ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 ZO DŇA 13.10.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať. V priebehu mesiaca október budú na webshop SFZ doplnené daľšie produkty. Informácia o doplneníbude zaslaná elektronickou poštou klubovému ISSF managerovi.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

●  email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa môžu prihlásiť do Pohára BFZ. Termín ukončenia prihlášok je 18.10.2017. 1.kolo je naplánované na 11.-12.11.2017.

 • Žiada TJ Rovinku (S3BA) o písomné vyjadrenie z akého dôvodu nebola zabezpečená teplá voda a internetové pripojenie po stretnutí 10.kola.

 • Na základe predloženej fotodokumentácie a splnenia podmienok infraštruktúry štadiónov ( lavičky náhradníkov) povoľuje CFK Pezinok – Cajla (S4BA) hrať súťažné stretnutia na domácom ihrisku CFK Pezinok – Cajla od 13.10.2017

 • Predvoláva na svoje zasadnutie zástupcu FC Petržalka p. Andreja Kalinu na deň 19.10.2017 o 17:30 hod.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S3BA 14.kolo FK Vajnory – Lok. Devínska Nová Ves 28.10.2017 o 14,00 hod.

 • S4BA 15.kolo OŠK Slov.Grob – CFK Pezinok-Cajla 4.11.2017 o 13,30 hod.

 • S4BA 15.kolo FC Malacky – SFC Kalinkovo 4.11.2017 o 13,30 hod.

 • MD3R 13.kolo MŠK Senec – FC Ružinov 5.11.2017 o 9,00 hod.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Matej Žák (2001) č.rp.125763 – dorast / muži – platnosť lekárskej prehliadky od 28.9.2017 do 27.9.2018

Odstupuje na DK:

 • FK Karpaty Limbach (S4BA), na základe správy DS, za nezabezpečenie zberačov lôpt na stretnutí 11.kola Limbach – SDM Domino.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 88: Viktor Bališ 1196699 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 1.10.2017.

U.č. 89: Marek Blecha 1150746 (ŠK Závod, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou v PU, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.10.2017.

U.č. 90: Michal Sedlák 1150746 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 9.10.2017.

U.č. 91: Štefan Németh 1340236 (ŠK Vrakuňa Bratislava, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera rukami zo zadu pred PU, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,podľa čl. 45/2a DP, od 8.10.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 92: Slavomír Matoška 1147923 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 9.10.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 93: FC Petržalka, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a doručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.76/, za umožnenie vnesenia pyrotechniky na štadión a za nezabránenie vniknutia divákov hostí na HP, ukladá klubu FC Petržalka disciplinárnu sankciu – Pokutu 50.-€, podľa čl.12, 57/b a 57/c DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č. 94: ŠK Slovan Bratislava B, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a nesplnenia povinnosti -nedoručenie písomného vyjadrenia klubu / U.č.77/, za vnesenia pyrotechniky na štadión a vniknutie divákov na HP počas stretnutia 9. kola lll. ligy medzi FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava B, ukladá klubu ŠK Slovan Bratislava B disciplinárnu sankciu – Pokutu 100.-€, podľa čl.12, 58/b a 58/d DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č. 95: Tibor Lengyel – prezident FK Šamorín-Hamuliakovo. DK na základe Správy rozhodcu a vyjadrenia klubu FK Šamorín-Hamuliakovo za HNS predsedu klubu a vyjadrenie na internetovej stránke klubu, ktoré poškodzujú dobré meno BFZ a jeho rozhodcu, ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – Zákaz styku s delegovanými osobami, zákaz vstupu do kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia na 4 mesiace od 1.10.2017, podľa čl.48/1c,2b a 65/1,2 DP s prerušením počas zimnej prestávky.Za prerokovanie zaplatí klub 5.-€.

U.č. 96: FK Šamorín-Hamuliakovo, (SD3R). DK na základe Správy rozhodcu a vyjadrenia klubu FK Šamorín-Hamuliakovo za HNS predsedu klubu a vyjadrenie na internetovej stránke klubu k rozhodcovi BFZ, ukladá klubu ŠK Šamorín-Hamuliakovo disciplinárnu sankciu – Pokutu 200.-€, podľa čl.12, 48/1c,2b, 4 a 65/1,2 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 5.-€.

U.č. 97: Martin Abrman, rozhodca. Menovaný sa dostavil na zasadnutie DK a bol poučený, že všetky informácie pre komisie BFZ je povinný napísať do Zápisu rozhodcu a nie duplicitne cez ISSF.

U.č. 98: Dušan Olša, rozhodca. DK upozorňuje menovaného, že všetky informácie pre komisie BFZ je povinný napísať do Zápisu rozhodcu a nie duplicitne cez ISSF.

U.č. 99: ŠK Vrakuňa, S4BA. Podaná námietka na výkon a rozhodnutia rozhodcu. Uvedená námietka nie je v kompetencii riešenia DK, Sťažnosť na výkon rozhodcu treba adresovať na Komisiu rozhodcov a delegátov. V deň podania námietky bol zadávateľ podania informovaný DK o správnom postupe.

U.č.100: Martin Michálek 1156643 (ŠK Závod, S4BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla podmienečne upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie – 9 dni od 14.10.2017 a určuje skúšobnú dobu do 30.01.2018, podľa DP čl. 41. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.101: Viktor Bališ 1196699 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla podmienečne upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie – 8 dni od 14.10.2017 a určuje skúšobnú dobu do 30.01.2018 podľa DP čl. 41. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.102: Simon Bujna, tréner prípravky( FK Slovan Ivanka pri Dunaji ). Menovaný sa nedostavil na zasadnutie – ospravedlnil sa. Za HNS k rozhodcovi počas a po stretnutí prípraviek NMŠK 1922 BA – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, dňa 1.10.2017 ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – Pokutu 30.-€, podľa čl.12, 48/1a,2a DP. Za prerokovanie zaplatí rokovací poplatok 5.-€.

U.č.103: Anton Holásek, tréner ( ŠK Vrakuňa, SZRL ). Vykázaný z lavičky za HNS k rozhodcovi počas a po stretnutí žiakov ŠK Šenkvice – ŠK Vrakuňa, dňa 7.10.2017. DK ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – Pokutu 30.-€, podľa čl.12, 48/1a,2a DP. Za prerokovanie zaplatí rokovací poplatok 5.-€.

U.č.104: Berie na vedomie podnet DS zo stretnutia S4BA, FKM Karlova Ves – FK Lamač, dňa 8.10.2017 a odstupuje na doriešenie ŠTK BFZ.

U.č.105: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Berie na vedomie podnet DS zo stretnutia S4BA, FC Malacky – CFK Pezinok-Cajla, odohraného dňa 8.10.2017začína disciplinárne konanie voči klubu CFK Pezinok-Cajla za HNS divákov H – urážlivé pokrikovanie na domácich divákov a pokus divákov dostať sa na HP počas stretnutia, ktorému zabránila US. DK žiada vedenie klubu o písomné stanovisko a prijaté opatrenia na zabránenie HNS divákov v termíne do 18.10.2017.

U.č.106: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenia k HNS divákov : pľutie divákov hostí na AR2 v 75 minúte stretnutia 11 kola lll. ligy medzi ŠK Bernolákovo – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, podľa čl. 71/1,3,b, DP, do 18.10.2017.

U.č.107: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko a prijaté opatrenia k nahrávaniu video záznamu len do 33 minúty stretnutia 7 kola lll. ligy medzi FK Slovan Most pri Bratislave – FK Rača, podľa čl. 71/1,3,b, DP, do 18.10.2017.

U.č.108: DK upozorňuje rozhodcov, že všetky dôležité informácie zo stretnutia sú povinní uviesť v Správe rozhodcu. V prípade podania duplicitných informácii cez ISSF, bude podanie spoplatnené v zmysle Rozpisu súťaží vo futbale pre súťažný ročník 2017 – 2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP  (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok SFZ uplne platne znenie od 28.6.2017        
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

Upozornenie pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia prípraviek

KM žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutia všetkých súťaží prípraviek podávali prostredníctvom klubového ISSF manažéra ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Nepodávajte žiadosti cez detail stretnutia, nakoľko takto podaná žiadosť príde na ŠTK BFZ, ktorá Vám žiadosť automaticky zamietne, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

a/ termín dohrávky stretnutia – súťaž PMC2

1.kolo : Scorpions – Bernolákovo, UT 24.10. o 16.30 hod. ( HP Jarovce )

b/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PMC1

9.kolo: Rovinka – DNV, ŠT 26.10. o 16.30 hod.

Lokomotíva Devínska Nová Ves poplatok 20 Euro

c/ zmena termínu stretnutia ( školské prázdniny ) – súťaž PMA3

9.kolo: SDM Domino – ŠK Vrakuňa, ŠT 26.10. o 15.30 hod. ( HP Mamateyova 4 Petržalka)

d/ súťaž PRMA – podnet

KM berie na vedomie podnet ŠK Závod v súvislosti s organizáciou stretnutia 13.kola medzi TJ Veľké Leváre – ŠK Závod hraného 10.10.2017. Podnetom sa bude zaoberať po obdržaní stanoviska organizátora stretnutia TJ Veľké Leváre.

e/ súťaž PRMA – vyžiadanie stanoviska

KM žiada TJ Veľké Leváre o zaslanie písomného stanoviska ohľadne organizácie stretnutia 13.kola medzi TJ Veľké Leváre – ŠK Závod hraného 10.10.2017. V stanovisku je potrebné uviesť dôvod nezabezpečenia PC a prístupu na internet pre delegovaného rozhodcu. Písomné stanovisko je potrebné zaslať do 16.10.2017 na mailovú adresu: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

f/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov                                   ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania –

 • st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,
 • ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018,  kde sa plánuje odohrať celkove 7 kôl od 2.3. 12. 2017 do 3. 4. 2.2018. Pokyny k prihláseniu  do ZHL BFZ v nasledujúcej US /upresňujeme termíny/. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

g/ oznamujeme, že v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme v našom regióne Predkolo Školského pohára SFZ 2017/2018,  postupová školská súťaž žiakov ZŠ,             /nar. od 1.1. 2005 a mladší/  v termíne od 17.10. do 20.10.2017. Do predkola ŠP sa prihlásilo celkove 86 ZŠ, ktoré  rozdelené do 18 skupín. Z každej skupiny postupujú prvé dve družstvá  do obvodného kola,                 ktoré sa uskutoční v apríli 2018.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok úspešne absolvovali rozhodcovia M. Martiška, D. Olša, D. Štofik, Ľ. Čižmár, M. Fischer, M. Hrazdira, a L. Lomňančík. Nezúčastnili sa I. Kočický (komisia berie na vedomie jeho zdôvodnenie) a P. Olšiak.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

L. Lomňančík – v stretnutiach MD3R a MZRL nedostatočný popis kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP, chýba najmä zdôvodnenie danej skutočnosti;

M. Hrazdira – vedúci družstva musí byť v zápise o stretnutí uvedený.

Pozýva na zasadnutie dňa 13.10. J. Slezáka a Š. Vasilenka.

Ospravedlnenia: Straka 21.-23.10.; Olša 21.10.; Ježík 21.-22.10., 4.11., 10.11.-31.12.; Hrazdira 21.10.; Martinkovič 21.10.; Farkaš R. 20.-22.10.; Truchlý 20.-21.10.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 21.11.2017 (utorok) v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu, v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava. Prihláška je zverejnená na stránke futbalbfz.sk resp. bfz.futbalnet.sk.

Program seminára budeme zverejňovať neškôr.

TMK BFZ oznamuje klubom, že v termíne 25.-26.11.2017 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18 chlapcov, určeného pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Október:

20.-22.10.2017 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby

26.-27.10.2017 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

November:

01.-02.11.2017 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) BFZ U15

10.11.2017 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (FC Petržalka) BFZ U14, U13 BFZ

16.-18.11.2017 4. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

06.-07.12.2017 5. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

13.-15.12.2017 ZS – školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI