Zápisnica č.20 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.20

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2. septembra v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní:Richtárik, Trnovský, Tarkovič, Hasprún, Vilčinský, Surmajová, Jakubec

Ospravedlnení: Paška, Ferik

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2,Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM – p. Tarkovič, Hasprún

4, Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018 – p. Trnovský

5, Schválenie návrhov na ocenenie -p. Jánošík

6,Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek – p. Jánošík

7,Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

8,Informácia k príprave Galavečera BFZ – p. Jánošík

10, Záver

9, Rôzne

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda dal návrh na schválenie programu tak, ako bol predložený na zasadnutie. Predseda BFZ požiadal o zmenu bodov programu. Bod 3 zaradiť ako bod 2 a bod 2 ako bod 3

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s požiadavkou predsedu BFZ k zmene bodov programu.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Informácia o licenčnom systéme SFZ a udeľovaní štatútu FA a ÚTM

Na zasadnutie bol prizvaný a dostavil sa technický riaditeľ SFZ p. Tarkovič spoločne s managerom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ p. Hasprúnom a regionálnym trénerom SFZ za BFZ p. Vilčinským. Informovali o licenčnom systéme SFZ a tiež o podmienkach udelenia štatútu FA a ÚTM.

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Novelizácia stanov BFZ (trvá), Sídlo BFZ

Informáciu pilotného návrhu stanov BFZ podala p. Surmajová. Požiadala členov VV BFZ aby sa s predloženým návrhom oboznámili a prípadné pripomienky zaslali pracovnej skupine.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k novelizácii stanov BFZ.

Členovia pracovnej skupiny požiadali o pripomienkovanie pilotného návrhu stanov BFZ zo strany členov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV

Z:Členovia VV BFZ                                                             T: Najbližšie zasadnutie VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

Informáciu k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou podal predseda BFZ a predseda EK BFZ p. Trnovský. Predseda BFZ požiadal členov VV BFZ o schválenie zámeru k výstavbe sídla BFZ a ihriska s umelou trávou.

Uznesenie 1 /20

VV BFZ schvaľuje zámer riešenia budúceho  sídla BFZ a ihriska s umelou trávou v areáli gymnázia I.Horvátha.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora za rok 2018

Informáciu k vypracovanej účtovnej závierke a správe auditora podal predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vypracovanej účtovnej závierke BFZ a správe auditora za rok 2018. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť vypracovanú účtovnú závierku BFZ a správu auditora za rok 2018 na najbližšej konferencii BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schvaľovanie návrhov na ocenenie

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že na sekretariát BFZ boli doručené návrhy na ocenenie odznakmi SFZ pre činovníkov, ktorý sa v roku 2019 dožívajú významných životných jubileí

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Uznesenie 2 / 20

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Ing. Ľubomír Suchý – 60 rokov– zlatý odznak SFZ

Ivan Kružliak st. – 60 rokov – strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa – 55 rokov – strieborný odznak SFZ

Ing. Kamil Kyselica – 60 rokov – bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič – 50 rokov – bronzový odznak SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 5 Proti:  0    Zdržal sa: 1

K bodu 6:  Informácia k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že ho požiadal prezident SFZ o stretnutie so zástupcami FK na území BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, na ktorých chce osobne informovať o situácii v Slovenskom futbale, pripravovaných projektoch a pod.

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – mesto 24.09.2019 o 18:30 hod. V KD Ružinov

Stretnutie na území ObFZ Bratislava – vidiek  8.10.2019 o 18:30 hod. V Pezinku

VV BFZ berie na vedomie informáciu k pracovnému stretnutiu prezidenta SFZ so zástupcami BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

K bodu 7: Informácia k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry podal predseda BFZ. Informoval členov VV o podmienkach zaradenia do projektu a tiež o termíne podania zaradenia do projektu.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k výzve SFZ k projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

K bodu 8: Informácia k príprave Galavečera BFZ

Informáciu k príprave Galavečera BFZ podal predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave galavečera BFZ

K bodu 9: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

Informáciu k pripravovanému odbornému semináru „Šport a právo“ dňa 26.9.2019 o 13:00 hod.

Informáciu o výsledkoch výberov BFZ na turnajoch

Informáciu k výjazdu na kvalifikačné stretnutie reprezentácie SR Maďarsko – Slovensko dňa 9.9.2019

Informáciu k organizácii poháru BFZ. Termín podania prihlášok je 22.09.2019

Informáciu k súťažiam, riadených ŠTK BFZ, ktorú podal predseda ŠTK BFZ

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 07.10.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.09.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI