Zápisnica č.18 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8.6.2015

Zápisnica č. 18
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 8. júna 2015 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Medveď, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferík, Badinský , Farbula

Pozvaní: Richtárik, Bóc ,

Ospravedlnený: Baxa,Trnovský

PROGRAM:

Program :
1. otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení  – p. Farbula

3, Žiadosť ŠTK 1914 Šamorín k zaradeniu družstiev prípraviek do súťaží BFZ v ročníku 2015/2016

4.informácia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 02.06. 2015 – p. Jánošík

5.informácia z pracovných stretnutí – BFZ – ZsFZ zo dňa 29.5. a 1.6.2015 – p. Farbula, p. Príkopa

 6. Príprava rozpisu súťaže – p. Richtárik

7. Termín zaslania prihlášok do súťaží + výška štartovného III. A IV. Liga BFZ – p. Richtárik, p.Farbula

8.Schválenie návrhu KRaD BFZ o zaradení R do súťaží SFZ – p.Kružliak

9.Schválenie nominačnej listiny R a D pre súťažný ročník 2015/2016 – p. Kružliak

10. Informácia  z pracovného stretnutia v Belehrade o spolupráci s FZ Belehrad – p. Jánošík                                                                                                 

11.Informácia z aktívu klubov –

12.Schválenie zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2015

13.Rôzne

 

K bodu 1  

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda p. Jánošík

Navhnutý program bol schválený bez pripomienok

Hlasovanie:

Prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 , zdržal sa: 0 , proti : 0

K bodu 2     

Kontrola uznesení z minulého Zasadnutia VV BFZ

Uznesenie 11/8, 11/9 – vykonanie inventarizácie skladu BFZ  do 31.5.2015 – nesplnené – termín plnenia predĺžený do 30.6.2015

Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie plnenie uznesení

Hlasovanie:

Prítomných v čase hlasovania: 6

Za : 6 , zdržal sa: 0 , proti: 0

K bodu 3

VV sa zaoberal žiadosťou FC ŠTK 1914 Šamorín o zaradení prípraviek do súťaží BFZ.

VV berie na vedomie list FC ŠTK Šamorín a zaväzuje vedúceho sekretára BFZ o informovanie ˇFC ŠTK 1914 Šamorín o doručenie súhlasu zo ZsFZ.

Zodpovedný: vedúci sekretár BFZ                Termín: 15.6.2015

K bodu 4

VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2015

K bodu 5

Informáciu o pracovných zasadnutiach na území ZsFZ predniesol sekretár BFZ p. Farbula.

VV berie na vedomie informáciu z pracovných zasadnutí , prednesenú vedúcim sekretárom p. Farbulom

K bodu 6

Informáciu o príprave RS predniesol predseda ŠTK p. Richtárik.

VV berie na vedomie prípravu RS pre súťažný ročník 2015/2016.

K bodu 7

Predseda ŠTK navrhol termín zaslania prihlášok do súťaží elektronickou prihláškou do súťaže cez ISSF systém do 30.6.2015, úhradu štartovného poplatku realizovať vkladom na účet BFZ najneskôr do  3.7.2015 do 12:00 hod. a tiež zaslanie čestného prehlásenia o finančnom a materiálnom zabezpečení, ktoré musí byť opečiatkované pečiatkou FK(FO), podpísané štatutárnymi zástupcami FK(FO) a ISSF managerom.

Uznesenie 18/1

VV schvaľuje termín zaslania prihlášok do súťaží elektronickou prihláškou  cez ISSF do 30.6.2015 a nariaďuje vypracovať čestné prehlásenie o finančnom a materiálnom zabezpečení FK(FO), ktoré je FK(FO) povinný doručiť  do 3.7.2015 do 12:00hod. osobne na sekretariát BFZ  v analógovej forme(originál). Štartovný vklad do súťaží BFZ na súťažný ročník 2015/2016 musí byť pripísaný na účet BFZ (182937012/0200) najneskôr do 3.7.2016 do 12:00 a doklad o úhrade je potrebné doložiť spoločne s čestným prehlásením na sekretariát BFZ.

VV zaväzuje predsedu ŠTK a sekretára BFZ na vypracovanie čestného prehlásenia do termínu 20.6.2015

Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

 Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Uznesenie 18/2

VV BFZ schvaľuje Termín začiatku súťaží III. A IV. Ligy seniorov súťažného ročníka 2015/2016 na 1-2.8.2015

 Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Predseda ŠTK navrhol, aby družstvá IV. Ligy odohrali 1.kolo Slovnaft Cup a do 2 .kola bude zaradených 24 družstiev (16 družstievIII. Ligy a 8 víťazov 1.kola SC  ).

Uznesenie 18/3

VV schvaľuje návrh predsedu ŠTK  na zaradenie družstiev do Slovnaft Cupu

Hlasovanie : Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

Uznesenie 18/4

VV schvaľuje výšku štartovného pre súťaže III. A IV. Ligy na súťažný ročník 2015/2016 nasledovne:

III. liga – 650€

IV. Liga – 450€

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za – 5 , proti – 1 , zdržal sa – 1

VV presúva model pohára BFZ na augustové zasadnutie

VV berie na vedomie termín konania aktívu  klubov BFZ a  ObFZ Bratislava – vidiek   dňa 28.7.2015

K bodu 8

Uznesenie 18/5

VV schvaľuje p. Mariána Vašša na nominačnú listinu R SFZ od ročníka 2015/2016

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

Uznesenie 18/6

VV schvaľuje R A. Chromého , M. Ďurča , B. Pariláka, K. Smolíkovú, L. Lauera  a T. Straku ako prelínaciu skupinu pre ročník 2015/2016.

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 9

Uznesenie 18/7

VV berie na vedomie predloženú nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2015/2016  a  schválenie presúvá na nasledujúce zasadnutie VV BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 10

Uznesenie 18/8

VV BFZ berie na vedomie informáciu o uzatvorení spolupráce s FZ Belehrad a súhlasí s pozvaním delegácie FZ Belehrad v dňoch 16,17 a 18. 9 2015.

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

K bodu 11

VV berie na vedomie informáciu s aktívu klubov

K bodu 12

Uznesenie 18/9

VV schvaľuje program zasadnutí na 2 polrok 2015  6.7.2015 ,3.8.2015, 14.9.2015, 12.10.2015 , 9.11.2015, 7.12 .2015

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

 

K bodu 13

Žiadosť ŠK Senec na preplatenie vecných cien na megaturnaj „Senec a jeho priatelia“

Uznesenie 18/10

VV súhlasí s preplatením nákupu vecných cien na megaturnaj „Senec a jeho priatelia“ podľa predloženej žiadosti

Počet prítomných v čase hlasovania  7

Za 7 , proti 0 , zdržal sa 0

Návrh TMK na obsadenie trénerov mládežníckych výberov

Uznesenie 18/11

VV schvaľuje predložený návrh TMK BFZ na obsadenie trénerov výberov BFZ

Hlasovanie: Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za – 7 , Proti – 0 , Zdržal sa – 0

 

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ bude dňa 6.7.2015 o 17:00hod. v sídle BFZ

Bratislava dňa: 12.6.2015                                   Zapísal : Ján Farbula

.                                                                                 Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI