Zápisnica č.15 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.15

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 11.marca v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič,Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský, Farbula

Pozvaní: Príkopa,Trnovský, Richtárik, Salenka, Korenčiová

Ospravedlnený: Baxa

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu člena KŽF BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019 – p. Salenka

6, Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ – p. Salenka, p. Trnovský

7, Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ – p. Jánošík

8, Informácia z konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

10, Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ – p. Richtárik

11, Rôzne

12, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn.4/49( Novelizácia stanov BFZ) trvá, Uznesenie 1/11( Dokumentácia k vozidlu KIA Ceed), Uzn 3/12 ( Smernica k vozidlu KIA Ceed) trvá, Uznesenie 6/12 ( Návrh na predsedu LPK BFZ ) trvá, Uznesenie 2/14 ( Odmeny členov RT je v bode zasadnutia).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení  pripomienok.

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena KŽF BFZ

Návrh na člena TMK BFZ predložila predsedkyňa  KŽF BFZ p. Balážiková. KŽF BFZ  navrhuje za nového člena KŽF BFZ p. Moniku Korenčiovú

Uznesenie 1/15

VV schvaľuje p. Moniku Korenčiovú ako novú členku KŽF BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4:Schválenie žiadosti o spolupráci s OZ Futbalistky SK

Materiál predložil predseda BFZ p. Jánošík. Bližšie Informácie o činnosti OZ Futbalistky SK predniesla p. Korenčiová, ktoré predostrela spoluprácu medzi ich OZ a BFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu o OZ Futbalistky SK. Ukladá predložiť na nasledujúce zasadnutie návrh zmluvy – dohody o spolupráci medzi BFZ a OZ Futbalistky SK.

T: Nasledujúce zasadnutie VV BFZ                                                 Z: KŽF BFZ

K bodu 5: Schválenie návrhu zloženia RT výberov BFZ na rok 2019

Návrh zloženia RT výberov BFZ predložil  predseda TMK BFZ p. Salenka. Informoval o zmenách v zložení RT v minulom roku.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/15

VV BFZ schvaľuje zloženie RT výberov BFZ na jarnú časť ročníka 2018/2019 tak, ako bol predložený predsedom TMK BFZ.

REGIONÁLNE VÝBERY BFZ

Meno a priezvisko  BFZ trénerské vzdelanie pôsobiaci v klube pozícia v klube
VÝBER BFZ  U12 (R 2007)
Michal POLČIC Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U12 Hlavný tréner
Michal DEMETER Asistent trénera UEFA B licencia FC Petržalka U12 Hlavný tréner
Lukáš MARTINKA Vedúci družstva UEFA A licencia FKM Devínska Nová Ves U11 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U13 (R 2006)
Atilla ILLÉS Hlavný tréner UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U13 Hlavný tréner
Maroš SKOVAJSA Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U11 Hlavný tréner
Marek TVRDÝ Vedúci družstva UEFA B licencia FK Inter Bratislava U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U14 (R 2005)
Walter RISCHER Hlavný tréner UEFA A licencia FC Petržalka U14 Hlavný tréner
Ján HULLMAN  Asistent trénera UEFA B licencia SDM Domino U14 Hlavný tréner
Ondrej PENZEŠ Vedúci družstva UEFA B licencia Bez klubovej príslušnosti  
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U16 (R 2003)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Adrián LYSÁK Asistent trénera UEFA A licencia ŠK Slovan Bratislava U15 Asistent trénera
Pavol MINÁRIK Vedúci družstva  UEFA GrasrootsC FC Slovan Častá U13 Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ  U17 (R 2002)
Michal PANČÍK Hlavný tréner UEFA A licencia FK Inter Bratislava U17 Hlavný tréner
Viktor PORTH Asistent trénera UEFA A licencia FC Petržalka U16 Hlavný tréner
Marek PORVAZNÍK Vedúci družstva UEFA B licencia ŠK Krasňany muži Hlavný tréner
Marek BIELIK Masér / Lekár      
VÝBER BFZ WU14 (R 2005)/ WU13(R 2006)
Pavol BRUNNER Hlavný tréner UEFA B licencia NMŠK WU Hlavný tréner
Peter JANČOVIČ Asistent trénera UEFA A licencia   Tréner brankárov
Gabriela MATEJOVÁ Vedúci družstva      
Jozef HLAVENKA Masér / Lekár      

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7   Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ

Návrh na schválenie zvýšenia odmien pre členov RT výberov BFZ predložil po prepracovaní v zmysle uznesenia VV BFZ č.2/14 predseda TMK BFZ p. Salenka

Uznesenie 3/15

VV schvaľuje zvýšenie odmien pre členov RT výberov BFZ tak, ako bolo po prepracovaní navrhnuté predsedom TMK BFZ p. Salenkom

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu predsedu LPK BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Uviedol, že na funkciu predsedu LPK boli na sekretariát BFZ predložené návrhy:

p.Juraj Jánošík – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

ObFZ Bratislava – mesto – navrhuje p. JUDr. Juraja Kuráňa

ObFZ Bratislava – vidiek – navrhuje p. Žanetu Surmajovú

Po diskusii k navrhnutým kandidátom bolo hlasovanie v abecednom poradí a prijaté uznesenia.

Uznesenie 4 /15

VV BFZ schvaľuje p. JUDr. Juraja Kuráňa na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  0  Zdržal sa: 4

Uznesenie 5 /15

VV BFZ schvaľuje p. Žanetu Surmajovú na funkciu predsedu LPK BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  1 Proti:  2  Zdržal sa: 4

Ani jeden z návrhov nebol prijatý. Nový predseda LPK BFZ nebol schválený.

K bodu 8: Informácia z konferencie BFZ

Informáciu z konferencie BFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 9: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Vedúci sekretár BFZ uviedol, že kompletné vyúčtovanie bude predložené na najbližšom zasadnutí VV BFZ.

VV berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 10: Informácia k začiatku jarnej časti súťaží BFZ

Informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ predniesol predseda BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k začiatku jarnej časti súťaží BFZ.

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Žiadosť MŠK Senec na obsadenie R na medzinárodnom mládežníckom turnaji v júni 2019
 • Informáciu k stretnutiu ohľadne sídla BFZ
 • Informáciu o stretnutí k výstavbe štadióna v Petržalke
 • Informáciu o stretnutí s primátormi miest Malacky, Pezinok a Senec
 • Informáciu o FK, ktoré nevyčerpali finančné prostriedky k projektu 2.etapy futbalovej infraštruktúry

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 08.04.2019 o 17:00 v sídle BFZ, Súmračná 27

Bratislava, 11.03.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI