči nesmú hrať za mladších, mladší hráči môžu hrať len o jednu kategóriu vyššie za starších

štart hráčov ( dievčatá ): v súťažiach prípraviek môžu štartovať hráčky len o 1 rok  staršie ( zmena oproti minulosti )

jednotlivé súťaže

Prípravka – U11, U10 ( dvojíčková súťaž , resp. samostatná súťaž pre U11)

Veľkosť ihriska: dĺžka 60 – 68 m, šírka 33 m

Počet hráčov: 6 + 1

Lopta: veľkosť č.4

Bránky: 5x 2 metre

Hrací čas: 2x 30 minút ( zmena oproti minulosti )

Striedanie: hokejové v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik – zabezpečuje domáci FK

V súťaží dvojíčiek je možné hrať súbežne U11 a U10

Zápis o stretnutí: zabezpečuje  domáci ISSF manažér v systéme ISSF,  uzatváranie zápisov vykonávajú správcovia súťaží

Všetci hráči ( domáci – hostia ) musia byť riadne registrovaní vo FK a musia mať prefotené kartičky poistenca ( v zmysle SP SFZ platí povinná konfrontácia hráčov )

mladšia prípravka U9 a U8 ( turnajový spôsob )

Veľkosť ihriska: min. 35x 20 m – max. 40x 25 m ( pre kategóriu U9 )

Veľkosť ihriska: 30 x 20 m ( pre kategóriu U8 )

Počet hráčov: 4 + 1 ( hrá sa súbežne na 2 ihriskách )

Bránky: 3 x 2 m ( plastové, resp. hádzanárske ), pokiaľ ich FK nemá využívajú sa bránky  5x 2 m

Lopta: veľkosť č.4 ( pre U9 ), veľkosť č.3 ( pre U8 )

Hrací čas: 2x 15 min.

Striedanie : hokejové

Rozhodcovia: laici

Zápisy a registrovanie hráčov: platí tak ako pri U11 a U10

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
07.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ ŠK Slovan Bratislava U16) – Pasienky/Rapid bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (PZ SDM Domino U16 + PZ Spartak Trnava U15) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ FC Petržalka U16) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (PZ FKM Karlova Ves U15 + PZ FK Inter Bratislava U15) s hráčmi FA BFZ U14
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ FC Petržalka U15) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 –  s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Oznam k prihláškam do SLOVNAFT CUPPU 2021/2022

Oznamujeme všetkým FK v súťažiach III, IV. a V.ligy, že prihlášky do Slovnaft cupu je možné podať výhradne elektronickou prihláškou do súťaží prostredníctvom ISSF systému do nedele 20.06.2021 do 23.59 hod.

Obsadenie R a DS – PR BFZ 19.-20.6. 2021 č. 17

Seniori III. liga Bratislava – 15. kolo

19.6. 17.00 Ivanka p/D – Bernolákovo  Cvengroš, Kachnič, Šafárik; Lazar

19.6. 17.00 PŠC Pezinok – Tomášov  Krčová, Hajnala, Martiš; Schmidt

19.6. 17.00 Rača – Malacky  Tramita, Henček, Štepanovský; Hájek  

19.6. 17.00 Most p/B – Báhoň  Polakovič, Harajbič, Hudy; Mydlárik  

19.6. 17.00 Rohožník – Inter  Ruc, Straka, Lauer; Perašin  

19.6. 17.00 D.N.Ves – Kalinkovo Bláha, Lalo, Kardelis; Keller   

19.6. 17.00 Rusovce – Rovinka  Vašš, Tománek, Ralbovský; Truchlý  

20.6. 17.00 D. Lužná – Senec  Bohun, Ježík, Martinkovič; Líška   

Seniori IV. liga Bratislava – 15. kolo

20.6. 17.00 CFK Pezinok – Kostolište Hegedűs, Čižmár, Piatka; Pinček

20.6. 17.00 Limbach – N. Dedinka  Hádek, Dujava, Szakáll; Farkaš  

20.6. 17.00 S. Grob – Vrakuňa  Fischer, Dubravec, Valko; Jablonický  

20.6. 17.00 V. Leváre – Závod  Tománek, Polakovič, Harajbič; Vician   

20.6. 17.00 Karlova Ves – Domino  Henček, Ralbovský, Štepanovský; Kroneraff

20.6. 17.00 Láb – Čunovo  Šafárik, Bláha, Gosiorovský; Lônčik   

20.6. 17.00 Jakubov – Vajnory  Srna, Tramita, Brody; Hlavenka

20.6. 17.00 Sv. Jur – Lamač  Hudy, Martiš, Tanglmayer; Dobrovský

St. dorast III. liga SD – U19 – 13. kolo

19.6. 11.00 PŠC Pezinok – NŠK 1922  Srna, Martiš  

19.6. 11.00 Kráľová p/S – Domino „B“  Šafárik, Kachnič  

19.6. 11.00 Žolík Malacky – Ivanka p/D  Hudy, Tománek

19.6. 11.00 Ružinov – Rača  Henček, Štepanovský

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.44 ZO DŇA 11.06.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje, že prostredníctvom ISSF systému bol všetkým členom SFZ zaslaný list prezidenta SFZ. Nájdete ho TU

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že v dňoch 14-18.6 čerpá riadnu dovolenku. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje sekretárka BFZ p. Jana Škreková.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 07.06.2021 schválil:

 • Termín konania konferencie BFZ na 23.09.2021 o 18:00 hod.
 • Nevypadávanie družstiev, umiestnených na posledných miestach v tabuľke v súťažiach III. IV. liga a SD U 19 po skončení súťažného ročníka 2020/2021
 • Termíny podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 výhradne elektronicky prostredníctvom ISSF systému nasledovne

Súťaže U8,U9,U10,U11,WU11,U13,U15,U17 – od 14.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod.

Súťaže III. liga seniori, IV.liga seniori a SD U19 – od 20.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod.

 • Štartovný vklad do súťaží III. a IV.liga BFZ nebudú FK v súťažnom ročníku 2021/2022 platiť.
 • Zaradenie p. Martina Viciana na NL DPR SFZ od súťažného ročníka 2021/2022
 • Zaradenie p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ od súťažného ročníka 2021/2022.
 • Zobral na vedomie ukončenie činnosti predsedu KM BFZ p. Alexandera Telekyho
 • Schválil za predsedu KM BFZ p. Mareka Porvazníka
 • Schválil termíny zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 08.06.2021 schválil novelizovaný súťažný poriadok SFZ.Nájdete ho v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

ŠTK oznamuje, že termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre nový súťažný ročník je od 14.06.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod.  v kategórii mladšieho dorastu, žiakov a prípraviek, do súťaží seniorov a staršieho dorastu je stanovený termín od 20.06.2021 do 30.06.2021 do 23:59 hod. Prihlášky je potrebné podať  výlučne prostredníctvom elektronickej prihlášky ISSF systému vo všetkých vekových kategóriách.

ŠTK oznamuje, že v súťažnom ročníku 2021/2022 môžu v jednotlivých kategóriách  štartovať hráči:

SD U19 : narodení po 1.1.2003 a mladší

MD U17 – narodení po 1.1.2005 a mladší

SŽ U15 – narodení po 1.1.2007 a mladší

MŽ U13 – narodení po 1.1.2009 a mladší

Žiačky WU 15 – narodené po 1.1.2007 a mladšie

Predbežný termín začiatku súťaží vo všetkých kategóriách je naplánovaný na 7-8.8.2021.

Schvaľuje:

III. liga

14.kolo ŠK Tomášov – OŠK Dunajská Lužná 13.6. o 17:00

IV. liga

15.kolo TJ Záhoran Jakubov – FK Vajnory 19.6. o 17:00

U19

12.kolo SDM Domino “B” – PŠC Pezinok 12.6. o 14:00

12.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Žolík Malacky 13.6. o 11:00

13.kolo FC Petržalka “B” – ŠK Bernolákovo 13.6. o 11:00

Nariaďuje odohrať:

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 14.6. o 18:00

Kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP:

stretnutie 11. kola U19 PŠC Pezinok – Lokomotíva Devínska Nová Ves. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu PŠC Pezinok tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.206: Erik Korbelič 1236002 (ŠK Báhoň, S3BA), vylúčený za HNS, verbálna urážka rozhodcu, podľa 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 6.06.2021.

U.č.207: Filip Šimora 1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 7.06.2021.

U.č.208: Jakub Hollý 1142380 (FK Lamač Bratislava, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 7.06.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.209: Dávid Marko  1310429 (MFK Rusovce, S3BA), od 6.06.2021.

U.č.210: Juraj Brunclík  1215129 (ŠK Závod, S4BA), od 7.06.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.211: Patrik Rédler  (ŠK Vrakuňa, S4BA). Na základe podnetu klubu ŠK Nová Dedinka, doručeného písomného stanoviska klubov, Vincenta Pipaša, Patrika Rédlera a vlastných zistení členov DK, za HNS (udretie súpera rukou do tváre) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka mimo HP, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 31.05.2021.

U.č.212: Vincent Pipaš  (ŠK Nová Dedinka, S4BA). Na základe podnetu klubu ŠK Nová Dedinka, doručeného písomného stanoviska klubov, Vincenta Pipaša, Patrika Rédlera a vlastných zistení členov DK, za HNS (provokujúce gesto k protihráčovi) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka mimo HP, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 47/2a DP, od 31.05.2021.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude 17.06.2021 o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

VV SFZ schválil novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ. Nájdete v linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Komisia rozhodcov a delegátov

Berie na vedomie poďakovanie FC Rohožník rozhodcovskému tímu D. Bláha, T. Ralbovský, P Ježík, ako aj delegátovi zväzu M. Dobrovskému za pôsobenie v stretnutí 13. kola S3BA FC Rohožník – TJ Rovinka.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Cvengroš – nesprávny popis priestupku hráčov so vzájomným udelením OT-ŽK (sotenie je priestupok, v ktorom sa rozlišuje intenzita aj v prerušenej hre);

M. Vašš – nesprávny (nedostatočný) popis priestupku na udelenie OT-ŽK (NS je až zmarenie sľubnej akcie, nie držanie v sľubnej akcii);

M. Bohun – chýba vyjadrenie k štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením.

Ospravedlnenia: Bogdáň 18.-20.6.; Ruc 25.6.-6.7.; Dujava k dispozícii od 21.6.; Farkaš M. do 31.1.2022.

Komisia mládeže

a/ súťaže prípraviek – anulovanie výsledkov

KM oznamuje FK, že na základe rozhodnutia VV BFZ boli všetky výsledky v súťažiach kategórii prípraviek v súťažnom ročníku 2020/2021 anulované. Všetky súťaže boli uzavreté bez víťazov jednotlivých kategórii.

b/ súťažný ročník 2021/2022 – zmena hracieho systému

KM BFZ oznamuje FK, že VV BFZ schválil zmenu ( úpravu ) hracieho systému súťaží prípraviek od nového súťažného ročníka 2021/2022

zmeny ( úpravy ) súťaží

výsledky a tabuľky: nebudú zverejňované , všetky stretnutia budú uzavreté v ISSF ako 0 : 0 ( tak ako to má aj SFZ )

organizácia súťaží prípraviek: budú vytvorené nasledovné súťaže

Prípravka U11, Prípravka U10 ( spoločná dvojičková súťaž )

Prípravka  U11 – samostatná súťaž pre FK, ktoré nedokážu vytvoriť dvojičku U11 a U10

Prípravka U9  – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

Prípravka U8 – turnajový spôsob ( každý 2 týždeň )

hrací deň: sobota/nedeľa – dopoludnia ( žiadne dni v pracovný týždeň, resp. ÚHČ, pÚHČ, ppÚHČ – platí pre všetky kategórie )

začiatok jesennej časti: september 2021

štart hráčov ( chlapci ) : starší hráči nesmú hrať za mladších, mladší hráči môžu hrať len o jednu kategóriu vyššie za starších

štart hráčov ( dievčatá ): v súťažiach prípraviek môžu štartovať hráčky len o 1 rok  staršie ( zmena oproti minulosti )

jednotlivé súťaže

Prípravka – U11, U10 ( dvojíčková súťaž , resp. samostatná súťaž pre U11)

Veľkosť ihriska: dĺžka 60 – 68 m, šírka 33 m

Počet hráčov: 6 + 1

Lopta: veľkosť č.4

Bránky: 5x 2 metre

Hrací čas: 2x 30 minút ( zmena oproti minulosti )

Striedanie: hokejové v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik – zabezpečuje domáci FK

V súťaží dvojíčiek je možné hrať súbežne U11 a U10

Zápis o stretnutí: zabezpečuje  domáci ISSF manažér v systéme ISSF,  uzatváranie zápisov vykonávajú správcovia súťaží

Všetci hráči ( domáci – hostia ) musia byť riadne registrovaní vo FK a musia mať prefotené kartičky poistenca ( v zmysle SP SFZ platí povinná konfrontácia hráčov )

mladšia prípravka U9 a U8 ( turnajový spôsob )

Veľkosť ihriska: min. 35x 20 m – max. 40x 25 m ( pre kategóriu U9 )

Veľkosť ihriska: 30 x 20 m ( pre kategóriu U8 )

Počet hráčov: 4 + 1 ( hrá sa súbežne na 2 ihriskách )

Bránky: 3 x 2 m ( plastové, resp. hádzanárske ), pokiaľ ich FK nemá využívajú sa bránky  5x 2 m

Lopta: veľkosť č.4 ( pre U9 ), veľkosť č.3 ( pre U8 )

Hrací čas: 2x 15 min.

Striedanie : hokejové

Rozhodcovia: laici

Zápisy a registrovanie hráčov: platí tak ako pri U11 a U10

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2007)
na zápas RT SFZ U14 SsFZ – BFZ, 15.6.2021 o 14:00 (Žiar nad Hronom)

Hráči:

FC Petržalka (9):  Ján BRNULA, Nicolas SAGAN, Martin HLAVATÝ, Adam MOZOLA, Šimon VLNA, Jakub KUSALÍK, Adam ĎURDÍK, Samuel ŠUBERT, Šimon MELO

ŠK Slovan Bratislava (7): Dominik BALOG, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Peter HOLOCSY, Šimon RÚSEK, Adam ŠVEC, Patrik HORVÁTH

FKM Karlova Ves (3): Alex KOTÚČEK, Jakub KUCHÁR, Arsenij REZNIČENKO

SDM Domino (1): Márk LENGYEL

FC IMAS (1): Erik ZEMAN

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (4): Dávid BALOG, Marko BACHNA, Pavol LEMBAK, Artur HABA

FC Petržalka (2): Alex FEHÉR, Maxim MESZÁR

FKM Karlova Ves (2): Daniel KISS, Oskar OLLE

FK Inter Bratislava (2): Filip ONDRUŠ, Benjamin SALAJ

SDM Domino (2): Samuel BUZA, Kristián HÚSKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Peter MOKRÝ

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a negatívny test (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 15.06.2021 o 08:45 hod  – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 2724/11, 821 05 Bratislava) .Ukončenie zrazu bude cca o 19:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
15.06.2021 RT U14 PZ SSFZ – BFZ (Žiar n. Hronom) s hráčmi FA BFZ U14

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
08.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ) bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
25.08.2021 KCZ U14 (2 skupiny PZ) s hráčmi FA BFZ U14
September:
02.09.2021 KCZ U14 (TJ + TJ) s hráčmi FA BFZ U14
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
09.09.2021 KCZ U14 ( TJ + PZ) s hráčmi FA BFZ U14
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 (Malacky a okolie) s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14

 

November:
28.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 12.-13.6. 2021 č. 16

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 13. kolo

11.6. 18.30 Senec – Ivanka p/D  Dohál (R) za SFZ, Vorel (AR1) za SFZ, Jánošík (AR2) za SFZ; Mókoš

12.6. 17.00 Bernolákovo – Rusovce  Hudy, Tramita, Krčová za Kachniča; Perašin

13.6. 17.00 Tomášov – D. Lužná  Tománek, Ralbovský, Kardelis; Mydlárik (zmena termínu)

Seniori IV. liga Bratislava – 13. kolo

13.6. 17.00 Lamač – Jakubov  Šafárik, Kachnič za Krčovú, Ďurčo; Slezák  

13.6. 17.00 Domino – V. Leváre  Bogdan, Cvengroš za Čižmára, Valko; Farkaš

13.6. 17.00 Závod – Sl. Grob  Tramita, Martiš, Hudy za Tománka; Líška   

St. dorast III. liga SD – U19 – 12. kolo

12.6. 11.00 D. Lužná – Ružinov  Krčová, Valko za Gosiorovského

12.6. 14.00 Domino – PŠC Pezinok  Piatka za Urama, Valko za Martiša (zmena termínu)

13.6. 11.00 Rača – Žolík Malacky  Bogdan za Čižmára, Brody za Bogdana  (zmena termínu)

St. dorast III. liga SD – U19 – 13. kolo

13.6. 11.00 Petržalka „B“ – Bernolákovo  Ralbovský, Kardelis

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 38 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.06.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Badinský, Trnovský, Farbula

Pozvaní: Trnovský,  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík, Lônčík

Ospravedlnený: Štofík

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Trnovský

4, Schválenie termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

5,Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

8, Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho – p. Jánošík

9, Schválenie nového predsedu KM BFZ – p. Jánošík

10, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021- p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Pred zasadnutím požiadal všetkých o úctenie si pamiatky minútou ticha za zosnulého p.Jozefa Pavlíka

Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021),Uzn. 5/36 ( Nový model súťaží prípraviek),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Informácia o hospodárení BFZ za rok 2020

Informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti :   0 , Zdržal sa: 2

K bodu 4: Schválenie termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol termín konania konferencie na 5.8.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK. V diskusii bol navrhnutý termín 23.09.2021 a následne bolo  prijaté uznesenie

Uznesenie 1/38

VV BFZ schvaľuje termín konania konferencie BFZ dňa 23.9.2021 o 18:00 hod. v rokovacej sále BSK, Sabinovská 16,Bratislava.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  7 , Proti :   0 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ, ktorý predložil na schválenie termín podania prihlášok na 30.6.2021 do 23:59 hod. výhradne elektronickou formou cez ISSF systém. Člen VV BFZ p. Lônčík predložil návrh, aby sa po skončení súťažného ročníka 2020/2021zo súťaží III., IV. liga BFZ a SD U19 BFZ nevypadávalo a družstvá, umiestnené na poslednom mieste sa môžu prihlásiť do tých súťaží, v ktorých ukončili súťažný ročník . Po diskusii bolo samostatné hlasovanie k návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka a samostatné hlasovanie k termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Uznesenie 2/38

VV BFZ schvaľuje, aby sa po skončení  súťažného ročníka 2020/2021 zo súťaží III. a IV. liga BFZ a SD U19 nevypadávalo z dôvodu zmenených podmienok, schválených v rozpise súťaží BFZ pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 2

Uznesenie 3/38

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ od 14.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. kategórie prípravka, žiaci a mladší dorast a v termíne od 20.6.2021 do 30.6.2021 do 23:59 hod. v kategóriách starší dorast a seniori výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF systém.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa:

K bodu 6: Schválenie DPR na NL SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KR a D BFZ p. Páchnikovi. KR a D BFZ navrhuje na NL DPR SFZ od súťažného ročníka 2021/2022 p. Martina Viciana namiesto zosnulého p. Jozefa Pavlíka.

Uznesenie 4/38

VV BFZ schvaľuje p. Martina Viciana na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:   8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie DZ na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. KRaD BFZ navrhuje na NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.

Uznesenie 5/38

VV BFZ schvaľuje p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k ukončeniu činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že p. Teleky listom oznámil svoje ukončenie vo funkcii predsedu KM BFZ k 30.6.2021.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o ukončení činnosti funkcie predsedu KM BFZ p. Telekyho.

K bodu 9: Schválenie nového predsedu KM BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje p. Mareka Porvazníka za  predsedu KM BFZ.

Uznesenie 6/38

VV BFZ schvaľuje p. Mareka Porvazníka za predsedu KM BFZ od 01.07.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termíny zasadnutí na 2.polrok 2021

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Uznesenie 7/38

VV BFZ schvaľuje termíny konania zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom BFZ

Júl – 6.7

August – 2.8

September – 6.9

Október – 4.10

November – 8.11

December – 7.12

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 11: Rôzne

VV Berie na vedomie

 • Informáciu o dare od spoločnosti CORFIX Panini
 • Informáciu predsedu BFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek v zmysle prípisu kontrolóra SFZ do 30.09.2021.
 • Informáciu o konaní konferencie SFZ v dňoch 25.6-29.6 online hlasovaním.
 • Informáciu o odovzdávaní pohárov pre víťazov súťaží

VV BFZ sa zaoberal informáciou o stretnutí 15.kola III.ligy BFZ FK Rača – FC Malacky na zmenu dejiska stretnutia v NTC Senec, s ktorou nesúhlasí a stretnutie sa odohrá na ihrisku v Rači , ako bolo pôvodne naplánované

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 06.07.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 07.06.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 09.-13.6. 2021 č. 16

Seniori III. liga Bratislava – 14. kolo

11.6. 18.30 Senec – Ivanka p/D  SFZ, SFZ, SFZ; Mókoš

12.6. 17.00 Bernolákovo – Rusovce  Hudy, Tramita, Kachnič; Perašin

12.6. 17.00 Rovinka – D. N. Ves  Bohun, Vašš, Štepanovský; Pinček  

12.6. 17.00 Kalinkovo – Rohožník  Henček, Cvengroš, Harajbič; Jablonický  

12.6. 17.00 Inter – Most p/B  Lalo, Martinkovič, Ježík; Lônčik  

12.6. 17.00 Báhoň – Rača  Ďurčo, Šafárik, Srna; Darlea   

12.6. 17.00 Malacky – PŠC Pezinok  Hajnala, Martiš, Uram; Príkopa  

12.6. 17.00 Tomášov – D. Lužná  Tománek, Ralbovský, Kardelis; Mydlárik   

Seniori IV. liga Bratislava – 14. kolo

13.6. 17.00 Kostolište – Sv. Jur Bláha, Fischer, Harajbič;Pavlík R.

13.6. 17.00 Lamač – Jakubov  Šafárik, Krčová, Ďurčo; Slezák  

13.6. 17.00 Vajnory – Láb  Dubravec, Henček, Gosiorovský; Schmidt  

13.6. 17.00 Čunovo – K. Ves  Srna, Ježík, Martinkovič; Trúchly   

13.6. 17.00 Domino – V. Leváre  Bogdan, Čižmár, Valko; Farkaš

13.6. 17.00 Závod – Sl. Grob  Tramita, Martiš, Tománek; Líška   

13.6. 17.00 Vrakuňa – Limbach  Hádek, Piatka, Pati Nagy; Lazar

13.6. 17.00 N. Dedinka – CFK Pezinok  Hegedűs, Hajnala, Brody; Vnuk

St. dorast III. liga SD – U19 – 7. kolo

09.6. 18.00 D. N. Ves – Bernolákovo  Hegedűs, Hajnala  

St. dorast III. liga SD – U19 – 12. kolo

12.6. 11.00 D. Lužná – Ružinov  Krčová, Gosiorovský  

12.6. 11.00 Rača – Žolík Malacky  Čižmár, Bogdan  

12.6. 11.00 D. N. Ves – Kráľová p/S  Kardelis, Ralbovský

12.6. 11.00 NŠK 1922 – FC Petržalka „B“  Vašš, Štepanovský

12.6. 11.00 Domino – PŠC Pezinok  Uram, Martiš

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 05.-06.6. 2021 č. 15

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 13. kolo

04.6. 18.30 Senec – Bernolákovo  Dohál (R) za SFZ, Roszbeck (AR1) za SFZ, Pozor (AR2) za SFZ, Mókoš

05.6. 17.00 D. Lužná – Malacky  Krčová, Martiš, Kachnič; Keller (D) za Kroneraffa

05.6. 17.00 Ivanka p/D – Tomášov  Hajnala, Lalo (AR1) za Štepanovského, Dubravec; Lônčik

06.6. 17.00 Most p/B – Kalinkovo  Hegedűs, Hajnala (AR1) za Pati Naga, Tramita; Líška  (zmena termínu)

Seniori IV. liga Bratislava – 13. kolo

06.6. 17.00 Jakubov – Sv. Jur  Lalo (R) za Štepanovského, Martiš, Šafárik; Darlea   

06.6. 17.00 S. Grob – Domino  Henček, Brody, Kardelis; Kroneraff (D) za Kellera   

06.6. 17.00 CFK Pezinok – Vrakuňa  Parilák (R) za Kožucha, Szakáll, Dubravec; Príkopa   

06.6. 17.00 Limbach – Závod  Hudy (R) za Lala, Tanglmayer, Martinkovič; Pinček

St. dorast III. liga SD – U19 – 10. kolo

01.6. 17.00 D. N. Ves – FC Petržalka „B”  Hajnala (R) za Štepanovského, Gosiorovský (zmena termínu)

05.6. 11.00 NŠK 1922 – Bernolákovo  Ralbovský (R) za Bogdana, Brody

05.6. 11.00 Žolík Malacky – D. Lužná  Hudy, Lomňančík (AR1) za Kožucha

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 04.06.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – SFC Kalinkovo 6.6. o 17:00

14.kolo TJ Rovinka – Lokomotíva Devínska Nová Ves 12.6. o 17:00 (HP Dunajská Lužná)

U19

5.kolo FC Petržalka “B” – FC Ružinov 4.6. o 17:30

Nariaďuje odohrať:

U19

7.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Bernolákovo 9.6. o 18:00

Kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. g) SP:

stretnutie 10. kola U19 Lokomotíva Devínska Nová Ves – FC Petržalka “B” 0:6. V zmysle čl. 11 ods. 3 SP platí výsledok dosiahnutý v stretnutí.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Richard Krč (OFK Dunajská Lužná)
 • Dominik Hollý (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.195:  Tomáš Raschmann 1182514 (ŠK Nová Dedinka, S4BA), vylúčený za HNS, sotenie do súpera nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre, podľa 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl.49/2a DP, od 31.05.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.196: Martin Ambra 1229247  (FC Rohožník, S3BA) , od 30.05.2021.

U.č.197: Matúš Šlehofer 1288512  (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA) , od 31.05.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.198: Marek Beseda  1298523 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 31.05.2021.

U.č.199: Peter Čapla  1311302 (MFK Rusovce, S3BA), od 30.05.2021.

U.č.200: Roman Jakubec  1224775 (SDM Domino, S4BA), od 31.05.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.201: FC Malacky, S3BA. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 12. kola S3BA FC Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U.č.202: ŠK Báhoň, S3BA. Na základe podnetu ŠTK BFZ za porušenie rozpisu čl. 5.7 a 9.3 v stretnutí 11. kola FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Báhoň a nezaslanie požadovaného písomného stanoviska (U.č.194), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS –  finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U.č.203: Juraj Kovašich 1184009  (TJ Čunovo, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 191/2020 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku 1 stretnutie, od 4.06.2021.DK určuje skúšobnú dobu do 31.08.2021.

U.č.204: Patrik Rédler  (ŠK Vrakuňa, S4BA). Na základe Správy delegáta stretnutia, ktorému nahlásil disciplinárne previnenie zástupca klubu ŠK Nová Dedinka a vlastných zistení DK, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a klub o písomné stanovisko k HNS (udretie protihráča pri odchode z HP) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka, podľa čl. 71/1 3b DP, do 8.06.2021. Predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

U.č.205: Vincent Pipaš  (ŠK Nová Dedinka, S4BA). Na základe Správy delegáta stretnutia, ktorému nahlásil disciplinárne previnenie zástupca klubu ŠK Nová Dedinka a vlastných zistení DK, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a klub o písomné stanovisko k HNS (provokujúce správanie sa k protihráčovi pri odchode z HP) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka, podľa čl. 71/1 3b DP, do 8.06.2021. Predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude v stredu 9.06.2021 o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: T. Srna – v zázname rozhodcu mládežníckeho stretnutia musí byť uvedený buď dátum testovania R a AR, alebo dôvod uplatnenia výnimky z testovania opäť s príslušným dátumom (nie je ani jedno, ani druhé).

Ospravedlnenia: Ježík zrušenie ospravedlnenia 5.-6.6. (k dispozícii po 12.00); Ruc 30.5.; Lalo 13.6., 20.6., Pati Nagy 16.-20.6.; Ďurčo 18.-21.6.; Kožuch od 2.6.; Hájek 12.-14.6.; Keller 12.-16.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2008)

na prípravný zápas BFZ U13 – FC Petržalka U13 dňa 9.6.2021 17:30 areál M.C.Sklodowskej

Hráči:

SDM Domino (6): Dominik PECSUK, Ladislav ÁRVAI, Andrej GAJDOŠÍK, Peter STADNIČÁR, Matúš MAKKY, Jakub MICHALÍK

FK Rača (5):  Alexander PITOŇÁK, Matúš KOCIAN, Lukáš KALATA, Daniel LUKNÁR, Šimon HURNÝ

FKM Karlova Ves (3): Fedor KASANA, Bruno BARTON, Adam KRAĽOVIČ

PŠC Pezinok (2): Michal ROLNÝ, Samuel NAGY

NŠK 1922 Bratislava (1): Matej HROMÁDKA

FC IMAS (1):  Samuel HOLEC

Náhradnící:

NŠK 1922 Bratislava (2): Marián ŠÓOŠ, Matej HUKEL

FK Rača (1): Tomáš TAUFER

FC IMAS (1): Martin MLYNKA

FKP Bratislava (1): Oliver SAČUROVSKÝ

ŠK Žolík Malacky (1): Tomáš VALENT

ŠKO Miloslavov (1): Martin GROBARČÍK

ŠK Nová Dedinka (1): Ján HAVLÍČEK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Lekár: Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Covid opatrenia: Každý hráč je povinný  mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín a priniesť vyplnený informovaný súhlas (súčasť nominácie)

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 09.06.2020 o 16:00 hod. – štadión FC Petržalka (Marie Curie-Sklodowskej 1, 851 04 Petržalka).Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Skovajsa  – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Jún:
09.06.2021 PZ U13 BFZ – FC Petržalka U13 (Sklodowská) bez hráčov FA BFZ U13
15.06.2021 RT U14 PZ SSFZ – BFZ (Žiar n. Hronom) s hráčmi FA BFZ U14

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
08.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ) bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 (Malacky a okolie) s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14

 

November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 37 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Kovačič, Paška, Páchnik, Škreková

Pozvaný: Dušan  Štofík

Online:  Baxa, Suchý, Ferík

Ospravedlnení: Lônčík,Badinský

Program zasadnutia:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

3, Schválenie zrušenia súťaže U19 BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

4, Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

5, Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ a dorastu

6, Rôzne

7, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol stiahnuť z programu zasadnutia bod 3 a doplniť bod 5: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ seniori a III. liga BFZ starší dorast

Podpredseda, poverený vedením  KRaD BFZ p. Páchnik požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body:

 • Schválenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 3
 • návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 ako bod 4
 • daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil p. Páchnik a s doplnením bodu 5

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu o hlasovaniach per rollam podal predseda BFZ p. Jánošík. Medzi zasadnutiami VV BFZ bolo 1 hlasovanie per rollam, ktoré sa týkalo zrušenia a anulovania súťaže U19 BFZ. Toto hlasovanie nebolo schválené.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ v znení pripomienok.

K bodu 3: Návrh na schválenie zaradenia  pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša  na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. K R a D. BFZ navrhuje na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ – menovaní musia splniť podmienky získania licencie P .

Uznesenie 1/37

VV schvaľuje návrh na zaradenie pp. Jozefa Pavlíka a Tomáša Mókoša na NL DPR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za BFZ –  menovaní musia splniť podmienky získania licencie P.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti :0    , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Návrh na zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 predložil v zmysle požiadavky KR SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením a  navrhuje do projektu šanca nasledovných R a AR BFZ pre súťažný ročník 2021/2022

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Uznesenie 2/37

VV BFZ schvaľuje návrh na zaradenie R a D BFZ do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 tak, ako bol predložený

R: David BLÁHA, Martin ĎURČO, Róbert HENČEK

AR: Milan KARDELIS, Miloš LALO, Peter PATI NAGY, Tomáš RALBOVSKÝ, Lukáš TOMÁNEK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7  , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu KR a D BFZ na žiadosť KD SFZ k doplneniu NL DZ SFZ

Návrh na schválenie predložil v zmysle požiadavky KD SFZ p. Páchnik, podpredseda KRaD BFZ , poverený jej vedením. KRaD BFZ navrhuje na doplnenie NL DZ SFZ p. Juraja Pinčeka.Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 3/27

VV neschvaľuje návrh na zaradenie p. Juraja Pinčeka na NL DZ SFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 4   , Proti : 0   , Zdržal sa: 3

Návrh nebol schválený

Predseda BFZ poveril podpredsedu KRaD BFZ p. Páchnika po prerokovaní na komisii predložiť nový návrh, Termín: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ).

K bodu 6: Informácia o opatreniach pre dohratie súťaží III. a IV. liga seniori a III.  liga starší  dorast  BFZ 

Informáciu k prijatým opatreniam na dohratie súťaží III. a IV. liga BFZ podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým opatreniam

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ  berie na vedomie

 • Informáciu predsedu BFZ k termínu konania konferencie BFZ, ktorý navrhne na daľšom zasadnutí VV BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ zo zasadnutia VV SFZ k požiadavku kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek do termínu 30.09.2021.
 • Informáciu o možnom postupe víťaza súťaže U19 BFZ do II.ligy západ
 • List FKM Stupava a MŠK Iskra Petržalka k zaradeniu družstiev U15 a U13 do súťaží SZRL, MZRL v súťažnom ročníku 2021/2022 bez prijatých záverov

Predseda BFZ požiadal podpredsedov BFZ o zvolanie  konferencií ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  v mesiaci jún

ŠTK BFZ pripraví návrh k postupom, zostupom, prípadným trestom za nenastúpenie na stretnutie a pod.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 25.05.2021             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 05.-06.6. 2021 č. 15

Seniori III. liga Bratislava – 10. kolo

02.6. 17.00 Rusovce – Rača  Ďurčo, Lalo, Bohun; Hájek

Seniori III. liga Bratislava – 12. kolo

04.6. 18.30 Senec – Bernolákovo  SFZ, SFZ, SFZ; Mókoš

05.6. 17.00 Ivanka p/D – Tomášov  Hajnala, Štepanovský, Dubravec; Lônčik

05.6. 17.00 D. Lužná – Malacky  Krčová, Martiš, Kachnič; Kroneraff  

05.6. 17.00 PŠC Pezinok – Báhoň  Vašš, Kardelis, Šafárik; Vician  

05.6. 17.00 Rača – Inter  Cvengroš, Tománek, Hudy; Schmidt  

05.6. 17.00 Most p/B – Kalinkovo  Hegedűs, Pati Nagy, Tramita; Líška   

05.6. 17.00 Rohožník – Rovinka  Bláha, Ralbovský, Ježík; Dobrovský  

05.6. 17.00 D. N. Ves – Rusovce  Bohun, Srna, Harajbič; Lazar   

Seniori IV. liga Bratislava – 12. kolo

06.6. 17.00 Láb – Lamač  Fischer, Čižmár, Gosiorovský; Pavlík R.

06.6. 17.00 Jakubov – Sv. Jur  Štepanovský, Martiš, Šafárik; Darlea   

06.6. 17.00 N. Dedinka – Kostolište  Ďurčo, Bláha, Ralbovský; Perašin  

06.6. 17.00 CFK Pezinok – Vrakuňa  Kožuch, Szakáll, Dubravec; Príkopa   

06.6. 17.00 Limbach – Závod  Lalo, Tanglmayer, Martinkovič; Pinček

06.6. 17.00 S. Grob – Domino  Henček, Brody, Kardelis; Keller   

06.6. 17.00 V. Leváre – Čunovo  Pati Nagy, Piatka, Valko; Slezák

06.6. 17.00 K. Ves – Vajnory  Hádek, Bogdan, Krčová; Vnuk

St. dorast III. liga SD – U19 – 5. kolo

04.6. 17:30 FC Petržalka „B“ – Ružinov  Henček, Gosiorovský  

St. dorast III. liga SD – U19 – 10. kolo

01.6. 17.00 D. N. Ves – FC Petržalka „B“  Hajnala, Gosiorovský, Bláha

St. dorast III. liga SD – U19 – 11. kolo

05.6. 11.00 FC Petržalka „B“ – Domino „B”  Šafárik, Srna  

05.6. 11.00 Kráľová 9/S – Ivanka p/D  Piatka, Valko  

05.6. 11.00 PŠC Pezinok – D. N. Ves  Lalo, Dubravec

05.6. 11.00 Žolík Malacky – D. Lužná  Hudy, Kožuch

05.6. 11.00 NŠK 1922 – Bernolákovo  Bogdan, Brody

Posledná rozlúčka s Jozefom Pavlíkom bude 2.6.2021 o 14:00 hod. vo Vajnoroch

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 29.-30.5. 2021 č. 14

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 12. kolo

29.5. 17.00 Bernolákovo – D. N. Ves  Bláha (R) za Pavlíkovú, Martinkovič, Kardelis; Truchlý (D) za Kellera

30.5. 17.00 Rovinka – Most p/B  Tománek, Kožuch, Kachnič; Jablonický  (zmena termínu)

30.5. 17.00 FC Malacky – Ivanka p/D  Hegedüs, Ježík, Šafárik; Keller (D) za Truchlého  (zmena termínu)

Seniori IV. liga Bratislava – 12. kolo

30.5. 17.00 Vajnory – V. Leváre  Bláha, Cvengroš (AR1) za Kachniča, Kardelis; Lazar   

30.5. 17.00 Lamač – K. Ves  Štepanovský, Vašš (AR1) za Tománka, Gosiorovský; Líška  

St. dorast III. liga SD – U19 – 10. kolo

29.5. 12.30 Ivanka p/D – PŠC Pezinok  Hádek (R) za Valka, Valko (AR1) za Hádeka

30.5. 11.00 D. Lužná – Zohor  Pati Nagy, Bogdáň (odložené na neurčito)

30.5. 10.00 Domino „B” – NŠK 1922  Uram, Tramita (zmena UHČ)

01.6. 17.00 D. N. Ves – FC Petržalka „B”  Hajnala (R) za Štepanovského, Gosiorovský (zmena termínu)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.42 ZO DŇA 28.05.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ upozorňuje všetkých zástupcov FK, že im boli elektronickou poštou zaslaný manuál s pokynmi pre organizáciu podujatí pri reštarte súťaží. Okrem pokynov v manuáli je povinnosťou každého FK, ktorý organizuje podujatie dodržiavať opatrenia v zmysle kompletnej vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú nájdete TU.

Sekretariát BFZ upozorňuje všetkých zástupcov FK na povinnosť nahrať do ISSF systému všetkých členov realizačných tímov.

Kompletný návod na použitie nájdete v linku nižšie

 https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Berie na vedomie:

Odhlásenie FC Zohor zo súťaže U19 BFZ.

Schvaľuje:

III. liga

12.kolo

FC Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 30.5. o 17:00

TJ Rovinka – FK Slovan Most pri Bratislave 30.5. o 17:00 (HP Dunajská Lužná)

13.kolo MŠK Senec – ŠK Bernolákovo 4.6. o 18:30

14.kolo MŠK Senec – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 11.6. o 18:30

U19

10.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – FC Petržalka “B” 1.6. o 17:00

Odstupuje na DK:

ŠK Báhoň za nesplnenie si povinností v zmysle RS BFZ bod 5.7 a 9.3 (povinnosť nahrať do ISSF systému všetkých členov realizačných tímov a trénera s požadovanou kvalifikáciou).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adam Jarab (Lokomotíva Devínska Nová Ves)

Disciplinárna komisia

U.č. 194:ŠK Báhoň, S3BA. Začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK  za porušenie RS čl. 5.7 a 9.3 v stretnutí 11. kola FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Báhoň a žiada klub o písomné stanovisko  k nenahratiu členov RT a trénera s požadovanou kvalifikáciou do zápisu o stretnutí do 01.06.2021.

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2020/2021, ktoré boli prerušené od 15.10.2020 na základe opatrenia vlády SR a doposiaľ neboli vykonané ostávajú v platnosti a začínajú plynúť od 17.05.2021 (DP č. 17/8, 34/7).

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Uram 5.-6.6.; Polák do konca súťažného ročníka; Henček 5.6.; Martinkovič 5.6.; Tanglmayer 10.-15.6.

Trénersko – metodická komisia

FK prihlásené do regionálnych súťaží mali predložiť aktualizáciu trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Seniori (III. liga a IV. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Dorast (III. liga starší) – minimálne UEFA B licencia

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) bolo potrebné zaslať na e-mail adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu:  bezodkladnedo 26.05.2021.

 Z dôvodu nesplnenia požadovanej žiadosti TMK BFZ odstupuje na DK nasledovné futbalové kluby :

FK Lokomotíva D. Nová Ves, FC Malacky, ŠK Tomášov, TJ Rovinka, FK Rača, PSČ Pezinok, MFK Rusovce, FK Slovan Most p. Bratislave, FK Ivanka p. Dunaji (III. liga)

SDM Domino, ŠK S. Jur, TJ V. Leváre, ŠK Vrakuňa, ŠK Závod, TJ Čuňovo, FK Karpaty Limbach, OŠK Láb, FK Lamač, FK Vajnory (IV. liga)

FC Ružinov, ŠK Žolík Malacky, FK Lozorno, Lokomotíva D. N. Ves,

FC Zohor, FK Slovan Most p. Bratislave, FC Petržalka „B“, PSČ Pezinok,

FK Rača, FK Slovan Ivánka p. Dunaji (III. L. SD).

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2008)
na prípravný zápas BFZ U13 – ŠK Slovan Bratislava U13 dňa 2.6.2021 17:30 Pasienky

Hráči:

FKM Karlova Ves (5): Martin MAKÝŠ, Jakub VÍG, Martin BREZINA, Hugo JAGERSKÝ, Grygory POLYAKOV

MŠK Senec (4): Marcel ONDRÍK, Patrik PÓOR, Milan TUŽINSKÝ, Oliver POMŠAHÁR

PŠC Pezinok (3): Dominik GOLIAN, Dávid STRNISKO, Tomáš BÚCI

FC IMAS (3): Juraj HARAMIA, Siniša BELAY, Hugo ŠÍRA

FK Slovan Ivanka p. Dunaji (2): David WALZER, Marcus KAZIMÍR

ŠK Žolík Malacky (1): Denis ŠIMEK

Náhradnící:

NŠK 1922 Bratislava (2): Marián ŠÓOŠ, Matej HUKEL

FK Rača (1): Tomáš TAUFER

FC IMAS (1): Martin MLYNKA

FKP Bratislava (1): Oliver SAČUROVSKÝ

ŠK Žolík Malacky (1): Tomáš VALENT

ŠKO Miloslavov (1): Martin GROBARČÍK

ŠK Nová Dedinka (1): Ján HAVLÍČEK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Lekár: Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Covid opatrenia: Každý hráč je povinný  mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín a priniesť vyplnený informovaný súhlas (súčasť nominácie)

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 02.06.2020 o 16:00 hod. – PASIENKY (Trnavská 3011/33C, 831 04 Bratislava).Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Skovajsa  – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Jún:
02.06.2021 PZ U13 BFZ – ŠK Slovan Bratislava U13 (Pasienky) bez hráčov FA BFZ U13
08.06.2021 PZ U13 BFZ – FC Petržalka U13 (Sklodowská) bez hráčov FA BFZ U13
15.06.2021 RT U14 PZ SSFZ – BFZ (Žiar n. Hronom) s hráčmi FA BFZ U14

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
08.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ) bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
13-15.09.2021 MT U17 Danubia Moravia Cup U17 (Malacky a okolie) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U17
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Náhle nás opustil Jozef Pavlík

Dnes nás náhle a nečakane vo veku 47 rokov  opustil bývalý prvoligový rozhodca, sekretár ObFZ Bratislava – mesto, člen komisie rozhodcov a delegátov BFZ , kolega a kamarát Jozef Pavlík. Po minuloročnom ukončení bohatej rozhodcovskej kariéry pôsobil ako delegát v seniorských súťažiach BFZ a svoje nadobudnuté skúsenosti odovzdával mladým rozhodcom. Jeho znalosti pravidiel futbalu, cit pre hru, ktorou futbal je a ktorú miloval boli výsledkom toho, že od novej súťažnej sezóny mal byť zaradený po absolvovaní školenia pozorovateľov rozhodcov licencie P na nominačnú listinu SFZ. Žiaľ, dnes napriek enormnému úsiliu záchranárov podľahol na infarkt.

Bratislavský Futbalový  Zväz vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť manželke Peťke, dcérke Lilianke, mame, súrodencom a ostatnej smútiacej rodine

Jožko, odpočívaj v pokoji

 

Obsadenie R a DS – PR BFZ 29.-30.5. 2021 č. 14

Seniori III. liga Bratislava – 12. kolo

29.5. 17.00 Bernolákovo – D. N. Ves  Pavlíková, Martinkovič, Kardelis; Keller

29.5. 17.00 Rusovce – Rohožník  Tramita, Pati Nagy, Krčová; Darlea

29.5. 17.00 Rovinka – Most p/B  Tománek, Kožuch, Kachnič; Jablonický  

29.5. 17.00 Kalinkovo – Rača  Vašš, Bogdáň, Uram; Mydlárik  

29.5. 17.00 Inter – PŠC Pezinok  Henček, Hajnala, Srna; Perašín  

29.5. 17.00 Báhoň – D. Lužná  Cvengroš, Lalo, Ralbovský; Pinček  

29.5. 17.00 FC Malacky – Ivanka p/D  Hegedüs, Ježík, Šafárik; Truchlý  

30.5. 17.00 Tomášov – Senec  Hudy, Polakovič, Dubravec; Príkopa   

Seniori IV. liga Bratislava – 12. kolo

30.5. 17.00 Kostolište – Jakubov  Ruc (SFZ), Malárik (SFZ), Štofik (SFZ); Vician

30.5. 17.00 Sv. Jur – Láb  Chromý (SFZ), Piatka, Brody; Vnuk   

30.5. 17.00 Lamač – K. Ves  Štepanovský, Tománek, Gosiorovský; Líška  

30.5. 17.00 Vajnory – V. Leváre  Bláha, Kachnič, Kardelis; Lazar   

30.5. 17.00 Čunovo – S. Grob  Choreň (SFZ), Ralbovský, Hajnala; Farkaš

30.5. 17.00 Domino – Limbach  Harajbič, Krčová, Tanglmayer; Slezák   

30.5. 17.00 Závod – CFK Pezinok  Hádek, Fischer, Valko; Lônčík

30.5. 17.00 Vrakuňa – N. Dedinka  Bohun, Martiš, Henček; Kroneraff

St. dorast III. liga SD – U19 – 10. kolo

29.5. 11.00 D. N. Ves – FC Petržalka „B”  Štepanovský, Gosiorovský  

29.5. 12.30 Ivanka p/D – PŠC Pezinok  Valko, Hádek  

30.5. 11.00 Domino „B” – NŠK 1922  Uram, Tramita

30.5. 10.30 Rača – Kráľová p/S  Šafárik, Tanglmayer

30.5. 11.00 Bernolákovo – Ružinov  Srna, Lalo 

30.5. 11.00 D. Lužná – Zohor  Pati Nagy, Bogdáň

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.41 ZO DŇA 21.05.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ upozorňuje všetkých zástupcov FK, že im boli elektronickou poštou zaslaný manuál s pokynmi pre organizáciu podujatí pri reštarte súťaží. Okrem pokynov v manuáli je povinnosťou každého FK, ktorý organizuje podujatie dodržiavať opatrenia v zmysle kompletnej vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú nájdete TU.

Sekretariát BFZ upozorňuje všetkých zástupcov FK na povinnosť nahrať do ISSF systému všetkých členov realizačných tímov.

Kompletný návod na použitie nájdete v linku nižšie

 https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Odkladá na neurčito dohrávky 5. a 7. kola súťaže U19.

Schvaľuje:

III. liga

10.kolo MFK Rusovce – FK Rača Bratislava 2.6. o 17:30

12.kolo ŠK Tomášov – MŠK Senec 30.5. o 17:00

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2020/2021, 

ktoré boli prerušené od 15.10.2020 na základe opatrenia vlády SR a doposiaľ neboli vykonané ostávajú v platnosti a začínajú plynúť od 17.05.2021 (DP č. 17/8, 34/7).

U.č.193:  Štefan Kovárik  1149224 (FC Malacky, III. liga).  . Berie na vedomie žiadosť klubu a menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.182/2020-2021 a žiadosť zamieta.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Komisia rozhodcov a delegátov

Seminár rozhodcov a delegátov BFZ pred reštartom súťaží sa uskutoční dňa 21.5.2021 o 18.00 dištančnou formou. Pozvánky s linkom na prihlásenie boli poslané všetkým elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Ďurčo 27.-31.5., 5.6.; Ježík 4.-11.6., 25.6.-2.7., Malovec Ri. 22.5.-13.6.; Malovec Ro. do konca súťažného ročníka; Szakáll 29.-30.5., 5.6., 13.6., 19.6.

Trénersko – metodická komisia

Na základe súčasnej situácie, keď sa predpokladá dohratie súťaží seniorov a staršieho dorastu TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží predložiť aktualizáciu trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovné:

 • Seniori (III. liga a IV. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Dorast (III. liga starší) – minimálne UEFA B licencia

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu:      bezodkladnedo 26.05.2021.

Upozorňujeme, že tréner by mal vykonávať trénerskú činnosť vo FK len pri jednom družstve.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2007)
na zápas RT SFZ U14 BFZ – ZsFZ dňa 26.5.2021, 16:00 NTC Senec

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (9): Dávid BALOG, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Peter HOLOCSY, Artur HABA, Marko BACHNA, Samuel ŠABLATÚRA, Šimon RÚSEK, Lucas NEMÉTH

FC Petržalka (8):  Ján BRNULA, Nicolas SAGAN, Martin HLAVATÝ, Alex BARILLA, Adam MOZOLA, Šimon VLNA, Jakub KUSALÍK, Adam ĎURDÍK

FKM Karlova Ves (3): Noel VARGA, Oskar OLLE, Alex KOTÚČEK

FK Inter Bratislava (1): Jakub KARUL

SDM Domino (1): Kristián HÚSKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Ján HULLMAN, Peter MOKRÝ

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a negatívny test (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 26.05.2021 o 14:30 hod na ihrisku NTC Senec (Vodná 28, Senec 903 01) .Ukončenie zrazu bude cca o 18:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Polčic  – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Máj:
26.05.2021 RT U14 PZ BFZ – ZSFZ (Senec) s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
02.06.2021 PZ U13 BFZ – ŠK Slovan Bratislava U13 (Pasienky) bez hráčov FA BFZ U13
08.06.2021 PZ U13 BFZ – FC Petržalka U13 (Sklodowská) bez hráčov FA BFZ U13
15.06.2021 RT U14 PZ SSFZ – BFZ (Žiar n. Hronom) s hráčmi FA BFZ U14

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
08.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ) bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
13-15.09.2021 MT U17 Danubia Moravia Cup U17 (Malacky a okolie) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U17
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14

 

December:
11.12.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 22.-23.5. 2021 č. 13

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 10. kolo

Rusovce – Rača  Ďurčo, Lalo, Bohun; Hájek (Odložený)  

St. dorast III. liga SD – U19 – 5. kolo

FC Petržalka “B” – Ružinov  Henček, Gosiorovský  (Odložený)  

St. dorast III. liga SD – U19 – 7. kolo

D.N. Ves – Bernolákovo Hegedüs, Šafárik (Odložený)

Obsadenie R a DS – PR BFZ 22.-23.5. 2021 č. 12

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 10. kolo

23.5. 17.00 Rusovce – Rača  Ďurčo, Lalo, Bohun; Hájek  

Seniori III. liga Bratislava – 11. kolo

23.5. 17.00 Ivanka p/D – Báhoň  Krčová, Chromý, Martiš; Dobrovský

St. dorast III. liga SD – U19 – 5. kolo

22.5. 11.00 FC Petržalka “B” – Ružinov  Henček, Gosiorovský   

St. dorast III. liga SD – U19 – 7. kolo

22.5. 11.00 D. N. Ves – Bernolákovo  Hegedüs, Šafárik

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 15. MÁJA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 15. mája 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 208/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 14.5.2021

vydané dňa 15.5.2021

Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 10.5.2021 – 14.5.2021

Opatrenia sú rozdelené do štyroch úrovní podľa stupňa varovania okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita takto (zhrnutie):

II.stupeň ostražitosti – oranžová (4 okresy – Nitra, Hlohovec, Senec a Topoľčany)

 • Tréningový proces : interiér 150, exteriér 300 športovcov,
 • Amatérske súťaže povolené: 150 účastníkov interiér, 300 účastníkov exteriér,
 • Diváci povolení: sedenie interiér/do 25 % kapacity, max. 250 osôb; sedenie exteriér/do 50 % kapacity, max. 500 osôb; státie interiér/do 50 osôb, státie exteriér/do 100 osôb,
 • všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči) 24 hod. neg. atg. test.

I.stupeň varovania – ružová (50 okresov)

 • Tréningový proces: interiér 25, exteriér 50,
 • Amatérske súťaže povolené: 40 športovcov interiér, 50 športovcov exteriér,
 • Diváci povolení: iba sediaci diváci 250 interiér, 500 exteriér,
 • všetci účastnníci súťaže (diváci aj hráči) 24 hod. neg. atg. test.

II. stupeň varovania – červená (23 okresov)

 • Tréningový proces 10 +1 v interiéri aj exteriéri na sektor o veľkosti 300m2,
 • Amatérske súťaže povolené: 40 športovcov interiér, 50 športovcov exteriér,
 • Súťaže bez divákov.

III. stupeň varovania – bordová (2 okresy – Myjava a Sobrance)

 • Tréningový proces 6 +1 v interiéri aj exteriéri na sektor o veľkosti 800m2,
 • Amatérske súťaže nie sú povolené.

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 208/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 14.5.2021 (ďalej len „vyhláška“) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

1, Východiská a právna úprava vyhlášky ÚVZ SR

V súlade s § 1 ods. 1 vyhlášky sa vo všeobecnosti všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, a to:

a)  nad 6 osôb v bordových okresoch,

b)  nad 10 osôb v červených okresoch,

c)  nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v ružových okresoch,

d)  nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb v oranžových okresoch,

e)  v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri v oranžových okresoch.

Z uvedených obmedzení sú vynimkované:

–  podľa § 1 ods. 3 písm. a) vyhlášky hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

–  podľa § 1 ods. 3 písm. g) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

–  podľa § 1 ods. 3 písm. i) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RTPCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

–  podľa § 1 ods. 3 písm. k) vyhlášky v územných obvodoch okresov okrem bordových a čiernych okresov  pre podujatia športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.

Zároveň podľa § 2 vyhlášky sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť,  je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Zásadnou zmenou úpravy opatrení je § 5 vyhlášky, ktorý upravuje osobitné  opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky sa športoviskom rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

Podľa § 5 ods. 2 vyhlášky sa sektorom rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby.

Pre sektory musia nasledovné opatrenia:

1.  osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2.  musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3.  každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4.  medzi sektormi musí  byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,

5.  ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

PRAVIDLÁ PODĽA ZARADENIA OKRESOV:

Bordové okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 3 vyhlášky

a)  veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b)  v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť 1 športovec na 15 m2 plochy sektora, najviac však 6 športovcov na jeden sektor, a jeden tréner,

c)  v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,

d)  športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,

e)  prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,

f)  zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží.

Červené okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 4 vyhlášky

a)  veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko, v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,

b)  športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

c)  súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,

d)  interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,

e)  exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

f)  organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Ružové okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 5 vyhlášky

a)  veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b)  v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 25 športovcov a jeden tréner,

c)  v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner,

d)  športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

e)  súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,

f)  interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,

g)  exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

h)  organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Oranžové okresy – Pravidlá tréningovej a súťažnej činnosti podľa § 5 ods. 6 vyhlášky

a)  na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 150 športovcov,

b)  na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,

c)  najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru je nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb a v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,

d)  interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 150 športovcov,

e)  exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,

f)  organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Podľa § 5 ods. 11 vyhlášky sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:

a)  organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,

b)  organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,

c)  organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,

d)  platia ostatné všeobecné opatrenia podľa § 2 ods. 1 vyhlášky.

Podľa § 7 vyhlášky je podmienka negatívneho výsledku testu splnená ak:

a)  osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

b)  osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c)  osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d)  osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e)  ide o osobu do 10 rokov veku.

2,  COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

3,  USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

COVID semafor pre šport dôrazne odporúčame priebežne sledovať, nakoľko pandemická situácia sa v závislosti od okresov v rámci SR líši a usmernenie SFZ nemôže zohľadňovať všetky tieto odlišnosti a ani nemá ambíciu COVID semafor pre šport nahrádzať alebo kopírovať. V prípade odlišnej úpravy sa riaďte oficiálnym COVID semaforom pre šport.

Podľa vyhlášky sú v závislosti od miesta konania podujatia povolené v niektorých okresoch aj amatérske súťaže v závislosti od ich zaradenia podľa COVID automatu. V prípade súťaže organizovanej športovým zväzom (majstrovské súťaže riadené SFZ, RFZ a ObFZ) musí byť testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu  SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a vzhľadom k tomu, že nie je možné vo všetkých okresoch zachovať rovnaké podmienky pre tréningový proces a súťaž SFZ zatiaľ stále zotrváva na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA.

SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

TRÉNINGOVÝ PROCES

Vo všeobecnosti platia pre tréning tieto pravidlá:

–  organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na aktivite,

–  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri v zásade bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

–  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

–  kontakt hráčov pri hre je povolený, iba ak ide o rovnakú tréningovú skupinu, inak sa odporúča dodržiavať odstup min. 2 m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak, aby sa eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre,

–  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

–  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

–  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

–  všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené dezinfekciou, tekutým mydlom, jednorazovanými papierovými utierkami aj alkoholovou dezinfekciou s tým, že je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch,

–  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

–  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

–  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia,

–  rozdelenie na jednotlivé sektory a počet účastníkov sa rieši podľa miesta tréningového procesu a aktuálneho zaradenia okresu podľa COVID automatu.

Príklad 1:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Myjave – bordový okres v treťom stupni varovania.

Podmienky:

–  u osôb, u ktorých sa to podľa uznesenia vlády SR č. 229/2021 vyžaduje ako výnimka zo zákazu vychádzania, je potrebný 7 dňový test, alebo jeho alternatíva – test nikdy nie je potrebný pri deťom do 10 rokov veku,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800 m2 a sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením, t.j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  viac skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 800 m2,  na sektor. Fyzický kontakt pri tréningovej činnosti je zakázaný.

Príklad 2:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Trnave – červený okres v druhom stupni varovania.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 300 m2, ktoré musia byť navzájom vo vzdialenosti 4 metrov a môže na nich trénovať skupina v počte 10 + 1 tréner. Fyzický kontakt pri tréningovej činnosti je obmedzený.

Príklad 3:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Pezinku – ružový okres v prvom stupni varovania.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 300 m2, ktoré musia byť navzájom vo vzdialenosti 4 metrov,

–  v exteriéri môže v sektore trénovať skupina 50 ľudí a v interiéri môže v sektore trénovať skupina 25 ľudí,

–  fyzický kontakt pri tréningovej činnosti je obmedzený.

Príklad 4:

Tréningový proces prebieha dňa 17.5.2021 v Nitre – oranžový okres v druhom stupni ostražitosti.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v exteriéri môže trénovať skupina 300 ľudí a v interiéri môže trénovať skupina 150 ľudí bez potreby vytvárania sektorov,

–  bez obmedzovaní fyzického kontaktu.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.40 ZO DŇA 14.05.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že presne stanovené podmienky k reštartu a organizácii dohrávania súťažných stretnutí III., IV.ligy BFZ a III. ligy U19 budú zverejnené na stránke BFZ po vydaní vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021:

 • Anuloval mládežnícke súťaže vekových kategórii U17,U15,WU15, U13, U11, WU11, U10,U9 a U8.
 • Odsúhlasením a odporučením schválenia rozpočtu BFZ na rok 2021 pre delegátov konferencie BFZ rozhodol o upustení zaplatenia štartovného vkladu pre FK III. a IV. Ligy BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022.

Športovo – technická komisia

Oznamy

Výkonný výbor BFZ rozhodol hlasovaním per rollam o termíne reštartu súťaží BFZ. Reštart súťaží ráta  iba s dohratím stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v kategóriách seniorov a staršieho dorastu. Stretnutia III. ligy BFZ v sobotu ÚHČ, IV. liga BFZ v nedeľu ÚHČ. a III. liga SD U19 v sobotu o 11:00 hod.

Termínová listina dohratia súťaží BFZ

Dátum Deň III. liga BFZ IV. liga BFZ III. liga SD U19
23.5.2021 Nedeľa 10.kolo,11.kolo dohrávky 5.kolo,7.kolo dohrávky
29-30-5-2021 Sobota – Nedeľa 12.kolo 12.kolo 10.kolo
5-6.6.2021 Sobota – Nedeľa 13.kolo 13.kolo 11.kolo
12-13.6.2021 Sobota – Nedeľa 14.kolo 14.kolo 12.kolo
19-20.6.2021 Sobota – Nedeľa 15.kolo 15.kolo 13.kolo

Matrika

Oznamy

Zimné registračné obdobie s obmedzením  skončilo  30.04.2021.

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Máj:
26.05.2021 RT U14 PZ BFZ – ZSFZ (Senec) s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
15.06.2021 RT U14 PZ SSFZ – BFZ (Žiar n. Hronom) s hráčmi FA BFZ U14

 

Zápisnica č. 36 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Zápisnica č. 36

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Páchnik, Ferik, Paška ,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Štofík, Salenka

Ospravedlnený: Lônčík

Neospravedlnený : Suchý

PROGRAM

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018 – p. Farbula

5,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

6, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ – p. Salenka

7, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

8, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ – p. Badinský

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa ako bod 3 a pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2, Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá.

VV BFZ ruší uzn. 5/26 v plnom znení

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3, Schválenie návrhu ocenenia SFZ pre p. Vladimíra Medveďa

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov navrhuje pre p. Vladimíra Medveďa schváliť strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 1/36

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Vladimíra Medveďa pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4, Informácia k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Medzi zasadnutiami bolo 1 hlasovanie per rollam k schváleniu termínu reštartu súťaží po uvoľnení opatrení, ktoré bolo prijaté. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 2/36

VV BFZ schvaľuje anulovanie súťaží BFZ Pohár BFZ, MD U17,SŽ U15,MŽ U13,Žiačky WU15 a všetkých súťaží prípraviek chlapcov a dievčat a predprípravky U8.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ.

K bodu 5, Schválenie zmeny uznesenia 1/12 zo dňa 10.12.2018

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informoval členov VV BFZ, že oba ObFZ prevzali od SFZ nové multifunkčné tlačiarne v zmysle zmluvy o výpožičke medzi SFZ a ObFZ. Preto navrhuje schváliť zmenu uznesenia 1/12, kde bola pre ObFZ schválená suma 700€/ rok na sumu 300€/rok, nakoľko oba ObFZ budú využívať prenajaté multifunkčné tlačiarne a suma 300€ bude iba za náklady, spojené s upratovacími službami v sídle BFZ.

Uznesenie 3/36

VV BFZ schvaľuje zmenu uznesenia 1/12 zo sumy 700€/rok na sumu 300€/rok pre oba ObFZ na náklady spojené s upratovacími službami v sídle BFZ s účinnosťou od 01.01.2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý predložil členom VV BFZ na schválenie rozpočet BFZ na rok 2021. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 4/36

VV BFZ súhlasí s návrhom rozpočtu BFZ na rok 2021 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7, Schválenie návrhu reorganizácie súťaží prípraviek BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi TMK BFZ p. Salenkovi, ktorý predložil na schválenie návrh reorganizácie súťaží prípraviek, ktorý vypracovala pracovná skupina na podnet zástupcu FK Vajnory p. Feketeho. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/36

VV BFZ schvaľuje reorganizáciu súťaží prípraviek tak , ako bolo navrhnuté predsedom TMK BFZ na základe materiálu, ktorý vypracovala pracovná skupina od súťažného ročníka 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  5 , Proti :  1   , Zdržal sa: 0

K bodu 8, Informácia k príprave RS pre súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 podal predseda ŠTK BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave RS na súťažný ročník 2021/2022 v znení pripomienok.

K bodu 9, Informácia k listu kontrolóra SFZ k novelizácii stanov RFZ a ObFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o liste kontrolóra SFZ k novelizácii stanov BFZ, ktoré musia byť kompatibilné so stanovami SFZ, zverejnené pre svojich členov na webovom portáli zväzu. Novelizované Stanovy BFZ boli VV BFZ odsúhlasené v januári 2020 a odporučené na schválenie delegátom konferencie BFZ na konferencii BFZ, ale z dôvodu pandémie sa konferencia BFZ v roku 2020 nekonala. Stanovený termín novelizácie stanov BFZ je do 30.09.2021. Po diskusii navrhol predseda RK BFZ prijať uznesenie

Uznesenie 6/36

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu RK BFZ k listu kontrolóra SFZ o novelizácii stanov BFZ. Ukladá predsedovi BFZ zvolať konferenciu BFZ najneskôr do termínu 15.09.2021, na ktorej budú schválené nové stanovy BFZ. VV BFZ  odporúča obom ObFZ v pôsobnosti BFZ novelizovať stanovy svojich ObFZ v zmysle výzvy kontrolóra SFZ, zosúladiť ich so stanovami SFZ a zverejniť ich na webových stránkach svojich ObFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 10, Rôzne

VV berie na vedomie

 • Doručenú korešpondenciu viacerých FK III. A IV. ligy BFZ k prehodnoteniu rozhodnutia VV BFZ na dohratie jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 bez prijatých záverov
 • Informáciu o odovzdaní tréningových pomôcok pre FK Rača
 • Informáciu o pripravovanom stretnutí vedenia BFZ so zástupcami FK III. A IV. ligy BFZ po uvoľnení pandemických opatrení
 • Informáciu o odovzdaných tlačiarňach pre FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek
 • Informáciu o školení na P licenciu pozorovateľa rozhodcov
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o novelizácii futbalových noriem SFZ

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.06.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 10.05.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 10. MÁJA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 10. mája 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 203/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 7.5.2021

vydané dňa 9.5.2021

Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 3.5.2021 – 9.5.2021

–  opatrenia sú rozdelené do troch úrovní podľa stupňa varovania okresu, v ktorom sa uskutočňuje športová aktivita a podľa toho, či športová aktivita spadá pod športový klub registrovaný pod športovým zväzom  (ak nie, platí 6+1 na 300 m2),

–  výrazná zmena nastáva pre 44 okresov, ktoré sú v prvom stupni varovania a kde bude môcť v interiéri športovať 25 osôb a v exteriéri 50 osôb v jednom sektore,

–  v 33 okresoch v druhom stupni varovania bude môcť trénovať 10+1 osôb v rámci sektoru v interiéri aj v exteriéri,

–  pre dva okresy v treťom stupni varovania (Myjava a Považská Bystrica) zatiaľ funguje režim 6+1 na sektor 800 m2 ako doteraz.

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 203/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 7.5.2021 (ďalej len „vyhláška č. 203/2021“) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

 1. Východiská a právna úprava vyhlášky ÚVZ SR

V súlade s § 1 ods. 1 vyhlášky č. 203/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 1 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s:

–   § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

–  § 1 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

–  § 1 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia,

–  § 1 ods. 2 písm. l) vyhlášky v územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.

Zároveň podľa § 2 vyhlášky č. 203/2021 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť,  je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Zásadnou zmenou úpravy opatrení je nový § 5 vyhlášky č. 203/2021, ktorý upravuje osobitne  opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky sa športoviskom rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

V súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky sa podujatie musí uskutočniť bez obecenstva (ak vyhláška neustanovuje inak, napr. v prípade najvyšších súťaží vo futbale), do počtu osôb sa nezapočítava 1 osoba trénera a zároveň, ak to veľkosť športoviska dovoľuje, môže byť športovisko rozdelené na oddelené a vyznačené sektory. Pre sektory musia nasledovné opatrenia:

1.  osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2.  musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3.  každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4.  medzi sektormi musí  byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4 metre,

5.  ak sa hromadné podujatie organizuje v ružových alebo červených okresoch, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2,

6.  ak sa hromadné podujatie organizuje v bordových okresoch, musí́ byť rozloha jedného sektoru minimálne 800 m2,

7.  ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor.

V zmysle § 5 ods. 5 vyhlášky č. 203/2021 musia hromadné podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi dodržiavať nasledovné podmienky kapacít na jeden sektor:

a)  pre tréningový proces v interiérových športoviskách:

·  v územných obvodoch okresov v prvom stupni varovania do 25 osôb,

·  v územných obvodoch okresov v druhom stupni varovania do 10 osôb,

b)  pre tréningový proces v exteriérových športoviskách:

·  v územných obvodoch okresov v prvom stupni varovania do 50 osôb,

·  v územných obvodoch okresov v druhom stupni varovania do 10 osôb.

2.  COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

3.  USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

COVID semafor pre šport dôrazne odporúčame priebežne sledovať, nakoľko pandemická situácia sa v závislosti od okresov v rámci SR líši a usmernenie SFZ nemôže zohľadňovať všetky tieto odlišnosti a ani nemá ambíciu COVID semafor pre šport nahrádzať alebo kopírovať. V prípade odlišnej úpravy sa riaďte oficiálnym COVID semaforom pre šport.

Povolené sú už amatérske súťaže podľa vyhlášky č. 202/2021.  Súťaž je možné zorganizovať jedine ako hromadné podujatie jednorázovej povahy, ktorých  všetci účastníci  budú  v  dobe začiatku  hromadného podujatia  disponovať  negatívnym výsledkom  RT-PCR  testu  alebo antigénového  testu  na  ochorenie COVID-19  nie starším  ako  12  hodín  a ktoré  budú ohlásené  na  miestne  príslušnom regionálnom úrade verejného  zdravotníctva  najneskôr  48 hodín  pred  jeho začiatkom, pričom  je  potrebné  uviesť  presný  čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.

Ďalej je možné usporadúvať turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., avšak len na základe výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. a), h) a j) vyhlášky č. 203/2021.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a vzhľadom k tomu, že nie je možné vo všetkých okresoch zachovať rovnaké podmienky pre tréningový proces a súťaž SFZ zatiaľ stále zotrváva na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

TRÉNINGOVÝ PROCES

Vo všeobecnosti platia pre tréning tieto pravidlá:

–  organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na aktivite,

–  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

–  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

–  pre jednotlivé sektory (ktorých veľkosť záleží od miesta konania aktivity) platí nasledovné:

·  osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať

·  využívať majú vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

·  každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,

·  medzi sektormi musí byť zachované pásmo o min. šírke 4 metre.

–  kontakt hráčov pri hre je povolený iba ak ide o rovnakú tréningovú skupiny, inak sa odporúča dodržiavať odstup min. 2 m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak, aby sa eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre,

–  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

–  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

–  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

–  je možné využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia. Všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené dezinfekciou, tekutým mydlom a jednorazovanými papierovými utierkami s tým, že je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch,

–  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

–  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

–  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia,

–  rozdelenie na jednotlivé sektory a testovanie sa rieši podľa miesta tréningového procesu a aktuálneho zaradenia okresu podľa COVID automatu.

Príklad 1:

Tréningový proces prebieha dňa 10.5.2021 v Myjave – bordový okres v treťom stupni varovania.

Podmienky:

–  u osôb, u ktorých sa to podľa uznesenia vlády SR č. 229/2021 vyžaduje ako výnimka zo zákazu vychádzania, je potrebný 7 dňový test, alebo jeho alternatíva – test nikdy nie je potrebný pri deťom do 10 rokov veku,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800 m2 a sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením, t.j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  viac skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 800 m2,  na sektor.

Príklad 2:

Tréningový proces prebieha dňa 10.5.2021 v Trnave – červený okres v druhom stupni varovania.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 300 m2, ktoré musia byť navzájom vo vzdialenosti 4 metrov a môže na nich trénovať skupina v počte 10 + 1 tréner.

Príklad 3:

Tréningový proces prebieha dňa 10.5.2021 v Pezinku – ružový okres v prvom stupni varovania.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 300 m2, ktoré musia byť navzájom vo vzdialenosti 4 metrov

–  v exteriéri môže v sektore trénovať skupina 50 ľudí a v interiéri môže v sektore trénovať skupina 25 ľudí.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

Zdroj: www.futbalsfz.sk

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.39 ZO DŇA 07.05.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ SR, účinné od 03.05.2021. Nájdete ho  TU

Športovo – technická komisia

Oznamy

Výkonný výbor BFZ rozhodol hlasovaním per rollam o termíne reštartu súťaží BFZ. Reštart súťaží podlieha uvoľneniu opatrení zo strany pandemickej komisie a vlády SR o organizovaní hromadných podujatí. K dnešnému dňu sa opatrenia postupne uvoľnujú, čoho výsledkom je umožnenie uskutočňovania tréningového procesu v skupinách po šesť osôb + tréner na vyznačenom priestore o rozmere 300 m2. Ak by prišlo k reštartu súťaží, ráta sa iba s dohratím stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v kategóriách seniorov a staršieho dorastu. Stretnutia III. ligy BFZ v sobotu ÚHČ, IV. liga BFZ v nedeľu ÚHČ. a III. liga SD U19 v sobotu o 11:00 hod.  O prípadných zmenách bude VV BFZ rokovať na svojom zasadnutí dňa 10.mája 2021.

Termínová listina dohratia súťaží BFZ

Dátum Deň III. liga BFZ IV. liga BFZ III. liga SD U19
23.5.2021 Nedeľa 10.kolo,11.kolo dohrávky 5.kolo,7.kolo dohrávky
29-30-5-2021 Sobota – Nedeľa 12.kolo 12.kolo 10.kolo
5-6.6.2021 Sobota – Nedeľa 13.kolo 13.kolo 11.kolo
12-13.6.2021 Sobota – Nedeľa 14.kolo 14.kolo 12.kolo
19-20.6.2021 Sobota – Nedeľa 15.kolo 15.kolo 13.kolo

Matrika

Oznamy

Zimné registračné obdobie s obmedzením  skončilo  30.04.2021.

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021

Letné registračné obdobie bude od 01.07.2021 do 30.09.2021

VV BFZ rozhodol o termíne reštartu súťaží BFZ, podlieha však uvoľneniu pandemických opatrení

Výkonný výbor BFZ rozhodol hlasovaním per rollam o termíne reštartu súťaží BFZ. Reštart súťaží podlieha uvoľneniu opatrení zo strany pandemickej komisie a vlády SR o organizovaní hromadných podujatí. K dnešnému dňu sa opatrenia postupne uvoľnujú, čoho výsledkom je umožnenie uskutočňovania tréningového procesu v skupinách po šesť osôb + tréner na vyznačenom priestore o rozmere 300 m2. Ak by prišlo k reštartu súťaží, ráta sa iba s dohratím stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v kategóriách seniorov a staršieho dorastu. Stretnutia III.ligy BFZ v sobotu ÚHČ, IV.liga BFZ v nedeľu ÚHČ. a III.liga SD U19 v sobotu o 11:00 hod.  O prípadných zmenách bude VV BFZ rokovať na svojom zasadnutí dňa 10.mája 2021.

Termínová listina dohratia súťaží BFZ

Dátum Deň III.liga BFZ IV.liga BFZ III.liga SD U19
23.5.2021 Nedeľa 10.kolo,11.kolo dohrávky 5.kolo,7.kolo dohrávky
29-30-5-2021 Sobota – Nedeľa 12.kolo 12.kolo 10.kolo
5-6.6.2021 Sobota – Nedeľa 13.kolo 13.kolo 11.kolo
12-13.6.2021 Sobota – Nedeľa 14.kolo 14.kolo 12.kolo
19-20.6.2021 Sobota – Nedeľa 15.kolo 15.kolo 13.kolo

BFZ pomohol tréningovými pomôckami mladým futbalistom FK Rača

Dňa 12.apríla postihlo FK Rača neštastie, keď v areáli štadióna v Krasňanoch vypukol požiar unimobunky, v ktorej mali najmenší futbalisti uskladnené tréningové pomôcky, ktoré tam uhoreli. Bratislavský futbalový zväz spoločne s nadáciou SFZ a spoločnosťou Demišport podporili myšlienku pomoci a zástupcom FK Rača odovzdali materiálnu pomoc vo forme lôpt, tréningových pomôcok a finančného príspevku. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili predseda BFZ Juraj Jánošík spoločne s vedúcim sekretárom BFZ Jánom Farbulom, nadáciu SFZ zastupovala Miroslava Rojková. Zástupcovia Fk Rača a zároveň aj členovia OZ kengura Milan Adámek a Pavol Maťúš neskrývali dojatie a vyslovili úprimné poďakovanie za túto pomoc pre ich najmenších futbalistov.

 

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 3.MÁJA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 3. mája 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 199/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021

vydané dňa 2.5.2021

Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 29.4.2021 – 2.5.2021

–  zmena v zákaze vychádzania podľa nového uznesenia vlády SR č. 229/2021 – v okresoch v druhom a nižšom stupni varovania (červené a ružové okresy) nie sú počas dňa žiadne obmedzenia vo vychádzaní a zákaz vychádzania je s výnimkami určený len od 21:00 hod. do 01:00 hod. ďalšieho dňa)

–  okresoch v treťom varovania (bordové okresy – okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín) sa nič nemení oproti opatreniam z predchádzajúceho týždňa a na uplatnenie výnimky zo zákazu vychádzania je potrebný 7 dňový test, resp. jeho alternatívy

–  v červených a ružových okresoch sa menia tieto podmienky:

·  znižuje veľkosť sektoru z 800m2 na 300m2

·  zakotvuje sa možnosť vytvárať sektory aj v interiéri

·  na športovisko sa nemusíte preukazovať negatívnym testom.

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 199/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 199/2021“) v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 175/2021“) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

 1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 199/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s:

–   § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

–  § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

–  § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.

Zároveň podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 199/2021 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť a zároveň sa podľa § 4 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 199/2021 v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

Novinkou je, že v súlade s § 4 ods. 3 písm. m) vyhlášky v prípade hromadného podujatia športového charakteru na športovisku môže byť toto, ak to jeho veľkosť dovoľuje, rozdelené na oddelené a vyznačené sektory; športoviskom sa rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch; pre sektory musí platiť nasledovné:

1.  osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2.  musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3.  každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4.  medzi sektormi musí  byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4 metre,

5.  ak sa hromadné podujatie organizuje v ružových alebo červených okresoch, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2,

6.  ak sa hromadné podujatie organizuje v bordových okresoch, musí́ byť rozloha jedného sektoru minimálne 800 m2,

7.  ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov s tým, že v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a e) tejto vyhlášky sa táto povinnosť nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách.

Zároveň v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto povinnosť sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) a f) citovanej vyhlášky nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu.

2.  COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

3.  USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

COVID semafor pre šport dôrazne odporúčame priebežne sledovať, nakoľko pandemická situácia sa v závislosti od okresov v rámci SR líši a usmernenie SFZ nemôže zohľadňovať všetky tieto odlišnosti a ani nemá ambíciu COVID semafor pre šport nahrádzať alebo kopírovať. V prípade odlišnej úpravy sa riaďte oficiálnym COVID semaforom pre šport.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zatiaľ stále zotrváva na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

–  nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 199/2021. Za dodržania všetkých podmienok je na takýchto podujatiach možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

Vo všeobecnosti platia pre tréning tieto pravidlá:

–  organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na aktivite,

–  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

–  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

–  skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 osôb/napr. hráčov + 1 tréner, pričom zároveň musí platiť min. 15m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Tento priestor je možné rozdeliť na sektory, pokiaľ to jeho veľkosť dovoľuje.

–  pre jednotlivé sektory (ktorých veľkosť záleží od miesta konania aktivity) platí nasledovné:

·  osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať

·  využívať majú vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

·  každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,

·  medzi sektormi musí byť zachované pásmo o min. šírke 4 metre.

–  kontakt hráčov pri hre je povolený iba ak ide o rovnakú tréningovú skupiny, inak sa odporúča dodržiavať odstup min. 2 m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak, aby sa eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre,

–  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

–  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

–  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

–  je možné využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia. Všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené dezinfekciou, tekutým mydlom a jednorazovanými papierovými utierkami s tým, že je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch,

–  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

–  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

–  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia,

–  rozdelenie na jednotlivé sektory a testovanie sa rieši podľa miesta tréningového procesu a aktuálneho zaradenia okresu podľa COVID automatu.

Príklad 1:

Tréningový proces prebieha dňa 3.5.2021 v Tvrdošíne – bordový okres v treťom stupni varovania.

Podmienky:

–  u osôb, u ktorých sa to podľa uznesenia vlády SR č. 229/2021 vyžaduje ako výnimka zo zákazu vychádzania, je potrebný 7 dňový test, alebo jeho alternatíva,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800 m2 a sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením, t.j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  viac skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 800 m2,  na sektor.

Príklad 2:

Tréningový proces prebieha dňa 3.5.2021 v Nitre – ružový okres v prvom stupni varovania.

Podmienky:

–  na vstup na športovisko sa nevyžaduje test,

–  v prípade interiérových aj exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 300 m2, ktoré musia byť navzájom vo vzdialenosti 4 metrov a môže na nich trénovať skupina v počte 6 + 1 tréner.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

Zdroj: www.futbalsfz.sk

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.38 ZO DŇA 30.04.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ SR. Nájdete ho  TU

Sekretariát BFZ oznamuje, že do 2.5.2021 ( Nedeľa) do 24 :00 hod. prebieha hlasovanie per rollam členov VV BFZ k reštartu súťaží BFZ a dohratiu jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v kategóriách seniorov a st. dorastu v prípade uvoľnenia opatrení zo strany ÚVZ SR k organizovaniu hromadných podujatí. Výsledok hlasovania bude zverejnený na webe BFZ  v pondelok 3.5.2021.

Matrika

Oznamy:

Zimné registračné obdobie s obmedzením  končí 30.04.2021.

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 26. APRÍLA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 26. APRÍLA NÁJDETE TU

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 23.04.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že SFZ vydal usmernenie k vyhláške úradu verejného zdravotníctva, ktoré nájdete TU.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.04.2021 zaoberal možným reštartom súťaží BFZ. Presný termín reštartu súťaží bude závislý na uvoľnení pandemických opatrení a bude včas zverejnený na webovej stránke BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na konferencii SFZ, uskutočňovanej hlasovaním per rollam v dňoch 27.3.2021 až 1.4.2021 boli prijaté uznesenia k nasledovným bodom programu:

Bod 1.           Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh programu konferencie SFZ

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 2.           Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr

Uznesenie: (1) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 11 tak, že schvaľuje reorganizáciu III. ligy mužov od súťažného ročníka 2022/2023.                

(2) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 12 tak, že schvaľuje reorganizáciu II. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2022/2023.

Hlasovanie: Za: 78, proti: 4, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3.

Bod 3.           Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/2022

Hlasovanie: Za: 76, proti: 3, zdržal sa: 4, nehlasoval: 3.

Bod 4.           Schvaľovanie návrhu spoločnosti AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 5.           Schvaľovanie návrhu spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 82, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3.

Bod 6.           Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 68, proti: 4, zdržal sa: 11, nehlasoval: 3.

Bod 7.           Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 74, proti: 1, zdržal sa: 8, nehlasoval: 3.

Bod 8.           Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 9.           Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa §69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Hlasovanie: Za: 76, proti: 1, zdržal sa: 6, nehlasoval: 3.

Podrobnejšie informácie, aj s prípadnými stanoviskami delegátov k hlasovaniam o jednotlivých bodoch programu, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/04/zapisnica-hlasovanie-per-rollam-27_03_2021-do-01_04_2021—na-zverejnenie.pdf

Matrika

Oznamy:

Matrika BFZ oznamuje že VV SFZ schválil hlasovaním per rollam predĺženie ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.04. 2021

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením  končí 30.04.2021.

Zápisnica č. 35 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Zápisnica č. 35

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 19.4.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Prítomní: Jánošík, Baxa, Paška, Kovačič, Páchnik, Farbula

Prítomní formou online pripojenia: Suchý,Ferik, Lônčík, Trnovský

Ospravedlnený: Badinský

PROGRAM

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

4, Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

5, Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

6,Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

7,Rôzne

8,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda BFZ požiadal o doplnenie programu zasadnutia o body: Schválenie člena TMK BFZ zaradiť ako bod 3 a informáciu k reštartu súťaží ako bod 4 a daľej pokračovať podľa predloženého programu.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý s doplnením o body, ktoré predložil predseda BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :   0  , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok.

K bodu 3:Schválenie člena TMK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Na základe informácie od predsedu TMK BFZ p. Michala Salenku o vzdaní sa člena TMK BFZ p. Ivana Kolembusa navrhuje doplniť TMK BFZ o p. Patrika Szaba.

Uznesenie 1/35

VV BFZ schvaľuje p. Patrika Szaba za člena TMK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8  , Proti :  0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k reštartu súťaží BFZ

Informáciu k možnému reštartu súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k možnému reštartu súťaží v znení pripomienok. Presný termín reštartu súťaží bude závislý na uvoľnení pandemických opatrení.

K bodu 5: Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 predniesol predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2021 v znení pripomienok.

K bodu 6: Informácia z pracovného stretnutia k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ

Informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula, ktorý je členom pracovných skupín pri novelizácii spomínaných noriem.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii SP,DP a RaPP SFZ.

K bodu 7: Informácia k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

Informáciu o prijatých uzneseniach z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým uzneseniam z konferencie SFZ

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 13.04.2021

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k materiálnej pomoci pre FK Rača vo forme tréningových pomôcok
 • Informáciu o volebnej konferencii v JmKFS
 • Informáciu o príprave reorganizácií súťaží prípraviek

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.5.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ

Bratislava, 19.4.2021.             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV