ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 ZO DŇA 09.02.2018

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že na volebnej konferencii BFZ , konanej dňa 11.01.2018 v hoteli Bratislava boli zvolení a potvrdení do funkcií nasledovní funkcionári BFZ

Volené funkcie

Predseda BFZ – Juraj Jánošík

Člen VV BFZ, predseda KRaD BFZ – Ivan Kružliak st.

Predseda DK BFZ – Miroslav Bóc

Predseda RK BFZ – Dušan Badinský

Predseda OK BFZ – Marek Špaček

Potvrdenie do funkcie v zmysle návrhu ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Ing. Ľubomír Suchý

Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Miroslav Baxa

2 členovia VV BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Milan Lônčík, Branko Kovačič

2 členovia VV BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Jaroslav Ferik, Dušan Paška

Člen odvolacej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Mgr. Viktor Bugár

Člen odvolacej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Anton Herhonek

Člen revíznej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – mesto – Mgr. Radovan Pavlík

Člen revíznej komisie BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek – Kamil Kyselica

Delegát a náhradníci na konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava – mesto

Delegát: Milan Lônčík

Náhradníci: Michal Vlček, Branko Kovačič

Delegát a náhradníci na konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava – vidiek

Delegát : Kamil Kyselica

Náhradník : Dušan Paška

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajú vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje R a D v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že potvrdenia o príjme za rok 2017 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ po dohode s vedúcim sekretárom.

Sekretariát BFZ oznamuje R a D BFZ,ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že dohody o pracovnej činnosti si môžu uzatvoriť na sekretariáte BFZ po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom najneskôr do 23.2.2018.

Disciplinárna komisia

Vylúčení v Zimnom turnaji seniorov

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 164: Tomáš Zajíček 1240086 (TJ Záhoran Jakubov), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 5.02.2018.

U.č. 165: Martin Král 1107311  (MFK Rusovce), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,podľa čl. 48/1c,2b DP, od 5.02.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 166 Michal Dzvoník 1262935 (MFK Rusovce), vylúčený po 2 ŽK. Po vylúčení sa správal hrubo nešportovo voči delegovanej osobe.DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 5.02.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o transfer amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018. Termín žiadosti o transfer zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o transfer amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ možno podávať do 31. marca 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na:

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže

a/ zmena hracieho času

PMB1 : FC Malacky – sobota 10.45 hod.

b/ zmeny termínov stretnutí

PRMA – 19.kolo: Kostolište – Jakubov 13.5. o 10.30 hod.

PRMA – 20.kolo: Lozorno – Kostolište 17.5. o 17.30 hod.

PRMA – 21.kolo: Kostolište – Závod 29.5. o 18.00 hod.

PRMA – 23.kolo: Stupava – Kostolište 3.5. o 18.00 hod.

PRPK – 20.kolo: Vištuk – Viničné 19.5. o 10.00 hod.

PRPK – Vištuk – PŠC Pezinok 30.4. o 17.30 hod.

PRSC – 24.kolo: Ivanka – Kalinkovo 22.5. o 17.00 hod.

c/ KM BFZ oznamuje, že finálová časť zimnej halovej ligy starších a mladších žiakov,, O Pohár predsedu BSK” sa uskutoční dňa 10.2.2018 /sobota/ v športovej hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2003 a mladší, mladší žiaci: ročník 2005 a mladší.

Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF /st. a ml. žiaci – finálová časť/.

Program finálovej časti ZHL BFZ :

MLADŠÍ ŽIACI:

9,00 h 1. semifinále 1 – 4 MFK Záhorská Bystrica – ŠK Vrakuňa Bratislava
9,50 h 2. semifinále 2 – 3 ŠK Žolík Malacky – FK Blatné
10,40 h   o 3. miesto porazení:
11,30 h   o 1. miesto finále:
12,20 h vyhodnotenie turnaja mladších žiakov a odovzdávanie cien

STARŠÍ ŽIACI:

12,30 h 1. semifinále 1 – 3 SFC Kalinkovo – FKP Dúbravka Bratislava
13,20 h 2. semifinále 2 – 4 ŠK Žolík Malacky – ŠK Šenkvice
14,10 h   o 3. miesto porazení:
15,00 h   o 1. miesto finále:
15,50 h vyhodnotenie turnaja starších žiakov a odovzdávanie cien

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania zimných seminárov rozhodcov a delegátov BFZ: 24.-25.2. – rozhodcovia, 3.-4.3. – delegáti. Oba semináre sa uskutočnia v Senci. Pozvánky, program a ďalšie informácie boli účastníkom poslané mailom.

Ospravedlnenia: Parilák 16.-19.2.; Straka 17.-19.2.; Srna 4.3.; Ruc 18.2.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ, úsek vzdelávania trénerov oznamuje, že v jarnej časti organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (v 4 blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov. Spôsob prihlasovania, termíny jednotlivých blokov, výška poplatku, atď. nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

TERMÍNY ŠKOLENIA :

– Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch :

· 1. Blok : 17.03.2018 (sobota) – čas 8,3,00 hod. – 17,30 hod.

18.03.2018 (nedeľa) – čas 9,00 hod. – 13,00 hod.

· 2. Blok : 30.03.2018 (piatok) – čas 14,00 hod. – 19,30 hod.

31.03.2018 (sobota) – čas 8,30 hod. – 12,00 hod.

· 3. Blok : 22.04.2018 (nedeľa) – čas 8,30 hod. – 17,00 hod.

· 4. Blok : 07.05.2018 (pondelok) – čas 15,00 hod. – 20,00 hod.

· ZS : 1. Skupina : 19.05.2018 (sobota) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

         2. Skupina : 20.05.2018 (nedeľa) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Prihlásení : P. Solanka, A. Görföl, M. Kvaňovský, M. Caňo, V. Ujcák, L. Roziak, D. Maluniak, B. Hujbert, A. Čecho, T. Demovič, M. Valček, M. Ducký, R. Jajcay, A. Kulčár, J. Hronec, D. Reif, J. Novota, M. Melicher, P. Mokrý, M. Celnar, P. Jankovič, D. Boris, M. Dugovič, M. Vengloš, M. Bánovský, A. Androvics (26).

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov, na ktorom získate certifikát o absolvovaní. Dôležitým údajom na certifikáte je časový objem absolvovaného seminára trénerov. V súčasnosti na predĺženie platnosti licencií GRASSROOTS C a UEFA B je postačujúci seminár trénerov v rozsahu 8 hodín. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude možné predĺžiť licenciu trénera GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára. Tréner za každý rok neplatnej licencie bude musieť navýšiť počet hodín absolvovaných v rámci seminára o 6 hodín za každý rok. Táto smernica nadobudla platnosť od 10.5.2016 a bude platiť pre trénerov, ktorým bola vydaná licencia po tomto termíne. Pre všetkých ostatných sa budú licencie ešte predlžovať na základe predchádzajúcej smernice, t. j. na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B je potrebné absolvovať 8 hodinový seminár trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum Akcia Kategória
Február:
10.02.2018 Finále ZHL BFZ – MŽ U13 a SŽ U15 (Dom športu) kluby BFZ
Marec:
06.-07.03.2018 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U13
17.-18.03.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots licencia 1. Blok
19.03.2018 TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
30.-31.03.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots licencia 2. Blok
Apríl:
09.04.2018 TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
11.04.2018 MT BFZ – UT Petržalka Akádémia + ÚTM + výber OblFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13
17.04.2018 TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji BFZ U14
22.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots licencia 3. Blok
25.04.2018 PZ – Družobné stretnutie, JmkFS – BFZ BFZ U15, U13
28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
30.04.2018 TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
Máj:
07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots licencia 4. Blok
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots licencia ZS
Jún:
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad školy
13.-14.06.2018 Mc Donalds Cup, finále NTC Poprad školy
15.-17.05.2018 MT – Györ BFZ U14
25.-30.6.2018 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava BFZ U12, U13
August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice BFZ U15

PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI