Zápisnica č.11 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.11

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.novembra v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik,Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Richtárik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto – p. Jánošík

4, Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 –

5, Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ – p. Kružliak

6, Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ – p. Jánošík

7, Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexandra Berkoviča – p. Baxa

9, Informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018 – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal o doplnenie programu o body: Informácia k vzdaniu sa predsedu KŽF BFZ p. Šupkovej doplniť k bodu 4 a schválenie zrušenia KŽF BFZ

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením, tak ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uzn. 5/4 ( Regions´ cup 2018 a 2019) trvá, Uznesenie 1/10 ( Pohár BFZ) trvá, Uznesenie 5/10 ( štartovné ZHL) a 6/10 ( lopty pre mládež) trvá, Uznesenie 7/10 ( ocenenia odznakmi SFZ) trvá

Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o vypracovanie dokumentácie k prevádzke motorového vozidla a pravidlá používania KIA Ceed

Uznesenie 1/11

VV BFZ schvaľuje vypracovanie dokumentácie podľa návrhu člena VV BFZ p. Lônčíka

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3:  Prerokovanie návrhu finančných nákladov v sídle BFZ pre ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto

Návrh na rokovanie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol, aby sa ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek spolupodieľali prispievaním  na upratovacie služby a využívanie kopírovania v sídle BFZ finančnou čiastkou  700€ / za kalendárny rok.

VV BFZ odkladá bod na prejednanie po podpise zmluvy s nájomcom

K bodu č 4: Informácia k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK p. Potučeka k 31.12.2018 a predsedníčky KŽF BFZ p. Šupkovej

Informáciu o vzdaní sa funkciu predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že písomnou elektronickou formou bol dňa 5.11.2018 doručený list od predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka o jeho vzdaní sa funkcie predsedu LPK BFZ z rodinných a pracovných dôvodov. Dňa 6.11.2018 doručila list o ukončení predsedkyňa KŽF BFZ p. Šupková

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vzdaniu sa funkcie predsedu LPK BFZ p. Mária Potučeka. Ukladá podpredsedom  BFZ doručiť návrh na predsedu LPK BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia BFZ                            T: 30.11.2018

VV BFZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedkyňe KŽF BFZ p. Šupkovej. Dočasne poveruje vedením KŽF BFZ p. Ivana Balážikovú. Ukladá členom VV BFZ navrhnúť personálne obsadenie KŽF BFZ do 30.11.2018

Z: Členovia VV BFZ                              T: 30.11.2018

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu doplnenia NL R BFZ a SFZ

Návrh na schválenie doplnenia NL R BFZ a SFZ predložil člen VV BFZ a predseda KRaD p. Kružliak. Predseda KRaD BFZ navrhol zaradiť R na NL BFZ III.ligy týchto R

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Daľej navrhuje na základe požiadavky KR SFZ doplniť NL R SFZ KRaD BFZ navrhuje týchto R

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Lukáš Tománek – Ako Rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu SFZ

Uznesenie 2/11

VV BFZ schvaľuje návrh doplnenia NL SFZ a BFZ tak, ako bolo predložené členom VV BFZ p. Kružliakom

Martin Hajnala, Ivan Kachnič, Marián Vašš – Ako R na NL R III.ligy BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/11

Tomáš Straka, Dušan Štofík – Ako asistenti rozhodcu na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 4/11

Filip Malárik – Ako rozhodca na NL SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

Uznesenie 5/11

Lukáš Tománek – Ako rozhodca do projektu šanca SFZ

David Bláha – Ako asistent rozhodcu do projektu šanca SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6: Schválenie výšky ceny vstupného na ples BFZ

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Po vypracovaní predbežných nákladov spojených s plesom navrhuje výšku ceny vstupného na 60€.

Uznesenie 6/11

VV BFZ schvaľuje cenu výšky vstupného na ples BFZ tak, ako ho navrhuje predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 6  Proti:  0    Zdržal sa: 2

K bodu 7: Schválenie zmeny predajnej ceny pamätnice BFZ

Návrh predložil predseda BFZ. Predajná cena je v súčastnosti 25€. Z dôvodu nízkeho predaja navrhuje znížiť cenu na 14€. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/11

VV BFZ neschvaľuje zmenu predajnej ceny pamätnice BFZ tak, ako navrhol predseda BFZ na 14€.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 7  Proti:  1   Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Alexanderovi Berkovičovi

Návrh na ocenenie pre p.Alexandera Berkoviča predložil člen VV BFZ a podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa. Pán Berkovič sa dožil životného jubilea 80 rokov a bol dlhoročným rozhodcom, členom rôzných komisií v štruktúrach BFZ. Na základe jeho práce pre futbalové hnutie mu navrhuje strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 8/11

VV schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p.Alexandera Berkoviča. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na VV SFZ

Z: Vedúci sekretár BFZ                                 T: Najbližšie Zasadnutie VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania : 8

Za: 8  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z VV SFZ zo dňa 06.11.2018

Informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 6.11.2018

K bodu 10: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2018
 • Príprava Regions cup 2018 seniorov
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu
 • Informáciu k ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 15:00 hod. V areáli  štadióna FK Rača

 

Bratislava, 12.11.2018                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI