Zápisnica č.17zo dňa 26.5.2015

                                                                      Zápisnica č. 17
Zo zasadnutia mimoriadneho  VV BFZ  dňa 26. mája 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík,Suchý , Medveď, Paška, Ferík, Lônčík, Kružliak, Badinský,Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc

Ospravedlnení: Baxa

PROGRAM:

1, Otvorenie

2, Schválenie programu

3, Stanovisko ŠK Bernolákovo

4, Stanovisko k odhláseniu družstva ŠK Tomášov zo súťaže MD3R

5, Stanovisko k reorganizácii súťaží SFZ od ročníka 2016/2017

6, Finále pohára BFZ

K bodu 1

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík

K bodu 2

Pred schválením požiadal p. Jánošík o doplnenie programu , zmenu a doplnenie bodov: bod 2 stanovisko ŠK Bernolákovo k neodohratému stretnutiu a bod 6 finále pohára BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za: 6 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3

Na VV BFZ sa dostavil štatutárny zástupca klubu ŠK Bernolákovo p. Juraj Senáši a podal vysvetlenie k neodohratiu 26,kola S3BA ŠK Bernolákovo – FC Rohožník.

Uznesenie 1/17

VV berie na vedomie vysvetlenie a odstupuje prípad na doriešenie ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 6

Za : 6 , Proti: 0, Zdržal sa: 0

K bodu 4

 VV BFZ  sa zaoberal oficiálnym  listom ŠK Tomášov, zobral na vedomie informáciu predsedu ŠTK a sekretára BFZ o komunikácii s predstaviteľmi ŠK Tomášov

Uznesenie 2/17

VV BFZ odstupuje  prípad na doriešenie ŠTK BFZ a  DK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za :6  Zdržal sa :1  Proti : 0

Uznesenie 3/17

VV BFZ zvoláva aktív klubov BFZ, OBfZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto na deň 4.6.2015 o 17:00 hod. s nasledujúcim programom

1,Otvorenie

2, Informácia predsedov ŠTK BFZ,ŠTK ObFZ Bratislava – vidiek a ObFZ Bratislava – mesto o prebiehajúcom súťažnom ročníku

3, Informácia o aplikácii nového znenia noriem (SP, RaPP)

4,Informácia k pripravovanej  reorganizácii súťaží SFZ

5, Diskusia

6,Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 5

Bod 5 sa presúva na 4.6.2015

K bodu 6

Určenie dejiska finále pohára BFZ, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2015. VV BFZ  určil dejisko finále pohára BFZ na štadióne ŠK Čunovo

Riadne zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 8.6.2015 o 17:00 hod. v sídle BFZ.

 

Ján Farbula

Vedúci Sekretár BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI