Zápisnica č.27 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec

Zápisnica č.27

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 25.mája 2020 v Senci, NTC Senec, Zasadačka MŠK Senec

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Príkopa, Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc, Trnovský, Jakubec

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p. Farbula

4, Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 – p. Jánošík

6, Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Richtárik

7, Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 – p. Jánošík

8, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021- p. Richtárik

9, Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Kružliak požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie program zasadnutia o bod: Schválenie doplnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021. Navrhol zaradiť tento bod ako bod 10 a potom pokračovať daľej.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý s doplnením o bod programu , ako navrhol člen VV BFZ p. Kružliak

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26 ( Termín konferencie na neurčito) trvá, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 6/26 ( RT výberu BFZ seniorov – amatérov) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu k hlasovaniam per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu k hlasovania per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie návrhu predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020

Návrh na schválenie zakázania a predčasného ukončenia súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 1/27

VV BFZ schvaľuje zakázanie a predčasné ukončenie súťaží BFZ vo všetkých vekových kategóriách v súťažnom ročníku 2019/2020. Schvaľuje tabuľky jednotlivých súťaží v takej podobe, ako boli pred jej prerušením. Výsledky všetkých súťaží BFZ zostávajú v platnosti a neodohrané stretnutia sa rušia. Individuálne štatistiky ako aj tresty všetkých hráčov, hráčok a klubov zostávajú v platnosti.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Schválenie návrhu zrušenia medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Návrh na zrušenie medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020 predložil predseda BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 2/27

VV BFZ schvaľuje zrušenie konania medzinárodného turnaja DANUBE Moravia Cup 2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie TL pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 3/27

VV BFZ schvaľuje TL pre súťažný ročník 2020/2021 tak, ako bola predložená predsedom ŠTK BFZ p. Richtárikom. Zmena môže nastať v prípade, že štátne orgány rozhodnú v prípade opatrení ohľadne koronavírusu inak.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie návrhu opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy BFZ pre súťažný ročník 2020/2021

Návrh na schválenie opatrení zo strany BFZ voči FK III. a IV. ligy pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje znížiť výšku štartovného vkladu do spomínaných súťaží a nezakúpiť lopty pre súťažné stretnutia v spomínaných súťažiach. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/27

VV BFZ schvaľuje opatrenia zo strany BFZ pre FK III. a IV. ligy BFZ na súťažný ročník 2020/2021: Zápočtom bude znížený štartovný vklad v súťaži III. liga z 650€ na 350€, v súťaži IV. liga zo 450€ na 250€.Nové lopty pre súťažný ročník 2020/2021 sa kupovať nebudú a stretnutia seniorov sa budú hrať s loptami, ktoré boli v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje termín podania prihlášok do 25.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do súťaží prípraviek do 10.07.2020 Po diskusii bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie 5/27

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 do 26.6.2020 výlučne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému vo vekových kategóriách seniorov, dorastu a žiakov a do 10.7.2020 do súťaží prípraviek.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára

Návrh na schválenie udelenia ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 6/27

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Františka Košičára pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov. Ukladá vedúcemu sekretárovi doručiť schválený návrh na najbližšie zasadnutie VV SFZ.

Z: Vedúci sekretár BFZ       T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie dopnenia nominačnej listiny R SFZ v súťažnom ročníku 2020/2021

Návrh na schválenie doplnenia NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 predložil na základe požiadavky KRaD SFZ p. Kružliak. KRaD BFZ navrhuje doplniť na NL SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 rozhodcu p. Mateja Choreňa. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 7/27

VV BFZ schvaľuje rozhodcu p. Mateja Choreňa na doplnenie NL R SFZ pre súťažný ročník 2020/2021.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 11 : Rôzne

VV BFZ Berie na vedomie

 • Informáciu o zaradení MŠK Senec ako čakateľa ÚTM
 • Informáciu k správe auditora
 • Informáciu k zmene termínu konania konferencie,
 • Informáciu k ponuke knižnej publikácie SLOVAN DO TOHO bez prijatých opatrení
 • Informáciu o pripravovanej trojstrannej zmluve medzi BFZ – AR BFZ – Futbalservis

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 22.06.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Senec, 25.05.2020                           Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI