ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 ZO DŇA 22.12.2017

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje,že VV BFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 11.09.2017 o. i termín volebnej konferencie BFZ na 11.01.2018 o 17:30 hod. V Hoteli Bratislava.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 22.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že tankovacie karty SLOVNAFT, nabité za kredit je nutné vyčerpať do 27.12.2017

Sekretariát BFZ oznamuje, že IV. reprezentačný ples BFZ, spojený so slávnostným vyhlásením jedenástky roka za rok 2017 sa uskutoční dňa 19.1.2018 o 18:30 hod. V Hoteli Bratislava. Cena vstupného je 50€ na osobu a vstupenky si bude možné zakúpiť na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( 0903/ 718 450) po 11.12.2017.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajú vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do ZT seniorov a dorastu, že nenávratný štartovný vklad je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na účet BFZ SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do termínu 19.1.2017. Výška štartovného poplatku je:

 • Seniori 520 €

 • Dorast 205 €

Športovo – technická komisia

 • Oznamy

Vyžrebovanie ZT seniorov a dorastu je zverejnené na bfz.futbalnet.sk

1 kolo ZT seniorov začína 21.1.2018

1.kolo ZT dorastu začína 4.2.2018

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že v zimnom registračnom období žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením začína dňom 1. januára 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

ZADÁVAJTE SI DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

Zimná halová liga starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK”

Vekové kategórie

Starší žiaci : ročník 2003 a mladší

Mladší žiaci : ročník 2005 a mladší

Miesto konania

St. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava

Ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Finálová časť ZHL BFZ sa koná dňa 10.2.2018 v hale Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

KM BFZ oznamuje, že výsledky ZHL BFZ ml. a st. žiakov budú zverejnené na stránke www.futbalbfz.sk a na bfz.futbalnet.sk. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

ZHL bude pokračovať 4.kolom v termíne 13 – 14.1.2018

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Vasilenko do 9.3.2018.

Ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom, svojim kolegom a ďalším funkcionárom za spoluprácu a aktivitu v jesennej časti súťažného ročníka a v uplynulom funkčnom období komisie. Súčasne želá celej futbalovej obci zastrešenej Bratislavským futbalovým zväzom pekné Vianoce v rodinnom kruhu a veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2018.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje trénerom, že organizuje vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Seminár sa uskutoční v termíne 03.02.2018 (sobota) v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 20.01.2018 na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihláška sú zverejnené na stránke : bfz.futbalnet.sk (TRÉNERI a MLÁDEŽ, SEMINÁR TRÉNEROV) a aj na futbalbfz.sk.

Prihlásení : R. Varadin, M. Porvazník, V. Měšťan, S. Janovický, F. Gyenes, P. Cerovský, E. Baláž, M. Tóth, P. Huk, P. Kotvas, M. Petriľák, J. Mrva, D. Richnavský, M. Koršepa (14).

TMK BFZ oznamuje, že v jarnej časti (začiatok marec – apríl) organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (7-8 dní – v štyroch blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Prihlásení : P. Solanka, A. Görföl, M. Kvaňovský, M. Caňo (4).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum        Akcia          Kategória

Január:

4.-5.01.2018 školenie UEFA B licencie (ZS) BFZ

25.-27.01.2018 Finále HSM SFZ – chlapci (Púchov) kluby U13, U15

27.01.2018 MT – Attract Kerobaj cup 2018 BFZ U11

Február:

02.-03.02.2018 Finále HSM SFZ – dievčatá (Púchov) kluby

10.02.2018 Finále ZHL BFZ – MŽ U13 a SŽ U15 (Dom športu) kluby BFZ

Apríl:

28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI