Category Archives: Oznamy a pozvánky

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 19. APRÍLA

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 

vydané dňa 17.4.2021

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 186/2021“) v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 175/2021“) a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 186/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s:

– § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

– § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

– § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.

Zároveň podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 186/2021 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť a zároveň sa podľa § 4 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 186/2021 v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov s tým, že v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a e) tejto vyhlášky sa táto povinnosť nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách.

Zároveň v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto povinnosť sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) a f) citovanej vyhlášky nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu.

2. Uznesenie vlády SR č. 203/2021

V rámci uznesenia vlády SR  č. 203/2021 je podľa bodu B.1. obmedzená s účinnosťou od 19. apríla 2021 sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na vybrané výnimky a výnimkou je podľa bodu 14. aj cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že

a) sa má takýto pobyt vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo

b) sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania a ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov vrátane ďalších osôb podľa citovaného uznesenia.

3. COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

4. USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zotrvávava na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých seniorských súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

– nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 186/2021. Za dodržania všetkých podmienok je na takýchto podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

– športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu, 

– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

– skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 osôb/napr. hráčov + 1 tréner.  V prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2 a sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením, t.j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  viac skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 800 m2 na sektor. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime. 

– pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať odstupy min. 2 metre medzi športovcami. Ak to nie je možné, upravte organizáciu, formy a obsahu tréningovej činnosti: napr: nácvik herných činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný tréning.

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– je zákaz využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovanými papierovými utierkami, 

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

– pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

– uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

Zdroj: www.futbalsfz.sk

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 16.04.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že od pondelka 19.04.2021 je v zmysle schválenia vlády SR umožnené vykonávanie športu na športoviskách v exteriéri pre max. 6 osôb. Podmienkou je negatívny test.

Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k informáciám, zverejnených na sociálnych sieťach ohľadne reštartu amatérskych súťaží  oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že k dnešnému dňu nedisponuje relevantnou informáciou od kompetentných orgánov o možnom reštarte amatérskych súťaží. V prípade, že táto informácia nám bude oznámená, budeme futbalovú verejnosť bezodkladne informovať.

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Sekretariát BFZ oznamuje, že na konferencii SFZ, uskutočňovanej hlasovaním per rollam v dňoch 27.3.2021 až 1.4.2021 boli prijaté uznesenia k nasledovným bodom programu:

Bod 1.           Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh programu konferencie SFZ

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 2.           Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr

Uznesenie: (1) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 11 tak, že schvaľuje reorganizáciu III. ligy mužov od súťažného ročníka 2022/2023.                

(2) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 12 tak, že schvaľuje reorganizáciu II. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2022/2023.

Hlasovanie: Za: 78, proti: 4, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3.

Bod 3.           Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/2022

Hlasovanie: Za: 76, proti: 3, zdržal sa: 4, nehlasoval: 3.

Bod 4.           Schvaľovanie návrhu spoločnosti AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 5.           Schvaľovanie návrhu spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 82, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3.

Bod 6.           Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 68, proti: 4, zdržal sa: 11, nehlasoval: 3.

Bod 7.           Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 74, proti: 1, zdržal sa: 8, nehlasoval: 3.

Bod 8.           Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 9.           Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa §69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Hlasovanie: Za: 76, proti: 1, zdržal sa: 6, nehlasoval: 3.

Podrobnejšie informácie, aj s prípadnými stanoviskami delegátov k hlasovaniam o jednotlivých bodoch programu, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/04/zapisnica-hlasovanie-per-rollam-27_03_2021-do-01_04_2021—na-zverejnenie.pdf

Matrika

Oznamy:

Matrika BFZ oznamuje že VV SFZ schválil hlasovaním per rollam predĺženie ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.04. 2021

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 30.04.2021.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 09.04.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k informáciám, zverejnených na sociálnych sieťach ohľadne reštartu amatérskych súťaží  oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že k dnešnému dňu nedisponuje relevantnou informáciou od kompetentných orgánov o možnom reštarte amatérskych súťaží. V prípade, že táto informácia nám bude oznámená, budeme futbalovú verejnosť bezodkladne informovať.

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Sekretariát BFZ oznamuje, že na konferencii SFZ, uskutočňovanej hlasovaním per rollam v dňoch 27.3.2021 až 1.4.2021 boli prijaté uznesenia k nasledovným bodom programu:

Bod 1.           Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh programu konferencie SFZ

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 2.           Schvaľovanie návrhu na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr

Uznesenie: (1) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 11 tak, že schvaľuje reorganizáciu III. ligy mužov od súťažného ročníka 2022/2023.                

(2) Konferencia SFZ mení uznesenie konferencie SFZ zo dňa 28.2.2020 k bodu 12 tak, že schvaľuje reorganizáciu II. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2022/2023.

Hlasovanie: Za: 78, proti: 4, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3.

Bod 3.           Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/2022

Hlasovanie: Za: 76, proti: 3, zdržal sa: 4, nehlasoval: 3.

Bod 4.           Schvaľovanie návrhu spoločnosti AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 5.           Schvaľovanie návrhu spoločnosti Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje spoločnosť Info Audit, s.r.o. za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020.

Hlasovanie: Za: 82, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 3.

Bod 6.           Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2021

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 68, proti: 4, zdržal sa: 11, nehlasoval: 3.

Bod 7.           Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021.

Hlasovanie: Za: 74, proti: 1, zdržal sa: 8, nehlasoval: 3.

Bod 8.           Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.

Hlasovanie: Za: 83, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 3.

Bod 9.           Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Uznesenie: Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa §69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Hlasovanie: Za: 76, proti: 1, zdržal sa: 6, nehlasoval: 3.

Podrobnejšie informácie, aj s prípadnými stanoviskami delegátov k hlasovaniam o jednotlivých bodoch programu, sú zverejnené na webovom sídle SFZ https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/04/zapisnica-hlasovanie-per-rollam-27_03_2021-do-01_04_2021—na-zverejnenie.pdf

Matrika

Oznamy:

Matrika BFZ oznamuje že VV SFZ schválil hlasovaním per rollam predĺženie ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.04. 2021

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 30.04.2021.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

 • Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jarnej časti organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:  22.04.2021 – 23.08.2021 + záverečné skúšky 24.09. – 26.09.2021 (po dohode s účastníkmi).

Organizácia školenia:  11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Poplatok za školenie: 350,- EUR  (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)
 2. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

Počet účastníkov:  min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:  len elektronickou formou do 14.04.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

 • prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,
 • ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)
 • minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie
 • platná trénerská licencia „UEFA GC“
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave
 • výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.34 ZO DŇA 02.04.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ na základe množiacich sa otázok k informáciám, zverejnených na sociálnych sieťach ohľadne reštartu amatérskych súťaží  oznamuje všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ, že k dnešnému dňu nedisponuje relevantnou informáciou od kompetentných orgánov o možnom reštarte amatérskych súťaží. V prípade, že táto informácia nám bude oznámená, budeme futbalovú verejnosť bezodkladne informovať.

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Matrika

Oznamy:

Matrika BFZ oznamuje že VV SFZ schválil hlasovaním per rollam predĺženie ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.04. 2021

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 30.04.2021.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

 • Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jarnej časti organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:  22.04.2021 – 23.08.2021 + záverečné skúšky 24.09. – 26.09.2021 (po dohode s účastníkmi).

Organizácia školenia:  11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Poplatok za školenie: 350,- EUR  (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)
 2. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

Počet účastníkov:  min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:  len elektronickou formou do 14.04.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

 • prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,
 • ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)
 • minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie
 • platná trénerská licencia „UEFA GC“
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave
 • výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Veľkonočný pozdrav BFZ

Bratislavský futbalový zväz praje všetkým činovníkom vo futbalovom hnutí pokojné, veselé  veľkonočné sviatky.

 

Opustil nás prvý predseda BFZ Marián Horský

Pred blížiacimi sa sviatkami jari nás zasiahla nečakaná smutná správa. Vo veku nedožitých 77 rokov nás opustil prvý predseda Bratislavského futbalového zväzu Marián Horský.

S futbalom začínal ako žiak v Červenej hviezde Bratislava pod vedením pána Hložeka. Jeho vrcholom hráčskej kariéry bolo seniorské družstvo vtedajšej Lokomotívy Pezinok, kde pôsobil počas vysokoškolského štúdia. Po štúdiu pôsobil v Bratislavských kluboch Kablo, Štart a Dúbravka. Po skončení hráčskej kariéry pokračoval pri futbale ako rozhodca, a neskôr ako delegát v rokoch 1985-1992 vo vtedajšej federálnej lige a v národných súťažiach. Na začiatku jeho funkcionárskej kariéry v predchádzajúcom režime sa stal predsedom komisie, ktorá v tom období zabezpečovala pri príležitosti sviatku ku dňu Tlače , rozhlasu a televízie populárny turnaj pracovníkov Bratislavských inštitúcií a podnikov. Tento turnaj sa hrával vždy v pondelok, k dispozícii bolo vyše 20 futbalových ihrísk v celej Bratislave a rekordom bola účasť 104 družstiev v jednom roku. Podľa jeho vlastných slov “ Asi aj práca predsedu v spomínanej komisii zavážila pred volebnou konferenciou v roku 1980, na ktorej som bol v mladom veku 36 rokov zvolený za predsedu BFZ“. Funkciu predsedu zastával dlhých 13 rokov, až keď na jeseň roku 1993 po štrajku vtedajších rozhodcov BFZ sa funkcie vzdal a odstúpil. Bol pravidelným účastníkom akcií, organizovaných Bratislavským futbalovým zväzom, zaujímal sa o dianie v ňom a pri množstve rozhovorov rád spomínal na celé svoje futbalové dianie.

Posledná rozlúčka so zosnulým Mariánom Horským sa bude konať dňa 8.4.2021 o 10:15 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť smútiacej rodine a pozostalým.

Marián, odpočívaj v pokoji

Ján Farbula, Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 26.03.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Matrika

Oznamy:

Matrika BFZ oznamuej, že VV SFZ schválil hlasovaním per rollam predĺženie ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.04. 2021

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 30.04.2021.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

 • Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jarnej časti organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:  22.04.2021 – 23.08.2021 + záverečné skúšky 24.09. – 26.09.2021 (po dohode s účastníkmi).

Organizácia školenia:  11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Poplatok za školenie: 350,- EUR  (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)
 2. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                            len elektronickou formou do 14.04.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

 • prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,
 • ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)
 • minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie
 • platná trénerská licencia „UEFA GC“
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave
 • výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.32 ZO DŇA 19.03.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Matrika

Oznamy:

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala dňa 17. marca 2021 operatívne pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30.4.2021

Tento podklad bude predložený na schválenie členom VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. O výsledku hlasovania budeme futbalovú verejnosť informovať.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Trénersko – metodická komisia

Trénersko – metodická komisia, úsek vzdelávania trénerov

 • Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity ).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jarnej časti organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie:

Termín školenia:  30.03.2021 – 12.06.2021 + záverečné skúšky 25.-26.06.2021 (po dohode s účastníkmi).

Miesto školenia: Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams, Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax).

Organizácia školenia:  9 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:  min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky: len elektronickou formou do 24.03.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

 • minimálny vek 18 rokov,
 • prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov),
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

 1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).
 2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace).
 3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

ŠKOLENIE UEFA B licencie:

Termín školenia:  22.04.2021 – 23.08.2021 + záverečné skúšky 24.09. – 26.09.2021 (po dohode s účastníkmi).

Organizácia školenia:  11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Poplatok za školenie: 350,- EUR  (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)
 2. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

Počet účastníkov: min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky: len elektronickou formou do 24.03.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

 • prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,
 • ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)
 • minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie
 • platná trénerská licencia „UEFA GC“
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave
 • výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

 

Opustil nás PaedDr. Viliam Luknár

V noci z 11. na 12.3 prišla daľšia smutná správa. Vo veku nedožitých 83 rokov nás opustil po dlhej a ťažkej chorobe PaedDr. Viliam Luknár, ktorý dlhé roky pracoval na úseku vzdelávania trénerov. Za svoj prínos pre Slovenský futbal mu bol udelený zlatý odznak SFZ a tiež  cena Fair Play  MUDr. Ivana Chodáka.

Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyjadruje hlbokú úprimnú sústrasť pozostalým.

Odpočívajte v pokoji, p. Luknár

Zápisnica č.34 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č.34

Zo  zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.marca 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Fekete, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa , Lônčík, Ferik, Vilčinský, Salenka, Páchnik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka k 21.02.2021 – p. Jánošík

5, Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schválenie programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Prerokovanie listu FK Vajnory o zrušení tabuliek v súťažiach prípraviek a mladších žiakov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo hosťovi p. Feketemu, ktorý členom VV BFZ podal informáciu, spočívajúcu k návrhu zrušenia tabuliek v súťažiach prípraviek.

VV berie na vedomie list FK Vajnory a odstupuje ho na odborné komisie, ktoré pripravia návrh na schválenie.

Z: Odborné komisie BFZ ( KM,TMK,ŠTK)    T: Zasadnutie VV BFZ v mesiaci máj

K bodu 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že dňa 21.02.2021 bol elektronickou poštou doručený list p. Kružliaka, ktorého obsahom bolo vzdanie sa funkcie predsedu KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie list p. Ivana Kružliaka o vzdaní sa funkcie predsedu KRaD BFZ ku dňu 21.02.2021.

K bodu 5: , Schválenie podpredsedu K R a D BFZ p. Pavla Páchnika  vedením K R  a D BFZ do konania volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe vzdania sa funkcie predsedu KRaD BFZ p. Ivana Kružliaka navrhuje poveriť vedením KRaD BFZ jej podpredsedu p. Pavla Páchnika do konania najbližšej konferencie.

Uznesenie 1/34

VV BFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ a poveruje p. Pavla Páchnika vedením KRaD BFZ do konania najbližšej konferencie BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 3

Za: 6 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021 podal predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 02.03.2021

K bodu 7: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Žiadosť o informáciu od FK Inter Bratislava
 • Informáciu predsedu BFZ k dohratiu súťaže Slovnaft cup
 • Informáciu predsedu BFZ z rokovania prezidenta SFZ so štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Informáciu predsedu BFZ z porady prezidenta SFZ s regionálnymi predsedami.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.04.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.03.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.31 ZO DŇA 12.03.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.03.2021 a nájdete ich TU

 

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Trénersko – metodická komisia

 Úsek vzdelávania trénerov

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jarnej časti organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie:

Termín školenia:  30.03.2021 – 12.06.2021 + záverečné skúšky 25.-26.06.2021 (po dohode s účastníkmi).

Miesto školenia: Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax).

Organizácia školenia:  9 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 on-line 30.03. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
on-line 06.04. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
B2 on-line 13.04. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
on-line 20.04. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
B3 on-line 27.04. utorok 18:00 – 21:00 Microsoft Teams
B4 on-line 04.05. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
kontaktná forma 06.05. štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 on-line 11.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 15.05. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B6 on-line 18.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 20.05. štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B7 on-line 25.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 30.05. nedeľa 09:00 – 13:30 Bratislava
B8 on-line 01.06. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
on-line 04.06. piatok 18:00 – 19:00 Microsoft Teams
B9 kontaktná forma 12.06. sobota 09:00 – 13:00 Bratislava

 Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                            len elektronickou formou do 24.03.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

 • minimálny vek 18 rokov,
 • prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov),
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

 1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).
 2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace).
 3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

Predseda BFZ Juraj Jánošík si úctil pamiatku Jána Popluhára

V sobotu 6.3.2021 uplynulo 10 rokov od úmrtia najlepšieho futbalistu 20.storočia na Slovensku p. Jána Popluhára. Pri tejto príležitosti sa na cintoríne v Bernolákove , kde je p. Popluhár pochovaný uskutočnila pietna vzpomienka na tohto výnimočného človeka a futbalistu, ktorej sa zúčastnil aj predseda BFZ p. Juraj Jánošíka V mene SFZ aj BFZ položil na hrob futbalovej legendy vzpomienkové vence.

Opustil nás Anton „Foni“Urban

Včera podvečer sme prijali informáciu o úmrtí bývalého výborného futbalistu a funkcionára ŠK Slovan Bratislava, reprezentanta bývalej ČSSR, ktorej bol kapitánom na OH v roku 1964 Antona „Foniho“ Urbana, ktorý nás opustil vo veku 87 rokov. Foni, pokiaľ mu to čas a zdravotný stav dovoľovali,bol pravidelným účastníkom našich mládežníckych turnajov, kde pozorným okom sledoval mladé futbalové nádeje. Z jeho rozprávania išla vždy pokora a úcta, vedel poradiť ale aj skritizovať. Pri jeho spomienkach sme ho dokázali počúvať dlho predlho. Žial, toto sa už nestane a už nám zostanú iba spomienky na tohoto úžasného človeka.

Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyjadruje hlbokú úprimnú sústrasť pozostalým.

Anton „Foni“ Urban, odpočívaj v pokoji. Spomienka na teba v nás zostane navždy

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.30 ZO DŇA 05.03.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.02.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_8-2-2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu štatutárneho zástupcu a ISSF managera

CFK Pezinok – Cajla

Predseda : Ivan Valent , email: ivva@zoznam.sk, tel : 0918/114 904

ISSF manager: Peter Mosoriak , email: pmoso@hotmail.com tel: 0910/ 907 275

Matrika

Oznamy:

Dovoľujeme si Vás informovať, že zo strany SFZ z dôvodu niektorých zmien vo FIFA RSTP bude pripravený návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. V tejto súvislosti žiadame všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 10. marca 2021 (streda) do 23:59.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Trénersko – metodická komisia

 Úsek vzdelávania trénerov

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jarnej časti organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie:

Termín školenia:  30.03.2021 – 12.06.2021 + záverečné skúšky 25.-26.06.2021 (po dohode s účastníkmi).

Miesto školenia: Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax).

Organizácia školenia:  9 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 on-line 30.03. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
on-line 06.04. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
B2 on-line 13.04. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
on-line 20.04. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
B3 on-line 27.04. utorok 18:00 – 21:00 Microsoft Teams
B4 on-line 04.05. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
kontaktná forma 06.05. štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 on-line 11.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 15.05. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B6 on-line 18.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 20.05. štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B7 on-line 25.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 30.05. nedeľa 09:00 – 13:30 Bratislava
B8 on-line 01.06. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
on-line 04.06. piatok 18:00 – 19:00 Microsoft Teams
B9 kontaktná forma 12.06. sobota 09:00 – 13:00 Bratislava

 Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                            len elektronickou formou do 24.03.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

 • minimálny vek 18 rokov,
 • prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov),
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

 1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).
 2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace).
 3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

Juraj JÁNOŠÍK : Situácia je vážna, verím však, že sa na jar hrať bude

Už rok sužuje svet neviditeľný smrtiaci vírus, ktorý Nám všetkým zmenil  životy a postavil nás do situácií, ktoré sme nikdy predtým nezažili.Opatrenia sa sprísňujú, deti sa vzdelávajú dištančne, absolvujeme  testovania, bez ktorých sa dnes nepohneme z domu. Smutný je pohľad na prázdne futbalové ihriská, po ktorých denne behalo množstvo futbalistov. Zostáva nám iba jediné, byť zodpovední a čakať, kým sa situácia nezlepší do takej miery, že sa opatrenia začnú uvoľňovať. Jarná časť súťažného ročníka 2020/2021 nezačne podľa plánu a reštart je v nedohľadne. Na aktuálnu situáciu v Bratislavskom futbale sme sa porozprávali s najkompetentnejším, predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom.

Aká je momentálna situácia s amatérskym futbalom?

Situácia a jej doterajší vývoj nás neteší, ale verím však, že sa na jar hrať bude. VV BFZ schválil na svojom decembrovom zasadnutí návrh ŠTK, že neodohrátestretnutia z jesennej časti sa musia dohrať pred začiatkom jarnej časti. Pripravený bol plán, že by sa hralo v priebehu februára a skončilo by sa posledný víkend pred jarnou časťou. Toto však už nieje možné, stále však trvá rozhodnutie VV, že pokiaľ situácia dovolí reštart súťaží, začneme s dohratím jesenných stretnutí.

A, čo ostatné regióny na Slovensku? Vieme, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov regionálneho futbalu. 

Tak, ako v Bratislave aj v ostatných regiónoch je situácia rovnaká. V priebehu februára sme na pracovnom stretnutí zástupcov regionálnych futbalových zväzov, zástupcov SFZ a ÚLK rozoberali a hľadali riešenie ako ďalej.Dohodli sme sa, že súťaže budú ukončené do 30. júna, prípadné dohrávky je možné odohrať do 4. júla.V prvom rade je potrebné dohrať odložené stretnutia z jesennej časti a následne môžeme pokračovať  stretnutiami z jarnej časti do spomínaného termínu.V našom regióne nám z jesene chýbajú v III.Lige štyri kolá a dve stretnutia dohrať. Dôležité bude, aby mali všetky družstvá odohráterovnaké počty stretnutí a budeme môcť  vyhlásiť víťaza, ktorý bude mať právo postupu do II.Ligy, o čom rozhodol VV SFZ na svojom marcovom zasadnutí. Družstvo, umiestnené na poslednom mieste v tabuľke III.ligy BFZ  sa stane vypadávajúcim.

Súťažný poriadok hovorí, že postupujúci tím musí mať v prípade nedohratia kompletnej sezóny nedostihnuteľný náskok?

Nie. Tento článok súťažného poriadku bude zrušený. Najôležitejšie bude to, aby družstvá, medzi ktorými sa rozhoduje o postupe alebo zostupe, mali odohratý rovnaký počet zápasov.Problém môže nastať, ak by sa náhodou niektoré z okresov v našom regióne  ocitol v rozdielnych farbách, tým pádom by niektorí hrať mohli a iní nie.

A, čo reorganizácia súťaží a vznik dvoch III.Líg, ktorá má platiť od nového súťažného ročníka 2021/2022 ?

Na najbližšiu konferenciu SFZ, ktorá je naplánovaná na 30. apríla, odporúča VV SFZ delegátom konferencie odložiť reorganizáciu v rovnakom modeli o rok. Toto sa týka sa to aj druhej dorasteneckej ligy.

Myslíte si, že sa na jar súťaže rozbehnú?

Situáci je vážna, ale ja verím, že sa na jar hrať bude. Preto by som chcel všetkých ľudí, nielen futbalistov, trénerov, funkcionárov, ale aj fanúšikov a rodičov poprosiť, aby boli zodpovední a dodržiavali prijaté opatrenia. Lebo našim spoločným cieľom je, aby sme sa čoskoro mohli stretávať na futbalových štadiónoch a najmä, aby sme sa vrátili k životu, na ktorí sme boli zvyknutí.

 

COVID automat pre šport

 

 

 

 

 

 

 

Prinášame vám COVID automat pre šport, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s plánom návratu na športoviská. Futbal bol zaradený ako šport so stredným rizikom. Bližšie informácie nájdete v linkoch mižšie:

Národný COVID automat nájdete TU

COVID semafór nájdete TU

Princíp delenia športov podľa rizikovosti nájdete TU

Pravidlá pre športy so stredným rizikom nájdete TU

 

 

Zápisnica č.33 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 22.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č.33

Z mimoriadneho  zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 22.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Suchý , Lônčík, Ferik

Neprítomný: Kružliak

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov zo dňa 10.02.2021 – p. Jánošík

4, Schválenie návrhu odporučenia pre VV SFZ  o  odložení reorganizácie súťaží SFZ ( III. liga seniori a II. Liga SD,MD) – p. Jánošík

5, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schválenie programu zasadnutia tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 4

Za: 7 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31 ( Dohratie jesennej časti súťaží BFZ) trvá, Uzn. 1/32 ( Auditor) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov zo dňa 10.02.2021

Informáciu z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov podal predseda BFZ a vedúci sekretár BFZ

Vv berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov a vedúcich sekretárov RFZ

K bodu 4: Schválenie návrhu odporučenia pre VV SFZ  o  odložení reorganizácie súťaží SFZ ( III.liga seniori a II. Liga SD,MD)

Bod programu uviedol predseda BFZ p.Jánošík. Po prerokovaní, diskusii a pripomienkach členov VV BFZ nebolo prijaté k uvedenému bodu žiadne uznesenie.

K bodu 5: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o personálnej zmene technického riaditeľa SFZ
 • List predsedu K R a D BFZ p. Ivana Kružliaka o vzdaní sa svojej funkcie z osobných dôvodov. Uvedenou problematikou sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí VV BFZ

VV BFZ sa zaoberal trestom  KR SFZ R p. Ivanovi Kružliakovi ml. a nestotožňuje sa s uloženým trestom.

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.03.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 22.02.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.29 ZO DŇA 26.02.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.02.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_8-2-2021.pdf

Matrika

Oznamy:

Dovoľujeme si Vás informovať, že zo strany SFZ z dôvodu niektorých zmien vo FIFA RSTP bude pripravený návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. V tejto súvislosti žiadame všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 10. marca 2021 (streda) do 23:59.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Trénersko – metodická komisia

 Úsek vzdelávania trénerov

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jarnej časti organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C a UEFA B licencie.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie:

Termín školenia:  30.03.2021 – 12.06.2021 + záverečné skúšky 25.-26.06.2021 (po dohode s účastníkmi).

Miesto školenia: Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax).

Organizácia školenia:  9 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma).

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 on-line 30.03. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
on-line 06.04. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
B2 on-line 13.04. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
on-line 20.04. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
B3 on-line 27.04. utorok 18:00 – 21:00 Microsoft Teams
B4 on-line 04.05. utorok 18:00 – 20:15 Microsoft Teams
kontaktná forma 06.05. štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 on-line 11.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 15.05. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B6 on-line 18.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 20.05. štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B7 on-line 25.05. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
kontaktná forma 30.05. nedeľa 09:00 – 13:30 Bratislava
B8 on-line 01.06. utorok 18:00 – 19:30 Microsoft Teams
on-line 04.06. piatok 18:00 – 19:00 Microsoft Teams
B9 kontaktná forma 12.06. sobota 09:00 – 13:00 Bratislava

 Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                            len elektronickou formou do 24.03.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk
na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

 • minimálny vek 18 rokov,
 • prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov),
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

 1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).
 2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace).
 3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.28 ZO DŇA 19.02.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 08.02.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_8-2-2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým zástupcom FK, že prevzatie tlačiarní sa odkladá do dovolania. O nových termínoch prevzatia budú zástupcovia FK informovaní elektronickou poštou, najskôr však až po uvoľnení opatrení zo strany vlády SR.

Matrika

Oznamy:

Dovoľujeme si Vás informovať, že zo strany SFZ z dôvodu niektorých zmien vo FIFA RSTP bude pripravený návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. V tejto súvislosti žiadame všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 10. marca 2021 (streda) do 23:59.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Trénersko – metodická komisia

 • Úsek vzdelávania trénerov: Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Zápisnica č.32 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.32

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.februára 2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Paška, Kovačič, Badinský, Štofík, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý , Lônčík, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020 – p. Jánošík

4, Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020 – p. Jánošík

5, Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 – p. Štofík

6, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 27.01.2021 – p. Jánošík

7, Rôzne

8, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť  program zasadnutia o bod: Schválenie návrhu ocenení SFZ pre p. Jozefa Šajánka a p. Karola Peczeho.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak  , ako navrhol predseda BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ), Uzn. 1/31

K uzneseniu 2/24 – presúva plnenie na najbližšie zasadnutia VV BFZ

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Schválenie zrušenia uznesenia č.1/31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14.12.2020

VV BFZ sa zaoberal zrušením uznesenia č.1/31 a po diskusii ho ponecháva v platnosti v plnom rozsahu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020

Bod programu uviedol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Uznesenie 1/32

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3 , on line 5

Za: 8 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

Informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave TL na súťažný ročník 2021/2022

K bodu 6: Schválenie návrhu na udelenie ocenení zlatým odznakom pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku  SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Návrh na schválenie udelenia ocenení SFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 75 navrhuje  zlatý odznak SFZ pre p. Karola Peczeho a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhuje strieborný odznak SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Uznesenie 2/32

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Karola Peczeho a strieborného odznaku SFZ pre p. Jozefa Šajánka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 3, online 5

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Informácia z VV SFZ zo dňa 27.01.2021

Informáciu z VV SFZ zo dňa 27.01.2021 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 8: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu BFZ o plánovanom stretnutí predsedov a vedúcich sekretárov RFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ k prenájmu multifunkčných zariadení od SFZ pre všetky FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.
 • Informáciu od predsedu FK Vajnory p. Feketeho k iniciatíve nezverejňovať tabuľky v súťažiach prípraviek

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.03.2021 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 08.02.2021    Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.27 ZO DŇA 12.02.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 27.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým zástupcom FK, že prevzatie tlačiarní sa odkladá do dovolania. O nových termínoch prevzatia budú zástupcovia FK informovaní elektronickou poštou, najskôr však až po uvoľnení opatrení zo strany vlády SR.

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Trénersko – metodická komisia

 • Úsek vzdelávania trénerov: Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Predseda BFZ Juraj Jánošík v relácii Aréna na TV Ružinov

Predseda BFZ Juraj Jánošík spoločne s predsedom FC Ružinov Pavlom Kuklom v relácii Aréna na TV Ružinov diskutovali na aktuálnu tému, ktorou je záchrana futbalového štadióna na Sklenárovej ulici, ktorý sa stal majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov. Video z relácie nájdete v linku nižšie:

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 05.02.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 27.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_27-1-2021.pdf

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Trénersko – metodická komisia

 • Úsek vzdelávania trénerov: Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Zomrel Ondrej Zezula

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 72 rokov nečakane opustil futbalový tréner a funkcionár Tatrana Stupava /terajšia FKM Stupava/ Ondrej Zezula. 

S futbalom začal v roku 1963 v doraste Stupavy a hrával pravé krídlo po celú hráčsku kariéru len za Tatran Stupava. Po skončení aktívnej činnosti trénoval vyše 35 rokov v mládežníckych kategóriách v Tatrane Stupava, keď od roku 1982 sa začal venovať ako tréner žiakom, nakoľko v tej dobe v 80-tich rokoch bolo v stupavskom klube 6 žiackych družstiev. Trénerské remeslo vykonával až do roku 2015, keď pôsobil a venoval sa hlavne dorastu a popri tom aj vykonával funkciu vedúceho A-družstva seniorov. Medzi jeho najväčšie trénerské úspechy patril postup s dorastencami do III. ligy staršieho dorastu v sezóne 2001/2002. V sezóne 2003/2004 bol hlavným trénerom stupavského A-družstva seniorov, s ktorým obsadil 2. miesto v IV. lige skup. „B“. V nasledujúcej sezóne 2004/2005 bol pri postupe mužov do III.ligy v pozícii asistenta trénera. V období rokov 2012-2016 zastával aj funkciu tajomníka FK Tatran Stupava.

Vedenie BFZ vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť smútiacej rodine. 

Česť jeho pamiatke!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 29.01.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 27.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_27-1-2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že SFZ zabezpečil pre všetky FK do bezplatného prenájmu multifunkčné tlačiarne( 1 ks pre každý FK). Bližšie informácie boli zaslané zástupcom FK  elektronickou poštou.

Sekretariát BFZ žiada zástupcov FK, ktorí ešte nenahlásili termín prevzatia tlačiarne, že termín nahlásenia je 31.01.2021 elektronickou poštou na adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým R a D, ktorí mali s BFZ uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, resp. dohodu o brigádnickej práci študentov, že potvrdenia o príjme za rok 2020 im boli zaslané poštou.

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Komisia rozhodcov a delegátov

Zimné doškoľovacie semináre rozhodcov a delegátov BFZ sa v plánovaných termínoch 6. a 7.2.2021 neuskutočnia. Prípadné nové termíny budú oznámené v závislosti od vývoja epidemickej situácie.

Trénersko – metodická komisia

 • Úsek vzdelávania trénerov: Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Slovenský futbal postihla obrovská strata – zomrel Jozef Vengloš

Slovenský futbal plače. Postihla obrovská ho strata, až to naháňa zimomriavky. Vo veku nedožitých 85 rokov (nar. 18. februára 1936)   zomrel v utorok podvečer  26. januára v kruhu najbližších Jozef Vengloš – najväčšia osobnosť slovenského futbalu a skutočný džentlmen. Človek veľmi rozvážny, seriózny, rozhľadený a pracovitý. Jeho futbalovým nástrojom nikdy nebol tvrdý bič, ale skôr tolerancia, úcta k druhým, kompromis a neodmysliteľná slušnosť…

Ružomberský rodák po futbalových začiatkoch v  tomto meste (1951 – 1954) v dorasteneckom veku odišiel do Slovana Bratislava a v náročnej konkurencii vydržal v belasom drese jedenásť rokov. Bol juniorským reprezentantom, hral za B-mužstvo ČSSR i za tím čs. olympionikov, ale jeho sľubnú kariéru stopli zranenia.

Ako tréner získal Vengloš s tímom ČSSR zlatú medailu na ME 1976 v Belehrade a bronzovú na ME 1980 v Taliansku, v roku 1972 bol majstrom Európy s tímom do 23 rokov. Ako vôbec prvý kouč mimo krajín Veľkej Británie pôsobil v anglickom klube v najvyššej súťaži, v sezóne 1990/1991 viedol Aston Villu. Dvakrát sa stal majstrom Československa so Slovanom Bratislava, raz majstrom Malajzie s FC Kuala Lumpur, sedel na lavičke Sportingu Lisabon, Fenerbahce Istanbul, Celticu Glasgow a JEF Ičihara United. Na Slovensku ho vyhlásili za futbalového trénera 20. storočia a je člen Siene slávy slovenského futbalu (SSSF).

Od roku 1974 nechýbal na žiadnom svetovom šampionáte až po MS 2010. Ani potom, keď doslova zavesil trénerské kopačky na klinec, sa o futbal neustále zaujímal. Pracoval v štruktúrach UEFA, bol technickým poradcom FIFA, prezidentom Únie európskych  futbalových trénerov. Absolvoval ako predstaviteľ UEFA a FIFA prednášky vo viac ako 120 krajinách sveta. Zúčastňoval sa na MS a ME, olympijských hrách, ázijských hrách. Jeho vystupovanie a konanie mu vyniesli od UEFA Diamantový rad za zásluhy a od FIFA najvyššie vyznamenanie Order of Merit. Takisto bol členom výkonného výboru SFZ, poradcom prezidenta SR a v roku 2001 sa stal laureátom ceny Krištálové krídlo v kategórii šport. Okrem toho v bratislavskej Petržalke založil známu Venglošovu akadémiu, ktorá vychovávala talenty.

Juraj Droba, predseda BSK, Juraj Jánošík, poslanec BSK a predseda BFZ Jozefovi Venglošovi navrhli vysoké župné vyznamenanie  Cenu Samuela Zocha, ktoré schválilo zastupiteľstvo BSK,  k jeho blížiacim sa 85. narodeninám. ,,Mal si ju  prebrať na jar na galavečeri BSK, takto dostane ocenenie In Memoriam,“ vraví Juraj Jánošík.

BFZ vyjadruje hlbokú sústrasť najbližším, manželke Eve a  synom Jozefovi a Jurajovi.  Po Jozefovi Venglošovi ostane v srdciach a dušiach stoviek ľudí veľké prázdno a smutno.

Česť jeho pamiatke!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.24 ZO DŇA 22.01.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 21.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že SFZ zabezpečil pre všetky FK do bezplatného prenájmu multifunkčné tlačiarne( 1 ks pre každý FK). Bližšie informácie boli zaslané zástupcom FK  elektronickou poštou.

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021.

Komisia rozhodcov a delegátov

Zimné doškoľovacie semináre rozhodcov a delegátov BFZ sa v plánovaných termínoch 6. a 7.2.2021 neuskutočnia. Prípadné nové termíny budú oznámené v závislosti od vývoja epidemickej situácie.

Trénersko – metodická komisia

 • Úsek vzdelávania trénerov: Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

FK Vajnory usporiadali seminár s detským psychológom – doplnené o 3.časť

FK Vajnory na prelome rokov usporiadal seminár pre rodičov s odborníkom na detskú psychológiu p. Adamom Truhlářom. Video zo seminára nájdete v linku nižšie.

1.časť

2.časť

3.čast

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.23 ZO DŇA 15.01.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 11.01.2021 a nájdete ich na linku nižšie:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_11-1-2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že SFZ zabezpečil pre všetky FK do bezplatného prenájmu multifunkčné tlačiarne( 1 ks pre každý FK). Bližšie informácie ( zmluva o prenájme a spôsob vyzdvihnutia) budú v pondelok 18.01.2021 zaslané elektronickou poštou na všetky FK. V prípade, že by vám email nebol doručený, kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu telefonicky na mobilnom čísle: 0903 / 718 450.

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začalo dňom 01.01.2021 a končí 31.03.2021

Komisia rozhodcov a delegátov

Zimné doškoľovacie semináre rozhodcov a delegátov BFZ sa v plánovaných termínoch 6. a 7.2.2021 neuskutočnia. Prípadné nové termíny budú oznámené v závislosti od vývoja epidemickej situácie.

Ospravedlnenia: Farkaš M. 1.2.-15.7.

Trénersko – metodická komisia

 • Úsek vzdelávania trénerov: Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Vladimír Fridrich oslávil životné jubileum 60 rokov

Dňa 26.12.2020 oslávil životné jubileum 60 rokov dlhoročný funkcionár , súčasný prezident a duša futbalu v Kalinkove Vladimír Fridrich. Svojou obetavosťou, elánom a zápalom pre futbal sa mu podarilo počas svojho pôsobenia pozdvihnúť úroveň klubu na rešpektovaný, konkurencie schopný a perspektívny klub. Jeho hlavnými prioritami je výchova mládeže a postupné začleňovanie vlastných odchovancov do A mužstva.

V mene BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek  mu prajeme pevné zdravie, rodinnej pohody, veľa síl do ďalšej práce a skorý návrat do futbalového kolotoča.

Živió, Pepino!

USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 3. JANUÁRA 2021

Slovenský futbalový zväz vydal usmernenie k vyhláške úradu verejného zdravotníctva, účinné od 3.1.2021. Nájdete ho TU

Vianočný rozhovor s predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom: Všade vládne veľký hlad po futbale

Svet trpí. Koronavírus si vyžiadal obete na životoch, množstvo nakazených, ale druhotne ničí aj šport. Poriadnu facku dostal aj futbal. Ako tvrdo pandémia zasiahla náš najpopulárnejší šport, sme sa v našom tradičnom predvianočnom rozhovore rozprávali s predsedom Bratislavského futbalového zväzu Jurajom Jánošíkom.

Najprv otázka  na odľahčenie, koľkokrát ste boli v tomto roku testovaný na ochorenie  Covid 19?

Zatiaľ som bol testovaný dvanásťkrát, päťkrát PCR testy a sedemkrát  antigénové testy. Inak by som sa nemohol osobne zúčastniť  zápasov našej reprezentácie v semifinále baráže proti Írsku a v Lige národov proti Česku, Izraelu a Škótsku. Navštívil som aj súboje ženskej reprezentácie v kvalifikácii ME 2022 proti Lotyšsku, Islandu a Švédsku.

Ako pandémia koronavírusu ovplyvnila chod BFZ?

Na základe prijatých opatrení sme museli zrušiť plánované zasadnutia VV BFZ v októbri a novembri, ale klubom sme k dispozícii prakticky stále, denne sme v kontakte s funkcionármi klubov, hráčmi, rozhodcami. Sekretariát BFZ odvádza dobrý servis pre kluby. Ešte by som chcel touto cestou informovať, že od polovice októbra máme novú sekretárku BFZ Janku Škrekovú.

BFZ koncom mája predčasne ukončil súťažný ročník 2019/2020 a v októbri sa prerušila aj jesenná časť sezóny 2020/2021.Neobávate sa, že sa takto výrazne zníži úroveň súťaží a hlavne niektorí starší hráči ukončia aktívnu činnosť? V lete po uvoľnení opatrení sme začali nový ročník všetkých regionálnych súťaží podľa plánu. V jesennej časti tohto súťažného ročníka sa na všetkých úrovniach  od seniorov až po prípravky odohrali dve tretiny zápasov. Prijemne ma prekvapili funkcionári klubov, že by boli ochotní dohrať jesennú časť aj v decembri. Záujem o futbal stúpol. Do prerušenia súťaží navštívilo zápasy  okolo 50 000 divákov, čo predstavuje nárast o jednu tretinu ako v sezóne 2019/2020. Ja osobne som videl množstvo zápasov od III. až po VI. ligu a skutočne tribúny boli plné.

Kedy sa teda začne jarná časť III. a IV. ligy a dohrávka  odložených  štyroch kôl?

Na poslednom zasadnutí VV BFZ 14.12.2020 sme sa dohodli a schválili, že dohrávky sa odohrajú pred začiatkom jarnej časti. Všetko však záleží od vládnych opatrení.

Určite vás veľmi mrzí, že pre pandémiu koronavírusu sa nemohli zorganizovať viaceré významné halové mládežnícke turnaje?

Mládežnícke turnaje na úrovni prípraviek, mladších a starších žiakov boli zrušené. Žiaľ, neuskutočnil sa ani tradičný Bratislava CUP. Komunikovali sme s partnerskými zväzmi v zahraničí a kedže je všade rovnako vážna situácia, naše rozhodnutie podporili.  Attract Kerobaj sme zatiaľ ponechali v pôvodnom termíne – január, február 2020 a spolu s majiteľom firmy Ladislavom Jaborkom sa dohodneme na daľšom postupe do konca tohto roka.

Vynikajúcou správou je, že sa podarilo zachrániť štadión FC Ružinov pred developerskou výstavbou. Tento klub je najstarší v tejto mestskej časti a minulý rok oslávil sté výročie. Trénujú tu výhradne deti a mládež a sú veľmi úspešní – pravidelne hrávajú turnaje s tímami ako Chelsea, Bayern Mníchov, Juventus Turín – a často vyhrávajú!

Je to taký menší zázrak, že sa podarilo zachrániť tento futbalový areál. Touto cestou  by som sa chcel veľmi poďakovať starostovi mestskej časti a poslancovi BSK Martinovi Chrenovi a tiež poslancom MČ Ružinov. Štadión bude v správe tejto mestskej časti a bude slúžiť pre FC Ružinov. Som rád, že som sa ako predseda  BFZ mohol týchto rokovaní zúčastniť a prispieť tak osobne k záchrane tohto stánku.

Slovenská reprezentácia z ôsmich stretnutí v tomto roku vyhrala v riadnom hracom čase iba jedno, ale splnila hlavný cieľ, postúpiť na ME. Takže malá krajina spod Tatier si zahrá už na treťom veľkom futbalovom turnaji, čo je pekný úspech

Je to určite úspech. Pred dôležitým zápasom v Severnom Írsku prišlo k zmene na trénerskom poste a preto som veľmi rád, že sme zápas dotiahli do víťazného konca a zúčastníme sa záverečného šampionátu.

Ako podľa vás obstojí slovenská reprezentácia v kvalifikácii o postup na MS 2022 v šesťčlennej H – skupine proti Chorvátsku, Rusku, Slovinsku, Cypru a  Malte?

Európsky futbal sa čoraz viac vyrovnáva, táto skupina nie je ľahká, ale ani neprekonateľná. Osobne som si želal, aby sme z prvého koša dostali Portugalsko, alebo Dánsko. Z tretieho koša skôr by som privítal Fínsko, či Nórsko. Skupina je už vyžrebovaná, pevne verím, že tréner Štefan Tarkovič a jeho realizačný tím urobia všetko preto, aby Slovensko postúpilo na svetový šampionát.

Ani sa vás nemusíme pýtať, aké je vaše najväčšie želanie do nového roku 2021?

V prvom rade by som chcel všetkým  zaželať  veľa spokojnosti, radosti,  šťastia a hlavne zdravia. Verím, že vyhráme nad  pandémiou koronavírusu a v novom  roku 2021 sa naplno rozbehnú futbalové zápasy vo všetkých súťažiach aj s divákmi. Tak isto si želám, aby futbal napredoval nielen v Bratislavskom regióne, ale v celej našej krajine a aby slovenská reprezentácia obstála v náročnej konkurencii na ME.

Video k rozhovoru nájdete TU

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Video z ocenenia plaketou BFZ p. Jánovi Blechovi

Prinášame vám reportáž z odovzdávania plakety BFZ a ocenenia MČ Bratislava – Záhorská Bystrica pre p. Jána Blechu. Video nájdete TU

Zápisnica č.31 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.31

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14.decembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Ferik, Paška, Kovačič, Badinský, Farbula

Prítomní prostredníctvom online pripojenia: Baxa, Kružliak, Suchý – ( všetci od začiatku rokovania), Lônčík( od bodu 3)

Pozvaní: Štofík, Trnovský,Salenka, Škrekova

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami – p. Farbula

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021- p. Štofík

6, Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021 – p. Jánošík

7, Schválenie návrhu termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , on line 3

Za: 7 Proti:0  Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ na rok 2020 ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ za rok 2019 na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/30 ( Termín konferencie BFZ).

K uzneseniu 2/24 ukladá VV BFZ  predsedovi EK BFZ p. Trnovskému úpravu  rozpočtu na rok 2020 z dôvodu neorganizovania viacerých  akcii a turnajov v roku 2020, prerokovať a  odporučiť na najbližšom zasadnutí VV BFZ na  schválenie konferenciou BFZ v roku 2021

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. V čase medzi zasadnutiami boli 2 hlasovania per rollam k prerušeniu súťaží, ktoré neboli schválené a zostalo v platnosti rozhodnutie ŠTK BFZ – prerušenie súťaží  do odvolania

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021

Informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2021 podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2021. O odporučení na schválenie konferenciou BFZ rozhodne na najbližšom zasadnutí VV BFZ v januári 2021.

K bodu 5: Schválenie návrhu odohratia odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021

Návrh na odohratie odložených stretnutí v jesennej časti súť. ročníka 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Štofík

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/31

VV BFZ schvaľuje termíny odohratia odložených stretnutí v jesennej časti pred začiatkom jarnej časti  súťažného  ročníka 2020/2021 tak, ako bolo navrhnuté predsedom ŠTK BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4 , online 4

Za: 8 Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu termínov zasadnutia VV BFZ v 1.polroku 2021

Návrh termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku predložil predseda BFZ p. Jánošík

Január – 18.1.2021

Február – 8.2.2021

Marec – 8.3.2021

Apríl – 12.4.2021

Máj –  10.5.2021

Jún – 7.6.2021

Uznesenie 2/31

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2021 tak, ako boli navrhnuté predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : osobne 4, online 4

Za: 8   Proti:0 Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie predbežného  návrhu termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Po diskusii členov VV BFZ zostáva v platnosti uznesenie 1/30 ( VV BFZ odkladá termín konferencie BFZ na neurčito z dôvodu zatiaľ neavizovaných uvoľňovaní prijatých opatrení zo strany štátnych orgánov a termín konferencie BFZ už bol menený).

K bodu 8: Informácia z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

Informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020 podal predseda BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 01.12.2020

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie:

 • Informáciu predsedu TMK BFZ p. Salenku o činnosti TMK BFZ za rok 2020. Vypracovaný materiál bude členom VV BFZ zaslaný prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ o odkúpení štadióna FC Ružinov do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Ružinov a tým zachovaní štadióna v Ružinove.
 • Informáciu predsedu BFZ o zámere vybudovania futbalových ihrísk v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice( bývalý areál TJ Spoje).

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 18.01.2021 o 17:00 v sídle BFZ alebo v reštaurácii LOKO Pub v Rači.

Bratislava, 14.12.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.22 ZO DŇA 18.12.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 21.12. 2020 -10.1.2021 bude prevádzka sekretariátu BFZ  prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek pracovníkov aparátu BFZ.

Vedenie BFZ ďakuje všetkým zástupcom FK v tomto mimoriadne náročnom roku 2020 za spoluprácu, želá všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, štastia, rodinnej pohody a všetko najlepšie do nového roku 2021.

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozhodnutím VV BFZ zo dňa 14.12.2020 sa všetky odložené stretnutia z jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 odohrajú pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. Termíny budú zverejnené v jednotlivých tabuľkách súťaží.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia rozhodcov a delegátov

Plánované termíny zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a delegátov BFZ: 6.2.2021 (rozhodcovia), 7.2.2021 (delegáti).

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje v závere tohto mimoriadneho roku všetkým rozhodcom, delegátom, funkcionárom BFZ a ďalším kolegom z odborných komisií za spoluprácu, želá pekné, hoci možno trochu iné Vianoce a hlavne veľa zdravia v novom roku.

Trénersko – metodická komisia

 • Úsek vzdelávania trénerov: Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke https://vzdelavanie.digital, kde je potrebné vytvoriť si konto ako Tréner SFZ a v sekciách si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie. Po zakúpení a absolvovaní prednášok bude aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidovaná v konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Video z odovzdávania zlatého odznaku SFZ a plakety BFZ p. Antonovi Valovičovi

Prinášame vám reportáž z odovzdávania zlatého odznaku SFZ a plakety BFZ pre p. Antona Valoviča. Video nájdete TU

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 11.12.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že na stránke futbalbfz.sk je zverejnené aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva SR, platné od 16.11.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 01.11 –18.12.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu BFZ.

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ na základe nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po  splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravuje Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a budú zaslané trénerom cez ISSF najneskôr 14.12.2020.

Anton Valovič bol ocenený Zlatým odznakom SFZ a plaketou BFZ

Vo štvrtok 3. decembra sa v priestoroch miestneho úradu Karlova Ves uskutočnila veľmi pekná slávnosť. Za účasti starostky mestskej časti Dany Čahojovej, viceprimátora Branislava Záhradníka, tréner reprezentácie Slovenska Štefan Tarkovič, predseda BFZ Juraj Jánošík a vedúci sekretár BFZ Ján Farbula odovzdali pri príležitosti 60. narodením dlhoročnému skvelému mládežníckemu trénerovi a športovému riaditeľovi FKM Karlova Ves Antonovi Valovičovi zlatý odznak SFZ a plaketu BFZ.  Na slávnosti sa zúčastnili aj predseda školstva, kultúry a športu a člen VV FKM Karlova Ves Richard  Savčinský a predseda FKM Karlova Ves Pavel Derkaj.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová privítala všetkých prítomných hostí. Vyzdvihla veľký trénersky prínos Antona Valoviča pri formovaní a raste mladých futbalistov. V tejto  náročnej práci mu významne pomáhajú aj rodičia svojou angažovanosťou. ,,Som veľmi šťastná, že v Karlovej Vsi pôsobili velikáni slovenského futbalu. Názorným príkladom je Ján Hucko, ktorý nás nedávno vo veku 88 rokov opustil a prekročil brány večnosti. Veľkou osobnosťou je aj Anton Valovič, ktorému  veľmi pekne ďakujem za všetko, čo urobil pre našu mládež. Verím, že v tomto nadšení vydrží aj v ďalších rokoch,“ povedala vo svojom krátkom príhovore Dana Čahojová.

Dojatý najskúsenejší slovenský futbalový mládežnícky tréner  sa veľmi pekne poďakoval za ocenenie a za zorganizovanie pekného stretnutia. ,,Zlatý odznak SFZ mal som si prebrať na konferencii SFZ koncom septembra v Poprade, ale pre chorobu som sa jej nezúčastnil. Do FKM Karlova Ves som prišiel pred ôsmimi rokmi na podnet pána Jozefa Čahoja. Troška som aj váhal, ale nakoniec keď som videl, aký je tu potenciál ľudí a kvalita detí, tak som jeho ponuku prijal. Za 42 rokov trénerskej práce je to moja štvrtá zastávka. Z nášho klubu vyšlo už päť mládežníckych reprezentantov a ďalší sú v ŠK Slovan. Na Slovensku je 1800 mládežníckych družstiev a FKM Karlova Ves patrí medzi 28 klubov útvarov talentovanej mládeže (ÚTM). Práca v tomto klube aj v sťažených podmienkach má význam. Máme aj veľmi šikovných trénerov, lebo piati sú absolventi Euro Pro licencie. Aj touto cestou ďakujem ľuďom, ktorí už roky pracujú v Karlovej Vsi na čele predsedom Pavlom Derkayom. Takisto oceňujem kvalitnú spoluprácu s BFZ a so SFZ,“ zdôraznil A. Valovič.

Mládežnícke výbery od 15 do 19 rokov viedol v 276 medzištátnych zápasoch proti súperom z 52 krajín. Postúpil s nimi šesťkrát na ME a vybojoval bronz a dve piate miesta. Najradšej spomína  na MS 1993 sedemnásťročných v Japonsku, kde obsadil s posledným československým výberom piatu priečku. Vo výbere vtedy mal osem hráčov zo Slovenska, z Česka bol najznámejší  Marek Jankulovski, ktorý hrával za AC Miláno

Skutočnou pikantériou je, že Dubovský, Kinder, Hamšík, Škrtel, Sz. Németh, Janočko a Vittek, ktorých Anton Valovič kratší či dlhší čas formoval, sa v minulosti stali Futbalistami roka. Škrtel bol ním štyrikrát a Hamšík dokonca osemkrát. ,,Formovanie hráča je dlhodobý proces, na jeho vývoji sa podieľajú viacerí tréneri. Musí mať šťastie na trénerov, musí byť zdravý a mať dobrého manažéra. Už pred rokmi som zostavil desatoro faktorov, ktoré zasahujú do vývoja futbalistu. Mal som dobrý odhad, lebo Hamšíka a Škrtela som  odporučil sledovať známemu manažérovi Jurajovi Venglošovi ešte počas dorasteneckých rokov. A vidíte akú veľkú kariéru spravili,“ povedal nám ešte Anton Valovič.

,,V prvom rade si treba vážiť ľudí a na Slovensku nie je ich veľa,  ktorí celý svoj život venovali mládežníckemu futbalu. Je to veľká obeta, pritom ako tréner reprezentácie si dobre uvedomujem, že ambícia každého môjho kolegu je pracovať na najvyššej úrovni v seniorskom futbale. To, čo urobil Tóno Valovič pre slovenský futbal na mládežníckej úrovni, je niečo obdivuhodné. Pre toto všetko si ho nesmierne vážim a keďže ho poznám osobne, viem aké veľké ľudské kvality sa v ňom  skrývajú. Som teda veľmi rád, že dostal toto ocenenie,“ hovorí Štefan Tarkovič.

,,Tonko Valovič je veľká futbalová osobnosť, vynikajúci tréner, skvelý, priateľský, slušný a úprimný človek. S mládežníckymi výbermi dosiahol na úrovni regiónu a slovenskej reprezentácie veľa úspechov. Vychoval mnoho hráčov, ktorí sa výrazne presadili aj na medzinárodnom poli.  Najvyššie ocenenie Zlatý odznak SFZ a plaketu BFZ si absolútne zaslúži. Som veľmi rád, že výkonný výbor SFZ jednoznačne schválil toto ocenenie Tonkovi Valovičovi. Potešilo ma, že mu ho prišiel odovzdať tréner reprezentácie Štefan Tarkovič,“ vraví predseda BFZ Juraj Jánošík.

,,Tonka Valoviča poznám tridsať rokov, jeho meno už veľmi dlho rezonuje v slovenskom futbale, lebo je to naslovovzatý odborník. Mládeži venoval obrovský kus života, dvakrát sme sa stretli na benzínovej pumpe a napokon ma prehovoril, aby som sa znova vrátil ako funkcionár do futbalového kolotoča. Podali sme si na to ruku a ťaháme to spolu. Tento šport mám stále veľmi rád, žiaľ, pandémia koronavírusu  nám dosť naše plány zmenila. Aj za sťažených podmienok sa snažíme, aby všetky naše mužstvá mali zabezpečené riadny tréningový proces,“ zdôraznil Pavel Derkay.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 04.12.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že na stránke futbalbfz.sk je zverejnené aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva SR, platné od 16.11.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 01.11 –18.12.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu BFZ.

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ na základe nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

 • Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
 • Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA A licencie v termíne február – december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 06.12.20

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravuje Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre dištančnou formou – formou off-line webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a BFZ a budú zaslané aj trénerom cez ISSF v priebehu mesiaca decembra 2020.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 27.11.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že na stránke futbalbfz.sk je zverejnené aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva SR, platné od 16.11.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 01.11 –18.12.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu BFZ.

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu telefonicky alebo elektronickou poštou.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 13.10.2020 je novou sekretárkou BFZ p. Jana Škreková, tel: 0911/014 593, email: jana.skrekova@futbalsfz.sk.

Sekretariát BFZ upozorňuje všetky FK v pôsobnosti BFZ, že napriek prerušeniu súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách je potrebné vyčerpať kredity na e – shope SFZ. Termín je stanovený na 30.11.2020. Aktuálne stavy kreditov nájdete na webovej stránke: https://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ na základe nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.

Jubilant Ján Blecha: Môj životný turnaj pokračuje

Dnes, 26.novembra sa významného životného jubilea 70 rokov dožíva Ján Blecha, bývalý futbalista, tréner, rozhodca, delegát BFZ, ObFZ Bratislava-vidiek, ObFZ Bratislava-mesto, ZsFZ a držiteľ bronzového odznaku SFZ.

Pri tejto príležitosti v priestoroch miestneho úradu Záhorská Bystrica starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa odovzdal jubilantovi upomienkové dary a Ján Blecha sa zapísal do pamätnej knihy občanov. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili aj predseda BFZ Juraj Jánošík a vedúci sekretár BFZ Ján Farbula, ktorí mu odovzdali plaketu a dres s jeho menom  a číslom 70.

Rodák zo Záhorskej Bystrice stihol vo svojom živote toho ozaj veľa. V ObFZ Bratislava-vidiek rozhodoval od roku 1975. Pískal aj súčasnému vedúcemu sekretárovi BFZ Jánovi Farbulovi. ,,Vo futbale som získal zásluhou trpezlivosti, tolerancie a vôle veľa priateľov. Spolupracoval som s mnohými uznávanými odborníkmi, vysoko si vážim najmä Dušana Radolského. Vždy som sa usiloval o to, aby za mňa hovorili moje činy. Predovšetkým ďakujem za všetko mojej manželke Marienke, hlavne za jej trpezlivosť so mnou a tiež za mnohé absencie na úkor rodiny. Riadim sa heslom, môj životný turnaj pokračuje,“  vraví absolvent stredoškolského konzervatória a od roku 1963 kapelník skupiny RAGTIME Jazz Band Bratislava.

Vyštudovaný pedagóg, ktorý takmer dvadsať rokov pracoval na Strednom odborom energetickom učilišti, sa na poste útočníka v poslednej sezóne v staršom doraste Záhorskej Bystrice stal najlepším  strelcom so 48 gólmi. ,,Tréner Miroslav Palkovič si ma vybral do seniorského tímu, v ktorom som pôsobil dva roky. Žiaľ, na vojenčine  v ČH Malacky som sa však vážne zranil a bolo po  mojej kariére,“ hovorí ďalej prezident a tréner MKF Slovan Záhorská Bystrica a tiež delegát ObFZ Bratislava-mesto. Mimochodom, ešte pred futbalom to skúšal s hokejom v bratislavskom Slovane, za ktorý odohral dve sezóny. Do tohto klubu ho vtedy odporučil legendárny Jozef Golonka.

Ján Blecha potom  trénoval mládež v  Stupave a v Slovane Patrónka.  V Stupave ako funkcionár a tréner pracoval dvadsať rokov. V roku 1985 získal kvalifikáciu trénera II. triedy. Vo svojom plodnom trénerskom živote pôsobil viac ako tridsať rokov. Je veľmi rád, že u starostu Jozefa Krúpu našiel veľké pochopenie pre futbal a aj jeho zásluhou ho postavili v Záhorskej Bystrici na nohy. ,,Je to veľmi seriózny chlap, na čom sa dohodneme, to vždy platí. Som veľmi rád,  že mi mestská časť spolu s vedúcimi funkcionármi BFZ pripravila takú peknú oslavu môjho jubilea.“ povedal oslávenec.    

,,S Jankom sme manželia už 45 rokov, zažili sme aj náročné obdobia, lebo šport a hudba sú jeho najväčšími koníčkami a rodina bola až na treťom mieste. Jednako som to s ním všetko prežívala, stálo ma to veľa nervov. Nič však neľutujem, keď sme spolu už toľko rokov vydržali,“ povedala nám pani Marienka Blechová, matka dvoch synov a jednej dcéry.

,,V Záhorskej Bystrici žijem 20 rokov a rovnaký čas sa poznám aj s Jánom Blechom.  Je to úžasný človek, ale aj tvrdá hlava, ktorý keď niečo chce, tak to aj dosiahne. K tomu však treba vôľu a charakter. Som veľmi rád, že v roku 2015 spolu s Miloslavom Sajanom obnovili seniorské mužstvo v Záhorskej Bystrici. V súčasnosti hrá V. ligu a zostavili tím ľudí, ktorí majú skutočný záujem o futbal,“ vraví  Jozef Krúpa.

,,Som veľmi rád, že Janko Blecha je vo futbale a aj v hudbe stále aktívny, vďaka jeho obetavej manželke  je tam kde je. Teraz neviem, či je lepší hudobník, ako funkcionár, ale je to hlavne skvelý a férový človek,“ poznamenal Juraj Jánošík.

Dnešnému oslávencovi k veľkému životnému jubileu želáme veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Janko, živió!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Opustil nás Ján Hucko

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 88 rokov nečakane opustil legendárny futbalový tréner Ján Hucko. Počas svojej trénerskej kariéry trénoval Spartak Trnava, Slovan Bratislava, Jednotu Trenčín,pôsobil aj v Egyptskom SC Zamalek a 15 rokov ako tréner mládeže v FKM Karlova Ves, kde mu prešlo rukami množstvo mladých nádejných futbalistov, ktorí reprezentovali vo výberoch BFZ. V roku 2019 bola p.Huckovi udelená pamätná plaketa BFZ za rozvoj mládežníckeho futbalu v Bratislavskom regióne. Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť smútiacej rodine.

Pán tréner, ďakujeme a odpočívajte v pokoji

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 20.11.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že na stránke futbalbfz.sk je zverejnené aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva SR, platné od 16.11.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 01.11 –30 .11.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu BFZ.

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu telefonicky alebo elektronickou poštou.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 13.10.2020 je novou sekretárkou BFZ p. Jana Škreková, tel: 0911/014 593, email: jana.skrekova@futbalsfz.sk.

Sekretariát BFZ upozorňuje všetky FK v pôsobnosti BFZ, že napriek prerušeniu súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách je potrebné vyčerpať kredity na e – shope SFZ. Termín je stanovený na 30.11.2020. Aktuálne stavy kreditov nájdete na webovej stránkehttps://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ na základe nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.

Usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva, účinné od 16.11.2020

USMERNENIE (účinné od 16. novembra 2020)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 24/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 13.11.2020 v čiastke č. 16 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v čiastke č. 11

vydané dňa 14.11.2020

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 24/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 13.11.2020 v čiastke č. 16 (ďalej len „vyhláška č. 24/2020“) v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v čiastke č. 11 (ďalej len „vyhláška č. 11/2020) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť. V zmysle uznesenia vlády SR č. 718/2020 z 11.11.2020 bol síce predĺžený núdzový stav v SR, ale zároveň nebolo predĺžené ani rozšírené obmedzenie pohybu schválené predchádzajúcimi uzneseniami vlády SR na obdobie do 15.11.2020 (do 1:00 hod.).

 1. Východiská      a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

V súlade s § 1 ods. 1 vyhlášky č. 11/2020 sa všetkým osobám nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Výnimky z tejto povinnosti sú upravené v § 1 ods. 2 citovanej vyhlášky a v súlade s § 1 ods. 2 písm. e) sa povinnosť nevzťahuje na osoby pri výkone športu.

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 24/2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. i) vyhlášky č. 24/2020 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť.

Výnimky z tohto zákazu z organizácie hromadných podujatí sa s účinnosťou od 16.11.2020 rozširujú a sú definované v § 4 ods. 2 vyhlášky č. 24/2020, pričom výnimku majú:

a) HROMADNÉ PODUJATIA, KDE SÚ VŠETCI ÚČASTNÍCI NEGATÍVNE TESTOVANÍ NA OCHORENIE COVID-19

–  v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 24/2020 sú zo zákazu výnimkované hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania a

b) HROMADNÉ PODUJATIA SPOJENÉ S FORTUNA LIGOU A II. FUTBALOVOU LIGOU

– v súlade s § 4 ods. 2 písm. j) bod. 2 vyhlášky č. 24/2020 má výnimku aj výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom profesionálnych súťaží vo vybraných športoch, a to FORTUNA Liga (futbal – muži) a II. futbalová liga (futbal – muži).

– na tieto hromadné podujatia súvisiace s priebehom dvoch najvyšších futbalových súťaží, t.j. súťažné zápasy a tréningy sa toto usmernenie NEVZŤAHUJE.

– pri týchto podujatiach sa postupuje podľa Manuálu pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID–19, ktorý je prílohou tohtu usmernenia a nájdete ho aj na linku https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/COVID-19_manual_opatreni_nove.pdf.

UPOZORNENIE:

Vyhláškou č. 24/2020 sa umožnilo SFZ ako riadiacemu orgánu II. najvyššej futbalovej ligy pokračovať zápasoch jesennnej časti súťažného ročníka 2020/2021 a dohrať neodohrané súťažné stretnutia, ktoré boli predchádzajúcimi rozhodnutiami SFZ odložené na neurčito. SFZ zverejní rozhodnutie ohľadom spôsobu realizácie, rozpisu a termínovej listiny dohratia súťažných zápasov spolu s ďalšími prípadnými podmienkami obnovenia a dohrania jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v najbližších dňoch. Tréningové aktivity v rámci prípravy družstiev II. futbalovej ligy sa od pondelka – 16.11.2020 budú riadiť vyššie uvedeným manuálom schváleným ÚVZ SR.

Nakoľko vyhláškou č. 24/2020 sa umožnilo odohranie len profesionánych súťaží (najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), SFZ aj naďalej odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom zotvať na pozastavení súťaží, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti, a to až do odvolania.

2. USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU, ktorý bude prebiehať od 16.11.2020

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa musia riadiť týmito pravidlami:

– nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testom, alebo antigénovým testom, certifikovaným na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné športové podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

– športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,

– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

– skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 osôb (napr. 5 hráčov a tréner alebo 6 hráčov); za športovisko sa považuje napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom tréningovom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať len max. 6 osôb. Týmto výrazne neodporúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. umelým rozdelením tréningovej plochy na viacero častí!!!

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovanými papierovými utierkami,

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

– pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

– uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

ZA DODRŽIAVANIE PODMIENOK PRI ORGANIZÁCII ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT JE V PLNEJ MIERE ZODPOVEDNÝ ORGANIZÁTOR ŠPORTOVEJ AKTIVITY.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.  Usmernenie k športovej činnosti je vydané aj v nadväznosti na aktuálne usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú zverejnené na webovej adrese https://www.minedu.sk/7363-sk/aktuality/.

Zdroj: www.futbalsfz.sk

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 13.11.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK o dodržiavanie opatrení, prijatých vládou SR zo dňa 22.10.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na stránke futbalsfz.sk je zverejnené aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva SR

https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 01.11 –30 .11.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu telefonicky alebo elektronickou poštou.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 13.10.2020 je novou sekretárkou BFZ p. Jana Škreková, tel: 0911/014 593, email: jana.skrekova@futbalsfz.sk.

Sekretariát BFZ upozorňuje všetky FK v pôsobnosti BFZ, že napriek prerušeniu súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách je potrebné vyčerpať kredity na e – shope SFZ. Termín je stanovený na 30.11.2020. Aktuálne stavy kreditov nájdete na webovej stránkehttps://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ na základe nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.

Opustil nás Jozef Zborovan

V stredu 11. novembra zomrel vo veku 63 rokov bývalý dlhoročný rozhodca BFZ a ObFZ Bratislava – vidiek Jozef Zborovan. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 16.11.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Pezinku. Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyjadruje  úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.

Jozef, odpočívaj v pokoji

Ondrej Trnovský dnes oslavuje životné jubileum 70 rokov

Ondrej Trnovský – predseda ekonomicko-marketingovej komisie   Bratislavského futbalového zväzu, dlhoročný známy funkcionár,   tréner a držiteľ strieborného odznak SFZ dnes 7. novembra oslavuje krásne životné jubileum 70 rokov.

Rodák z malej obce Kalameny pri Ružomberku začal hrávať futbal už ako žiak základnej školy. Potom vo väčšej dedine Kúpele Lúčky pôsobil v dorasteneckej, ale aj v seniorskej kategórii. V roku 1969 narukoval do Pezinka, kde pôsobil v drese vtedajšej Lokomotívy Pezinok.

Po vojenčine sa vrátil domov na Liptov a asi rok strávil v  Ružomberku na tréningoch. V roku 1975 prišiel do Bratislavy študovať ekonómiu a usadil sa tu natrvalo.

Vtedy sa rušili ,,béčka“ takže všetci zo Slovana B prešli aj so mnou do klubu Spartak Kablo Bratislava. Mojím prvým trénerom v Bratislave bol nezabudnuteľný futbalista Karol Jokl. Jeho ľavá noha bola famózna, často nám to dokazoval na tréningoch. Pod jeho vedením som hrával krajské majstrovstvá na pravej strane útoku. V Kablovke som pôsobil tri roky. Po vážnom zranení kolena, žiaľ,  išiel futbal na vedľajšiu koľaj a ja som sa ako 31 ročný zamestnal ako inžinier ekonómie.“ vraví O. Trnovský.

Ale na futbal nezabudol. Spravil si trénerský kurz, získal druhú najvyššiu kvalifikáciu a postupne v Kablovke viedol žiakov, dorastencov a potom na krátku dobu odišiel do Tomášova. Neskôr ho úplne ovládla práca, v roku 1990 po zmene režimu začal podnikať.

Ondrej Trnovský má za sebou bohatú funkcionársku kariéru. ,,Už ako 18-ročný som bol tajomníkom TJ v rodnej  obci. Po skončení kariéry som sa stal predsedom Spartaka Kablo.  Okrem toho som bol členom Rady BFZ, členom VV BFZ a členom VV ObFZ Bratislava-mesto. Pôsobil som aj v štruktúrach Slovenského zväzu ľadového hokeja ako ekonóm. Bol som štyri roky členom predsedníctva SZĽH, najvyššieho orgánu. A tretie volebné obdobie som predseda ekonomicko-marketingovej komisie BFZ,“ pokračuje ďalej O. Trnovský.

Jeho 20-ročný syn Martin Trnovský, odchovanec  ŠK Slovan Bratislava už má za sebou debut v najvyššej súťaži. ,,V najúspešnejšom slovenskom klube je tretí brankár za Greifom a Šullom a s mužstvom odcestuje aj na najbližší ligový zápas do Michaloviec, proti ktorým mal v minulej sezóne premiéru vo Fortuna lige.  Všetci rodičia majú  sny a očakávania, bol by som veľmi rád, keby vo futbale niečo dokázal.  Brankári majú nevýhodu v tom, že chytá iba jeden,“ zakončil našu debatu Ondrej Trnovský, ktorý si do ďalších rokoch želá hlavne zdravie a aby znova mohol chodiť na futbal a navštevovať aj ďalšie športy – hokej, volejbal, basketbal a iné.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 06.11.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK o dodržiavanie opatrení, prijatých vládou SR zo dňa 22.10.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na stránke futbalsfz.sk je zverejnené aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške úradu verejného zdravotníctva SR

https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 30.10 – 15.11.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu telefonicky alebo elektronickou poštou.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 13.10.2020 je novou sekretárkou BFZ p. Jana Škreková, tel: 0911/014 593, email: jana.skrekova@futbalsfz.sk.

Sekretariát BFZ upozorňuje všetky FK v pôsobnosti BFZ, že napriek prerušeniu súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách je potrebné vyčerpať kredity na e – shope SFZ. Termín je stanovený na 30.11.2020. Aktuálne stavy kreditov nájdete na webovej stránkehttps://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ na základe nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.

Predseda BFZ Juraj Jánošík: Mohli sme dohrať jesennú časť súťaže, hoci bez divákov

Situácia ohľadne pandémie koronavírusu COVID – 19 je na Slovensku vážna. Amatérske súťaže sú pozastavené a termín obnovenia je v nedohľadne. Ústredný krízový štáb a vláda SR  zaviedli tvrdé opatrenia. O tom, či bolo takto správne zasiahnuť do sveta futbalu a športu, sme sa porozprávali s Jurajom Jánošíkom, predsedom Bratislavského futbalového zväzu (BFZ).

Čo hovoríte na rozhodnutie Ústredného krízového štábu, že sa s výnimkou piatich najvyšších  súťaží (futbal, hokej, basketbal, hádzaná a volejbal) nemôžu hrať nižšie ligy?

Napriek tomu, že Slovensko je vo veľmi zložitej situácii, myslím si, že súťaže sa mohli dohrať aj na nižších úrovniach a dokončiť tak jesennú časť hoci bez divákov. Štatistiky nám ukázali, že v priebehu augusta a septembra navštívilo futbalové stretnutia v Bratislavskom regióne viac ako 50 000 fanúšikov a nemáme informáciu, že by prišlo k nakazeniu sa na niektorom stretnutí.

Myslíte si, že sa ešte dohrá jesenná časť III. a IV. ligy?

Situácia je nadaľej veľmi vážna, opatrenia sú prísne a v tejto chvíli to vyzerá tak, že sa jesenná časť skončila. Aj keď by sa opatrenia zmiernili a dalo by sa pokračovať, kluby potrebujú určitý časový priestor na vrátenie sa do tréningového procesu a až potom by bola možnosť pokračovať. To by však už bola druhá polovica novembra a neviem, či by nám zase nebránili poveternostné podmienky.

Akou takou výhodou je, že sa v týchto súťažiach odohralo  11. kôl, takže predĺžená jarná časť so štyrmi kolami by sa predsa len dala zvládnuť.

Touto otázkou sa bude zaoberať vedenie BFZ a ŠTK BFZ ,ktorá súťaže riadi. Zatiaľ nemáme pripravené alternatívy, nakoľko nevieme, aké budú daľšie rozhodnutia ústredného krízového štábu a vlády SR. Akonáhle budeme vedieť viac, prehodnotíme možnosti a príjmeme stanovisko, čo daľej. 11 kôl je neúplných len v III. lige, naopak ma teší, že  vo IV. lige sú odohraté všetky stretnutia spomínaných 11.kôl.

Niektoré regionálne zväzy, napríklad Stredoslovenský a Východoslovenský uvažujú, že pokiaľ sa neodohrá jesenná čas  súťaží, tak by ju  odohrali počas zimnej prestávky na umelých ihriskách. Aký je na to váš názor?

Už som spomínal, že budeme hľadať riešenia, aby sa III. a IV. liga riadne dohrala. Jednou z alternatív sú zápasy na umelej tráve. Či už v Bratislave na Pasienkoch, na Rapide, v Petržalke na štadiónoch FC a MŠK, NTC Senec, Plaveckom Štvrtku a Dunajskej Lužnej. Takže v našom regióne disponujeme viacerými kvalitnými umelými ihriskami, ktoré by sa dali využiť, pokiaľ to situácia bude dovoľovať. Ako daľej, tým sa  bude zaoberať ŠTK BFZ a predloží VV BFZ na schválenie možné alternatívy.

Už dvakrát sa odložil termín riadnej konferencie BFZ, myslíte si, že sa ešte tento rok uskutoční?

Pokiaľ to bude len trocha možné, radi by sme riadnu konferenciu BFZ zorganizovali v decembri.  Ak bude pandemická situácia naďalej zlá, tak konferenciu BFZ odložíme na jarné mesiace roku 2021.

VV BFZ na svojom zasadnutí zrušil  v tomto roku Zimnú halovú ligu mladších a starších žiakov, lebo telocvične sú na ZŠ zatvorené. Ako to vyzerá s ďalšími halovými mládežníckymi turnajmi Bratislava Cup, Attract Kerobaj a tiež s vyhlásením Jedenástka roka 2020?

Všetky spomínané akcie, okrem turnaja Attract Kerobaj  sme z už spomínaných dôvodov boli nútení zrušiť. Komunikovali sme so všetkými  partnerskými zväzmi a vieme, že aj v ich krajinách je situácia vážna, preto pochopili naše konanie o zrušení turnajov. Attract Kerobaj býva na prelome januára a februára. VV BFZ ho zatiaľ nezrušil, s majiteľom firmy Ladislavom Jaborkom sme dohodnutí na tom, že by sme ho chceli uskutočniť.

Ako sa vám pozdáva tento ročník najvyšších regionálnych súťaží, ktoré máte dokonale zmapované? V III. lige muziku tvrdia Rohožník a Inter, vo IV. lige zasa nečakane nováčik Športový klub Nová Dedinka a ŠK Vrakuňa…

Inter po vypadnutí z II. ligy je pre mňa favorit číslo jedna na návrat do tejto celoslovenskej súťaže. Pravdou však je, že Rohožník, ktorý je na čele a  ešte neprehral,  je pre neho veľmi zdatný súper. V tomto klube je kvalitné funkcionárske zázemie a veľmi dobré podmienky. Ale do konca súťaže je ešte veľmi daľeko, je možné že aj daľšie kluby môžu ešte zabojovať o víťazstvo v súťaži. Nováčik IV. Ligy ŠK Nová Dedinka je na víťaznej vlne, funkcionári sa potešili postupu do vyššej súťaže a ukazujú, že sú prínosom pre túto súťaž a pre mňa sú príjemným prekvapením, ako si zatiaľ dobre počínajú. V ŠK Vrakuňa je ambiciózny výbor, ktorý dotiahol  kvalitného a skúseného trénera Viliama Opálka. Tieto dve mužstvá by mali bojovať o víťazstvo v súťaži. Za nimi nasledujú Láb, Jakubov a Slovenský Grob, ktorí tiež možno prehovoria do boja o prvenstvo.

Naopak, v III. lige na konci tabuľky je tradičný účastník Lokomotíva Devínska Nová Ves a vo IV. lige zaostáva trojica Lamač, Jur a Pezinok-Cajla.

V III. lige sú na chvoste Devínska Nová Ves, Kalinkovo a Rusovce.  V Devínskej Novej Vsi prišlo k obmene hráčskeho kádra, Kalinkovo dopláca na slabú defenzívu, o čom svedčí najvyšší počet inkasovaných gólov. Prekvapením je zlé postavenie Rusoviec, ktoré majú dobré mužstvo. Predpokladám však, že postupne pôjdu v tabuľke vyššie. V IV.lige je Lamač pre mňa takou menšou záhadou, lebo  nemá zlý tím, rozhodne v jeho schopnostiach  je bojovať o vyššie priečky. Svätý Jur a Pezinok – Cajla  sa boria s problémami, majú nových funkcionárov a hráčov, preto budú musieť v jarnej časti poriadne zabrať, aby sa vyhli bojom o záchranu.

Na poslednom VV SFZ ste riešili aj klub FK Dúbravka, ktorému ste schválili dotáciu 10 tisíc eur. V tejto ťažkej situácii sa mu stala veľká nepríjemnosť,  keď v letných mesiacoch počas dažďov voda stiahla oporný múr  a zaliala hraciu plochu…

Muselo prísť k oprave oporného múra a následne hracej plochy, som veľmi rád, že vedenie SFZ a najmä prezident Ján Kováčik podporil moju  iniciatívu, aby Dúbravka dostala finančné prostriedky na opravu, spôsobenú živelnou pohromou. Nepozerám sa totiž na vyjadrenia zo strany funkcionárov FK Dúbravka, ktoré boli v minulosti na vedenie BFZ a moju osobu kritické, ale vynasnažil som sa urobiť všetko preto aby tento klub, ktorý  má širokú mládežnícku základňu tieto finančné prostriedky získal a tým mohol odstrániť vzniknuté škody.

Aký je váš odkaz v tomto ťažkom pandemickom období?

Celému futbalovému hnutiu nielen v našom kraji ale na celom Slovensku želám, aby sme v tejto ťažkej situácii boli súdržní, optimistickí a verili, že futbal sa vráti na ihriská na všetkých úrovniach. V jednom z rozhovorov v  televízii som povedal, že futbal bol,  je a vždy bude. A my funkcionári, či už zväzoví, alebo kluboví, musíme urobiť všetko preto, aby sme toto ťažké obdobie pomohli slovenskému futbalu prekonať.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 30.10.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK o dodržiavanie opatrení, prijatých vládou SR zo dňa 22.10.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 30.10 – 6.11.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu telefonicky alebo elektronickou poštou.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 13.10.2020 je novou sekretárkou BFZ p. Jana Škreková, tel: 0911/014 593, email: jana.skrekova@futbalsfz.sk.

Sekretariát BFZ upozorňuje všetky FK v pôsobnosti BFZ, že napriek prerušeniu súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách je potrebné vyčerpať kredity na e – shope SFZ. Termín je stanovený na 30.11.2020. Aktuálne stavy kreditov nájdete na webovej stránke: https://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ na základe nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Disciplinárna komisia

DK BFZ oznamuje všetkým FK v  majstrovských súťažiach BFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe opatrenia vlády SR a  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Matrika

Oznamy:

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV