ÚRADNÁ SPRÁVA Č.47 ZO DŇA 08.06.2018

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 14.5.52018 schválil okrem iného:

 • Štadión OFK Dunajská Lužná ako dejisko finále pohára BFZ dňa 6.6.2018 o 18:00
 • Štartovný vklad do súťaží BFZ v kategórii seniorov na súťažný ročník 2018/2019:

                  1,TIPOS III.liga seniori 650€

                  2, IV.liga BFZ 450€

 • Termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 hod.formou elektronickej prihlášky do súťaží v ISSF systéme
 • Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov:6.2018 do 24:00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu adresy trvalého bydliska:

Ivan Kružliak – predseda KRaD BFZ Pekná cesta 3, 831 06 Bratislava

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • FK sa môžu prihlasovať do nového súťažného ročníka Pohára SFZ – Slovnaft cupu, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou.

Zamieta:

 • Žiadosť ŠTK Šamorín (SZRL+MZRL) o zmenu termínu stretnutia 26.kola, ktorá je v rozpore s RS čl.3.4. odsek 2.

Odstupuje na DK:

 • Dev Nová Ves (S3BA) za manipuláciu s časomierou počas stretnutia 29.kola
 • NMŠK 1922 BA (MD3R) za vbehnutie diváka na HP v 51.min. stretnutia 7.kola nadstavbovej časti.

Kontumuje:

 • kolo Rohožník – Sv.Jur 3:0 v zmysle SP čl.11/2 na základe SP čl.82/b. Klubu Sv.Jur bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.5 vo výške 500,- €.

Odstupuje na KRaD:

 • Rozhodcu Mateja Choreňa a DZ Pavla Príkopu za neuvedenie nedostatkov v zápise o stretnutí resp. v správe DZ v priebehu stretnutia S3BA Dev. Nová Ves – Vajnory.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.341: Pavol Miženko 1216038 (FK Vajnory, S3BA), vylúčený, udelená rozhodcom ČK omylom, keď si myslel, že hráčovi udelil 2ŽK, ale hráč dostal len 1ŽK. Komisia na základe SD, Zápisu o stretnutí a vlastných zistení, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 29. kola Lokomotíva D. N. Ves – FK Vajnory zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5 DP, od 8.06.2018.

U.č.342: Boris Hujbert 1159482 (PŠC Pezinok, S3BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera zo zadu nadmernou silou mimo súboja o loptu v NH. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 4.06.2018 s prerušením počas letnej prestávky.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.343: Richard Hrebačka  1310189 (FK Rača Bratislava, S3BA),  od 4.06.2018.

U.č.344: Denis Tardík  1340152 (OFK Dunajská Lužná, SZRL),  od 3.06.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.345: Andrej Cisár  1138353 (ŠK Bernolákovo, S3BA),  od 3.06.2018.

U.č.346: Štefan Krištofič  1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA),  od 3.06.2018.

U.č.347: Jakub Hronec  1218617 (PŠC Pezinok, S3BA),  od 4.06.2018.

U.č.348: Rastislav Srnánek  1249853 (PŠC Pezinok, S3BA),  od 4.06.2018.

U.č.349: Ondrej Bobovnický  1240299 (SDM Domino BA, S4BA),  od 4.06.2018.

U.č.350: Denis Michalek  1310484 (FC Malacky, S4BA),  od 4.06.2018.

U.č.351: Martin Sobolič  1101694 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA),  od 4.06.2018.

U.č.352: Peter Veljačík  1178243 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA),  od 4.06.2018.

U.č.353: Adam Houdek  1303560 (FC Zohor, SD3R),  od 4.06.2018.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U.č.354: Michal Vozár  1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA),  od 4.06.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.355: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R. Na základe Zápisu rozhodcu stretnutia začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie povinnosti organizátora – nezabezpečenie vstupu diváka hostí na hraciu plochu počas stretnutia NMŠK 1922 Bratislava – PŠC Pezinok, odohraného dňa 3.6.2018. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia k vstupu nezúčastnenej osoby na hraciu plochu a prijaté opatrenia v termíne do 13.06.2018.

U.č.356: PŠC Pezinok, MD3R. Na základe Zápisu rozhodcu stretnutia začína disciplinárne konanie voči klubu za HNS priaznivca klubu – vniknutie nezúčastneného diváka na hraciu plochu počas stretnutia NMŠK 1922 Bratislava – PŠC Pezinok, odohraného dňa 3.6.2018. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia k vstupu nezúčastnenej osoby na hraciu plochu a prijaté opatrenia v termíne do 13.06.2018.

U.č.357: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za zasahovanie do prebiehajúceho času na časomiere, počas stretnutia 29. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Vajnory. DK žiada klub o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 13.06.2018.

U.č.358: Marek Čermák 1314989 (PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie odvolanie menovaného voči rozhodnutiu DK U.č. 308, uverejnené v U.S. č. 45, zo dňa 25.05.2018 – doručené dňa 29.05.2018. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.06.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. 

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

 a/Oznam pre FK

   KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmeny termínov stretnutí

PMB1 – 26.kolo: PŠC Pezinok – Malacky, PI 8.6. o 17.00 hod. ( Malacky poplatok 20,- € )

PRPK – 26.kolo: Vinosady – Jablonec, SO 9.6. o 9.00 hod. ( Jablonec poplatok 20,- € )

PMC2 – 21.kolo: N.Dedinka – Stupava, ST 6.6. o 18.00 hod. ( Stupava poplatok 20,- € )

c/ kontumácia stretnutia

PMA1 – 26.kolo: NMŠK 1922 – Cajla 3 : 0 k ( SP 82/b ). Cajla poriadkova pokuta 50,- €.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ 30.7.2018. Miesto, čas začiatku a program seminára budú oznámené pozvaným účastníkom v krátkom čase.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: R. TanglmayerM. Hajnala – chýbajú mená vedúcich družstiev hostí resp. domácich.

Ospravedlnenia: Bohun od 3.6.; Ruc 21.-29.6., 4.-9.7., 27.-30.7.; Hudy 13.6.-29.7.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán (9).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan (13).

Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)
na medzinárodný turnaj „V 4 Regional cup 2018“ v termíne 15.- 17.06.2018 v Győri

Hráči:

FKM Karlova Ves (1) : KOUŘIL Kamil

FC Petržalka (4) : TRAJTER Marek, BOTH Matúš, VLNA Matúš, MAAS Michal

SDM Domino BA (3) : KAROVIČ Matúš, KOSTOLNÝ Ivan, POLNIŠ Martin

FK Lamač (1) : HUDEC Michal

ŠK Svätý Jur (1) : GABURA Samuel, BORDÁČ Dávid

ŠK Bernolákovo (1) : RICHTÁRIK Jakub

ŠK Slovan BA (5) : SAUER Leo, MARCELLI Nino, SVOBODA Michal, HIPP Alex, REHUŠ Milan

MŠK Senec (2) : LIPKA Marián, ŠIMUN Matej

FK Rača (1) : VLČÁK Viktor

Náhradníci:

FC Petržalka (1) : HRIEŠIK Hugo

FK Rača (1) : TAUFER Adam

FK Inter BA (2) : KOVÁR Karol, BLAHUŠIAK Matej

FKM Karlova Ves (1) : BPOLÁK David

SDM Domino BA (1) : DETVAN Damián

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Rudolf ŠKROBÁK, Michal SPIŠIAK

Vedúci: Ondrej PENZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v piatok dňa 15.06.2018 o 15:45 hod. pre FŠ ŠK Slovan Bratislava – Pasienky (od Polusu). Predpokladané ukončenie zrazu je v nedeľu 17.06.2018 o 14:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Kováč – 0902 937 031.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Jún:
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad
15.-17.06.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI