Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.09.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 40 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.09.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič( od bodu 7), Ferik, Paška, Lônčík, Páchnik, Farbula

Pozvaní: Porvazník,  Štofík, Trnovský

Ospravedlnený: Porvazník, Suchý

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu na člena volebnej komisie SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie štatútu KM BFZ – p. Porvazník

5, Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Pati Nagya s projektu Šanca – p. Páchnik

6, Schválenie ambasádora mládeže BFZ p. Borisa Kitku – p. Jánošík

7, Hospodárenie BFZ – Vylúčenie pohľadávok – p. Trnovský

8, Informácia o priebehu súťaží BFZ – p. Štofík

9, Informácia z VV SFZ – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ) trvá, Uzn. 1/26, Uzn. 4/26 ( Jubilanti na ocenenie) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ), Uzn. 4/36 ( Rozpočet na rok 2021), Uzn. 1/38( Konferencia BFZ).

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu na člena volebnej komisie SFZ

Návrh na schválenie člena volebnej komisie SFZ predložil predseda BFZ p. Jánošík, Do volebnej komisie SFZ za BFZ navrhuje p. Ondreja Trnovského, ktorý túto funkciu doteraz  vykonával a súhlasí s návrhom.

Uznesenie 1/40

VV BFZ schvaľuje p. Ondreja Trnovského do volebnej komisie SFZ za BFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ zaslať potrebnú dokumentáciu k návrhu na SFZ do stanoveného termínu 11.09.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie štatútu KM BFZ

Návrh na schválenie štatútu KM BFZ predložil v zastúpení predseda KM BFZ p. Porvazníka vedúci sekretár BFZ p. Farbula

Uznesenie 2/40

VV BFZ schvaľuje štatút  KM BFZ tak, ako bolo predložený predsedom KM BFZ p. Porvazníkom

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Pati Nagya s projektu Šanca

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý informoval členov VV BFZ o dôvode návrhu vyradenia p. Pati Nagya s projektu šanca.

Uznesenie 3/40

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z projektu šanca SFZ v ročníku 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6:Schválenie ambasádora mládeže BFZ p. Borisa Kitku

Návrh na schválenie predložil predseda BFZ p. Jánošík, ktorý za ambasádora mládeže BFZ navrhuje  p. Borisa Kitku. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/40

VV BFZ schvaľuje p. Borisa Kitku za ambasádora mládeže BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Hospodárenie BFZ – Vylúčenie pohľadávok

Informáciu k hospodáreniu BFZ – vylúčeniu pohľadávok z aktív BFZ podal predseda EK BFZ p. Trnovský.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vylúčeniu pohľadávok z aktív BFZ a odporúča ich schváliť konferencii BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia o priebehu súťaží BFZ

Informáciu o priebehu súťaží BFZ predniesol predseda ŠTK BFZ. Ku dňu zasadnutia neeviduje ŠTK žiadne vážnejšie problémy v jednotlivých súťažiach. Vzniknuté nedostatky boli riešené priamo komisiou alebo odstúpené na doriešenie DK BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o priebehu súťaží BFZ , prednesenú predsedom ŠTK BFZ p. Štofíkom.

K bodu 9: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ, konaného dňa 06.09.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ, konaného dňa 06.09.2021

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o rokovaní predsedu BFZ s prezidentom MŠK Senec u GS SFZ ohľadne využívania NTC Senec
 • Informáciu o zakúpení reflexných viest pre FK III. a IV.ligy BFZ
 • Informáciu o zrušení medzinárodného futbalového turnaja U 15 „DANUBE Moravia cup 2021“
 • Informáciu o termíne konania konferencie SFZ dňa 17.09.2021
 • Informáciu o účasti výberov BFZ na turnajoch v Čechách ( chlapci U 17 na memoriáli F. Harašty a dievčatá U15 na turnaji KOUBA Cup) a chlapcov U15 na memoriáli G.Princa v Košiciach
 • Informáciu o príprave trojstretnutia výberov U13 a U14 za účasti BFZ, ZsFZ a FZ Szekesvéhervár
 • Informáciu predsedu ŠTK BFZ o pokračujúcom rokovaní s potencionálnym partnerom pre III. ligu BFZ
 • Informáciu predsedu EK BFZ o úpravách rozpočtu BFZ na rok 2021, ktorý bude predložený na konferenciu BFZ
 • Vedúci sekretár BFZ požiadal zástupcov ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek o zabezpečenie zaslania zoznamov delegátov konferencie BFZ za oba ObFZ do 15.09.2021.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa  uskutoční dňa 04.10.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 07.09.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI