ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 17 ZO DŇA 27.10.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať. V priebehu mesiaca október budú na webshop SFZ doplnené daľšie produkty. Informácia o doplnení bude zaslaná elektronickou poštou klubovému ISSF managerovi.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • Pohár BFZ 1.kolo FK Jablonové – NMŠK 1922 Ba 18.11.2017 o 13,30 hod.; N.Dedinka – FKM K.Ves 19.11.2017 o 13,30 hod.

 • S4BA 15.kolo ŠK Závod – SDM Domino 4.11.2017 o 13,30 hod.

 • SD3R 12.kolo NMŠK 1922 Ba – FK Inter Ba 28.10.2017 o 10,00 hod.

Odstupuje na DK:

 • TJ Čunovo (S4BA) za nedodanie videozáznamu z 9.kola.

 • TJ Čunovo (S4BA) za nedodanie videozáznamu z 10.kola.

 • TJ Čunovo ( S4BA) za nedodanie videozáznamu z 12.kola.

 • TJ Slovan Viničné ( S4BA) za nedodanie videozáznamu z 8.kola

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.121: František Lády 1258299 (FC Petržalka, S3BA), vylúčený za HNS, udretie súpera do tváre v PH. Klub podal námietku ku kvalifikácii priestupku, ktorou sa bude zaoberať KRaD. DK pozastavuje menovanému výkon športu do vyriešenia prípadu, podľa čl. 17, 71/3a,b DP, od 23.10.2017.

U.č.122: Jakub Slezák 1313488 (PŠC Pezinok, S3BA), vylúčený za HNS, prudké sotenie súpera v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/1a,,2a DP, od 23.10.2017.

U.č.123: Jozef Kigler 1303619 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie gólu tým, že úmyselne zahral loptu rukou na bránkovej čiare. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/1a,2 DP, od 23.10.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.124: Tomáš Karovič 1175641 (ŠK Lozorno, S3BA), od 23.10.2017.

U.č.125: Richard Chalupa 1299321 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, SD3R), od 23.10.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.126: ŠK Slovan Bratislava, S3BA. Nezabezpečenie nahratia video záznamu do zápisu na Futbalnete z 5. kola s PŠC Pezinok, odohraného dňa 30.8.2017. DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK a žiada klub o písomné stanovisko k nedodržanému termínu do 1.11.2017.

U.č.127: PŠC Pezinok, S3BA. Neskoré nahratie video záznamu do zápisu na Futbalnete z 8. kola s ŠK Báhoň, odohraného dňa 16.9.2017. DK začína disciplinárne konanie na základe odstúpenia ŠTK a žiada klub o písomné stanovisko k nedodržanému termínu do 1.11.2017.

U.č.128: FK Karpaty Limbach, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 120 a ukladá za porušenie RS, disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.129: Podanie KRaD ohľadom doplnenej ŽK pre hráča Igora Chalupku – ŠK Svätý Jur. DK berie na vedomie.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

a/ zmeny termínov stretnutí – súťaže PMA2, PMB2

PMA2 – 9.kolo: Domino – Miloslavov , PO 6.11. o 16.30 hod. ( umelé osvetlenie )

PMB2 – 9.kolo: Domino – Miloslavov, PO 6.11. o 17.45 hod. ( umelé osvetlenie )

b/ zmena termínu stretnutia – súťaž PRMA

10.kolo: Rohožník – Láb, PI 3.11. o 16.00 hod.

OŠK Láb poplatok 20,- €.

c/ termín opakovaného stretnutia – súťaž PRMA

13.kolo: Veľké Leváre – Závod, ST 1.11. o 11.00 hod.

d/ zmena hracieho času stretnutia – súťaž PRMA ( kolízia stretnutí )

10.kolo: Závod – Sološnica, SO 4.11. o 10.30 hod.

e/ zmena hracieho dňa a času – súťaž PRMA

9.kolo: Zohor – Jakubov, NE 29.10. o 10.00 hod.

f/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania –

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

ml. žiaci: telocvičňa SOŠ Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018.

Termíny stretnutí

st. žiaci 3.12.,10.12.,17.12.2017,14.1., 21.1.,28.1. a 4.2.2018 /nedeľa/,

ml. žiaci 25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ mládeže a doklad o zaplatení štartovného vkladu je povinné doručiť na sekretariát BFZ ( p. Pavel Príkopa) do 12.11. 2017.

Prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/ , alebo www.futbalbfz.sk pod sekciou ŠTK/KM/.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín tréningového kempu frekventantov programu Talent – Mentor a ďalších vybraných rozhodcov – 18.-19.11. v Šamoríne. Pozvánky budú účastníkom poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R. Henček – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča (pri charakteristike intenzity vykonania priestupku je nutné použiť iba termíny uvedené v pravidlách futbalu, to znamená neopatrný, riskantný, vykonaný nadmernou silou).

Pozýva na zasadnutie dňa 27.10. F. Malárika, Ľ. Polakoviča, G. Matejovú a M. Truchlého a dňa 3.11. M. Martišku, F.Kašpera a A.Marczella.

Ospravedlnenia: Kramár 4.-5.11.; Volek 10.-12.11.; Hrazdira 4.-5.11.; Ralbovský 11.-12.11., 25.-26.11.; Pati Nagy od 26.10. (zranenie – akceptuje); Parilák 11.-12.11., 25.-26.11.; Farkaš R. 5.11.; Páchnik 4.-5.11.; Pinček 10.-12.11.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 24.11.2017 (piatok) v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu, v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu TMK BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava. Prihláška aj program seminára sú zverejnené na stránke futbalnet.sk a aj na futbalbfz.sk.

Prihlásení : R. Török, A. Illés, J. Horváth, F. Gyenes, Š. Rusnák, P. Hofmeister, M. Tóth, M. Porvázník, P. Miklošovič, R. Kováč, I. Paravda, P. Cerovský, P. Volf, R. Vajda, T. Horváth, Š. Valent, J. Mrva, K. Dvoran, I. Klas, J. Višváder, M. Olejka, M. Petriľák, P. Baňovič (24).

TMK BFZ oznamuje klubom, že v termíne 25.-26.11.2017 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18 chlapcov, určeného pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz dňa 30.10.2017 (pondelok) o 12:00 hod. V Bratislave na ihrisku ŠK Slovan BA – Pasienky.

Hráči:

Matúš Pružinec (SDM Domino BA) Matúš Almáši (MŠK Senec)

Boris Struhár (FK Inter BA) Peter Dornai (FK Inter BA)

Matej Nemec (FK Inter BA) David Pomšahár (FK Inter BA)

Richart Lichner (FKM Karlová Ves) Matúš Koseček (FKM Karlová Ves)

Lukáš Holka (FKM Karlová Ves) Peter Krútil (FKM Karlová Ves)

Maximilián Majerník (FKM Karlová Ves) Róbert Szitás (FC Petržalka)

Ondrej Ciferský (FC Petržalka) Andrej Šimek (FC Petržalka)

Sebastián Červienka (FC Petržalka) Filip Novakov (ŠK Slovan BA)

Max Bodnár (ŠK Slovan BA) Dávid Džavoronok (ŠK Slovan BA)

Jakub Kazimír (ŠK Slovan BA) Matúš Vician (ŠK Slovan BA)

Artur Podzámsky (ŠK Slovan BA) Tobias Čongrády (ŠK Slovan BA)

Náhradníci:

Martin Makúch (FKM Karlová Ves) Domik Végh (FC Petržalka)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Ľubomír KORDANIČ, Maroš SKOVAJSA,

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov: tréningová súprava, tričko, termo prádlo, štulpne, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov bude na FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky o 12:00 a tréningová jednotka bude o 12:20 na umelej alebo prírodnej tráve. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: Ľ. Kordanič – 0908 555 956 alebo email kordanic.lubo@gmail.com. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz dňa 31.10.2017 (utorok) o 15:00 hod. v Bratislave na ihrisku NMŠK.

Hráči:

KAROVIČ Matúš (SDM Domino BA) NOVÁK Nicolas (ŠK Žolík Malacky)

DETVAN Damian (SDM Domino BA) SLANINKA Timotej (ŠK Žolík Malacky)

LORENC Anton (SDM Domino BA) KRAVARČÍK Tobias (PŠC Pezinok)

KUSYN Branislav (SDM Domino BA) HUDEC Michal (FK Lamač)

POLNIŠ Martin (SDM Domino BA) RICHTÁRIK Jakub (ŠK Bernolákovo)

HUDÁK Šimon (SDM Domino BA) ŠOGOR Matej (FKM Karlova Ves)

BAZELIDES Michal (FK Inter BA) ZBOJA Daniel (FKM Karlova Ves)

JELÍNEK Július (FK Inter BA) ŠEVČÍK Oskar Oliver (FKM Karlova Ves)

MIKITA Martin (FK Inter BA) KOUŘIL Kamil (FKM Karlova Ves)

PETROVAJ Tomáš (FK Inter BA) KOT Sebastián (FKM Karlova Ves)

BLAHUŠIAK Matej (FK Inter BA) VLNA Matúš (FC Petržalka)

GRUBER Vincent (FK Inter BA) MAAS Matej (FC Petržalka)

TRAJTER Marek (FC Petržalka) MAAS Michal (FC Petržalka)

HRIEŠNIK Hugo (FC Petržalka) GULA Marek (FC Petržalka)

BOTH Matúš (FC Petržalka) KONDELA Pavol (FC Petržalka)

TAUFER Adam (FK Rača BA) CSÉMY Richard (MŠK Senec)

KNAP Matúš (FK Rača BA) VIETORIS Adam (MŠK Senec)

REMŽA Samuel (MŠK Iskra Petržalka) ŠIMUN Matej (MŠK Senec)

MARKOVIČ Denis (OŠK Sl. Grob) LIPKA Marián (MŠK Senec)

POLAKOVIČ Lukáš (ŠK Šenkvice) REISENBUCHLER Samuel (MŠK Senec)

KANIANSKY Lukáš (FK Lok. Dev. N. V.) HARGAŠ Martin (ŠK Svätý Jur)

GABURA Samuel (ŠK Svätý Jur)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: tréningová súprava, tričko, termo prádlo, štulpne, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok dňa 31.10.2017 o 15:00 hod. na štadióne NMŠK v Bratislave, kde sa uskutoční TJ v čase od 16:00 – 17:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 na ihrisku NMŠK. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na kontrolný zraz dňa 06.11.2017 (pondelok) o 15:00 hod. v Bratislave na ihrisku NMŠK.

Hráči:

Tibor MARICS (ŠK Slovan BA) Boris SÚKENNÍK (ŠK Slovan BA)

Matej RIZNIČ (ŠK Slovan BA) Peter JURITKA (ŠK Slovan BA)

Sebastián NAGY (ŠK Slovan BA) Mário SAUER (ŠK Slovan BA)

Martin MIŠOVIČ (ŠK Slovan BA) Tomáš KACHNIČ (ŠK Slovan BA)

Kristián PAULECH (ŠK Slovan BA) Dionýz ALEX (ŠK Slovan BA)

Dávid MURÁR (ŠK Slovan BA) Adam KESOCZE (ŠK Slovan BA)

Peter GABURA (FC Petržalka) Alex RUSNÁK (FC Petržalka)

Damián KAFÚT (FC Petržalka) Patrik VOLF (ŠK Svätý Jur)

Alan KUBASKÝ (SDM Domino BA) Adam FRAŇO (FKM Karlova Ves)

Matúš KOLLÁR (MŠK Isk. Petržalka) Oliver VAJDA (FKM Karlova Ves)

Michal POLČÁK (MŠK Senec) Tibor MESZÁROŠ (MŠK Senec)

Benjamin CHOBOT (MŠK Senec) Viliam DOVALOVSKÝ (MŠK Senec)

Juraj HRIC (FK Inter BA) Max HARCEG (FK Inter BA)

Patrik DURICA (ŠK Žolík Malacky) Adam KLIMEK (FK Inter BA)

Náhradníci:

Šimon LEŠĆÁK (ŠK Slovan BA) Michal KOVÁČ (ŠK Slovan BA)

Goran PILINSKÝ (FC Petržalka) Adam LENHARČÍK (FC Petržalka)

Samuel SRPOŇ (FC Petržalka) Adam SALAMON (FC Petržalka)

Samuel ZÁHUMENSKÝ (FKM Karlova Ves) Tomáš VAŠKO (MŠK Senec)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Michal ŠVIHORÍK, Attila ILLÉS

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: termo prádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 06.11.2017 o 15:00 hod. na štadióne NMŠK, kde absolvujeme tréning od 15:30 – 17:00 hod. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 na ihrisku NMŠK. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihorík – 0908 425 109.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum Akcia Kategória

Október:

26.-27.10.2017 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

30.10.2017 TZ/TC – NMŠK U15 BFZ

31.10.2017 TZ/TC – NMŠK U13 BFZ

November:

01.-02.11.2017 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

06.11.2017 TZ/TC – NMŠK U14 BFZ

07.11.2017 TZ/TC – NMŠK U13 BFZ

08.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (Juž. Morava) U15 BFZ

10.11.2017 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (FC Petržalka) U14, U13 BFZ

16.-18.11.2017 4. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

19.-20.11.2017 4. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.11.2017 Seminár trénerov BFZ FTVŠ UK

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

06.-07.12.2017 5. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

13.-15.12.2017 ZS – školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI