ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 30.03.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predajuvám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Bernolákovo – Prezident ŠK Bernolákovo  Martin Méry 0905 512906.

FC Rohožník – Prezident FC Rohožník  Jaroslav Ferik 0917 195 262

Sekretariát BFZ oznamuje všetkým delegátom BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý úspešne absolvovali školenie o odbornej príprave delegáta zväzu v dňoch 3 – 4.3.2018 v Senci, že osvedčenia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek podľa príslušnosti.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Žiada všetky FK, aby pri požiadavke o zmene termínu stretnutia uvádzali aj hraciu plochu (štadión), pretože ak ho tam neuvedú systém neuvedie žiaden štadión pri danom stretnutí.
 • ŠTK sa zaoberala námietkou ŠK Sv.Jur ku kontumácii 18.kola s FK Rača, ktorú považuje za neopodstatnenú.

Upozorňuje:

 • Sl.Grob, SDM Domino (S4BA) na plnenie RS čl.9.7 – posledný odsek.
 • Sl.Grob (S4BA) na plnenie RS “Ostatné ustanovenia” bod d.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/1,3 a 37/1):

S3BA:

 • 17.kolo DNV – Pezinok, Most – Bernolákovo, Vajnory – Báhoň, Sv.Jur – Lozorno, Ivanka – Tomášov všetky 18.4. o 17,00 hod.

S4BA:

 • 17.kolo V.Leváre – Malacky, Kráľová – Limbach, Kalinkovo – Jakubov, Cajla – Domino všetky 11.4. o 17,00 hod., Čunovo – Rusovce, Viničné – Sl.Grob obe 18.4. o 17,00 hod.

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 19.kolo Slovan – Ivanka v pôvodnom termíne, ale na UT v Prievoze
 • 21.kolo Sv.Jur – Slovan 15.4. o 17,00 hod. (SP čl.35/5)

MD3R:

 • 16.kolo Pezinok – Rača 7.4. o 12,30 hod., P.Úľany – Domino 7.4. o 12,30 hod.
 • 17.kolo Petržalka – Ž.Malacky 15.4. o 18,00 hod.

SZRL+MZRL:

 • 15.kolo Senec – Dev. Nová Ves 4.4. o 15,00 mladší +16,30 hod. starší žiaci
 • 20.kolo DNV – Ž.Malacky 25.4. o 16,00 mladší + 17,30 hod. starší žiaci

Kontumuje:

 • SD3R 14.kolo Zohor – Šamorín-Hamuliakovo 0:3 podľa SP čl.43/b a čl.82/f (Tomáš Lisý, Alex Orth) a prípad odstupuje na riešenie DK.
 • MD3R 14.kolo FC Petržalka – NMŠK 5:1 podľa SP čl.43/b a čl.82/f (Daniel Novosad, Samuel Krutka) a prípad odstupuje na riešenie DK. Výsledok stretnutia zostáva v platnosti v zmysle SP čl.11/3.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.172: Kristián Molnár 1303008 (OFK Dunajská Lužná, SD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou v PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 46/1a,2 DP, od 26.03.2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.173: Martin Štefunko 1231627 (TJ Rovinka, S3BA), od 26.03.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.174: Samuel Antálek 1265370 (ŠK Slovan Bratislava, S3BA), od 26.03.2018.

U.č.175: Patrik Volf 1068913 (ŠK Svätý Jur, S3BA), od 26.03.2018.

U.č.176: Martin Petrík 1229776 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 26.03.2018.

U.č.177: Marek Čemba 1198192 (ŠK Závod, S4BA), od 26.03.2018.

U.č.178: ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA. DK na základe správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie za porušenie RS – nefunkčná časomiera počas celého stretnutia s OFK Pezinok-Cajla, odohraného dňa 24.03.2018. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 4.04.2018.

U.č.179: FC Petržalka, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, k zapáleniu svetlíc v sektore hostí po stretnutí 18. kola ŠK Báhoň – FC Petržalka, dňa 24.03.2018, ukladá klubu FC Petržalka disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.180: Boris Polák (TJ Veľké Leváre), podanie na komisiu – žiadosť o zrušenie trestu. Podanie nepatrí na DK BFZ, ale treba ho adresovať na DK ObFZ Bratislava-vidiek.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.04.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018.  Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ je možné podávať do 31. marca 2018 a musí byť schválená hráčom a materským klubom do 23,59 hod. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že v posledný deň /t.j. 31.3.2018/ nie je možné podať zrušenie hosťovania hráča i prestup s obmedzením toho istého hráča. V takomto prípade žiadosť o zrušenie hosťovania hráča podať najneskôr dňa 30.3. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

a/ zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie

PMA1 – 15.kolo: FC Malacky – FKP Dúbravka 14.4. o 10.30 hod.

PMB1 – 15.kolo: FC Malacky – FKP Dúbravka 14.4. o 11.45 hod.

PMC1 – 15.kolo: FC Malacky – FKP Dúbravka 14.4. o 13.00 hod.

PMA1 – 17.kolo: FC Malacky – TJ Rovinka 28.4. o 10.30 hod.

PMB1 – 17.kolo: FC Malacky – TJ Rovinka 28.4. o 11.45 hod.

PMC1 – 17.kolo: FC Malacky – TJ Rovinka 28.4. o 13.00 hod.

PMA1 – 24.kolo: PŠC Pezinok – CFK Cajla 22.5. o 16.00 hod.

PRPK – 24.kolo: PŠC Pezinok B – ŠK Báhoň 23.5. o 17.30 hod.

b/ dohrávky stretnutí z jesene

PMA1 – 11.kolo: FC Malacky – ŠK Vrakuňa 8.5. ( utorok ) o 9.30 hod.

PMB1 – 11.kolo: FC Malacky – ŠK Vrakuňa 8.5. ( utorok ) o 10.45 hod.

PMC1 – 11.kolo: FC Malacky – ŠK Vrakuňa 8.5. ( utorok ) o 12.00 hod.

c/ schválenie hracej plochy

KM BFZ schvaľuje žiadosť FC Rohožník o schválenie hracej trávnatej plochy pre kategóriu prípravka / U11 –

PRMA, U9 – PMC2, U8 – PMD /. Trávnatá hracia plocha má rozmery 88 metrov x 44 metrov. Hracia plocha bude

počas súťažných stretnutí riadne vyznačená / vylajnovaná / pre rozmery súťaží prípraviek PRMA, PMC2

(68x 36 m), Hracia plocha spĺňa rozmery pre kategóriu U11, U9 a taktiež aj pre U8. Hracia plocha je v areáli

štadióna FC Rohožník.

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje rozhodcov, že vzhľadom na atletické podujatie na štadióne Mladá garda v plánovanom čase fyzických previerok bude o definitívnom termíne ich konania rozhodnuté na zasadnutí komisie dňa 6.4. s následným uvedením v ÚS a bezprostrednou informáciou poslanou mailom.

Po uskutočnení náhradného a opravného termínu písomných a ústnych skúšok z pravidiel futbalu oznamuje, že všetci zúčastnení rozhodcovia vyhoveli požiadavkám teoretických previerok.

Opätovne upozorňuje rozhodcov, že ak sa vyskytne problém z hľadiska oprávnenosti štartu hráča bez RP a popis okolností pripustenia ich štartu nebude v súlade s príslušnými ustanoveniami SP a RS, bude zodpovednosť čiastočne prenesená aj na nich.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Malárik – chýba dôvod nadštandardného nadstavenia HČ v II. polčase.

Ospravedlnenia: Hudy 7.-10.4.; Bláha 11.4.; Ruc 13.-15.4.; Lazar 26.3.-2.4.; Beňo do prihlásenia; Pavlík R. 7.4., 14.4.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že v jarnej časti organizuje Seminár trénerov BFZ 2018. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Podrobné informácie ohľadom termínu a programu budú zverejnené neskôr. Záväzná prihláška je zverejnená na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Oznamuje, že 11.4.2018 sa na FŠ FC Petržalka uskutoční každoročný turnaj BFZ pre kategóriu U12 / ročník narodenia 2006 a ml. Cieľom tohto turnaja je zmapovanie hráčov v tejto vekovej kategórii pre širší výber BFZ. Na turnaji sa zúčastnia družstvá hrajúce 1. ligu ml. žiakov SFZ U12 s licenciou Akadémie resp. ÚTM (SDM Domino Bratislava, FK Inter Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, FKM Karlova Ves a FC Petržalka), ktoré doplnia družstvá výberu OblFZ Bratislava vidiek, výberu OblFZ Bratislava mesto a výberu dievčat BFZ (r. 2005).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ).

Akcie výberov mládeže BFZ

 NOMINÁCIA

hráčov U12 (nar. 1.1.2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 o 16:00 na ihrisku NMŠK 1922 BA

Hráči:

Michal Meško (FK Vajnory)                  Denis Filip  (FK Vajnory)

Juraj Kuchta (FK Vajnory)                   Martin Uhlár (FK Vajnory)

Denis Jehlár (MŠK Iskra Petržalka)      Samuel Neupauer (MŠK Iskra Petržalka)

Viliam Almáši (FK Rača BA)      Šimon Obernauer (FK Rača BA)

Tomáš Jurišta  (NMŠK 1992 BA)         Lukáš Farkaš (NMŠK 1922 BA)

Matej Ďurica (ŠK Hargašova Z. Bystrica)        Alex Švec (ŠK Vrakuňa BA)

Dominik Hubay (MFK Rusovce)           Andrej Sečanský (ŠK Vrakuňa BA)

Matti Schifferer (FKP Dúbravka BA) Timotej Smrečanský (FA Lafranconi FTVŠ)

Samuel Režný (FK Rača BA)     Artur Vydarený (FKP Dúbravka BA)

Náhradníci:

Adam Polák  (ŠK Vrakuňa BA)    Daniel Adam Czaja (ŠK Vrakuňa BA)

Samuel Borguľa (ŠK Vrakuňa BA)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:                  Anton Daniel

Asistent trénera:   Radko Kohút

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov :   Adam Somoláni

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK 1922 BA. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: T. Danielovi – 0904 273 307.

NOMINÁCIA 

hráčov U13 (nar. 1.1.2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 o 16:00 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

Hráči:

Patrik AKSAMIT (FK Rača)        Adam TAUFER (FK Rača)

Erik VALENTIN (FK Dúbravka) Michal MIKÚŠ (FK Rača)

Jakub DRLIČIAK (ŠK Vrakuňa)  Lukáš MALOVEC (FK Vajnory)

Peter FRATRIČ (NMŠK 1922 BA)        Ivan DRUZHKOV (Záh. Bystrica)

Hugo ŽÁK  (FKP Dúbravka)                 Tomáš MORÁVEK (Záh. Bystrica)

Samuel ČERNÁK (FK Dúbravka)         Lukáš KANIANSKY (FKM DNV)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:                  Ján Hullman

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov :   Adam Somoláni

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK 1922 BA. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J. Hullman– 0907 594 669.

NOMINÁCIA

hráčov U14 (nar. 1.1.2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – město na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 o 16:00 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

 Hráči:

Juraj Štibrány (FK Rača) Matej Smetana (FK Rača)

Matúš Kollar (MŠK Iskra Petržalka)      Michal Hargaš (NMŠK 1922 BA)

Filip Murgač (FK Rusovce)  Ivan Dorošenko (NMŠK 1922 BA)

Max Hoevenaars (MFK Rusovce)  Radovan Gajdoš  (MŠK Iskra Petržalka)

Dominik Gaál (FK Rača)  Adam Gálik (MŠK Iskra Petržalka)

Viktor Drozd (FK Rača)    Róbert Časnocha (MŠK Iskra Petržalka)

Náhradníci:

Peter Rigo (ŠK Vrakúňa)   Adrián Húdek (FKP Dúbravka)

Juraj Meszároš (ŠK Vrakúňa) Adam Titka (MŠK Iskra Petržalka)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:                  Mikuláš Marci

Tréner brankárov: Tomáš Pažitka

Vedúci výberov :   Adam Somoláni

 

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v NMŠK 1922 BA. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Marci – 0918 373 737.

NOMINÁCIA 

hráčov U12 (nar. 1.1.2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 na fut. štadióne FK Ivanka pri Dunaji.

 Hráči:

Sebastian Bazelides (OFK Dun.Lužná) Sebastián Horváth (ŠK Tomášov)

Filip Kulacs (TJ Malinovo)  Patrik Badinský (MŠK Senec)

Adam Paldan  (MŠK Senec) Michal Šaulič (FK Slovan Ivánka p.D.)

Nikolaj Vadovič ( TJ Slovan Vištuk) Filip Petrovský (FK Slovan Ivánka p.D.)

Oliver Kubka (ŠKO Miloslavov) Martin Molnár (PŠC Pezinok)

Marek Basár ( PŠC Pezinok)           Filip Tóth ( FC Rohožník)

Simon Fruhauf (ŠK Žolík Malacky)       Matúš Nagy (FK Slovan Ivánka p.D.)

Náhradníci:

David Horváth (TJ Malinovo)                 Samuel Penziviater ( MŠK Senec)

Jakub Tondra (MŠK Senec)                  Marek Terlanda (PŠC Pezinok)

Leoš Czinege (PŠC Pezinok)

RT:

Šéftréner výberov: Alexandra Števaňáková

Tréner:                  Miroslav Terlanda

Asistent trénera:   Miroslav Varga

Tréner brankárov: Stanislav Fišan

 

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v FK Ivanka pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: M.Terlanda 0905 575 010 alebo  e-mailom:  miroslav.terlanda@gmail.com.

NOMINÁCIA 

hráčov U13 (nar. 1.1.2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 na fut. štadióne FK Ivanka pri Dunaji.

 Hráči:

Ladislav Maršovský (MŠK Senec)       Matúš Michalko (CFK Pezinok Cajla)

Adam Vietoris (MŠK Senec)      Denis Markovič (PŠC Pezinok)

Richard Csémy (MŠK Senec) Karol Varga (FK Družstevník Blatné)

Miroslav Vegh (MŠK Senec) Marek Mikšík (ŠK Nová Dedinka)

Richard Kadnár (FK Slovan Ivánka p.D.) Jakub Mišík (FK Slovan Ivánka p.D.)

Lukáš Polakovič (ŠK Šenkvice) Tobias Kravarčík (PŠC Pezinok)

Náhradníci:

Barbora Vargová (ŠK Nová Dedinka)     Adrián Sipos ( MŠK Senec)

Šimon Ollé (TJ Rovinka)   Matej Fukas (FK Družstevník Blatné)

RT:

Šéftréner výberov: Alexandra Števaňáková

Tréner:                  Michal Spišiak

Tréner brankárov: Stanislav Fišan

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v FK Ivanka pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: M.Spišiak 0904 512 819 alebo e-mailom. michal.spisiak.mu@gmail.com.

 

NOMINÁCIA 

hráčov U14 (nar. 1.1.2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 09.04.2018 na fut. štadióne FK Ivanka pri Dunaji.

 Hráči:

Matej Terlanda (PŠC Pezinok) Adam Belovič (ŠK Slovan Ivánka p.D.)

Benjamín Chobot (MŠK Senec) Sebastián Horváth (MŠK Kráľová pri Senci)

Adam Melicher (PŠC Pezinok)   Michal Oravec (MŠK Kráľová pri Senci)

Matúš Hortváth (ŠK Svätý Jur) Samuel Šutta (ŠK Šenkvice)

Tomáš Varga (PŠC Pezinok)      Andrej Jozič (FK Slovan Ivánka p.D)

Gabriel Kajoš (ŠK Nová Dedinka) Filip Boušek (FK Slovan Ivánka p.D.)

Náhradníci:

Dávid Németh  (MŠK Senec)       Tibor Katona (MŠK Senec)

Slavomír Tvrdý (MŠK Senec)      Marko Mareš (MŠK Senec)

Samuel Kakaš (ŠK Nová Dedinka)

RT:

Šéftréner výberov: Alexandra Števaňáková

Tréner:                  Imrich Kolláth

Tréner brankárov: Stanislav Fišan

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.04.2018 o 16:00 hod. na štadióne v FK Ivanka pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:30 – 18:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: I.Kolláth 0904 992583 alebo  e-mailom:  imo.kollath@gmail.com.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Apríl:

27.03.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 W13, W14
03.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
03.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (chlapci) BFZ U13
05.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (chlapci) BFZ U14
06.-07.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 2. Blok
09.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
10.04.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU14
11.04.2018 TU BFZ – FC Petržalka um. tráva Akádémia + ÚTM + výber OblFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13
11.04.2018 MT – Székesfehérvár  (chlapci) BFZ U14, U13
17.04.2018 TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji (chlapci) BFZ U14
22.04.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 3. Blok
24.04.2018 TZ/TC – ŠK Slovan BA – UT Rapid (chlapci) BFZ U14
24.-25.04.2018 RT – Dunajská Lužná (dievčatá) BFZ WU14
25.04.2018 PZ – Družobné stretnutie, JmkFS – BFZ (chlapci) BFZ U15, U13
28.04-02.05.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
30.04.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Stupava), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
 Máj:
07.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia 4. Blok
11.-13.05.2018 MT – Trofej Belehrad (chlapci) BFZ U14
14.05.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ mesto (NMŠK) U12, U13, U14
19.-20.05.2018 Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia ZS
22.05.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad školy
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad školy
15.-17.05.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U14
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI