Úradná správa č. 8 zo dňa 21.8.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje , že nový súťažný poriadok , sprievodca registračným a prestupovým poriadkom sú na webovej stránke BFZ v “ŠTK/KM”.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO) vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

č.20 : Lukáš Ťažký /1191050/ ( TJ Záhoran Jakubov S4BA) – vylúčený za HNS,podrazenie súpera vo vyloženej gólovej situácii v PU.DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1,2a, od 20.08.2015. /10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 21: ŠK Závod zaslal písomné vyjadrenie, osoby  klub neidentifikoval. Prijaté opatrenie DK berie na vedomie.  DK za nezaslanie písomného stanoviska  v stanovenom termíne ukladá klubu  ŠK Závod pokutu 50.-€.

U.č. 22: Vladimír Kinder /ŠK Šenkvice – tréner /za HNS na hráčskej lavičke voči R počas stretnutiaFC Ružinov – ŠK Šenkvice, odohraného dňa 8.8.2015 a následné vykázanie z lavičky. DK ukladá Vladimírovi Kinderovi zákaz  viesť družstvo z priestorov lavičky náhradníkov počas súťažných stretnutí na 1 mesiac  od 9.8.2015 do 8.9.2015 a udeľuje finančnú pokutu 50.-€, podľa DP, čl. 48/1c ,2b. Poplatok za prerokovanie  10.-€..

U.č. 23: Pavol Galamboš / trénerTJ Slovan Viničné /dostavil sa na zasadnutie a podal vysvetlenie k HNS  voči rozhodcovi po stretnutíTJ Slovan Viničné – ŠK Báhoň, odohraného dňa 9.8.2015. DO: Pavol Galambos – zákaz  styku s delegovanými osobami na 6 mesiacov / zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia počas súťažného stretnutia/, podľa DP čl. 19/1,2 a 49/1a, 3aod10.08.2015 do 09.02.2016 2015 a udeľuje finančnú pokutu 200.-€.  Poplatok za prerokovanie  10.-€..

U.č. 24: DK BFZ na základe odstúpenia TMK začína disciplinárne konanie voči klubom, ktoré v zmysle RS BFZ pre 2015/16 porušili článok 12.2. a nepredložili LP trénerov svojich družstiev a to napriek niekoľko násobnému upozorneniu v ÚS BFZ.

III. liga  seniori :

FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Báhoň, ŠK Lozorno, TJ Slovan Viničné, ŠK Bernolákovo a OŠK Slovenský Grob.   

IV.liga seniori :

FK Lamač Bratislava a FK Stupava.  

DK žiada uvedené kluby predložiť LP trénera na TMK BFZ p. Novákovi v termíne do 28. 8.2013. V prípade nepredloženia budú voči klubom vyvodené disciplinárne opatrenia :pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa DP.

U.č. 25: Upozorňujeme kluby, ktoré dali podnet na DK na výšku odstupného za prestup, že spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti komory pre riešenie sporov, kde treba adresovať svoju požiadavku cez ISSF, podľa dole uvedených pokynov SFZ a ktoré aj bude riešiť Komora na SFZ – viď usmernenie.

SFZ si dovoľuje v súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP) uviesť na upresnenie nasledovné:

 • V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ.
 • Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,
 • Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankcia vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťažealebo ďalšie disciplinárne opatreniapodľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“
 • DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil
 • Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru
 • UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

 Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:
● zmenu hracieho času SZRL+MZRL ŠK Žolík Malacky NE 10,00 + 12,00 hod.na ihrisku v
Zámockom parku v Malackách
Žiada:
● Všetky FK (FO) SZRL+MZRL, aby si žiadali o schválenie preloženia oboch stretnutí (čiže starších aj mladších), pretože sú vyžrebovaný ako “dvojička” a majú hrať spolu. ŠTK neschváli žiadnu žiadosť o preloženie len jedného zo stretnutí. Podmienkou zaradenia do tejto súťaže bolo mať obe družstvá ako “dvojičku”, preto nedostatočný počet hráčov nieje dôvodom na preloženie stretnutia.
● Všetkých R, aby dodržiavali pokyn z US č.6 (ohľadom štartu hráča na iný doklad ako RP) v plnom znení, inak budú odstúpení k riešeniu KRaD.
● Všetky FK (FO), aby si skontrolovali vyžrebovanie svojich družstiev na futbalnete, hlavne hracie dni a časy a prípadné nezrovnalosti oznámili ŠTK cez ISSF systém. Týka sa to súťaží S3BA, S4BA, SD3R, MD3R, SZRL a MZRL. V súťažaich SZRL a MZRL (dvojička) sa hrá cez víkend v poradí starší mladší, v pracovné dni je to opačne mladší – starší (RS čl.3.3)
Nariaďuje:
● SD3R 3.kolo FK Rača  – FC Ružinov odohrať stretnutie 26.8. o 17,00 hod. z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne 20.8.
Schvaľuje:
● SD3R 6.kolo PŠC Pezinok  – ŠKŠenkvice odohrať stretnutie 26.8. o 17,00 hod. (pôvodný termín bol 6.9.). ŠK Šenkvice bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok 30,€ podľa RS čl.3.4
● SZRL+MZRL 2.kolo D.Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji odohrať stretnutie 26.8. o 16,30 ml. a 18,00 st. v D.Lužnej, ktorej bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 20+20 € podľa RS
čl.3.4

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka: 3.9.2015 (štvrtok). Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané mailom.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch: 1. kolo – Bohun, Somoši, Fischer, Dávid; 2. kolo – Chromý, Martiška, Abrman; 3. kolo – Dujava, Franek, Hajnala, Ďurčo, Dávid, Koštrna. Ide napríklad o nedostatočný popis priestupkov hráčov, nevyjadrenia k zraneniam, nedostatočný popis pri umožnení štartu hráčov bez RP a niektoré administratívne nedostatky.

Ospravedlnenia: Dujava 29.8.-1.9.; Malárik 22.8. do 15.30; Fischer 5.9.; Matejová 3.9.; Smolíková od 18.8.; Laciňák 1.9.; Tanglmayer 28.8.-1.9.; Beňo 29.8.-5.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK a KM BFZ oznamuje klubom,  ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2004) a starších žiačok U16  (nar. po 1.1.2001), aby sa prihlásili písomne do 23.8.2015 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .

Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 10.9.2015 (základné kolá) a 22.9.2015 (finále BFZ) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 6.-7.10.2015 vo Nemšovej. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

Prihlásené družstvá – do 21.8.2015 :

ŠK Senec, SFC Kalinkovo, FKM K. Ves, Akadémia Petržalka

TMK BFZ  pripomína FK  povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale  2015/2016 (čl. 12.2.) a to vo všetkých  súťažiach riadených BFZ seniorov (III. a IV. Liga – minimálne UEFA „B“ licencia), dorastu (III. liga starší a mladší dorast – minimálne UEFA „B“ licencia) a žiakov (II. liga starších a mladších žiakov – minimálne UEFA „B“ licencia). Predloženie licencií trénera je možné osobne, predložením licencie trénera na sekretariáte BFZ (R. Novák – 0902 937 055), alebo elektronicky, poslaním licencie trénera na e-mailovú adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

Predloženie LP trénerov je nutné : najneskôr do – 30.7.2015 –  družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov; do 13.8.2015 – družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu; do 20.8.20105 družstvá hrajúce v II. lige starších a mladších žiakov a do 27.8.2015 družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu.

FK, ktoré si takto nesplnia „Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ“  (viď RS BFZ 2015/2016, č. 12.2.)  budú postúpené na doriešenie DK BFZ.

TMK BFZ upozorňuje kluby na nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti, ktorú k  1.-2.8.2015 nesplnili družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov, ide o :

III. liga – FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Báhoň, ŠK  Lozorno, TJ Slovan Viničné, ŠK Bernolákovo, OŠK Slovenský  Grob

IV.liga – FK Lamač Bratislava, FK Stupava

TMK BFZ upozorňuje uvedené kluby, že keďže nepredložili licenčné preukazy trénerov príslušných súťaži, postúpené na doriešenie DK BFZ, na jej zasadnutie 20.8.2015.

TMK BFZ oznamuje, že na jeseň 2015 organizuje pre trénerov futbalu školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 14.08.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc (10)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jeseň 2015 Prihlásení : M. Vašíček, V. Bertma, P. Gaži, H. Šusták, M. Borza, S. Polaštík, Ľ. Morvay, G. Stančík, P. Tužinský, P. Vavro, J. Cighard, A. Kavecký, P. Johancsik, D. Vulín, K. Stifter, M. Šmalík (FTVŠ KT), J. Fukatsch, L. Horváth, O. Harton, M. Mutňanský, D. Ščibrány, M. Lipták, M. Uhrín   (23)

 Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B)   (14)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v dňoch 23.-24.8.2015 v Miloslavove a na regionálny turnaj v dňoch 25.-28.8.2015 v Košiciach.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Tamáš MÉRY             FK Inter

Lukáš TVAROH             FKM K.Ves                 Filip NAGY                ŠK Senec

Adam PLEVÁK              FKM K.Ves                 Alexej ANTAL           ŠK Senec

Jakub JURČÍK                ŠK Slovan                    Samuel ORSÁG          ŠK Senec

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan                    Denis GIESSER          ŠK Slovan

Samuel STOLÁRIK        ŠK Slovan                    Patrick FARKAŠ        ŠK Slovan

Alexander TÓTH             ŠK Slovan                    Ladislav NAGY           ŠK Slovan

Radovan VALENTIN     ŠK Slovan                   Roman BEKO              ŠK Slovan

Michal HORNYÁK         ŠK Slovan                   Dávid STRELEC         ŠK Slovan

Náhradníci:

Tomáš HREBEŇ           ŠK Slovan                    Erik REINDL                ŠK Senec

Martin UŽÍK                  ŠK Slovan                    Matúš MOLNÁR          FKM K.Ves

Adam KURUC              ŠK Slovan                    Erik MRÁZ                   FC Petržalka

Peter POLAKOVIČ       ŠK Slovan                   Samuel IVANIČ           FK Inter

REALIZAČNÝ TÝM:

RT :     Rudolf NOVÁK                    

TRÉNERI:    Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ      

MASÉR:  Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, pyžamo, šľapky, karta   poistenca

Zraz nominovaných hráčov:

TZ v Miloslavove: nedeľa 23.8.2015 o 10,30 pred štadiónom ŠK Slovan / Pasienky /,

odchod autobusu o 10,45 hod., ukončenie TZ v pondelok 24.8. príchodom autobusudo Bratislavy o 14,00 hod. RT v Košiciach: utorok 25.8.2015 o 8,45 hod. pred štadiónom ŠK Slovan /Pasienky /,

odchod autobusu o 9,00 hod., návrat z turnaja je v piatok 28.8.2015 vo večerných hodinách.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

 

—————————————————————————————————————–

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (17.8.2015)

Dátum                              Akcia                                                                                         Kategória

03.8.2015        TZ/ TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U15 BFZ

10.8.2015        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                            U12-13 BA mesto

17.8.2015        celodenný TZ/ TC – Ivanka pri Dunaji                                                   U15 BFZ

17.8.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                       U13-14 BFZ

18.8.2015        TZ výber  17 – miesto bude určené                                                        U 17 BFZ

23.-28.8.15      RT memoriál G. Princa – Košice                                                           U15 BFZ

24.8.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                      U12-13 BA vidiek

31.8.2015        TZ výber  17 – miesto bude určené                                                       U 17 BFZ

7.9.2015           TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                         U12-13 BA mes.

8.9.2015          Mini Champions liga – zák. kolo                                                         U12 – FK

8.9.2015          PZ výberu  17 – miesto bude určené                                                   U 17 BFZ

14.9.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U13-14 BFZ

14.9.2015        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

15.9.2015        Družobné stretnutia – BFZ, ZsFZ, JmKFS, SmKFS  (FŠ TJ Slovan Viničné, MŠK Kráľova P. SC                                                                                                                    U 17 BFZ

22.9.2015        Mini Champions liga – finále                                                            U12 – FK

23.9.2015        Družobné stretnutia s JmKFS – FŠ Viničné                                  U13-14 BFZ

26.-30.9.15      RT U 14 (R 2002) – Senec a okolie                                                 U14 BFZ

12.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

12.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

19.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U13-14 BFZ

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                                  U13 – školy

26.10.2015      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                   U12-13 BA mes.

26.10.2015      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U12-13 BA vid.

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                 U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP  – Dom športu                                              U14 a 15 BFZ

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                    ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ZHL starší a mladší žiaci                                                                U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                            U11

06.02.2015      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                            BFZ

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                       U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                          U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                      U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                           U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                           U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                            U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                         U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                 U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                       U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                       U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Dovoľujeme si Vás informovať, že nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. K tomu je spracovaný Sprievodca novému Registračnému a prestupovému poriadku SFZ. Nový RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“. V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom “amatéra”: – klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá – v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného) – v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe – po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada – v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. – v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode. – po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur – položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF – po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ – matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015) – ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg. 

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferov:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár“Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie” (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár “Žiadosť o transfer hráča – zahraničie” a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.                                            Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/. Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ :http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

KM oznamuje FK, že vyžrebovanie súťaží prípraviek si môžu skontrolovať  na stránke BFZ.

KM povoľuje OFK D.Lužná v prípade nepriaznivého počasia odohrať stretnutia prípraviek  na UT.

Zmeny hracích dní a časov

PMA1: SDM Domino – NE 14,00

PMB1: SDM Domino – SO 12,30

PMC: SDM Domino – SO 12,30

PMA2: FK Dúbravka – NE 9,00

ŠK Hargašova Z.Bystrica – NE 9,00

FA Lafranconi – SO 9,00

PMB2: FK Dúbravka – NE 10,30

FA Lafranconi – SO 11,00

PMA3: FK Vajnory – SO 10,30

PrMA: TJ Jakubov – NE 2 hod.pUHČ

PrPK: OŠK Sl.Grob – SO 10,00

Sv. Jur – Ne 9,30

PrSC: ŠK Tomašov – NE 9,30

MŠK Senec – NE 11,00 / UT NTC Senec /

Zmeny stretnutí / dohody klubov /

PMA1 – 1.kolo

NMŠK – DNV – ŠT 10.9. o 17,45

FKP – Inter – ŠT 3.9. o 15,30

Ružinov – Karl. Ves Ne 30.8. 0 13,00

PMB1 – 1.kolo

NMŠK – DNV – ŠT 10.9. o 16,30

FKP – Inter – ŠT 3.9. o 15,30

FC Ružinov – Karl. Ves  UT 1.9. o 10,30

 1. kolo Dev. N. Ves – Vrakuňa ST 23.9. o 17,00

PMC – 1.kolo

NMŠK – DNV – ŠT 10.9. o 16,30

FKP – Inter – ŠT 3.9. o 17,00

FC Ružinov – Karl. Ves  UT 1.9. o 9,30

 1. kolo Dev.N.Ves – Vrakuňa ST 23.9. o 17,00

PMA2 – 1.kolo

FC Malacky – FA Lafranconi – UT 8.9. o 18,00

PMB 2 – 1.kolo

Ž.Malacky – FA Lafranconi – UT 8.9. o 18,00

PMA3 – l. kolo

Lamač – Čunovo ST 2.9. o 18,00

PrPK – 1.kolo

Cajla – Jablonec – ŠT 10.9. o 17,00 hod.

PrSC – 1.kolo

N.Dedinka – Blatné – UT 1.9. o 10,00

Zmena termínu stretnutia / požiadavky – hody /

PrMA – 5.kolo: Závod – Gajary – NE 27.9. o 13,30

Zmeny stretnutí z dôvodov kolízie

PMA1 – 1.kolo: Domino – Rača – UT 1.9. o 17,00

PMB1 – 1.kolo: Domino – Rača – NE 30.8. o 14,30

PMC – 1.kolo: Domino – Rača – SO 29.8. o 14,30

PMB2 – 11.kolo: Rusovce – Hargašova – UT 15.9. o 10,30

PrMA – 11.kolo: Závod – Kostolište – UT 15.9. o 14,30

PrPK – 11.kolo: Limbach – Šenkvice – UT 15.9. o 15,30

PrPK – 11.kolo: Sl.Grob – PŠC Pezinok – UT 15.9. o 15,30

Zmeny termínov stretnutí / organizácia turnaja 15.9. /

PrSC – 11.kolo: Kraľova B – Tomašov – ŠT 17.9. o 16,00

PrSC – 11.kolo: Kraľova A – Ch.Grob – ŠT 17.9. o 17,30

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/) a taktiež na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >novinky

ObFZ Bratislava – vidiek

Od 21.8.2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na vstup na stránku:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Sekretariát:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava-vidiek sa koná v utorok 25. 8. 2015 o 17.00 h v zasadačke BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

 Športovo – technická komisia:

Berie na vedomie odhlásenie družstva FK Slovan Ivanka pri Dunaji zo súťaže SD4V. Družstvá vyžrebované s FK Slovan Ivanka pri Dunaji budú mať voľný žreb. Družstvu FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.6 vo výške 300 €.

Schvaľuje dohodu o vytvorení spoločného družstva dorastu U19 medzi TJ Slovan Vištuk a FC Družstevník Budmerice. Družstvo bude v súťaži SD4V štartovať pod názvom TJ Slovan Vištuk.

Schvaľuje dohodu klubov odohrať stretnutia v obrátenom poradí nasledovne:

– S5V 6. kolo Plav. Štvrtok – Sv. Jur B dňa 19. 9. 2015 o 16.00 h;

– S5V 19. kolo Sv. Jur B – Plav. Štvrtok dňa 24. 4. 2016 o 17.00 h.

Upozorňuje kluby, že pri nasadení „ostaršeného“ dorastenca (staršieho ako 16 a mladšieho ako 18 rokov) za družstvo seniorov sú povinné predložiť riadiacemu orgánu písomný súhlas rodičov (resp. zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára (podľa SP čl. 46). V opačnom prípade bude takýto štart považovaný za neoprávnený.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2.ŽK: DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 1 – Nikolas Lelkeš 1310398 (SD4V – ŠK Láb) od 16.8.2015 (5 €).

Uzn. č. 2 – Adam Mišovský 1310503 (SD4V – FK Stupava /A/) od 17.8.2015 (5 €).

Uzn. č. 3 – CFK Pezinok – Cajla DK berie na vedomie vyjadrenie p. Vencela z CFK Pezinok – Cajla k vykázaniu trénera Mariána Janása 1031548 z lavičky v stretnutí 1. kola S5V medzi družstvami FC Družstevník Budmerice a CFK Pezinok – Cajla bez prijatia DO. (10 €).

Uzn. č. 4 – DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 1.7.2015.

Uzn.č. 5 – DK oznamuje, že zasadnutia Disciplinárnej komisie ObFZ BA – vidiek budú v súťažnom ročníku 2015/2016 každú stredu od 15.00 h v sídle BFZ na Súmračnej ul.27 v Bratislave. Prípadné zmeny termínov zasadnutí budú vždy aktuálne uvedené v úradnej správe.

Uzn. č. 6 – DK oznamuje klubom, že nezrovnalosti v odstupnom za prestupy a hosťovania hráčov rieši výhradne Komora pre riešenie sporov SFZ.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.8.2015 o 15.00 h.

Komisia mládeže:

Oznam pre FK hrajúce súťaž starší žiaci SZPK: družstvá, ktoré mali hrať pôvodne proti FK Slovan Modra majú voľný žreb.

Zmena termínu stretnutia:

MZV – 3.kolo: OFK Vysoká – FK Studienka – SO 12. 9. 2015 o 13.00 h /požiadavka – hody/;

MZV – 5.kolo: TJ Závod – Karpaty Limbach – SO 26. 9. 2015 o 13.00 h /požiadavka – hody/.

KM berie na vedomie informáciu o dohode vytvorenia spoločného družstva starších žiakov U15 medzi FC Zohor a OFK Vysoká pri Morave. Dohoda je v súlade so SP čl.28. Družstvo bude v súťaži štartovať pod názvom FC Zohor.

KM berie na vedomie informáciu o dohode vytvorenia spoločného družstva mladších žiakov U13 medzi OFK Vysoká pri Morave a FC Zohor. Dohoda je v súlade so SP čl.28. Družstvo bude v súťaži štartovať pod názvom OFK Vysoká pri Morave. 

Nominácia hráčov výberu U12 na treningový zraz v pondelok 24. 8. 2015:

Rastislav VAVRÍČEK (Záhoran Jakubov)  Samuel KAKAŠ (N. Dedinka),

Dávid RABEK (Záhoran Jakubov)               Adam BELOVIČ (FK Ivanka),

Patrik ĎURICA (ŠK Láb)                               Jakub PLAVNÍK (Kalinkovo),

Matej KOVALÍK (Záhoran Jakubov)           Pavlína HRDLIČKOVÁ (Kalinkovo),

Tomáš VAŠKO (ŠK Bernolákovo)                 Martin BLANAROVIČ (Kalinkovo),

Samuel ZÁHUMENSKÝ (Žolík Malacky)     Denis SZIKHART (MŠK Kráľova).

Vedúci tréner: Maroš SKOVAJSA

tréner: Patrik POMICHAL – 0911 699016 /hlásiť ospravedlnenia/

asistent trenera: Patrik VOLF

vedúci: Vladimír RABEK.

Zraz hráčov: pondelok 24. 8. 2015 o 15.30 h /zmena času/ v tréningovom centre FK Slovan Ivanka. Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby a karta poistenca.

 Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk . Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!!!

Informuje všetkých rozhodcov a delegátov, že od jesennej časti ročníka 2015/2016 začal pôsobenie na pozícii delegáta p. Berkovič Alexander, telef. kontakt: 0908 127676.

Urobila pohovor v rámci náhradného letného predsezónneho seminára s R Ganobčíkom.

Upozorňuje na dodržiavanie uzatvárania zápisov v ISSF systéme 1 hodinu po skončení stretnutia, najneskôr do 5-tich hodín po skončení stretnutia. Ak rozhodca neuzavrie zápis v ISSF systéme do 1 hodiny po skončení stretnutia, treba uviesť dôvod prečo sa tak stalo.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI