Zápisnica č. 47 zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 47
zo zasadnutia VV BFZ dňa 10.októbra 2017 v Bratislave

Prítomní : Jánošík, Baxa, Suchý, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula, Trnovský

Pozvaný : Bališ

Ospravedlnení : Medveď, Kružliak, Badinský, Richtárik

PROGRAM:

1, Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM – p. Bališ

4, Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka – p. Farbula

5, Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ – p. Trnovský

6, Informácia k príprave ZHL žiakov – p. Príkopa

7, Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu zasadnutia bez doplnenia a zmien.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia v súlade s návrhom predsedu BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/37 ( infraštruktúra štadiónov) trvá, Uznesenie 1/45 ( FK Rača štadión) trvá. Uzn. 2/46 ( Krst Pamätnice BFZ) , Uzn. 3/46 ( Volebná konferencia BFZ ), Uzn. 4/46 – hodnotiaca správa výberu BFZ seniorov

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s pripomienkou k uzn. 4/46 – zaslať poďakovanie na všetky FK, ktorých hráči sa zúčastnili na príprave výberu BFZ seniorov na Regions cup 2017.

List FK Borinka – Vyjadrenie k stanovisku: Požiadať o odborné stanovisko SFZ a informovať FK Borinka o odstúpení listu na SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM

Informáciu k projektu Ži Svoj sen s rešpektom predniesol VV BFZ zástupca Európskej agentúry vzdelávania p. Bališ. Informoval o celkovom zámere a cieľoch projektu a možnej ponuky spolupráce medzi BFZ a Európskou agentúrou vzdelávania.

Uznesenie 1/47

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu ŽI SVOJ SEN S REŠPEKTOM. Poveruje predsedu BFZ vstúpiť do zmluvného vzťahu s neziskovou organizáciou Európska agentúra vzdelávania.

Z: Predseda BFZ                                                       T: Ihneď

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti : 0, Zdržal sa : 0

K bodu 4 – Schválenie návrhu na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka

Návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov predložil vedúci sekretár p. Farbula. Meno Dušana Krchňáka je viac ako 50 rokov spojené s futbalom nielen v Bratislave a na Slovensku ale v celom svete.

Uznesenie 2/47

VV BFZ odporúča SFZ podať návrh na ocenenie pre p. Dušana Krchňáka.

Z: Vedúci sekretár                                 T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok BFZ

Informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu EK BFZ o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2017 bez pripomienok. Ukladá pripraviť návrh rozpočtu BFZ na rok 2018 a predložiť ho na zasadnutie VV BFZ .

Z: Predseda EK BFZ a Vedúci sekretár BFZ               T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 6 – Informácia k príprave ZHL žiakov

Informáciu k príprave ZHL žiakov a predbežný rozpočet celej akcie predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. ZHL sa bude organizovať rovnakým spôsobom , ako po minulé roky.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov.

Uznesenie 3/47

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do ZHL žiakov vo výške 100 € na družstvo.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 7 – Informácia z VV SFZ zo dňa 03.10.2017

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , Zdržal sa : 0 , Proti : 0

K bodu 8 – Rôzne

VV berie na vedomie :

 • Informáciu o príprave ZT seniorov a pohára BFZ

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 13.11.2017 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

V Bratislave 10.10.2017                                          Zapísal: Ján F a r b u l a

                                                                                   Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI