Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.01.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 44 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.01.2022 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, , Paška, Baxa, Kovačič Páchnik, Badinský, Farbula,

Pozvaný: Trnovský

Prítomní ONLINE: Suchý, Ferik,

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k príprave konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k návrhu rozpočtu BFZ – p. Trnovský

5, Rôzne

6,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, ,Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ), Uzn. 2/42( Miesto konania volebnej konferencie BFZ) trvá, Uzn. 4/42( ZT dorastu) trvá, Uzn. 5/42( Ocenenia na konferenciu BFZ) trvá, Uzn. 1/43 ( Program volebnej konferencie BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Informácia k príprave konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval o priebehu príprav konferencie BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave volebnej konferencie BFZ.

K bodu 4: Informácia k návrhu rozpočtu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý informoval o príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.Rozpočet bol upravený v znení pripomienok z ostatného zasadnutia VV BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/44

VV BFZ berie na vedomie návrh rozpočtu BFZ na rok 2022, predložený predsedom EK BFZ p. Trnovským a odporúča ho schváliť delegátom volebnej konferencie na zasadnutí dňa 29.01.2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne

Predseda EK BFZ informoval o spracovaní výsledkov hospodárenia BFZ za rok 2021 externou účtovnou spoločnosťou. Požiadal o schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2021, ktorá bude predložená na volebnú konferenciu BFZ. Na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2021 navrhuje p. Ing. Gabriela Macháneka.

Uznesenie 2/44

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Macháneka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Termín nasledujúceho zasadnutie VV BFZ bude stanovený po rokovaní volebnej konferencii BFZ, ktorá sa uskutoční dňa 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále Hotela Bratislava..

Bratislava, 10.01.2022             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI