Zápisnica č.30 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 21.septembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27,Bratislava

Zápisnica č.30

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 21.septembra 2020 v sídle BFZ, Súmračná 27,Bratislava

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaný: Štofík

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ – p.Farbula

4, Schválenie zmeny termínu konania konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca SFZ – p. Kružliak

6, Informácia k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy – p. Jánošík

7, Schválenie zrušenia ZHL st. a ml. žiakov – p. Jánošík

8, Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Blechu – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak , ako bol predložený

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 5/26 ( Doplnenie stanov BFZ) trvá, Uzn. 7/26 ( Hospodárenie BFZ na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/28 ( Termín konferencie BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení v znení pripomienok

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

Informáciu o hlasovaní per rollam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovania per rollam boli 3.

1 Návrh KRaD BFZ k doplneniu nominačnej listiny delegátov stretnutia Slovenského futbalového zväzu o p. Milana Lônčíka – Neschválené

2,Návrh na schválenie zakúpenia lôpt pre kategóriu U8 – Schválené

3,Návrh na schválenie udelenia bronzového odznaku SFZ pre p. Borisa Kitku – Schválené

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam medzi zasadnutiami VV BFZ

K bodu 4: Schválenie zmeny termínu konania konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík Na základe vývoja situácie ohľadne pandémie COVID – 19 a prijatých opatrení RÚVZ Bratislava navrhuje zmenu termínu konania konferencie BFZ  01.10.2020 na neurčito . Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 1/30

VV BFZ schvaľuje zmenu termínu konania konferencie BFZ zo dňa 01.10.2020 na neurčito.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca SFZ

Návrh na schválenie zaradenia R a AR BFZ do projektu šanca predložil predseda KRaD BFZ p. Kružliak. Na základe požiadavky SFZ navrhuje KRaD BFZ do projektu šanca zaradiť nasledovných R a AR:

Martin Ďurčo, Lukáš Tománek, Róbert Henček , David Bláha ako R

Tomáš Ralbovský, Miloš Lalo, Milan Kardelis a Peter Pati Nagy ako AR

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/30

VV BFZ schvaľuje zaradenie R a AR BFZ do projektu šanca SFZ tak, ako boli predložené predsedom KRaD BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6: Informácia k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k prijatým opatreniam podal vedúci sekretár BFZ p. Farbula.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prijatým opatreniam RÚVZ Hl. mesta SR Bratislavy

K bodu 7: Schválenie zrušenia ZHL st. a ml. žiakov

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Na základe vývoja situácie ohľadne pandémie COVID – 19 navrhuje neorganizovať ZHL st. a ml. žiakov

Uznesenie 3/30

VV BFZ schvaľuje zrušenie ZHL st. a ml. žiakov v súťažnom ročníku 2020-2021

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8: Schválenie návrhu ocenenia strieborným odznakom SFZ pre p. Blechu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov navrhuje p. Jánovi Blechovi strieborný odznak SFZ.

Uznesenie 4/30

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Jána Blechu

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9: Rôzne

VV berie na vedomie

Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o odovzdaní lôpt pre kategóriu U8

Informáciu k odovzdávaniu ocenení pre jubilantov

Informáciu k príprave pohára BFZ

Informáciu o priebehu súťaží BFZ

Informáciu k oceneniam BSK

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 19.10.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 21.09.2020 Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI