Zápisnica č. 22 zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2015

Zápisnica č. 22
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09. októbra 2015, Terchová, Hotel Gold

Prítomní: Jánošík, Suchý, Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Badinský, Farbula,

Pozvaní: Richtárik, Trnovský, Bóc, Chvíľa

Ospravedlnení:  Medveď, Baxa

Program :

1, Otvorenie – p. Jánošík

2, Schválenie programu – p. Jánošík

3, Kontrola uznesení – p. Farbula

4, Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

5,Schválenie prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek – p. Trnovský

6, Informácia o neuhradených faktúrach FK a disciplinárnych opatreniach – p. Bóc

7, Schválenie nového člena KM BFZ – p. Farbula

8,Schválenie zloženia KŽF BFZ – p. Farbula

9, Schválenie zloženia RT amatérov – p. Farbula

10, Informácia o príprave ZHL žiakov a prípraviek – p. Farbula

11, Informácia o príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

12, Informácia o príprave manuálu k pasportizácii ihrísk – p. Richtárik

13, Schválenie dotácie na medzinárodný turnaj R v Brne(Doprava+štartovné) – p. Kružliak

14, Informácia o turnajoch výberov BFZ(u17 – 15.9.2015, u13,u14 – 23.9.2015,u14 28- 30.9.2015, WU15 30.9.2015) – p. Farbula

15,Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení – p. Chvíľa

16, Rôzne

17, Záver

Rôzne

Projekt BFZ – BSK, Príprava kroniky BFZ, Príprava zmluv o spolupráci BFZ – JmKFZ,BFZ – FZ Györ- Moson- Sopron, BFZ – WFV, Regions Cup, Ples BFZ 22.1.2015 + Jedenástka roka, Zakúpenie BIP zástaviek pre R , Zakúpenie zástav s logom BFZ, Príprava pracovného stretnutia zo zástupcami klubov – 20.11.2015 Vajnory, Informácia o prípravných stretnutiach reprezentácie A 13.11.2015 a 17.11.2015, Informácia o návšteve s FS Beograd 16-18.11.2015, Informácia o vyučtovaní Dôvera školský pohár a McDonald cup, Informácia predsedu DK o neuhradených faktúrach, Infomácia o turnaji „Bratislava cup“. Informácia o využití R, pôsobiacich v súťažiach SFZ v súťažiach BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek.

 

 Bod 1,2 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení a poveruje vedúceho sekretára BFZ  spoločne zo skladníkom prípravou zoznamu na prerozdelenie  nepotrebného materiálu v sklade BFZ v termíne do 16.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania – 6

Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 4 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

Uznesenie 1/22

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ  navrhuje do výkonnej komisie siene slávy za BFZ p. Jána Švehlíka a do čestnej rady siene slávy za BFZ Jána Čapkoviča, Jozefa Čapkoviča, Ladislava Jurkemika a Alexandra Vencela st.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 5–  Schválenie prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá BFZ, ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek

Predseda EK BFZp. Ondrej Trnovský predložil návrh prerozdelenia dotácie pre mládežnícke družstvá zo SFZ v zmysle zmluvy medzi SFZ a RFZ.

Uznesenie 2/22

VV schvaľuje podmienky prerozdelenia dotácie zo SFZ na mládežnícke družstvá (mimo ÚTM a Grassroots) podľa predloženého návrhu na 3 skupiny

 1. Skupina – FK , ktoré majú viac ako 4 mládežnícke družstvá vrátane družstva dievčat – 200€ polročne
 2. Skupina – FK, ktoré majú najmenej 3 mládežnícke družstvá vrátane družstva dievčat – 100€ polročne
 3. Skupina – ostatné FK ktoré majú mládežnícke družstvo vrátane dievčat – 50€ polročne

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6– Informácia o neuhradených faktúrach FK a disciplinárnych opatreniach

Predseda DK BFZ p. Miroslav Bóc informoval o neskoro uhradených faktúrach FK ŠK Bernolákovo a ŠK Tomášov. Úhrada ŠK Bernolákovo bola realizovaná dňa 10.9.2015 a pripísané na účet SFZ dňa 14.9.2015, ŠK Tomášov bola platba realizovaná vkladom na účet dňa 12.9.2015 a pripísaná na účet SFZ dňa 16.9.2015 a navrhol pokarhanie pre oba FK a v prípade opakovania finančnú pokutu.

Uznesenie 3/22

VV berie na vedomie informáciu predsedu DK o neuhradených faktúrach FK a nesúhlasí s návrhom predsedu DK a žiada DK BFZ  postupovať v zmysle platného RS pre ročník 2015/2016.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod  7 – Schválenie nového člena KM BFZ

Predseda KM BFZ p. Teleky prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ požiadal o schválenie nového člena KM BFZ p. Róberta Polakoviča

Uznesenie 4/22

VV schvaľuje p. Róberta Polakoviča za nového člena KM BFZ s účinnosťou od 9.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8- Schválenie zloženia KŽF BFZ

Predseda KŽF BFZ p. Martin Orlický prostredníctvom vedúceho sekretára BFZ  predložil návrh zloženia KŽF BFZ.

Martin Orlický – Predseda

Roman Jasovský – Podpredseda

Balážiková Ivana – člen

Horváthová Martina – člen

Uznesenie 5/22

VV BFZ schvaľuje predložený návrh zloženie komisie ženského futbalu BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Schválenie zloženia RT výberu BFZ seniorov – amatérov

Vedúci sekretár BFZ predložil VV BFZ návrh na schválenie realizačného tímu výberu BFZ seniorov – amatérov, navrhnutého trénerom p. Karolom Markom

Uznesenie 6/22

VV schvaľuje realizačný tím pre výber BFZ v kategórii seniorov – amatérov v zložení

Karol Marko – Hlavný tréner

Peter Boďo – Asistent trénera

Miroslav Filipko – Asistent trénera

Andrej Halás – Fyzioterapeut, masér

Branko Kovačič – Vedúci družstva

Ján Farbula – Technický vedúci (zástupca za BFZ)

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Informácia o príprave ZHL žiakov a prípraviek

Vedúci sekretár informoval o príprave ZHL žiakov a prípraviek. ZHL žiakov sa odohrá v telocvičniach v Mlynskej doline a na Pántoch, ZHL prípraviek sa odohrá v telocvični v Šenkviciach.

VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL žiakov a prípraviek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Informácia o príprave ZT seniorov

Predseda ŠTK informoval o prípravách ZT seniorov a dorastu

VV berie na vedomie prípravu ZT seniorov a dorastu a žiada predsedu ŠTK pripraviť propozície k jednotlivým ZT do 31.10.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12 – Informácia o príprave manuálu k pasportizácii ihrísk

Predseda ŠTK informoval o príprave podmienok zaradenia do súťaží k infraštruktúre štadiónov. Kompletný manuál bude dopracovaný a predložený na nasledujúce zasadnutie VV BFZ

VV berie na vedomie prípravu podmienok zaradenia družstiev do súťaží III. a IV. ligy a k infraštruktúre štadiónov.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 13_ Schválenie dotácie na medzinárodný turnaj R v Brne – štartovné + doprava

Predseda KRaD požiadal VV BFZ o preplatenie štartovného a dopravy mikrobusom pre R na medzinárodný turnaj do Brna

Uznesenie 7/22

VV schvaľuje dotáciu vo výške preplatenia štartovného a dopravy do výšky 300€ na medzinárodný turnaj R v Brne dňa 5.12.2015.

Počet prítomných v čase hlasovani.a  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 14 – Informácia o turnajoch výberov BFZ

Regionálny tréner BFZ p. Rudolf Novák predložil vyhodnotenia výberov BFZ v jednotlivých kategóriach na turnajoch.

VV berie na vedomie informáciu o výsledkoch výberov BFZ na jednotlivých turnajoch

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 15 – Informácia o partneroch BFZ a finančnom plnení

Predseda komisie marketingu a partnerov p. Chvíľa predložil zoznam partnerov BFZ a finančného plnenia do 30.9.2015

VV berie na vedomie informáciu predsedu komisie marketingu a partnerov o zozname partnerov BFZ a finančnom plnení k 30.9.2015

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 16 – Rôzne

VV berie na vedomie:

Informáciu o rokovaní na BSK

Informáciu o príprave kroniky BFZ

Informáciu o príprave zmlúv medzi partnerskými zväzmi

Informáciu o príprave plesu BFZ + 11- ky roka

Zakúpenie zástav s logom BFZ pre FK III. a IV. ligy od ročníka 2016/2017

Informáciu o vyučtovaní turnajov mládeže Dôvera školský pohár a MC Donalds cup

Informáciu o príprave 21. Ročníka medzinárodného halového turnaja U14 a u15 „Bratislava – cup v dňoch 5-6.12.2015

Informáciu predsedu KRaD o využívaní R a AR , pôsobiacich v súťažiach SFZ pre potreby BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.

Zmenu prezidenta OŠK Slovenský Grob

Vzdanie sa funkcie p. Jozefa Chocholouša v komisii pre štadióny a ihriská SFZ

Udelenie akreditácie na školenia trénerov I a II. Kvalifikačného stupňa

Žiadosť o poskytnutie dotácie FK Rača pri príležitosti 90-ho výročia založenia klubu.

Informáciu predsedu ŠTK o prihlásených družstvách do pohára BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

Žiadosť o dotáciu pre FK Rača pri príležitosti 90. Výročia založenia FK Rača

Uznesenie 8/22

VV schvaľuje dotáciu vo výške 250€ pre FK Rača na oslavy 90-ho výročia založenia klubu.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

Požiadavka predsedu KRaD na zakúpenie 8 súprav BIP zástaviek pre asistentov rozhodcov

Predseda KRaD požiadal VV BFZ o zakúpenie 8 sád  BIP zástaviek na náklady BFZ pre AR, zaradených do programu talent – mentor

Uznesenie 9/22

VV schvaľuje zakúpenie 8 sád BIP zástaviek na náklady BFZ pre R v programe talent mentor

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 3, proti -3, zdržal sa -0

Zakúpenie nebolo schválené

Vedúci sekretár predložil žiadosť o doplnenie výstroja pre regionálne výbery u 12 a u 13

Uznesenie 10/22

VV schvaľuje zakúpenie výstroje pre výbery BFZ u12 a u13 v množstve:

2 sady dresov v počte 18 + 2 ks komplet pre u12

2 sady dresov v počte 18 + 2 ks komplet pre u13

40 ks treningových tričiek

Počet prítomných v čase hlasovania  – 6

 Za – 6, proti -0, zdržal sa -0

 

 Terchová, 9.10.2015                                                          Zapísal: Ján Farbula

                                                                                                  Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI