Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.03.2022 v klubovni OFK Dunajská Lužná

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.03.2022 v klubovni OFK Dunajská Lužná

Prítomní: Juraj Jánošík, Pavol Derkay, Miroslav Baxa, Ján Palenčár, Dominik Tóth, Ľudovít Szabo, Daniel Báchor, Michal Smolák, Ján Farbula

Ospravedlnený: Marián Dobrovský

Pozvaní: Miroslav Bóc, Dušan Štofík, Michal Salenka, Ondrej Trnovský, Marek Porvazník, Ivana Balážiková, Žaneta Surmajová

Zapisovateľ: Jana Škreková

Program zasadnutia:

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhov udelenia ocenení – p. Jánošík

4, Schválenie zmeny termínu a miesta konania finále pohára BFZ seniorov – p. Farbula

5, Informácia predsedov odborných komisií – predsedovia odborných komisií

6, Informácia k plánovaným turnajom výberov BFZ – p. Farbula

7, Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa  01.03.2022 – p. Jánošík

8, Rôzne

9, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Predseda predložil na schválenie program zasadnutia tak , ako bol navrhnutý a zaslaný členom VV BFZ.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhov udelenia ocenení

Bod programu uviedol predseda BFZ a predložil návrh na schválenie udelenia ocenení SFZ a BFZ pri príležitosti životných jubileí navrhnutých činovníkov.

Jozef Korček – 90 rokov, zlatý odznak SFZ , plaketa BFZ

Milan Beladič – 75 rokov , strieborný odznak SFZ , plaketa BFZ

Andrej Machovič – 70 rokov, zlatý odznak SFZ plaketa BFZ

Ladislav Berner – 60  rokov, strieborný odznak SFZ plaketa BFZ

Pavel Derkay – 60 rokov bronzový odznak SFZ plaketa

Ľudovít Szabo – 50 rokov bronzový odznak SFZ plaketa

Uznesenie č. 1 / 2  

VV schvaľuje návrh udelenia ocenení tak, ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie zmeny termínu a konania finále pohára BFZ seniorov

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi p. Farbulovi, ktorý predložil členom VV BFZ návrh na zmenu termínu a miesta konania finále pohára BFZ seniorov. Informoval a dôvode zmeny. K uvedenému doplnil predseda ŠTK zmenu TL v kategórii U19, kde sa nadstavbová časť začne druhým kolom a 1.kolo bude vložené. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 2/2 

VV schvaľuje  zmenu termínu a miesta konania finále pohára BFZ 25.5.2022 o 18.30 v NTC Senec a schvaľuje návrh predsedu ŠTK o úprave TL.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 5: Informácia predsedov odborných komisií

Bod programu otvoril p. Jánošík a následne jednotliví predsedovia odborných komisií podali členom VV BFZ informáciu o pláne práce odborných komisií BFZ. Na žiadosť člena VV BFZ p. Szaba  prijal VV BFZ opatrenia k postupu odohratia stretnutí v súťažiach BFZ na všetkých stupňoch riadenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Uznesenie č.  3/2

VV schvaľuje postup odohratia majstrovských stretnutí počas jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 v súťažiach BFZ na všetkých stupňoch riadenia v zmysle dodržania platných opatrení ÚVZ SR.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania:  8

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

VV berie na vedomie informácie predsedov odborných komisií.

K bodu 6: Informácia k plánovaným turnajom výberov BFZ

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o plánovaných turnajoch chlapčenských a dievčenských výberov BFZ.

VV berie na vedomie informáciu o plánovaných turnajoch výberov BFZ.

K bodu 7 : Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 01.03.2022

Bod programu otvoril p. Jánošík , ktorý členom VV BFZ podal informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 01.03.2022.

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ.

K bodu 8: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu predsedu BFZ o príprave zakúpenia lôpt pre seniorské a mládežnícke družstvá z finančných prostriedkov BFZ.
 • Informáciu člena VV BFZ p. Szaba o organizovaní megaturnaja mládeže v Senci dňa 18.6.2022

Podpredseda BFZ p. Baxa požiadal o stretnutie so zástupcami BFZ v odborných komisiách SFZ

Vedúci sekretár požiadal členov VV BFZ a predsedov odborných komisií, aby v prípade neúčasti na zasadnutí VV BFZ nahlásili túto skutočnosť v dostatočnom časovom predstihu.

K bodu 9: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa  12.04.2022 o 15.30 v sídle BFZ, Súmračná 27.

 

Bratislava, 15.03.2022             Zapísal: Jana Škreková – Sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI