Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, , Paška,  Páchnik, Badinský, Štofík Farbula,

Ospravedlnený: Kovačič

Prítomný ONLINE: Suchý, Baxa, Ferik, Trnovský

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k návrhu rokovacieho  poriadku BFZ na konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Informácia k návrhu volebného  poriadku BFZ na konferenciu BFZ – p. Badinský

6, Schválenie návrhu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie návrhu AR BFZ do projektu šanca SFZ  pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

8, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťaží BFZ – p. Štofík

9, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022 – p. Trnovský

10, Informácia k projektu „Eurá z Eura“ – p. Jánošík

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 07.12.2021 – p. Jánošík

12, Rôzne

13,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, ,Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ), Uzn. 2/42( Miesto konania volebnej konferencie BFZ) trvá, Uzn. 3/42( Členovia volebnej komisie BFZ) trvá, Uzn. 4/42( ZT dorastu) trvá, Uzn. 5/42( Ocenenia na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Predložil na schválenie návrh programu konferencie BFZ v nasledovnom znení:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7,  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

9, Správa  revíznej komisie BFZ

10, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2021

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2022

12, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

13, Voľba predsedu BFZ

14, Voľba kontrolóra BFZ

15, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

16, Voľba predsedu DK BFZ

17, Voľba predsedu OK BFZ

18, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ   za ObFZ Bratislava –  Mesto

19, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ  za ObFZ Bratislava –  Vidiek

20, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

21, Vyhlásenie výsledkov volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

22, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

23, Diskusia

24, Schválenie návrhu uznesenia

25, Záver

Uznesenie 1/43

VV BFZ schvaľuje návrh programu konferencie BFZ tak, ako bol navrhnutý predložený predsedom BFZ

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7,  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

9, Správa  revíznej komisie BFZ

10, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2021

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2022

12, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

13, Voľba predsedu BFZ

14, Voľba kontrolóra BFZ

15, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

16, Voľba predsedu DK BFZ

17, Voľba predsedu OK BFZ

18, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ   za ObFZ Bratislava –  Mesto

19, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ  za ObFZ Bratislava –  Vidiek

20, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

21, Vyhlásenie výsledkov volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

22, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

23, Diskusia

24, Schválenie návrhu uznesenia

25, Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k návrhu rokovacieho  poriadku BFZ na konferenciu BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rokovacieho poriadku volebnej konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2022.

VV berie na vedomie návrh rokovacieho poriadku volebnej konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ.

K bodu 5: Informácia k návrhu volebného  poriadku BFZ na konferenciu BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu volebného poriadku volebnej konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2022.

VV berie na vedomie návrh volebného poriadku volebnej konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ.

K bodu 6: , Schválenie návrhu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za AR pp. T.Somolániho a M.Jankoviča, ktorí ukončili aktívnu činnosť AR. KRaD BFZ navrhuje na NL SFZ AR BFZ pp. T. Ralbovského a M.Lala.

Uznesenie 2/43

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ pp. T. Ralbovského a M.Lala na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu AR BFZ do projektu šanca SFZ  pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ do projektu šanca na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022. KRaD BFZ navrhuje zaradiť do projektu šanca SFZ  AR BFZ pp.P. Štepanovského a Š.Tramitu.

Uznesenie 3/43

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ pp. P. Štepanovského a Š. Tramitu do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťaží BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý informoval členov VV BFZ o vyhodnotení súťaží po jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení súťaží po  jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

K bodu 9: , Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý informoval o príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.

K bodu 10: , Informácia k projektu „Eurá z Eura“

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o projekte SFZ „Eurá z Eura“, v ktorom SFZ poskytne na futbalovú infraštruktúru amatérskych futbalových klubov čiastku 2 550 000€, z ktorej pre BFZ prináleží 255 000€.Všetky podrobné informácie boli FK zaslané prostredníctvom ISSF systému a sú zverejnené na webovom portáli SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu „Eurá z Eura“.

K bodu 11: , Informácia z VV SFZ zo dňa 07.12.2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o VV SFZ zo dňa 07.12.2021.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 07.12.2021

K bodu 12: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o prihlásených družstvách do ZT dorastu. Ukladá ŠTK BFZ pripraviť propozície, rozpis jednotlivých stretnutí a zverejniť ho na webovom sídle BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ k turnaju Region’s cup seniorov.

K bodu 13: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.01.2022 o 17:00 hod. v sídle BFZ,

Bratislava, 13.12.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI