Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 42
zo zasadnutia VV BFZ dňa 9.mája 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď ( od bodu 6 ), Lônčík, Paška, Ferik, Kružliak, Badinský, Farbula, Richtárik

Pozvaní : Richtárik, Kováč

Ospravedlnení : Suchý, Kováč

PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Schválenie dejiska finále pohára BFZ – p. Richtárik

4. Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ – p. Farbula

5. Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník

2017/2018 – p. Farbula

6. Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ pre p. Petra Židovského – p. Jánošík

7. Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch – p. Farbula

8. Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B.Bystrici – p. Jánošík

9. Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017 – p. Jánošík

10. Rôzne

11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol doplniť program o bod : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 a zaradiť ho ako bod 6 a ostatné body posunúť podľa poradia.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako ho navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 1/37 ( Open Summer Cup 2017) trvá, 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, 1/38 ( prenos zápasov cez mobilnú aplikáciu) trvá, 6/39 ( oblečenie pre rozhodcov zn. ATAK), trvá, 7/39 ( Príspevok pre MŠK Senec na turnaj) trvá. Ostatné uznesenia boli splnené.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Schválenie dejiska finále pohára BFZ

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na dejisko finále pohára BFZ. V určenom termíne poslal žiadosť o usporiadanie finále pohára BFZ PŠC Pezinok,

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje usporiadanie finále pohára BFZ na štadióne PŠC Pezinok dňa 7.6.2017 o 18:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie výšky odmeny pre finalistu a víťaza pohára BFZ

Vedúci sekretár BFZ predložil návrh ponechať rovnaké odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ , ako v minulom roku a to nasledovne :

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500, – € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna

Uznesenie 2/42

VV schvaľuje odmeny pre účastníkov finále pohára BFZ nasledovne:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

Organizátor finále – PŠC Pezinok : 250,- € – finančná odmena za prenájom štadióna.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Schválenie výšky štartovného poplatku pre III. a IV. ligu BFZ na súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na ponechanie výšky štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. ligy v súťažnom ročníku 2017/2018 tak, ako boli v súťažnom ročníku 2016/2017 – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €

Uznesenie 3/42

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK o výške štartovného poplatku v súťažiach III. a IV. Ligy pre súťažný ročník 201672018 bez pripomienok – III. liga 650,- € a IV. liga 450,- €.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2017/2018

Predseda ŠTK BFZ p. Richtárik predložil návrh na termín a spôsob podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018.

Uznesenie 4/42

VV schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2017/2018 elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému od 13.6.2017 do 30.6.2017 a ukladá doručiť čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK (FO), ktoré je FK (FO) povinný doručiť do 30.6.2017 do 12:00 hod. osobne na sekretariát BFZ v analógovej forme (originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2017/2018 musí byť pripísaný na účet BFZ (SK6402000000000182937012/0200) najneskôr do 30.6.2017. Doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Schválenie návrhu na ocenenie odznakom SFZ

Návrh na schválenie ocenenia zlatým odznakom SFZ pre p. Petra Židovského a ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Pavla Príkopu predložil p. Juraj Jánošík. Uviedol, že p. Peter Židovský bol dlhoročným generálnym sekretárom SFZ a futbalovým funkcionárom v Bratislavskom regióne a p. Pavel Príkopa je do súčasnosti matrikárom a sekretárom BFZ.

Uznesenie 5/42

VV predkladá návrh VV SFZ na udelenie zlatého odznaku p. Petrovi Židovskému, pri príležitostí životného jubilea 70. rokov a udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Pavla Príkopu, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 8 – Informácia k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k účasti výberov BFZ predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Výbery BFZ sa v mesiaci máj zúčastnili a zúčastnia nasledovných podujatí

Výber BFZ U14 – ReTu Senec a okolie – 1.5-3.5 – 3.miesto

Výber BFZ U14 – Trofej Beograda ( Beograd) , 12 – 14.5

Výber BFZ U16 – Memoriál Petra Dubovského ( Bratislava) , 13 – 14.5

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ na podujatiach.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ v B. Bystrici Predseda BFZ informoval o pracovnom stretnutí predsedov RFZ v B. Bystrici.

VV Berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 9 – Informácia z VV SFZ zo dňa 1.5.2017

Informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 1.5.2017 v Tatranskej Lomnici predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z rokovania VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 , Zdržal sa : 0, Proti : 0

K bodu 10 – Rôzne

VV berie na vedomie :

Informáciu o konaní seminárov k zákonu o športe, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 11.5. a 25.5.2017,

Informáciu o návšteve zrekonštruovaného štadióna FK Dúbravka,

Informácia o príprave Konferencie SFZ,

Informáciu o Termín konania Super pohára na Morave,

Informáciu zo seminára trénerov – predĺženie licencií.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 12.6.2017 o 17:00 hod v sídle BFZ.

V Bratislave 09.05.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                 vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI