ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 ZO DŇA 20.10.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať. V priebehu mesiaca október budú na webshop SFZ doplnené daľšie produkty. Informácia o doplneníbude zaslaná elektronickou poštou klubovému ISSF managerovi.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Berie na vedomie vyjadrenie TJ Rovinky (S3BA) k nezabezpečeniu teplej vody a internetového pripojenia, ktoré považuje za dostatočné. K 19.10. sú závady odstránené.

 • Na zasadnutie ŠTK sa dostavil zástupca FC Petržalka (S3BA) p. A. Kalina, s ktorým bol vykonaný pohovor ohľadom zabezpečenia vhodnej kabíny pre delegované osoby.

 • Nariaďuje všetkým FK, aby zabezpečili kabínu pre R a D, do ktorej nebudú mať prístup iné ako delegované osoby na stretnutie, 1 hodinu pred a 1 hodinu po stretnutí a v ktorej nebudú žiadne predmety nesúvisiace so stretnutím (lopty, šport.pomôcky…).

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • SD3R 11.kolo FC Rohožník – MŠK I.Petržalka 22.10.2017 o 12,30 hod.

 • SD3R 13.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 5.11.2017 o 13,30 hod. (nie o 15,00 hod.!)

 • MD3R 12.kolo SDM Domino – FK Vajnory 29.10.2017 o 14,00 hod.

Odstupuje na DK:

 • ŠK Slovan Ba (S3BA) za nedodanie videozáznamu z 5.kola.

 • PŠC Pezinok (S3BA) za nedodanie videozáznamu z 8.kola.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Erik Kratochvíla (2000) č.rp.1298763 – dorast / muži – platnosť lekárskej prehliadky od 10.10.2017 do 9.10.2018

 • Richard Debnár (2000) č.rp.1301583 – dorast / muži – platnosť lekárskej prehliadky od 3.10.2017 do 2.10.2018

Pohár BFZ:

 • 1.kolo 11.-12.11.2017 o 13,30 hod.: FK vyžrebované ako domáce nahlásia termín stretnutia do 1.11.2017 na email ŠTK, prípadne cez ISSF.

  • MŠK Senec – FC Zohor

  • FK Jablonové – NMŠK 1922 Ba

  • ŠK Nová Dedinka – FKM Karlova Ves Ba

 • 2.kolo 25.4.2018 o 17,30 hod.: FK sa môžu dohodnúť aj na termíne 11.-12.11.2017

  • FK Rača Ba – PŠC Pezinok

  • OŠK Sl. Grob – TJ Rovinka

  • OFK D. Lužná – SFC Kalinkovo

  • FK Sl. Most pri Ba – FK Pezinok-Cajla

  • FK Jablonové/NMŠK 1922 Ba – Rohožník

  • ŠK Nová Dedinka/FKM Karlova Ves Ba – Lok. DNV

  • MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Tomášov

  • MŠK Senec/FC Zohor – ŠK Lozorno, FO

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.109: Andrej Džubák 1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 16.10.2017.

U.č.110: Ondrej Bobek 1198942 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), od 15.10.2017.

U.č.111: Matej Diviš 1301600 (PŠC Pezinok, SD3R), od 16.10.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.112: Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA), od 16.10.2017.

U.č.113: Vasyl Pitra 1312156 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 16.10.2017.

U.č.114: Michal Ferenčík 1310963 (TJ Záhoran Jakubov, S3BA), od 15.10.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.115: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Doručené vyjadrenie klubu / U.č.105/, kde sa dištancujú od správania neoznačenej skupiny ľudí, ktorá nepatrí fanklubu CFK Pezinok-Cajla. Podľa video záznamu je možné identifikovať príslušnosť k hosťujúcemu klubu a hráči CFK Pezinok-Cajla ukludňujú svojich fanúšikov. DK za urážlivé pokrikovanie na domácich divákov a pokus divákov dostať sa na HP v stretnutí S4BA, FC Malacky – CFK Pezinok-Cajla, ukladá klubu CFK Pezinok-Cajla disciplinárnu sankciu – Pokutu 50.-€, podľa čl.12, 58/1a a 3 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.116: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a doručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.106/, za pľutie divákov hostí na AR2 v 75 minúte stretnutia 11 kola lll. ligy medzi ŠK Bernolákovo – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ukladá klubu FK Slovan Ivanka pri Dunaji disciplinárnu sankciu – Pokutu 50.-€, podľa čl.12, 58/1a a 3 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.117: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a doručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.107/, k nahrávaniu video záznamu len do 33 minúty, ukladá klubu FK Slovan Most pri Bratislave disciplinárnu sankciu – Pokutu 50.-€, podľa čl.12 DP a RS – Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu. V zmysle RS klub je povinný zabezpečiť v prípade poruchy batérie aj prívod elektrickej energie – náhradný zdroj. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.118: ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA. Žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia pre hráča Michala Sedláka. DK berie na vedomie, viď rozhodnutie v U.č.119.

U.č.119: Michal Sedlák 1150746 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), Na základe rozhodnutia KRaD, že vylúčenie hráča nebolo v zmysle PF, DK uvoľňuje menovanému športovú činnosť dňom 20.10.2017.

U.č.120: FK Karpaty Limbach, S4BA. Na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie RS (nezabezpečenie minimálne 2 zberačov lôpt) v stretnutí 11. kola s družstvom SDM Domino Bratislava, dňa 8.10.2017. DK žiada klub FK Karpaty Limbach o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 25.10.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

a/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRPK

8.kolo: Grinava – Báhoň, 22.10. o 11.00 hod.

GFC Grinava poplatok 20,- €

b/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2

9.kolo: Kalinkovo – FK Inter, SO 4.11. o 10.00 hod.

FK Inter Bratislava poplatok 20,- €

c/ súťaž PRMA: šetrenie stretnutia 13.kola TJ Veľké Leváre – ŠK Závod

KM na základe zistených vážnych porušení FN ( SP, RS a PF ) v stretnutí 13.kola medzi TJ Veľké Leváre – ŠK Závod hraného dňa 10.10. rozhodla nasledovne:

– v súlade so SP čl.23 neschvaľuje a ruší pôvodný výsledok stretnutia

– nariaďuje opakovanie stretnutia a žiada TJ Veľké Leváre a ŠK Závod aby do 23.10. nahlásili termín odohratia opakovaného stretnutia

– dôrazne upozorňuje TJ Veľké Leváre na dodržiavanie SP čl.56 body k,l ( zabezpečenie PC a prístupu na internet pre delegované osoby ), v prípade opakovania bude klub odstúpený na DK BFZ

– odstupuje na doriešenie KR ObFZ Bratislava – vidiek rozhodcu stretnutia p. Lukeša za porušenie SP čl.74 ( povinnosti delegovaného rozhodcu ) a neštandardný postup ohľadne rozhodovania stretnutia.

d/ súťaž PMD – 4.turnaj

Skupina A

organizátor: FKM Karlová Ves – sobota 21.10. so začiatkom o 11.00 hod.

účastníci: FKM Karlová Ves, FC Petržalka, ŠK Slovan, FK Inter,

Skupina B

organizátor: FC Petržalka – sobota 21.10. so začiatkom o 15.00 hod.

účastníci: FC Petržalka B, FKP Dúbravka, FK Rača, Slovan Ivanka,

Skupina C

organizátor: TJ Rovinka – sobota 21.10. so začiatkom o 10.00 hod.

účastníci: TJ Rovinka, SFC Kalinkovo, OFK Dunajská Lužná, FC ŠTK 1914 Šamorín

Skupina D

organizátor: FC Rohožník – sobota 21.10. so začiatkom o 10.00 hod.

účastníci: FC Rohožník, FKM Stupava, Lokomotíva Devínska Nová Ves, TJ Jakubov,

Skupina E

organizátor: MŠK Senec – sobota 21.10. so začiatkom o 10.00 hod. (HP Réca)

účastníci: MŠK Senec, ŠK Bernolákovo, Karpaty Limbach, OŠK Chorvátsky Grob.

Rozlosovanie stretnutí jednotlivých skupín je zverejnené na futbalnet.sk

Žiadame organizátorov jednotlivých turnajov U-8, aby ihneď po skončení turnaja zaslali na nasledujúce mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, ivan.konecny@centrum.sk výsledky stretnutí, polčasové výsledky, strelcov gólov ( aj minúty). FK ( ISSF manažéri ) sú povinní pred 1.stretnutím nahodiť do ISSF zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji, hráči musia mať vygenerované členské poplatky pre sezónu 2017/2018. Hrací čas každého stretnutia: 2 x 15 minút, ihriská: rozmery 40 x 25 metrov, hrá sa súbežne na 2 ihriskách resp. na jednom ihrisku, brány: 5 x 2 m, resp. 3 x 2 m, rozhodcovia: laici – tréneri, resp. vedúci družstiev.

e/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”.  Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie :     

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ZHL BFZ  sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Termíny stretnutí :                                                                                  

st. žiaci  3.12.,10.12.,17.12.2017,14.1., 21.1.,28.1. a 4.2.2018 /nedeľa/,

ml. žiaci  25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ mládeže a doklad o zaplatení štartovného vkladu je povinné doručiť na sekretariát BFZ (p.Pavel Príkopa) do12.11.2017. Prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/, alebo www.futbalbfz.sk/ŠTK/KM/. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín tréningového kempu frekventantov programu Talent – Mentor a ďalších vybraných rozhodcov – 18.-19.11. v Šamoríne. Pozvánky budú účastníkom poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Š. Vasilenko – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča (po 2. ŽK), dôvodom na udelenie OT je zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie, nie iba priestupok v akcii tohto druhu;

D. Olša – kontrola identity hráča štartujúceho bez RP musí byť vykonaná s vedomím zástupcu súpera.

Pozýva na zasadnutie dňa 20.10. R. Tanglmayera a A. Marczella.

Ospravedlnenia: Laciňák 1.-12.11.; Strapek 28.10.; Vasilenko 1.-12.11.; Banič 28.-29.10, 4.-5.11.; Brody 29.10.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 24.11.2017 (piato) v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu, v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava. Prihláška je zverejnená na stránke futbalbfz.sk resp. bfz.futbalnet.sk.

Program seminára budeme zverejňovať neskôr.

Prihlásení : R. Török, A. Illés, J. Horváth, F. Gyenes, Š. Rusnák, P. Hofmeister, M. Tóth, M. Porvazník, P. Miklošovič, R. Kováč (10).

TMK BFZ oznamuje klubom, že v ermíne 25.-26.11.2017 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18 chlapcov, určeného pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 23.10.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

S. Bezalides OFK Dun.Lužná Matúš Nagy FK Slovan Ivanka pri D.

Michal Vajda OFK Dun.Lužná Peter Konrád OFK Dun.Lužná

Simon Fruhauf FK Sološnica Ela Žigová MŠK Senec

Patrik Badinský MŠK Senec Hugo Zalešnák FC Zohor

Tobias Vachálek ŠK Závod MichalŠaulič FK Slovan Ivánka pri D.

Marek Terlanda PŠC Pezinok -Cajla Nicolas Salay ŠK Žolík Malacky

Náhradníci :

Michal Adam PŠC Pezinok Adam Paldan MŠK Senec

Filip Tóth FC Rohožník Simon Šteflík TJ Veľké Leváre

Alex Vanko ŠK Bernolákovo Erik Bartoš ŠK Závod

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Miroslav Terlanda

Asistent: Miroslav Varga

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 23.10.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Terlanda 0905 575 010 alebo e mailom: miroslav.terlanda@gmail.com

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava vidiek na kontrolný zraz – projekt podpora talentovaných hráčov SFZ v pondelok 23.10.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Jakub Sivák ŠK Láb Daniel Liďák CFK Pezinok – Cajla

Matúš Michalko CFK Pezinok Cajla Kristián Pavlík FC Rohožník

Tobias Hoffer ŠK Žolík Malacky Niko Ďurčák FC Studienka

Nicolas Szitás ŠK Závod Nicolas Novák ŠK Žolík Malacky

Timotej Slaninka ŠK Žolík Malacky Tobias Kravarčík PŠC Pezinok

Marcel Bilčík ŠK Šenkvice Matúš Bariny ŠK Šenkvice

Náhradníci:

Lukáš Polakovič ŠK Šenkvice Adrián Sipos MŠK Senec

Lukáš Jankura MŠK Senec

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Michal Spišiak

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 23.10.2017 o 16:30 hod. na štadióne v Stupave.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Spišiak 0904 512819 alebo e mailom. michal.spisiak.mu@gmail.com

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz – projekt podpory talentovaných hráčov SFZ v pondelok 23.10.2017 o 17:00 futbalový štadión FKM Stupava

Hráči:

Tibor Katona MŠK Senec Marko Martinkovič MŠK Senec

Slavomír Tvrdý MŠK Senec Marko Mareš MŠK Senec

Jakub Kormanovič PSČ Pezinok Adam Melicher PSČ Pezinok

Matej Terlanda PSČ Pezinok Michal Zeithaml TJ Veľké Leváre

Boris Polák TJ Veľké Leváre Martin Vigoda FK Studienka

Denis Šišulák FK Studienka Nicolas Haramia ŠK Žolík Malacky

Náhradníci :

Tomáš Juraj Vaško MŠK Senec Dávid Németh MŠK Senec

Adam Belovič FK Slovan Ivanka pri D. Maxim Srna ŠK Svätý Jur

Samuel Studený ŠK Sväty Jur

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Imrich Kolláth

Tréner brankárov: Jakub Špiriak

Zraz nominovaných hráčov je 23.10.2017 o 16:30 hod. na štadióne FKM Stupava

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: I.Kolláth 0904 992583 alebo e mailom: imo.kollath@gmail.com

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 23.10.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ

Hráči:

Denis JEHLÁR MŠK Iskra Petržalka Michal MEŠKO FK Vajnory

Daniel Adam CZAJA ŠK Vrakuňa BA Alex ŠVEC ŠK Vrakuňa BA

Andrej SEČANSKÝ  ŠK Vrakuňa BA Viliam ALMÁŠI FK Rača BA

Tomáš JURIŠTA NMŠK 1992 BA Jakub JANČOK FKP Dúbravka BA

Samuel REŽNÝ FK Rača BA Artur VYDARENÝ ŠK Vrakuňa BA

Ivan VERČINSKÝ FK Rača BA Matej ĎURICA MFK Záhorská Bystrica

Náhradníci:

Jakub FUSEK MŠK Iskra Petržalka Dávid KALMÁR ŠK Vrakuňa BA

Dominik HUBAY MFK Rusovce Samuel BODICS  TJ Čuňovo

RT:

Tréner: Anton Daniel

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 23.10.2017 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Anton Daniel 0904 273 307. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 23.10.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 v rámci programu podpory talentov SFZ

Hráči:

Patrik AKSAMIT FK Rača Lukáš ZEMAN Iskra Petržalka

Erik VALENTIN FK Dúbravka Patrik ŠKEREŇ FKP Dúbravka

Samuel ČERNÁK FK Dúbravka Timur IVAK FKP Dúbravka

Lukáš MALOVEC FK Vajnory Tomáš KURTI TJ Jarovce BA

Jerguš BALÁŽIK NMŠK 1922 BA Filip PIAČEK Záhorská Bystrica

Michal MIKUŠ FK Rača Samuel PROKOP Záhorská Bystrica

Náhradníci:

Michal HUDEC FK Lamač Hugo ŽÁK FKP Dúbravka

Peter FRATRIČ NMŠK 1922 BA Matúš KNAP FK Rača

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 23.10.2017 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J. Hullman – 0907 594 669. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 23.10.2017 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 vrámci programu podpory talentov SFZ

Hráči:

Juraj ŠTIBRÁNY FK Rača Viktor KOCIÁN FK Rača

Matej BABÍK FK Rača Michal HARGAŠ NMŠK 1922 BA

Filip MURGAČ MFK Rusovce Jakub KOTVAS TJ Jarovce

Jakub FEGYVERE MFK Rusovce Peter RIGO ŠK Vrakuňa

Dominik GAÁL FK Rača Juraj MESÁROŠ ŠK Vrakuňa

Viktor DROZD FK Rača Samuel TÓTH MŠK Iskra Petržalka

Náhradníci:

Max HOEVENAARS MFK Rusovce Adrián HÚDEK FKP Dúbravka

Janko HLPKA MŠK Iskra Petržalka Adam TITKA MŠK Iskra Petržalka

Radovan GAJDOŠ MŠK Iskra Petržalka

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner : Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov : Adam Somoláni

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 23.10.2017 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Mikuláš Marci 0918373737. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Október:

20.-22.10.2017 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

23.10.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017 TZ/TC – Stupava U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby

26.-27.10.2017 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

November:

01.-02.11.2017 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

10.11.2017 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (FC Petržalka) U14, U13 BFZ

16.-18.11.2017 4. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

06.-07.12.2017 5. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

13.-15.12.2017 ZS – školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI