ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 ZO DŇA 10.11.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ vyzýva zástupcov FK BFZ, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v klube alebo našom regióne a sa dožil (dožíva) v roku 2017 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie zaslali mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 11.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že všetkým zástupcom FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek bola elektronickou poštou zaslaná pozvánka na krst pamätnice BFZ, ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 18:30 hod. V Hoteli Bratislava. Nahlásenie zástupcu FK je potrebné zaslať elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ p. Jánovi Farbulovi do 20.11.2017. V prípade nenahlásenia zástupcu FK na túto akciu do stanoveného termínu berieme fakt, že sa z rôznych dovôdov nemôžete zúčastniť.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu. FK sa môžu už prihlásiť prostredníctvom ISSF. Termín uzávierky prihlášok je 6.12.2017. Následne podľa počtu prihlásených budú FK rozdelené do skupín. Plánovaný začiatok je 15.1.2018. Bližšie informácie podá predseda ŠTK resp. vedúci sekretár BFZ.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • Pohár BFZ 1.kolo FK Jablonové – NMŠK 1922 17.11.2017 o 10,30 hod., z dôvodu kolízie s majstr.stretnutím S5V.

 • S4BA 14.kolo SDM Domino – OŠK Sl.Grob 12.11.2017 o 13,30 hod. na UT Pasienky, z dôvodu nespôsobilej HP v Trnávke.

Zamieta:

 • požiadavku futbalových klubov TJ Čunovo s FC Malacky o preloženie stretnutia 14.kola (RS čl.3.4 odsek 2).

Kontumuje:

 • SD3R 13.kolo FK Inter “B” – FK Rača Ba 0:3 v zmysle SP čl.82/h (RS čl.5.8) a prípad odstupuje na DK.

Odstupuje na DK:

 • FK Karpaty Limbach (S4BA) za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 15.kola.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Filip Hraška (2002) č.rp.1327084 – žiaci/dorast – platnosť lek.prehliadky od 22.3.2017 do 21.3.2018.

 • Erik Malec (2003) č.rp. 1304406 – žiaci/dorast – platnosť lek. prehliadky od 31.10.2017 do 30.10.2018.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.137: Toheeb Olayemi Taiwo 1375972 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA), od 05.11.2017.

U.č.138: Peter Kogler 1234780 (MFK Rusovce, S4BA), od 06.11.2017.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.139: Michal Vozár 1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 05.11.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.140: TJ Čunovo, S4BA. Klub zaslal písomné vyjadrenie. Nenahraté videá rieši v spolupráci so SFZ a DK pokračuje v šetrení v predmetnej veci.

U.č.141: Slovan Viničné, S4BA. Klub zaslal písomné stanovisko, DK pokračuje v šetrení v predmetnej veci.

U.č.142: FC Malacky, Prípravka PMB1. Klub zaslal písomné stanovisko k vbehnutiu údajného diváka na HP počas stretnutia prípraviek. Na základe stanoviska klubu pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11.2017 o 15,30 trénerov prípraviek FC Malacky p. Branislava Sedláka, MŠK Senec Tomáša Huszára, HU Dušana Rupca a zástupcu KM.

U.č.143: FK Karpaty Limbach, S4BA. Klub nenahrával stretnutie 15. kola s TJ Čunovom, ktorý bol odohraný dňa 4.11.2017. DK začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko do 14.11.2017.

U.č.144: Miroslav Petriľák 1029577 – vedúci družstva ŠK Lozorna,FO, MD3R. DK na základe Správy rozhodcu za vykázanie z technickej zóny za HNS k rozhodcovi počas stretnutia ŠK Lozorno,FO – ŠK Žolík Malacky, dňa 5.11.2017 ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – Pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a pokutu 30.-€, podľa čl. 48/2b DP. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.145: FC Petržalka, S3BA. Za HNS priaznivcov klubu – použitie pyrotechniky počas stretnutia 15. kola medzi družstvami Lokomotíva Devínska Nová Ves – FC Petržalka, dňa 4.11.2017, ukladá klubu FC Petržalka, pokutu 50.-€, podľa čl.12 a 58/1b DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.146: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Za porušenie povinností organizátora, umožnenie vnesenia pyrotechniky divákmi hostí do priestorov štadióna v stretnutí 15. kola medzi družstvami Lokomotíva Devínska Nová Ves – FC Petržalka, dňa 4.11.2017, ukladá klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves – Upozornenie, podľa čl.10 a 57/1b DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.147: Juraj Valko – rozhodca. Za pripustenie šiesteho striedajúceho hráča v stretnutí 13. kola medzi družstvami Inter Bratislava B – FK Rača, v súťaži SD3R, ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac od 6.11.2017, podľa čl. 63/1b,2b DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€ zaplatí na sekretariáte BFZ.

U.č.148: Peter Szakall – asistent rozhodcu. Za pripustenie šiesteho striedajúceho hráča v stretnutí 13. kola medzi družstvami Inter Bratislava B – FK Rača, v súťaži SD3R, ukladá menovanému disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac od 6.11.2017, podľa čl. 63/1b,2b DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€ zaplatí na sekretariáte BFZ.

U.č.149: Patrik Javorský 1201502 ŠK Lozorno, FO, S3BA. DK na základe správy delegáta a stanoviska KRaD začína disciplinárne konanie voči menovanému za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v stretnutí ŠK Lozorno, FO – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, odohraného dňa 5.11.2017. Následkom zakázanej hry došlo k zraneniu hráča súpera a k jeho odstúpeniu z hry. DK BFZ dňom 6.11.2017 Patrikovi Javorskému pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu a žiada menovaného o písomné vyjadrenie k uvedenému prípadu.

U.č.150: Berie na vedomie podnet OŠK Slovenský Grob k vystavenej faktúre od FK Borinka. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11.2017 o 15,45 štatutárneho zástupcu FK Borinka p. Jozefa Pokorného za účelom vysvetlenia k vystaveniu faktúry.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/. Nové prestupové obdobie hráčov začína od 1.1. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si žiadosti o RP na poslednú chvíľu, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente / i keď sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu/, to môže spôsobiť neskoršie dodania preukazov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU,ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2017/2018 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2003 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Miesto konania

st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

ml. žiaci: telocvičňa SOŠ Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2017, január a február 2018.

Termíny stretnutí

st. žiaci 3.12.,10.12.,17.12.2017,14.1., 21.1.,28.1. a 4.2.2018 /nedeľa/,

ml. žiaci 25.11., 9.12., 16.12. 2017, 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ mládeže a doklad o zaplatení štartovného vkladu je povinné doručiť na sekretariát BFZ ( p. Pavel Príkopa) do nedele dňa 12.11. 2017. Po tomto termíne nebude družstvo prijaté do ZHL BFZ. Prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/ , alebo www.futbalbfz.sk pod sekciou ŠTK/KM/. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Zatiaľ prihlásené družstvá

St. žiaci: OFK Dun. Lužná, Lok. Dev. N. Ves, FK Rača, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka A,FKP Dúbravka B, Slovan Ivanka p./Dunaji, ŠK Vrakuňa, ŠK Nová Dedinka, MFK Rusovce, FK Slovan Most pri Bratislave, TJ Jarovce, ŠK Šenkvice, ŠK Žolík Malacky

Mladší žiaci:, OFK Dun. Lužná, ŠK Sv. Jur, FK Rača, Slovan Modra, PFA ŠTK Šamorín, MFK Záh. Bystrica, MŠK Iskra Petržalka, FK Lamač, FKP Dúbravka A,FKP Dúbravka B, Slovan Ivanka p./Dunaji, ŠK Vrakuňa, MŠK Kráľová p.Senci, FK v Sološnici, FK Vajnory,  TJ Čunovo, FK Blatné, MFK Rusovce, TJ Malinovo, ŠK Šenkvice, ŠK Žolík Malacky, NMŠK 1922 Bratislava A, NMŠK 1922 Bratislava B

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín tréningového kempu frekventantov programu Talent – Mentor a ďalších vybraných rozhodcov – 18.-19.11. v Šamoríne. Pozvánky boli účastníkom poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí

T. Ralbovský –ak sa tréner družstva (ktokoľvek z RT) stretnutia nezúčastnil, nemá jeho meno figurovať v zápise o stretnutí;

J. Valko a P. Szakáll – pripustenie striedania viacerých hráčov, ako umožňuje RS (oboch odstupuje na DK).

Pozýva na zasadnutie dňa 10.11. P. Ježíka.

Ospravedlnenia: Olša 18.-19.11; Hádek 17.-20.11.; Piatka 17.-19.11.; Tanglmayer 16.-24.11.; Kašper 24.-26.11., 1.-3.12.; Lauer 17.-19.11. 

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 24.11.2017 (piatok) v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu, v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 15.11.2017 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška aj program seminára sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV) a aj na futbalbfz.sk.

Prihlásení : B. Sedlák, J. Murár, A. Benčic, V. Melichárek, Š. Gubrica, J. Prokop, P. Hofmeister, R. Török, F. Gyenes, Š. Rusnák, M. Povraznik, P. Miklošovič, I. Pravda, R. Kováč, P. Cerovský, P. Volf, K. Dvoran, I. Klas, M. Olejník, M. Petriľák, J. Mrva, Š. Valent, R. Vajda, T. Horváth, R. Baláž, M. Tóth, S. Fišan, O. Surmák, S. Jánoš, S. Dana, J. Kadnár, J. Halenár, R. Peterec, T. Lacko, P. Oleár, A. Kurilla, P. Břečka, V. Měšťan, R. Kohút, M. Kočiš, S. Sivák, A. Daniel, D. Černay, J. Junek, A. Bíró, M. Kadlečík, M. Krička, J. Majoros, S. Ondruš, P. Drgoňa, M. Kapišovský, M. Riško, W. Rischer, Ľ. Požgay, T. Balga, J. Danko (56).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

TMK BFZ oznamuje klubom, že v termíne 25.-26.11.2017 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18 chlapcov, určeného pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

TÚ SFU oznamuje trénerom, že v dňoch 04.12. – 05.12. 2017 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ. Konferencia môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií UEFA PRO/A/B. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30.11.2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky budú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a odoslané mailom registrovaným trénerom v ISSF.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)
na Družobné stretnutie s výberom JmKFS dňa 14.11.2017 (utorok) o 11:00 hod. na štadióne FC Petržalka.

Hráči:

KAROVIČ Matúš (SDM Domino BA) BLAHUŠIAK Matej (FK Inter BA)

POLNIŠ Martin (SDM Domino BA) JELÍNEK Július (FK Inter BA)

HUDÁK Šimon (SDM Domino BA) GRUBER Vincent (FK Inter BA)

LORENC Anton (SDM Domino) RICHTÁRIK Jakub (ŠK Bernolákovo)

HUDEC Michal (FK Lamač) KONDELA Pavol (FC Petržalka)

NOVÁK Nicolas (ŠK Žolík Malacky) SCHMIDT Tomáš  (FC Petržalka)

GABURA Samuel  (ŠK Sv. Jur) MAAS Matej (FC Petržalka)

HARGAŠ Martin  (ŠK Sv. Jur)  HRIEŠIK Hugo (FC Petržalka)

ŠIMUN Matej (MŠK Senec)      BOTH Matúš (FC Petržalka)

REISENBUCHLER Samuel  (MŠK Senec) VLNA Matúš (FC Petržalka)

LIPKA Marián (MŠK Senec) GULA Marek (FC Petržalka)                 

Náhradníci:

SLANINKA Timotej (ŠK Žolík Malacky) TRAJTER Marek (FC Petržalka)

KUSYN Branislav (SDM Domino BA) MIKITA Martin (FK Inter BA)        

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, športovú výstroj, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok dňa 14.11.2017 o 09:45 hod. na štadióne FC Petržalka (Sklodowska). Predpokladané ukončenie zrazu je o 13:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2004)
na Družobné stretnutie s výberom JmKFS dňa 14.11.2017 (utorok) o 12:45 hod. na štadióne FC Petržalka.

Hráči:

Tibor MARICS (ŠK Slovan BA) Boris SÚKENNÍK (ŠK Slovan BA)

Sebastián NAGY (ŠK Slovan BA) Mário SAUER (ŠK Slovan BA)

Martin MIŠOVIČ (ŠK Slovan BA) Tomáš KACHNIČ (ŠK Slovan BA)

Dionýz ALEX (ŠK Slovan BA) Peter GABURA (FC Petržalka)

Alex RUSNÁK (FC Petržalka) Damián KACHÚT (FC Petržalka)

Patrik VOLF (ŠK Svätý Jur) Adam FRAŇO (FKM Karlova Ves)

Matúš KOLLÁR (MŠK Isk. Petržalka) Michal POLČÁK (MŠK Senec)

Tibor MESZÁROŠ (MŠK Senec) Juraj HRIC (FK Inter BA)

Patrik DURICA (ŠK Žolík Malacky) Adam KLIMEK (FK Inter BA)

Náhradníci:

Matej RIZNIČ (ŠK Slovan BA) Dávid MURÁR (ŠK Slovan BA)

Adam KESZÖCZE (ŠK Slovan BA) Max HARCEG (FK Inter BA)

Oliver VAJDA (FKM Karlova Ves) Benjamin CHOBOT (MŠK Senec)

Viliam DOVALOVSKÝ (MŠK Senec)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Michal ŠVIHORÍK, Attila ILLÉS

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: termo prádlo, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 14.11.2017 o 11:30 hod. na štadióne FC Petržalka (Sklodowska). Predpokladané ukončenie zrazu je o 14:45 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihorík – 0908 425 109.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                   Akcia                                       Kategória

November:

10.11.2017 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.11.2017 PZ – Družobné stretnutie s JmkFZ (FC Petržalka) U14, U13 BFZ

16.-18.11.2017 4. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

19.-20.11.2017 4. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.11.2017 Seminár trénerov BFZ FTVŠ UK

25.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15

December:

06.-07.12.2017 5. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

09.12.2017 HT – Bratislava Cup (Dom športu) U13 BFZ

13.-15.12.2017 ZS – školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

16.12.2017 HT – Victory Cup (Dom športu) U12 OblFZ BA – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI