Úradná správa č. 4 zo dňa 24.7.2015

Sekretariát:

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že od 19.6.2015 využíva výhradne iba telefónne číslo   0903 / 718 450 a emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá v súťažnom ročníku 2014/2015, si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že odmeny delegovaným osobám za 1. a 2. kolo SLOVNAFT CUP nebudú generované cez ISSF systém, ale domácim FK (FO) bude zaslaná faktúra na vyplatenie odmien z BFZ. Žiadame zástupcov FK (FO), ktoré sú v SLOVNAFT CUPE vyžrebované ako domáce, aby po stretnutiach potvrdili delegovaným osobám tlačivo o vyučtovaní odmien. Odmeny za 1. a 2. kolo SLOVNAFT CUP sú stanovené na úrovni IV. ligy sk. Bratislava.

Schválené zmeny stretnutí SLOVNAFT CUP

ŠK Závod – TJ Jablonové 25.7.2015 o 17:30hod. (ihrisko FK Jablonové)

FC Malacky – Záhoran Jakubov 26.7.2015 o 17:30hod. ( ihrisko ŠK Žolík Malacky).

SDM Domino Bratislava – SFC Kalinkovo 26.7.2015 o 17:30 hod. (ihrisko SFC Kalinkovo)

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že AKTÍV klubov BFZ  sa uskutoční dňa 28.7.2015(UTOROK) o 17:30 hod. v kongresovej sále Domu športu v Bratislave.

ŠTK súhlasí zo žiadosťami klubov

S3BA 1.kolo ŠK Báhoň – PŠC Pezinok dňa 1.8.2015 o 17:30 hod. (Ihrisko ŠK IGRAM)

S4BA 1.kolo FK Karpaty Limbach – TJ Záhoran Jakubov dňa 19.8.2015 o 17:30 hod.

ŠTK oznamuje, že súpisku družstva nie je potrebné vytvárať. Tá sa automaticky vytvára a dopĺňa v ISSF pri každom štarte nového hráča. Kluby sú však zodpovedné za vykonanie lekárskej prehliadky svojich hráčov a ich nasadením do stretnutia potvrdzujú jej vykonanie (SP čl. 41 a 42).

ŠTK upozorňuje, že podľa čl. 12 nového Súťažného poriadku je družstvo zo súťaže vylúčené po zapríčinení akýchkoľvek 3 kontumácií stretnutia (neoprávnený štart hráča, pokles hráčov družstva pod 7 a pod.), nielen za nenastúpenie na stretnutie, ako to bolo v minulosti.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov BFZ sa uskutoční 29.7.2015 (streda) o 16.30 v Dome športu. Program seminára bol pozvaným poslaný mailom.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov na novelizáciu Súťažného poriadku futbalu účinnú od 1.7.2015. K významným zmenám došlo v článkoch venovaných konfrontácii, námietkam a odvolaniam a viacerých ďalších.

Upozorňuje rozhodcov stretnutí 1. a 2. kola Slovnaft Cup, že náhrady za stretnutia sa nebudú generovať prostredníctvom ISSF, ale fakturovať priamo klubom. Vyplnené a zástupcom klubu potvrdené tlačivo musia odovzdať sekretárovi BFZ v najkratšom možnom termíne.

Ospravedlnenia: Martinkovič ml. 24.7.-9.8.; Matejová 25.7.-2.8.; Hrazdira 1.-10.8.; Polakovič A. 25.7.; Ježík 2.8. k dispozícii

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné : najneskôr do 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov; do 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu; do 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov a do 27.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu.

FK, ktoré si takto nesplnia „Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ“  (viď RS BFZ 2015/2016, č. 12.2.)  budú postúpené na doriešenie DK BFZ.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 24.07.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

 Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický  (6)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. BertmaP. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký  (12)

 Seminár trénerov na predĺženie licencií (UEFA „C“, UEFA „B“) – 06.02.2016.

Prihlásený : P. Poláček (B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), Foglsinger (C) (6)

                                                                                                     

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji v pondelok  3.8.2015 o 17,00 hod.

HRÁČI:

Samuel LAVRINČÍK     FC PETRŽALKA                 Patrik SLÁDEČEK       FK INTER

Erik  MRÁZ                     FC PETRŽALKA                  Marko ŽVÁČ                FK INTER

Samuel BARTOŠ            Š.HAMULIAKOVO             Adam KORMANÍK      FK INTER

Lukáš LETENAY            FKM K.VES                          Andrej KUČERKA       FK INTER

Lukáš TVAROH             FKM K.VES                          Tomáš MERI                FK INTER

Pavol MAJDÁK              FKM K.VES                          Samuel IVANIČ           FK INTER

Adam HÍLEK                 FKM K.VES                          Samuel ORSÁG            ŠK SENEC

Matúš MOLNÁR            FKM K.VES                           Samuel BENOVIČ       ŠK SENEC

Samuel SIEKEL              FKM K.VES                           Filip NAGY                  ŠK SENEC

Roman BEKO                  ŠK SLOVAN                          Daniel LEGINUS         ŠK SENEC

Jakub JURČÍK                ŠK SLOVAN                          Zolt BEKE                    ŠK SENEC

Peter POLAKOVIČ         ŠK SLOVAN                          Alexej ANTAL             ŠK SENEC

Samuel STOLÁRIK        ŠK SLOVAN                          Erik REINDL                ŠK SENEC

Adam PLEVÁK               ŠK SLOVAN                          Ladislav NAGY            ŠK SLOVAN

Michal HORNYAK         ŠK SLOVAN                          Alexander TOTH           ŠK SLOVAN

Radovan VALENTIN     ŠK SLOVAN                           Martin UŽÍK           ŠK SLOVAN

Denis GIESSER             ŠK SLOVAN                           Dávid STRELEC           ŠK SLOVAN

Tomáš HREBEŇ            ŠK SLOVAN                           Patrik FARKAŠ             ŠK SLOVAN

Adam KURUC                ŠK SLOVAN                            Christián ČERNÁK       ŠK SLOVAN

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ

MASÉR:    Marián MAREŠ

Výstroj hráčov:  vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 3.8.2015 o 16,30 hod. na štadione FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Koniec treningového zrazu je o 19,00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trenerovi p.Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu konaniu.

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ.

Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom „amatéra“: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015) – ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár „Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/. Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že AKTÍV klubov ObFZ Bratislava – vidiek  sa uskutoční dňa 28.7.2015(UTOROK) o 17:30 hod. v kongresovej sále Domu športu v Bratislave.

Oznamuje, že vyžrebovanie súťaží ObFZ Bratislava-vidiek je dostupné na portály www.futbalnet.sk

 Žiada kluby s družstvami zaradenými v súťažiach S5V a S6V o nahlásenie preferovaných termínov (S5V – 1  termín a S6V – 2 termíny) na odohranie domáceho stretnutia v sobotu na emailovú adresu marian.vass@gmail.com alebo na tel. č. 0908 122 798. Termíny môžu byť tak z jesennej ako aj z jarnej časti. Klubom, ktoré termíny nenahlásia do 2. 8., bude 1 stretnutie (S5V), resp. 2 stretnutia (S6V) presunuté na sobotu podľa potreby ŠTK.

 Oznamuje, že súpisku družstva nie je potrebné vytvárať. Tá sa automaticky vytvára a dopĺňa v ISSF pri každom štarte nového hráča. Kluby sú však zodpovedné za vykonanie lekárskej prehliadky svojich hráčov a ich nasadením do stretnutia potvrdzujú jej vykonanie (SP čl. 41 a 42).

Upozorňuje, že podľa čl. 12 nového Súťažného poriadku je družstvo zo súťaže vylúčené po zapríčinení akýchkoľvek 3 kontumácií stretnutia ( neoprávnený štart hráča, nedohratie stretnutia a pod.), nielen za nenastúpenie na stretnutie, ako to bolo v minulosti.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov OBFZ Bratislava-vidiek sa uskutoční 7.8.2015 (piatok) o 17:00 v Dome športu. Program seminára bude zaslaný elektronickou poštou.

KR a D  žiada všetkých rozhodcov a delegátov  ktorým sa zmenili kontaktné údaje (tel.číslo,emailová adresa)aby mi tieto zmeny zaslali na adresu  – pincek.j@centrum.sk ,

Komisia mládeže:

Oznam pre FK: 

   Sezónne súpisky nie je potrebné nahadzovať do ISSF.

KM zverejňuje zaradenie družstiev starších a mladších žiakov do súťažného ročníka

    2015/2016 podľa pridelených čísel

 Starší žiaci U15 súťaž SZV A / okres Malacky / – počet družstiev 7

súťaž sa bude hrať trojkolovým systémom

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

koniec jesennej časti: 8.11.2015

Stretnutia sa hrajú len počas víkendov / sobota, nedeľa /

Na jeseň sa budú hrať tieto kolá: 1.-10.kolo

1. voľný žreb

2. ŠK Žolík Malacky B          SO 11,30 hod.

3. ŠK Lozorno                       SO 10,00 hod.

4. FC Zohor                          SO UHČ

5. TJ Veľké Leváre                SO UHČ

6. ŠK Láb                             NE 11,00 hod.

7. FC Rohožník                    SO ppUHČ / 4,5 hod. /

8. FK Záhorská Ves              NE 3 hod. pUHČ

Starší žiaci U15 súťaž SZV B / okres Pezinok / – počet družstiev 8

súťaž sa bude hrať trojkolovým systémom

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

Stretnutia sa hrajú len počas víkendov / sobota, nedeľa /

Na jeseň sa budú hrať tieto kolá: 1.-7.kolo, 16.kolo / 18.10. /, 17.kolo / 25.10. /, 15.kolo / 8.11. /

1. ŠFK Prenaks Jablonec     SO 10,30 hod.

2. ŠK Báhoň                        NE 10,30 hod.

3. Slovan Modra                   SO 10,00 hod.

4. FC Budmerice                  NE pUHČ

5. FC Slovan Častá              NE pUHČ

6. TJ Doľany                        NE pUHČ

7. TJ Dubova                       NE 10,00 hod.

8. ŠK Svätý Jur                   NE pUHČ

Poznámka: pUHČ starších žiakov – 2 hod. pred ďaľším stretnutím

  Mladší žiaci U13 súťaž MZV / okresy Malacky a Pezinok / – počet družstiev 11

Začiatok jesennej časti: 29.-30.8.2015

Koniec jesennej časti: 8.11.2015

Vložené kolo: 10.kolo – UT 15.9.2015 / jednotný UHČ o 17,00 hod. /

1. OŠK Slovenský Grob    SO 10,00 hod.

2. Karpaty Limbach           SO 10,30 hod.

3. ŠK Lozorno                   SO 12,00 hod.

4. TJ Závod                      NE 3 hod. pUHČ

5. OFK Vysoká p/Morave   NE 2 hod. pUHČ

6. CFK Pezinok Cajla        SO 11,00 hod.

7. ŠK Svätý Jur                 SO 11,30 hod.

8. voľný žreb

9. Záhoran Jakubov           NE 2 hod. pUHČ

10. FK Studienka                NE 2 hod. pUHČ

11. Slovan Viničné              NE 2 hod. pUHČ

12. FK Jabloňové                NE 10,30 hod.

Zmena hracieho dňa

SZMA: ŠK Žolík Malacky B – hrací deň: sobota o 11,30 hod. / ihr. Žolík Malacky /

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI