ZÁPISNICA z konferencie Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 23.09.2021, Hotel Nivy

ZÁPISNICA

Z  konferencie Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 23.09.2021, Hotel Nivy

Prítomní: Viď prezenčná listina

Program konferencie

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia bola zvolaná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Prehlásil, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ, druhá hlava článok 37. Ako predsedajúceho konferencie poveril p. Kamila Kyselicu. Pred začiatkom pracovnej časti konferencie  požiadal prítomných o minútu ticha ako uctenie si pamiatky  zosnulých funkcionárov a činovníkov futbalového hnutia v BFZ od poslednej konferencie.

K bodu 2 – Schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

Návrh na schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice predložil predsedajúci konferencie nasledovne:

Pracovné predsedníctvo:

Juraj Jánošík , Ľubomír Suchý , Miroslav Baxa , Kamil Kyselica, Ján Farbula

Mandátová komisia:

Miroslav Bóc – predseda  , Pavel Príkopa

Návrhová komisia:

Pavol Adamčiak – predseda , Ján Palenčár, Štefan Lukačovič

Skrutátori

Dušan Štofík , Mária Krčová

Zapisovateľ a overovatelia zápisnice:

Jana Škreková , Dominik Tóth, Tibor Peller

Uznesenie č. 1

Konferencia schvaľuje návrh na zloženie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice tak, ako bol predložený predsedajúcim konferencie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  50

Za:  50  , Proti: 0 , Zdržal sa: 0    , Nehlasoval: 0

K bodu 3 – Správa mandátovej komisie

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Miroslav Bóc. Po skontrolovaní prezenčných listín mandátová komisia skonštatovala:

Na  konferenciu BFZ bolo pozvaných 13 hostí,  65 delegátov s právom hlasovať

Prítomných je  7   hostí,  51  delegátov , s toho za ObFZ Bratislava – mesto 19    delegátov a za ObFZ Bratislava – vidiek   32   delegátov, čo predstavuje 76,92%.

Mandátová komisia prehlasuje, že konferencia BFZ je uznášania schopná

Konferencia BFZ berie na vedomie správu mandátovej komisie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  51

Za: 51  , Proti: 0   , Zdržal sa: 0  , Nehlasoval:  0

K bodu 4 – Schválenie programu konferencie

Predsedajúci konferencie predložil delegátom konferencie návrh na schválenie programu konferencie tak, ako ho schválil  VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021

Uznesenie č. 2

Konferencia BFZ schvaľuje program konferencie bez pripomienok tak, ako bol predložený predsedajúcim konferencie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  51

Za:  51 , Proti:  0   , Zdržal sa:  0 , Nehlasoval: 0

K bodu 5- Príhovory hostí

Delegátom konferencie sa prihovoril vedúci LPO SFZ p. Pitek, ktorý ospravedlnil z účasti a odovzdal pozdrav od prezidenta SFZ p. Kováčika  a GS SFZ p. Pálenčíka. Konštatoval, že BFZ je vnímane zo strany SFZ ako dôstojný partner, s ktorým má korektné a nadštandardné vzťahy. Delegátom poprial úspešné rokovanie.

K bodu 6 – Odovzdávanie ocenení

Pri príležitosti životných jubileí boli ocenení nasledovní činovníci FK

Strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa        55 rokov

Ján Blecha             70 rokov

Boris Kitka             50 rokov

Milan Lônčík          60 rokov

Bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič      50 rokov

Plakety BFZ

Miroslav Baxa        55 rokov

Ľubomír Suchý       60 rokov

Branko Kovačič      50 rokov

Ondrej Trnovský    70 rokov

K bodu 7 – Správa predsedu BFZ o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi BFZ p. Jánošíkovi, ktorý predniesol správu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu predsedu BFZ o činnosti BFZ a VV BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 53

Za: 53  , Proti:  0   , Zdržal sa: 0  , Nehlasoval: 0

K bodu 8 – Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

Informáciu o hospodárení BFZ za rok 2017 predložil delegátom konferencie predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský. Skonštatoval, že hospodárenie bolo transparentné s kladným hospodárskym výsledkom.

Na návrh predsedu EK BFZ p. Trnovského sa  hlasovalo spoločne o bodoch 8 a 9

K bodu 9 – Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

Návrh na schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za roky 2019 a 2020 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že za roky 2019 a 2020 boli vypracované účtovné závierky a výročné správy o hospodárení BFZ externou firmou PRO – ZUMA s.r.o a nezávislým auditorom p. Gabrielom Machánekom. Tento konštatoval, že účtovné závierky poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie v BFZ a výročné správy sú v súlade s účtovnou závierkou a obsahujú informácie podľa zákona o účtovníctve.

Uznesenie č. 3

Konferencia schvaľuje zlúčenie bodov programu 8 a 9

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

Uznesenie č.4

Konferencia BFZ schvaľuje správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2019

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

Uznesenie č.5

Konferencia BFZ schvaľuje správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2020

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 53 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K bodu 10 – Správa predsedu RK BFZ

RK BFZ v zložení Dušan Badinský – predseda , Kamil Kyselica – člen za ObFZ vidiek, Radovan Pavlík – člen za ObFZ mesto, za obdobie od poslednej konferencie absolvovala 4 zasadnutia a to aj  napriek epidemiologickej  situácie od marca 2020.

Revízna komisia svoju činnosť zameriava najmä na:

a) kontrolu efektívnosti hospodárenia s prostriedkami BFZ, posudzovanie dodržiavania efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých členom BFZ,

b) posudzovanie dodržiavania stanov, organizačného poriadku a ďalších noriem schválených orgánmi BFZ

c) počas celého obdobia sledovala plnenie úloh na zasadnutiach VV BFZ, sledovala prácu jednotlivých komisií

Za obdobie od poslednej konferencie riešili dva podnety. V prípade zaradenia/ nezaradenia FK Dúbravka do súťaže pre nevyhovujúce rozmery ihriska potvrdila jednohlasne rozhodnutie VV BFZ, a v druhom prípade tiež RK jednohlasne nezhliadla porušenie stanov BFZ zo strany predsedu pána Jánošíka pri podnete podanom VV ObFZ Bratislava – mesto.

Účtovne uzávierky za roky 2019 a 2020 boli riadne spracované externou firmou PRO -ZUMA s.r.o, čím boli splnené všetky zákonné normy SR .

RK BFZ konštatuje, že rozpočet BFZ na rok 2021 je postavený a hlavne sa prispôsobuje epidemiologickej situácii na Slovensku a z nej vyplývajúcich opatrení, ktoré vydáva vláda SR.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu RK BFZ, prednesenú predsedom RK BFZ p. Dušanom Badinským.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

K bodu 11 – Schválenie rozpočtu BFZ

Návrh na schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021 preložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že rozpočet bol vypracovaný  reálne ,  na základe aktuálnej situácie a s kladným HV.

Uznesenie č.6

Konferencia BFZ schvaľuje rozpočet BFZ na rok 2021 bez pripomienok tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 53

Za: 52   , Proti: 0  , Zdržal sa:  1 , Nehlasoval: 0

Predseda EK BFZ predložil na schválenie vylúčenie nedobytných a premlčaných pohľadávok z aktív BFZ a ich vyňatie z účtovníctva BFZ v roku 2021 podľa zoznamu:

Peter Lang – Limetka trade – JTL HALA – 450€

LEXXUS a.s. – 1000€

Solárny východ s.r.o. – 500€

Ing. Matej Šimkovič – DODO – 250€

Športprojekt s.r.o. – 800€

Uznesenie č.7

Konferencia BFZ schvaľuje vylúčenie nedobytných a premlčaných pohľadávok s aktív BFZ tak, ako boli predložené predsedom EK BFZ

Peter Lang – Limetka trade – JTL HALA – 450€

LEXXUS a.s. – 1000€

Solárny východ s.r.o. – 500€

Ing. Matej Šimkovič – DODO – 250€

Športprojekt s.r.o. – 800€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 52

Za:  51 , Proti:   0 , Zdržal sa : 1

Predseda EK navrhol preúčtovať kladný hospodársky výsledok z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ použiť na činnosť BFZ.

Uznesenie č. 8

Konferencia BFZ schvaľuje preúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ tento použiť na činnosť BFZ.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 52

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K bodu 12 – Schválenie stanov BFZ

Návrh na schválenie stanov BFZ predložil člen LPK BFZ p. Jakubec. K schváleniu stanov BFZ sa hlasovalo kvalifikovanou väčšinou prítomných delegátov. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č. 9

Konferencia BFZ schvaľuje stanovy BFZ v plnom znení, ako boli predložené.

Hlasovanie

Hlasovanie delegátov ObFZ BA – mesto

Počet prítomných v čase hlasovania : 18

Za:  13 , Proti:  3  , Zdržal sa : 2

Hlasovanie delegátov ObFZ BA – vidiek

Počet prítomných v čase hlasovania : 29

Za:  29 , Proti:  0  , Zdržal sa : 0

K bodu 13 – Diskusia

V diskusii vystúpili :

Ivan Húska ( ŠKO Miloslavov) – Požiadal o informáciu, ako bude zväz pristupovať a sankcionovať FK , ktoré nemajú kvalifikovaných trénerov v súťažiach prípraviek, akým spôsobom bude riešená otázka rozhodcov na súťažiach prípraviek U11.

Na otázky odpovedali predseda TMK BFZ p. Salenka a podpredseda KRaD BFZ p. Páchnik. P. Salenka informoval, že TMK BFZ pripravuje materiál k trénerom prípraviek tak, aby bol zväz nápomocný. Po vypracovaní a schválení materiálu bude tento zverejnený na webovom sídle BFZ. P. Páchnik k otázke rozhodcov informoval, že momentálne je nedostatok rozhodcov. Požiadal zástupcov FK, ak majú vo svojom okolí záujemcov o túto funkciu, aby sa prihlásili na školenie , ktoré BFZ organizuje zdarma.

Miroslav Janky (FK Dúbravka) – Ohradil sa voči konaniu a neodbornosti vedenia BFZ a športovo – technickej komisie BFZ vo veci nezaradenia družstva seniorov FK Dúbravka do IV.ligy BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020 z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry štadióna FK Dúbravka ( rozmery HP) , čím došlo k zániku družstva seniorov. Jediní funkcionári, ktorí sú v BFZ schopní sú pp. Suchý a Lônčík, ktorí hájili záujmy FK Dúbravka a podporili zaradenie spomínaného družstva do súťaže. Požiadal o vrátenie finančných prostriedkov zo strany BFZ voči FK Dúbravka na základe udelených pokút za nenastúpenia na stretnutia a následné vylúčenie zo súťaže. Verejne požiadal, aby sa predseda BFZ p. Juraj Jánošík a vtedajší predseda ŠTK BFZ p. Miroslav Richtárik písomne ospravedlnili FK Dúbravka za podľa slov p. Jankyho „ likvidáciu futbalu v Dúbravke“.

K bodu 14 – Schválenie návrhu uznesenia

Predsedajúci odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý v zastúpení predsedu návrhovej komisie p. Adamčiaka prečítal návrh uznesenia konferencie BFZ

A) Konferencia schválila:

 • pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: pp. Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Kamil Kyselica, Ján Farbula
 • mandátovú komisiu v zložení: Miroslav Bóc – predseda , Pavel Príkopa
 • návrhovú komisiu v zložení: Pavol Adamčiaka – predseda, Ján Palenčár , Štefan Lukačovič – členovia
 • Zapisovateľa a overovateľov zápisnice: p. Janu Škrekovú ako zapisovateľa konferencie a pp. Dominika Tótha a Tibora Pellera ako overovateľov zápisnice
 • skrutátorov konferencie p. Dušan Štofíka a slečnu Mária Krčová
 • program konferencie BFZ
 • správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2019
 • správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2020
 • Rozpočet BFZ na rok 2021
 • Vylúčenie pohľadávok s aktív BFZ
 • preúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ tento použiť na činnosť BFZ.
 • Stanovy BFZ v plnom znení tak, ako boli predložené
 • Návrh uznesenia z konferencie BFZ zo dňa 23.09.2021

B) Konferencia zobrala na vedomie:

 • Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie
 • Správu predsedu BFZ o činnosti BFZ za obdobie od poslednej konferencie
 • Správu predsedu RK BFZ za obdobie od poslednej konferencie
 • Diskusné príspevky p. Ivana Húsku s ŠKO Miloslavov a p. Miroslava Jankyho s FK Dúbravka

C) Konferencia ukladá

 • Zabezpečiť registráciu – vzatie na vedomie stanov BFZ na MV SR a následne ich zverejniť  na webových portáloch BFZ a zaslať LPO SFZ.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár BFZ                                 T: Bezodkladne

 • VV BFZ venovať sa pripomienkam a požiadavkám, ktoré odzneli v diskusii

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  48

Za: 45 , Proti: 1 , Zdržal sa: 2, Nehlasoval: 0

Predsedajúci konferencie odovzdal slovo predsedovi BFZ, ktorý poďakoval delegátom konferencie za účasť na konferencii, priebeh rokovania a ukončil ho.

Bratislava , 23.09.2021

Zapísal: Jana Škreková –  sekretár BFZ a zapisovateľ konferencie

Overovatelia zápisnice:                       Dominik Tóth   v.r

Tibor Peller    v.r


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI