ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 ZO DŇA 17.02.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že potvrdenie o príjme za rok 2016 si môžu všetci, ktorý mali s BFZ podpísanú dohodu o pracovnej činnosti vyzdvihnúť v úradných hodinách sekretariátu u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Sekretariát BFZ žiada všetkých zástupcov FK, aby si v ISSF systéme skontrolovali všetky potrebné údaje t.j: fakturačná adresa, číslo účtu v tvare IBAN. V prípade zmien je potrebné tieto vykonať. Zmeny, ktoré nemôže vykonať ISSF manager, je potrebné zadať cez ISSF pomoc a následne budú vykonané.

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov FK a zmeny v adresári FK:

OFK Dunajská Lužná

Ing. Milan Bališ – Viceprezident OFK Dunajská Lužná

PaedDr. Juraj Jánošík – Generálny manažér OFK Dunajská Lužná

Prof. JUDr.Ján Cirák CSc. – člen futbalového výboru OFK Dunajská Lužná

Karol Brezík – Športový riaditeľ OFK D.Lužná

tel: +421 905 399 991 email: karolbrezik@post.sk

Anton Košč – Technický riaditeľ OFK D.Lužná

tel:+421 907 177 123 email: antonkosc@gmail.com

FK Karpaty Limbach

Erik Rakický – Predseda FK Karpaty Limbach, tel: +421 918 950 066

Peter Demovič – člen výboru, tel: +421 902 922 760

Marián Beňo – člen výboru, tel: +421 948 500 400

Ján Synak – člen výboru, tel: +421 911 668 010

Jaroslav Štroffek – člen výboru, +421 903 744 161

Korešpondenčná adresa

FK Karpaty Limbach, Športová 23, 900 91 Limbach

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK BFZ oznamuje, že AKTÍV klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 sa uskutoční dňa 8.3.2017 ( STREDA) o 17:00 hod. v aule Domu športu v Bratislave.

OV ZT seniorov a dorastu oznamuje termíny dohrávok stretnutí

Seniori skupina A – UT FC Petržalka akadémia

1.kolo Záhoran Jakubov – MFK Rusovce 22.2.2017 o 18:30 hod.

1.kolo Lokomotíva D.N.Ves “B” – ŠK Láb 22.2.2017 o 20:15 hod.

Dorast skupina A – UT Montostroj Senec

1.kolo ŠK Šenkvice – FC Nový Život 28.2.2017 o 17:00 hod.

2.kolo MŠK Králová p. Senci – ŠK Šenkvice 2.3.2017 o 17:00 hod.

Dorast skupina B – UT D.Lužná

2.kolo NMŠK 1922 BA – Slovan Ivanka pri Dunaji 4.3.2017 o 11:30 hod.

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa zimné registračné obdobie začalo dňom 1.1.2017. /Prestup hráča bez obmedzenia do 15.3.2017, prestup hráča s obmedzením do 30.3.2017/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmena ihriska, hracieho dňa a času

PRMA: FKM Stupava – ihr. UT Stupava, nedeľa 9.00 hod.

PRMA: FK Borinka – ihr. UT Stupava, nedeľa 10.30 hod.

b/ zmeny termínov stretnutí

PMA1 – 16.kolo: K.Ves – FC Petržalka, štvrtok 23.3.2017 o 17.20 hod.

PMB1 – 16.kolo: K.Ves – FC Petržalka, štvrtok 23.3.2017 o 16.10 hod.

PMC – 16.kolo: K.Ves – FC Petržalka, štvrtok 23.3.2017 o 15.00 hod.

PRMA – 14.kolo: Jakubov – Rohožník , nedeľa 26.3.2017 o 13.00 hod.

PRMA – 17.kolo: Jakubov – Lozorno, nedeľa 23.4.2017 o 14.30 hod.

c/ zmena hracieho času / kolízia stretnutí /

PRMA – 26.kolo: Stupava – Jakubov, štvrtok 1.6.2017 o 16.30 hod.

d/ zmeny hracieho času

PMA2: FK Dúbravka – nedeľa 11.00 hod.

PMB2: FK Dúbravka – nedeľa 9.30 hod.

e/ KM oznamuje FK, že všetky družstvá prípraviek FC Petržalka akadémia odohrajú

svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka na ihrisku FC Petržalka akadémia,

ul.M.C.Sklodowskej / povrch – umelá tráva /

f/ úprava hracích dní a časov – prípravky FC Petržalka akadémia

PMA1 – 14.kolo: FC Petržalka – Rača, nedeľa 2.4.2017 o 10.00 hod.

PMA1 – 15.kolo: FC Petržalka – FKP, nedeľa 9.4.2017 o 13.30 hod.

PMA1 – 17.kolo: FC Petržalka – NMŠK, nedeľa 23.4.2017 o 13.30 hod.

PMA1 – 25.kolo: FC Petržalka – Šamorín, štvrtok 18.5.2017 o 17.00 hod.

PMA1 – 21.kolo: FC Petržalka – ŠK Slovan, nedeľa 21.5.2017 o 10.00 hod.

PMA1 – 23.kolo: FC Petržalka – ŠK Vrakuňa, nedeľa 4.6.2017 o 10.00 hod.

PMB1 – 14.kolo: FC Petržalka – Rača, nedeľa 2.4.2017 o 11.00 hod.

PMB1 – 15.kolo: FC Petržalka – FKP, nedeľa 9.4.2017 o 13.30 hod.

PMB1 – 17.kolo: FC Petržalka – NMŠK, nedeľa 23.4.2017 o 13.30 hod.

PMB1 – 25.kolo: FC Petržalka – Šamorín, štvrtok 18.5.2017 o 17.00 hod.

PMB1 – 21.kolo: FC Petržalka – ŠK Slovan, nedeľa 21.5.2017 o 11.00 hod.

PMB1 – 23.kolo: FC Petržalka – ŠK Vrakuňa, nedeľa 4.6.2017 o 11.00 hod.

PMC – 14.kolo: FC Petržalka – Rača, nedeľa 2.4.2017 o 11.00 hod.

PMC – 15.kolo: FC Petržalka – FKP, nedeľa 9.4.2017 o 14.30 hod.

PMC – 17.kolo: FC Petržalka – NMŠK, nedeľa 23.4.2017 o 14.30 hod.

PMC – 25.kolo: FC Petržalka – Šamorín, štvrtok 18.5.2017 o 18.00 hod.

PMC – 21.kolo: FC Petržalka – ŠK Slovan, nedeľa 21.5.2017 o 18.00 hod.

PMC – 23.kolo: FC Petržalka – ŠK Vrakuňa, nedeľa 4.6.2017 o 11.00 hod.

PMA3 – 11.kolo: FC Petržalka – Jarovce, nedeľa 2.4.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 14.kolo: FC Petržalka – FK Scorpions, nedeľa 30.4.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 15.kolo: FC Petržalka – FK Mariathal, nedeľa 7.5.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 17.kolo: FC Petržalka – FK Lamač, nedeľa 21.5.2017 o 10.00 hod.

PMA3 – 19.kolo: FC Petržalka – TJ Čuňovo, štvrtok 25.5.2017 o 18.00 hod.

PMA3 – 20.kolo: FC Petržalka – Rusovce, nedeľa 4.6.2017 o 10.00 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF

g/ Program finálovej časti ZHL BFZ mladších a starších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK” 18. 2. 2017 /sobota/ v hale Domu Športu, Junácka 6, Bratislava:

mladší žiaci :

09.00 1. semifinále: PFA ŠTK Šamorín – SDM Domino Bratislava

09.50 2. semifinále: SFC Kalinkovo – FK Rača Bratislava

10.40 o 3. miesto: /porazení/

11.30 o 1. miesto: finále

12.20 Vyhodnotenie turnaja mladších žiakov a odovzdanie cien.

Starší žiaci :

12.30 1. semifinále: SDM Domino Bratislava – ŠK Vrakuňa Bratislava

13.20 2. semifinále: ŠK Žolík Malacky – ŠK Šenkvice

14.10 o 3. miesto: /porazení/

15.00 o 1. miesto: finále

15.50 Vyhodnotenie turnaja starších žiakov a odovzdanie cien.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termíny doškoľovacieho seminára rozhodcov BFZ 25.-26.2.2017 a doškoľovacieho seminára delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov 4.-5.3.2017. Pozvánky na semináre s programom a ďalšími informáciami boli poslané mailom.

Berie na vedomie informáciu o účasti a výsledkoch písomných skúšok a ústnych pohovorov rozhodcov BFZ zaradených do projektu Šanca na seminári rozhodcov SFZ v Tatranskej Lomnici.

Trénersko – metodická komisia:

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk. Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 25 účastníkov základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (SPRÁVY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE / TLAČIVÁ A FORMULÁRE).

Školenie trénerov UEFA B licencie

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský (4).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, V. Vittek, M. Čierny, E. Valášková, M. Furdan, M. Ondrejkovic, P. Johancsik, J. Matušovský, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, O. Hegyi (14).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                           Akcia                                      Kategória

Február:

18.02.2017 Finále ZHL BFZ – hala Dom športu        U13 + U15 kluby

27.-28.2.2017 MT ZsFZ – Dunajská Streda                U13 BFZ mimo UTM

Marec:

27.03.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                       U12-13 BA mesto

27.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U12-13 BA vidiek

29.03.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U14 BFZ

Apríl:

03.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                       U12-13 BA mesto

03.04.2017 TZ/TC – Stúpava                                       U12-13 BA vidiek

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U14 BFZ

12.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                        U13 BFZ

18.04.2017 PZ – Družobné stretnutie JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice) U13 a U14 BFZ

19.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka                      U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                    U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                              U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                     U 16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                      U 15 BFZ

12.05.2017 MT – Belehrad                                           U 14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                        U 12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                        U 12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS (D. Lužná)    U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                        U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                     U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                      U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                      U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji)    U12, U13 BFZ

17.-18.06.2017 MT – Gyor                                          U14 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor                            U12 a U13 BFZ

Júl:

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup                                 U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI