ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 20.7.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých R a D BFZ , aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ  a uhradili ju. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých členov SFZ v BFZ,aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ a uhradili ju.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018 v Bratislave schválil o.i

 • Oficiálnu loptu pre súťaže TIPOS III.liga BFZ a IV.liga BFZ ADIDAS Telstar

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt adidas telstar

 

Každý FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ obdrží 6 ks lôpt pre súťažný ročník 2018/2019, s toho 3 ks zdarma a 3 ks každý FK zaplatí. Cena za 3 ks lôpt je 225€.Lopty budú dostupné od 1.8.2018. Vyzdvihnutie bude možné v sídle BFZ po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

 • Zaradenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Zaradenie družstiev nájdete v jednotlivých súťažiach na bfz.futbalnet.sk a na futbalbfz.sk

 • Nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • Žiadosti o zmenu termínu stretnutia, ktoré nebudú riadne odôvodnené, budú ŠTK zamietnuté (napr.: dohoda FK nie je dôvodom na preloženie stretnutia).
 • Berie na vedomie úpravu rozmerov HP FC Rohožník na 105×68.
 • Berie na vedomie požiadavku FC Zohor (SD3R) a žiada klub, aby žiadosť o obrátenie stretnutia s I.Petržalkou podal cez detail stretnutia. ŠTK pri žrebovaní zohľadnila požiadavku FC Zohor, ale nie je možné vyžrebovať stretnutia tak, aby hrali 4 kolá za sebou u súpera.

Slovnaft cup 1.kolo:

 • Studienka – Lozorno 21.7. o 17:00

Slovnaft cup 2.kolo:

 • Ivanka – Tomášov 29.7. o 17:00

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga:

 • 1.kolo Rohožník – D.Lužná 12.8. o 17:30

Zamieta:

 • Žiadosť FC Rohožník (TIPOS III.liga) o preloženie stretnutia z 2.9. na 12.9. (SP čl.36/1)

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať len do 31.7. 2018  a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať do 30.9. 2018. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

a/ vyžrebovanie súťaží prípraviek

  KM BFZ oznamuje FK, že vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek je zverejnené na stránke BFZ – časť mládežnícke súťaže. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vyžrebovanie svojích stretnutí. Prípadné chyby oznámte správcom súťaží: Pavel Príkopa 0903 718455 mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , Ivan Konečný 0914 173242 mail:konecny58@centrum.sk

  b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov

T1: 8.-9.9.2018, T2: 22.-23.9.2018, T3: 6.-7.10.2018, T4:20.-21.10.2018

T5: 27.-28.4.2019, T6: 11.-12.5.2019, T7: 25.-26.5.2019, T8: 8.-9.6.2019

c/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina D: organizátor FC Rohožník – 2 ihriská

T2: SO 22.9.2018 od 10.00 hod., T6: SO 11.5.2019 od 10.00 hod.

skupina F: organizátor FK Karpaty Limbach – 2 ihriská

T4. SO 20.10.2018 od 10.00 hod., T8: SO 8.6.2019 od 10.00 hod.

skupina H: organizátor OFK Dunajská Lužná – 2 ihriská

T3: SO 6.10.2018 od 9.00 hod.

d/ spoločné družstvo mládeže pre súťaž PMD U8 – schválená žiadosť

FK Cinemax Doľany ( Doľany – Častá ) – schválená 17.7.2018. Dohoda je riadne zaevidovaná na SFZ.

 e/schválené náhradné hracie plochy

FC Rohožník ( PRMA, PMD ) – náhradná trávnatá hracia plocha v areáli FC Rohožník počas celého

súťažného ročníka.

OFK Dunajská Lužná ( PRSC, PMC2, PMD ) – v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej

trávnatej plochy – UT OFK Dun. Lužná.

MŠK Senec ( PMA1, PMB1, PMC1 ) – v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej trávnatej

plochy – UT NTC Senec ( nahlásená hlavná hracia plocha pre PMA1, PMB1, PMC1 –  FK Reca ).

f/ oznam pre FK – súťaže PMA2, PMB2, PMC2

FC Stupava odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku v Marianke nasledovne:

PMA2, PMB2 – NE 10.00 hod., PMC2 – NE 11.30 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov a delegátov BFZ 30.7.2018 v aule Domu športu. Pozvánka a program seminára boli poslané pozvaným účastníkom mailom. Upozorňuje všetkých rozhodcov na nutnosť predloženia aktuálneho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť rozhodcu priamo na seminári, alebo v odôvodnených prípadoch do začiatku súťažného ročníka.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť vygenerovať si v ISSF faktúru a zaplatiť členské člena SFZ na súťažný ročník 2018/2019.

Ospravedlnenia: Matejová 5.-13.8.; Ralbovský 1.-5.8.; Samko 30.7.; Martiš 10.-21.8.; Martinkovič 2.-5.8.; Vasilenko do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že bolo vydané druhé číslo časopisu “ ASISTENT Trénera“. Časopis si môžete stiahnuť na linku nižšie

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/4a2ca82b-d3d7-4682-90ec-6d3955201a1a.pdf

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Min. počet prihlásených a potvrdených záujemcov k zahájeniu školenia je 20 účastníkov. Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur).

Predbežný termín : október 2018 – február 2019.

Rozsah školenia: 120 hod. (teória + prax).

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko, D. Marko, P. Arnold, M. Snopek (14).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (poplatok za školenie je 100,- eur).

Predbežný termín : september – december 2018.

Rozsah školenia: 60 hod. (teória + prax).

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál, L. Brezovský, M. Pecucha, P. Vaško, P. Milko, P. Polakovič, S. Árpa. T. Fiľak, L. Baďurík, F. Kurti (25).

 Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
August:
07.08.2018 TZ/TC –  NMŠK 1922 (chlapci) BFZ U15
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
20.09.2018 MT – Mini Champions Liga – Základné kolo BFZ kluby BFZ U12
Október:
04.10.2018 MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo BFZ kluby BFZ U12
23.-14.010.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
17.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
18.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
December:
1.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI