Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Zápisnica č. 39
zo zasadnutia VV BFZ dňa 14. marca 2017 v Senci

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Lônčík, Kružliak, Medveď, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní : Kováč, Salenka, Richtárik, Bóc, Teleky, Príkopa

Ospravedlnený: Paška, Salenka, Trnovský

PROGRAM:

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Kontrola uznesení – p. Farbula

3, Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ – p. Farbula

5, Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ – p. Farbula

7, Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ – p. Farbula

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede – p. Kováč

10, Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217 – p. Jánošík

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predseda BFZ predložil návrh programu zasadnutia VV BFZ

VV BFZ schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV BFZ bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 2/37 ( návrh rozpočtu BFZ na rok 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 trvá, 7/38 ( konferencia BFZ ) trvá,

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie programu, pracovného predsedníctva a výberu hostí na konferenciu BFZ

Predseda BFZ predložil program konferencie a navrhol pracovné predsedníctvo v zložení: Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčík a hosť zo SFZ . Predsedajúceho konferencie navrhol Milana Lônčíka , hostí konferencie navrhol prezidenta SFZ p. Jána Kováčika, predsedu JmKFS p. Pavla Bláhu a generálneho sekretára SFZ p. Jzefa Klimenta, zapisovateľa konferencie p. Jána Farbulu a overovateľov zápisnice pp. Dušana Pašku a Ivana Kružliaka st.

Uznesenie 1/39

VV odporúča konferencii schváliť pracovné predsedníctvo na konferenciu BFZ v zložení : Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Lônčík, zástupca SFZ, predsedajúci konferencie Milan Lônčík

Hostia konferencie: Ján Kováčik, Jozef Kliment, Pavel Bláha

Zapisovateľ konferencie : Ján Farbula

Overovatelia zápisnice: Ivan Kružliak st. a Dušan Paška

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 4 – Schválenie na ocenenie jubilantov na konferencii BFZ

Predseda BFZ navrhuje oceniť na konferencii BFZ nasledovných činovníkov FK, ktorí sa dožili životného jubilea od času poslednej konferencie do termínu konania konferencie v roku 2017:

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf – ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – 60 rokov TJ Malinovo

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Uznesenie 2/39

VV schvaľuje predložený návrh na udelenie ocenení pri príležitosti životného jubilea tak, ako bol navrhnutý. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať všetkých ocenených na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                           T: 31.3.2017

1, Pavol Gostič – SDM Domino 50 rokov

2, Teodor Sadloň – SDM Domino 50 rokov

3, Ján Polák – SDM Domino 50 rokov

4, Peter Gajdár – Záhoran Jakubov 60 rokov

5, Peter Hubert – OFK Dunajská Lužná 50 rokov

6, Michal Volf ŠK Svätý Jur 70 rokov

7, Alexander Marczell – 70 rokov Bronzový odznak SFZ

8, Michal Salenka – 60 rokov – Bronzový odznak SFZ

9, Rudolf Novák – Strieborný odznak SFZ

10, Karol Beňo – Bronzový odznak SFZ

11, Rudolf Hupka – Bronzový odznak SFZ

12, Gabriel Chládek – Bronzový odznak SFZ

13, Jozef Slezák – 65 rokov

14, Jozef Kšiňan – 90 rokov zlatý odznak SFZ

15, Ladislav Fazekaš – TJ Malinovo 60 rokov

16, Štefan Rusnák – FC Rohožník 60 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5 – Schválenie návrhu na prijatie čestného člena BFZ

Predseda BFZ navrhol v zmysle stanov BFZ čl. 28 bod 2 na konferencii BFZ prijať, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča

Uznesenie 3/39

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ odporučiť konferencii prijať za čestného člena BFZ p. Milana Služaniča pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi pozvať p. Milana Služaniča na konferenciu BFZ

Z: Vedúci sekretár                                                        BFZ T: 31.3.2017

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie zloženia komisie ženského futbalu BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Orlický písomne navrhol nové zloženie komisie:

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Uznesenie 4/39

VV schvaľuje predložený návrh na zloženie komisie ženského futbalu BFZ tak, ako bolo navrhnuté

Martin Orlický – predseda

Martina Horváthová – podpredseda

Ivana Balážiková – člen komisie

Lucia Šupková – člen komisie

Branislav Petrovič – člen komisie

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Schválenie zloženia RT výberu žiačok BFZ

Predseda KŽF BFZ navrhol zloženie RT výberu žiačok

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu

Uznesenie 5/39

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberu žiačok BFZ tak, ako bolo predložené

Ivana Balážiková – hlavný tréner

Lucia Šupková – asistent trénera

Martina Horváthová – vedúci družstva

Martin Orlický – Hlavný vedúci výberu 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia k ZT seniorov a dorastu 

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol z dôvodu neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika predseda BFZ p. Jánošík. Skonštatoval, že turnaj má svoje opodstatnenie ako spestrenie prípravy pre jednotlivé družstvá. VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu. Ukladá predsedovi ŠTK predložiť na najbližšie zasadnutie VV BFZ analýzu ZT seniorov a dorastu

Z: predseda ŠTK BFZ                     T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Informácia z turnaja výberov U 13 v Dunajskej Strede

Informáciu s turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede predniesol regionálny tréner mládeže BFZ p. Michal Kováč

VV berie na vedomie informáciu z turnaja regionálnych výberov U13 v Dunajskej Strede bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Informácia z VV SFZ zo dňa 14.3.217

Informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 14.03.2017.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 11 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu z otvorenia tréningového centra FK Inter Bratislava v Stupave

Informáciu k účasti zástupcov BFZ na zasadnutí VV ZsFZ dňa 21.3.2017v Nitre

Informáciu z konferencie JmKFS

Informáciu z pracovnej cesty vedenia BFZ v Prahe

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D BFZ ,
Predseda KRaD BFZ požiadal VV BFZ o zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie v cene 350€

Uznesenie 6/39

VV schvaľuje zakúpenie športového oblečenia zn. ATAK pre členov komisie KRaD BFZ v cene 350€

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Vedúci sekretár predložil žiadosť MŠK Senec na finančnú pomoc na zakúpenie cien a pohárov pri organizácii 18. ročníka Medzinárodného mládežníckeho turnaja MŠK Senec a jeho priatelia a tiež požiadavku na prispôsobenie termínov majstrovských stretnutí počas turnaja.

Uznesenie 7/39

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000 € pre MŠK Senec na zakúpenie cien a pohárov na 18. ročník Medzinárodný mládežnícky turnaj MŠK Senec a jeho priatelia. Ukladá predsedovi ŠTK BFZ vyhovieť MŠK Senec pri požiadavkách na zmenu stretnutí tak, aby mohol turnaj bezproblémovo prebehnúť.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.04.2017 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

V Bratislave 14.03.2017                     Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                             Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI