ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 07.04.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 20.2.2017 schválil termín konferencie BFZ na 12.4.2017 o 18:00 hod. V Hoteli Bratislava. Pozvánky boli zaslané štatutárnym zástupcom FK elektronickou poštou. Sekretariát žiada o doručenie návratky o nahlásení delegáta konferencie v stanovenom termíne 8.4.2017 tie FK, ktoré ešte návratku nezaslali.

Program konferencie

1,Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ

2,Schválenie pracovného predsedníctva,mandátovej, návrhovej komisie,skrutátorov a overovateľov

zápisnice

3,Schválenie programu konferencie

4,Odovzdanie ocenení

5, Schválenie čestného člena BFZ

6,Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ

7,Správa predsedu Revíznej komisie BFZ

8,Správa o hospodárení BFZ za rok 2016

9,Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2017

10,Diskusia

11,Správa mandátovej komisie

12,Schválenie návrhu uznesenia

13,Záver

 Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 21.kolo FK Vajnory – FC Rohožník 14.4.2017 o 10,30 hod.

 • S3BA 22.kolo ŠK Báhoň – FC Malacky 23.4.2017 o 17,00 hod.

 • SD3R 21.kolo FK Inter Ba – OFK Dunajská Lužná 13.4.2017 o 15,30 hod. Klubu FK Inter Ba bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • MD3R 17.kolo FK Lamač Ba – NMŠK 1922 Ba 12.4.2017 o 17,00 hod. Klubu FK Lamač Ba bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

Zamieta žiadosti o zmenu termínu:

 • MD3R 17.kolo MŠK Senec – ŠK TOP Pusté Úľany z dôvodu chýbajúceho súhlasu súpera.

 • SZRL+MZRL 23.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Ružinov Ba, žiadosť nespĺňa náležitosti podľa RS čl.3.4 ods.2.

 • MZRL 25.kolo PŠC Pezinok – Lokomotíva DNV, žiadosť môže byť schválená len v prípade preloženia oboch kategórií (SZRL+MZRL), ktoré tvoria tzv. dvojičku.

Kontumuje:

 • SD3R 19.kolo TJ Dubová – FC Ružinov Ba 0:3 podľa SP čl.82/b (nenastúpenie na stretnutie). Klubu TJ Dubová bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 200,- € v zmysle RS čl.3.5.

Oznamy:

 • ŠTK BFZ riadi tieto súťaže: S3BA, S4BA, SD3R, MD3R, SZRL a MZRL. Žiada všetky FK (FO), aby požiadavky na zmeny stretnutí sa týkali len spomenutých súťaží!

 • S4BA OŠK Sl. Grob predložil náležitosti hráča Mateja Pupáka k štartu vo vyššej vekovej kategórii, v zmysle SP čl.46/2. (žiadané v predlošlej ÚS)

Odstupuje DK:

 • NMŠK 1922 Ba (SD3R) za nezabezpečenie HU na stretnutí, za nedodanie RP do kabíny R pred stretnutím 19.kola.

Odstupuje KRaD:

 • Delegáta Štefana Ľuptáka za nesúlad v správe delegáta v stretnutí S4BA 19. kolo FK Lamač – OŠK Sl.Grob

 • Rozhodcu Tomáša Marettu za nedostatočný popis oneskoreného začiatku stretnutia a náležitosti súvisiace s organizáciou stretnutia SD3R 19.kolo NMŠK 1922 Ba – FK Šamorín-Hamuliakovo

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.264: Igor Malý 1122465 (TJ Zahoran Jakubov, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 3.4.2017.

U.č.265: Ján Puhovich 1084563 (TJ Čunovo, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera v PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 3.4.2017.

U.č.266: Filip Adamec 1296758 (FK Rača BA, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou mimo PU. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 46/1a,2 DP, od 3.4.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.267: Pavol Černý 1284927 (FK Rača BA, SD3R), od 3.4.2017

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.268: Marek Kristián Bartoš 1258253 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 3.4.2017

U.č.269: Ivan Droxel 1100658 (FK Sl. Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 3.4.2017

U.č.270: Juraj Senáši 1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 3.4.2017

U.č.271: Tomáš Karovič 1175641 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 3.4.2017

U.č.272: Martin Schwinghammer 1199230 (TJ Rovinka, S3BA), od 3.4.2017

U.č.273: Jakub Černý 1297140 (FC Rohožník, SD3R), od 2.4.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.274: Radomír Kurina – tréner (MŠK Iskra Petržalka, MD3R ). Berie na vedomie stanovisko klubu a menovaného k U 261 a za HNS po stretnutí Iskra Petržalka – FK Rača Bratislava dňa 26.03.2017, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2 a čl. 16/1, 2, 5, čl. 19/1 DP, od 27.3.2017.

U.č.275: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA. Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k porušeniu povinnosti organizátora ( organizátor umožnil vstup osôb s pyrotechnikou a jej použitie v priestore štadióna ) v stretnutí FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Inter Bratislava /S3BA/ v termíne do 12.04.2017, podľa čl. 71/1, 3b DP.

U.č.276: FK Inter Bratislava, S3BA. Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS – k zapáleniu pyrotechniky a identifikáciu osôb v sektore hostí na konci stretnutia FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Inter Bratislava /S3BA/ v termíne do 12.04.2017, podľa čl. 71/1, 3b DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31.3.2017. Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny termínov stretnutí / dohody FK /

PMA1 – 19.kolo: K.Ves – DNV, ŠT 4.5. o 18.00 hod.

PMB1 – 19.kolo: K.Ves – DNV, ŠT 4.5. o 16.45 hod.

PMC – 19.kolo: K.Ves – DNV, ŠT 4.5. o 15.30 hod.

b/ zmena hracieho času / kolízia SZRL, MZRL a PRPK /

PRPK – 26.kolo: Sv.Jur – Limbach, NE 11.6. o 14.00 hod.

c/ zmena termínu stretnutia s poplatkom

PRMA – 15.kolo: Vysoká – Jakubov, ST 12.4. o 17.30 hod. / ihr.Jakubov /

OFK Vysoká pri Morave bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

Všetky zmeny sú upravené v ISSF

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom. Súčasne oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Oznamuje termín oficiálneho tréningu rozhodcov – frekventantov programu Talent a ďalších pozvaných rozhodcov: 20.4.2017 o 18.00 na štadióne Mladá garda – UT. Pozvánky budú poslané mailom.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor z regionálnych futbalových zväzov sa uskutoční v dňoch 28.-30.4. na Štrbskom Plese. Povinne sa ho zúčastnia všetci frekventanti programu.

Upozorňuje rozhodcov na termín uhradenia zálohy za výstroj do 28.4.2017 podľa pokynov, ktoré im boli poslané mailom.

Oznamuje zmenu telefónneho čísla rozhodcu – L. Sabela: 0907 255 764.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pati Nagy – nedostatočný (zmätočný) popis priestupku hráča vylúčeného po 2. ŽK (mohlo ísť o zmarenie buď sľubne sa rozvíjajúcej, alebo gólovej príležitosti, ale nie o priestupok „v sľubne sa rozvíjajúcej gólovej príležitosti“);

P. Martinkovič – neuvedená špecializácia lekára na potvrdení predloženom pri štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii;

P. Pati Nagy – neuvedený výsledok konfrontácie v stretnutí SD3R.

Pozýva na zasadnutie dňa 7.4. M. Bohuna, J. Valka, Š. Ľuptáka a G. Chladeka.

Ospravedlnenia: Sabela 15.-17.4., 13.-14.5.; Budáč 15.4., 22.-23.4.; Lauer 13.-18.4.; Beňo 12.-21.4.; Truchlý 12.-17.4.; Pavlík R. 10.-20.4.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje 12.4.2017 mládežnický turnaj „6-tich“ v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. 1.1.2005 a mladší). Turnaj sa uskutoční na FŠ FC Petržalka akadémia, M. C. Sklodovskej 1 (ihrisko– umelá tráva).

Účastníci turnaja: FK Inter Bratislava, FC Petržalka akadémia, ŠK Slovan Bratislava, FKM Karlova Ves, výber ObFZ Bratislava mesto a výber ObFZ Bratislava vidiek.

ROZPIS TURNAJA :

9:00 FC Petržalka akadémia – ObFZ BA mesto

09,40 hod. FK Inter Bratislava – ŠK Slovan Bratislava

10,20 hod. ObFZ BA mesto – FKM Karlova Ves

11,00 hod. ObFZ BA vidiek – FK Inter Bratislava

11,40 hod. FKM Karlova Ves – FC Petržalka akadémia

12,20 hod. ŠK Slovan Bratislava – ObFZ BA vidiek

13:00 hod. o 5. miesto

13,40 hod. o 3. miesto

14.20 hod. o 1.miesto

TMK BFZ organizuje školenie trénerov základnej trénerskej UEFA Grassroots C licencie.

Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch.

Termíny školenia :

1. Blok : 20.-21.04.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

2. Blok : 07.-08.05.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

3. Blok : 25.-26.05.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

4. Blok : 15.06.2017 (štvrtok) – Záverečné skúšky

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, L. Šmárik, V. Milková, L. Gubrica, M. Babinec, D. Rinčo, D. Garaj, R. Benčurik, M. Hrivnák, Ľ. Calpaš, M. Cintavý, M. Benčurík, V. Kočí, P. Mozola, A. Hýll, P. Oleár, Ľ. Mikóczi (22).

Školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna (7).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v apríli 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz v pondelok 10.04.2017 o 15:45 hod. V Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Oliver VAŠŠ ŠK Slovan BA                Arthur J.PODZÁMSKY ŠK Slovan BA

Lukáš SEČANSKÝ ŠK Slovan BA    Filip ZÁMEČNÍK ŠK Slovan BA

Marek MYDLA ŠK Slovan BA        Filip NOVAKOV ŠK Slovan BA

Maxim BODNÁR ŠK Slovan BA     Jakub LAURO ŠK Slovan BA

Stanislav MATELEHA FK Inter Bratislava   Matej NEMEC FK Inter Bratislava

Tobias ČONGRÁDY FK Inter Bratislava     Peter DORNAI FK Inter Bratislava

Adam CHRUPKA FK Inter Bratislava         Matúš TUPÝ FC Petržalka akad

Róbert SZITÁS FC Petržalka akad.             Filip BIELEK FC Petržalka akad.

Marco GIESSER FC Petržalka akad.          Sebastián ČERVIENKA FC Petržalka akad.

Ondrej CÍFERSKÝ FC Petržalka akad.      Damián KRUŽLIAK SDM Domino

Anton TUHÝ SDM Domino            Daniel Zsolt SZALMA MŠK Senec

Richard TÓTH MŠK Senec                   Matúš Pružinec SDM Domino

Peter ŠUPLATA MŠK Senec                 Dominik WIESNER MŠK Senec

Rastislav HARAMIA Žolík Malacky   Matúš KOSEČEK FKM K. Ves

Richard LICHNER FKM K. Ves            Peter KRUTIL FKM K. Ves

Maximilián MAJERNÍK FKM K. Ves   Marcel PLAVNIK OFK D. Lužná

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 10.04.2017 o 15:45 hod. na štadióne v Ivanke pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na kontrolný zraz v utorok 11.04.2017 o 17:00 hod. v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Janko HLPKA MŠK Iskra Petržalka Samuel TÓTH MŠK Iskra Petržalka

Samuel SRPOŇ FKM Karlova Ves Adam FRAŇO FKM Karlova Ves

Krištof HORVÁTH FKM Karlova Ves Adam KLIMEK FK Inter Bratislava

Filip TARANA FK Inter Bratislava Matthew Godfred AIDI FK Inter Bratislava

Oliver BARKOL MŠK Senec Benjamin CHOBOT MŠK Senec

Matej PÄTOPRSKY MŠK Senec Dávid NÉMETH MŠK Senec

Alex RUSŇÁK NMŠK 1922 Filip MURGAŠ MFK Rusovce

Peter GABURA FK Rača Alan KUBASKÝ MFK Záhorská B.

Partik VOLF ŠK Svätý Jur Samuel STUDENÝ ŠK Svätý Jur

Maxim SRNA ŠK Svätý Jur Zsolt VARGA PFA ŠTK Šamorín 

Matej TERLANDA PŠC Pezinok Daniel NOVÁK PŠC Pezinok

Samuel KAKAŠ ŠK Nová Dedinka Gabriel KAJOŠ ŠK Nová Dedinka

Juraj MESÁROŠ ŠK Vrakuňa Adam LENHARČÍK FC Petržalka akadémia

Náhradníci:

Patrick VEIDINGER FKM Karlova Ves Michal POLČÁK MŠK Senec

Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec

Tibor MÉSZÁROS MŠK Senec Samuel ZAHUMENSKÝ FKM Karlova Ves

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: termoprádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 11.04.2017 o 16:15 hod. na ihrisku v Ivanke pri Dunaji. Ukončenie je plánované o cca 18:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: S. Némethovi +421905 655 464. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                         Akcia                                           Kategória

Apríl:

10.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                           U14 BFZ

11.04.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                           U13 BFZ

12.04.2017 MT – 6-tich – UT Petržalka                           U12 ObFZ mesto a vidiek + kluby

13.04.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                          WU14 BFZ

18.04.2017 PZ –  JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice)       U13 a U14 BFZ

18.-19.4.2017 RT dievčat – Dunajská Lužná                  WU14

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                         U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                                  U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                         U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                         U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                                       U14 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                         U12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                         U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ –  BFZ – JmKFS (D. Lužná)                 U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                         U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                       U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                     U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                      U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                      U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI