ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 ZO DŇA 30.10..2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.1.2016 sa uskutoční 2. reprezentačný ples spojený s vyhlásením 11- ky roka BFZ. Bližšie informácie budú zverejnené v budúcich US.

Vážení športoví priatelia ! 

     Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2015

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 20.11.2015 o 18:00 hod. sa v KD vo Vajnoroch uskutoční stretnutie vedenia BFZ zo zástupcami FK BFZ,ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek. Pozvánka na každý FK bude zaslaná elektronickou poštou.

Sekretáriát BFZ dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie splatností mesačných zberných faktúr, vystavených SFZ. Za splatnosť faktúry sa považuje pripísanie čiastky na účet SFZ do dňa, uvedeného na faktúre. V prípade nedodržania sa FK vystavuje porušeniu RS čl. 16

Sekretariát BFZ žiada o doručenie potvrdenia o návšteve školy nasledovných rozhodcov a členov realizačných tímov do termínu 6.11.2015:

Balážiková,Čisárik,Kardelis, Kramár,Kroneraff, Höger, Kósa, Kružliak A., Kuzmová, Olša Dušan, Opálek, Rataj, Takáč, Vány, Žilavý

V prípade nedoručenia potvrdenia do požadovaného termínu budú menovaný odstúpený na DK BFZ.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl.9/2b ii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 187: Marek Adamovič /1210282/ (FC Rohožník S3BA) HNS – vylúčený za  podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a  od 26.10.2015./10.-€ /

U.č. 188: Erik Okénka /1218626/ (MFK Rusovce S4BA) HNS – vylúčený za  podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a  od 26.10.2015./10.-€/

U.č. 189: Marek Maľa /1151398/ (FK Lamač S4BA) vylúčený za  HNS-  (hrubé urážky a vyhrážanie voči rozhodcovi).  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace  nepodmienečne , podľa DP čl. 48/1c,2b od 26.10.2015. /10.-€/ . Počas zimnej súťažnej prestávky bude výkon  tohto disciplinárneho opatrenia prerušený.

U.č. 190: Peter Sopúch /1228930/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves S3BA) HNS – vylúčený za  podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti.  DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa DP čl. 45/1,2a  od 26.10.2015./10.-€ /

U.č. 191: Filip Varga/1296235/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves SD3R) HNS- prudké vrazenie ramenom do súpera v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/1a,2aod 25.10.2015./5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.192: Peter Riho/1177504/(OŠK Slovenský Grob S3BA) od 26.10.2015.  /10.-€/

U.č.193: Dávid Lengyel/1299343/(FK Šamorín – HamuliakovoMD3R) od 26.10.2015./5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie,podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 194: Branislav Dlugoš/1243590/ (FK Ivanka pri Dunaji S3BA) od 26.10.2015./10.-€/

U.č. 195: Peter Koporec /1262345/ (TJ Jakubov S4BA) od 26.10.2015./10.-€/

U.č. 196: Lukáš Pomichal/1196538/ (MŠK Kráľová pri Senci S3BA) od 26.10.2015./10.-€

U.č. 197: Richard Kačenák/1293932/ (Lokomotíva Devinská Nová Ves SD3R) od 25.10.2015./5.-€/

Ďalšie disciplinárne opatrenia:

U.č. 198: DK začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva FK Lamač S4BA,p. Romanovi Mészárosovi /1025859/, za HNS voči rozhodcovi  a následné vykázanie z lavičky počas stretnutia TJ Záhoran Jakubov – FK Lamač Bratislava, odohraného dňa 25.10.2015.    DK dňom 30.10.2015 pozastavuje výkon funkcie VD nepodmienečne do vyriešenia prípadu a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 5.11.2015 o 16,30 hodine. Zároveň predvoláva rozhodcov stretnutia p. Mateja Franeka, Karola Samka a Petra Szakálla.

U.č. 199: Jurajovi Vondra /1130535/ hráč FK Lamač S4BA. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči rozhodcovi  v priestore šatní po stretnutí TJ Záhoran Jakubov – FK Lamač Bratislava, odohraného dňa 25.10.2015. DK dňom 30.10.2015 pozastavuje výkon športovej funkcie nepodmienečne do vyriešenia prípadu a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 5.11.2015 o 16,30 hodine.

U.č. 200: Rudolf Pálfy /1143605/ hráč FK Lamač S4BA. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči rozhodcovi  v priestore šatní po stretnutí TJ Záhoran Jakubov – FK Lamač Bratislava, odohraného dňa 25.10.2015. DK dňom 30.10.2015 pozastavuje výkon športovej funkcie nepodmienečne do vyriešenia prípadu a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 5.11.2015 o 16,30 hodine.

U.č. 201:DK berie na vedomie podnet Romana Mészárosa z FK Lamač Bratislava S4BAv ISSF a konštatuje, že nie je v kompetencii riešiť výkony rozhodcov v jednotlivých stretnutiach. Sťažnosť adresujte na KRaD BFZ.

U.č. 202: Branislav Brečka/1324935/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves SZRL) – žiadosť o podmienečné odpustenie  výkonu disciplinárneho opatrenia. DK výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia t.j. 1 súťažné stretnutie  podmienečne odkladá, podľa DP čl. 41/2 do 31.06.2016 – uvoľnená športová činnosť od 30.10.2015. /5.-€/

U.č. 203: Jozef Rigo /1303702/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves SZRL) Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zamieta. Poplatok za prerokovanie /5.-€/.

U.č. 204:DK na základe odstúpenia ŠTK, klesol počet hráčov pod  7 vplyvom zranenia           hráčov v klube FK Mariathal Bratislava v stretnutí 1. kola FK Šamorín/Hamuliakovo – FK Mariathal Bratislava,  berie uvedené okolnosti na vedomie bez prijatia DO, podľa DP čl. 71/4b. Odstúpenie ŠTK voči klubu FK Mariathal za 3. kontumáciu DK nepríma z dôvodu, že súťaž riadi ŠTK, ktorá zodpovedá za riadenie a organizáciu súťaže a ukladá aj herné dôsledky.

U.č. 205ŠK Závod, S4BA / – odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisii. DK odvolanie zamieta a predloží odvolanie ŠK Závod  odvolacej komisii, podľa čl. 84 DP.

U.č.  206:DK na základe vyjadrenia predvolaných z klubov MD3R,  NMŠK 1922 Bratislava, FC Ružinov a rozhodcov stretnutia podnet FC Ružinov odkladá k vzhľadom okolnostiam prípadu, podľa DP, čl. 71/4c.  Toto rozhodnutie nebráni ďalšiemu konaniu, v prípade zistenia nových okolností, alebo predložených dôkazov. FC Ružinov – poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  207:Igor Kočický – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD  a vlastných zistení ukladá menovanému disciplinárne opatrenie, pozastavenie výkonu rozhodcu na 2týždne od 23.10.2015 do 05.11.2015, podľa čl. 64/1a, DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.  208: Igor Chálka – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD  za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie pokarhanie, podľa DP, čl. 11. Poplatok za prejednanie 10.-€ osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 6.11.2015.

U.č.  209: Radovan Hudy – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD  za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie pokarhanie, podľa DP, čl. 11. Poplatok za prejednanie 10.-€ osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 6.11.2015.

U.č.  210: Matej  Choreň – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD  za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie pokarhanie, podľa DP, čl. 11. Poplatok za prejednanie 10.-€ osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 6.11.2015.

U.č.  211: Milan Križko – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD  za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie pokarhanie, podľa DP, čl. 11. Poplatok za prejednanie 10.-€ osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 6.11.2015.

U.č.  212: Viktor Martiš – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD  za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie pokarhanie, podľa DP, čl. 11. Poplatok za prejednanie 10.-€ osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 6.11.2015.

U.č.  213: Rastislav Tanglmayer – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD  za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie pokarhanie, podľa DP, čl. 11. Poplatok za prejednanie 10.-€ osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 6.11.2015.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Oznamuje:

 • S4BA ŠK Závod odohrá svoje domáce vyžrebované stretnutia na ihrisku v Suchohrade. Jedná sa o stretnutia: 14.kola ŠK Závod – FC Ružinov Ba 1.11.2015 o 13,30 hod. a 17.kola ŠK Závod – TJ Záhoran Jakubov 13.3.2016 o 14,30 hod.
 • BFZ prostredníctvom ŠTK organizuje tradičný zimný turnaj seniorov, rozšírený aj o turnaj staršieho dorastu, ktorý sa bude konať v dňoch cca od 16.1.2016 do 27.2.2016, podľa počtu prihlásených družstiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť emailom predsedovi ŠTK p.Richtárikovi na email miroslav.richtarik@gmail.com alebo sekretárovi BFZ p.Farbulovi na email jan.farbula@futbalsfz.sk . Propozície budú uverejnené na stránke BFZ v priebehu budúceho týždňa. Hrať sa bude na umelých trávach v D.Lužnej, Pl.Štvrtku, NTC Senec, Rapid BA a Mladá Garda BA.

Uzávierka prihlášok je 20.11.2015

Schvaľuje:

 • S4BA 14.kolo SDM Domino Ba – MFK Rusovce odohrať stretnutie v obrátenom poradí a to: 31.10.2015 o 13,30 hod. na ihrisku v Rusovciach a na jar na ihrisku SDM Domino v Trnávke, z dôvodu nespôsobilého terénu
 • S4BA 15.kolo TJ Veľké Leváre – ŠK Závod odohrať stretnutie 7.11. o 13,30 (pôvodný termín 8.11.) z dôvodu uzávery ihriska 8.11. (opakovanie z predošlej US)
 • SD3R 14.kolo OFK Dunajská Lužná – MFK I.Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 31.10.2015, ale o 11:00 hod z dôvodu kolízie so stretnutím S6A (opakovanie z predošlej US)
 • SZRL+MZRL 13.kolo SDM Domino – FKP Dúbravka Ba odohrať stretnutia v pôvodnom termíne 7.11.2015, ale na umelej tráve FTVŠ pod mostom Lafranconi

Nariaďuje:

 • SD3R 14.kolo FC Slovan Modra – FK Rača BA odohrať stretnutie v obrátenom poradí t.j. 31.10.2015 o 13,00 hod. na ihrisku v Rači a na jar na ihrisku v Modre, z dôvodu budovania automatického zavlažovania na ihrisku Modry (opakovanie z predošlej ÚS)
 • SD3R 14.kolo NMŠK 1922 Ba – ŠK Igram odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 1.11.2015, ale o 13,30 hod. (nie o 15,00 )
 • MD3R 11.kolo FK Rača Ba – NMŠK 1922 Ba odohrať stretnutie 7.11.2015 o 13,30 hod. z dôvodu kolízie so zápasom SD3R dňa 8.11.2015

Upozorňuje:

 • Družstvá ŠK Vrakuňa Bratislava a PSČ Pezinok na dodržiavanie RS čl. 2 Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu (Po skončení stretnutia musí FK zabezpečiť prítomnosť videotechnika, ktorý v prípade potreby umožní vzhliadnutie videozáznamu stretnutia (monitor min. 15 palcov, TV príjmač) ). Družstvá za nedodržanie RS čl. 2 budú odstúpené k riešeniu DK

Prihlásený do ZT BFZ:

 • Seniori: SC Wolfstahl, ŠK Igram, ŠK Báhoň, FC Lamač Ba, NMŠK 1922 Ba, FK Vajnory
 • Dorast: FC ŠTK Šamorín A + B, SDM Domino A + B, FK Rača Ba, Lok.Devínska Nová Ves, NMŠK 1922 Ba

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia).

Odstupuje na riešenie DK I. Kočického (S4BA, Závod – Šenkvice).

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (24.-25.10.): Ralbovský (nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča, v PF sa pojem „prudké vrazenie“ nevyskytuje), Abrman, Křivan, Kachnič, Brejcha , Orlický, Laciňák, Kardelis, Parilák, Bláha (administratívne nedostatky).

Pozýva na zasadnutie 30.10. T. Straku, M. Ďurča, P. Gažiho a M. Brodyho st. (17.30), M. Franeka, K. Samka a P. Szakálla (18.00). Naďalej platí pozvanie pre A. Polakoviča a P. Martinkoviča st.

Ospravedlnenia: Olša nedelegovať v pracovných dňoch; Tanglmayer od 13.11.; Laciňák od 28.10.; Somoši 7.11.; Dadykin 7.-8.11

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“). Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 30.10.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva,A. Kurila, P. Hodulík (18)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásený : P. Kasal, J. Alföldy  (2)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C)    (29)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na medzinárodné družobné stretnutie výberov JmKFS U15 a BFZ U15 v stredu 4.11.2015 v Dubňanoch

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Lukáš LETENAY           FKM K.Ves                 Tamáš MÉRY             FK Inter

Adam PLEVÁK             FKM K.Ves                  Adam KORMANÍK   FK Inter

Jakub JURČÍK                ŠK Slovan                 Samuel LAVRINČÍK  ŠK Slovan

Denis GIESSER              ŠK Slovan                  Patrick FARKAŠ         ŠK Slovan

Alexander TÓTH            ŠK Slovan                  Ladislav NAGY           ŠK Slovan

Tomáš HREBEŇ            ŠK Slovan                   Roman BEKO              ŠK Slovan

Michal HORNYÁK        ŠK Slovan                    Dávid STRELEC         ŠK Slovan

Adam KURUC               ŠK Slovan                     Filip NAGY                 ŠK Senec

Náhradníci:

Peter POLAKOVIČ       ŠK Slovan                     Viktor VONDRYSKA  ŠK Senec

Radovan VALENTIN    ŠK Slovan                      Alexej ANTAL             ŠK Senec

Martin UŽÍK                   ŠK Slovan                     Samuel ARVA              ŠK Senec

Samuel IVANIČ             FK Inter                         Lukáš TVAROH          FKM K.Ves

Marko ŽVÁČ                  FK Inter                         Erik MRÁZ                  FC Petržalka

REALIZAČNÝ TÝM:

REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky a obuv na UT, tričko pod dres / termo prádlo /, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov: streda 4.11.2015 o 8.30 hod. na parkovisku pred štadiónom ŠK Slovan Bratislava / Pasienky – Polus City /

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016   (30.10.2015)

Dátum                              Akcia                                                                                     Kategória

20.-30.10.15    Školský pohár Dôvera – zák. kolá                                              U13 – školy

04.11.2015      Družobné stretnutie : výber JmKFS Brno – výber BFZ          U 15   –   Dubňany (ČR)

14.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – mladší žiaci – Dom športu, Junácka   BFZ, ŠK Slovan

14.11.2015      MZ – výber BFZ U 14 – reprezentácia Lotyšska U 14 – NTC Senec      U 14 BFZ

14.-15.11.15    „Regions Cup 2015“ – turnaj regionálnych výberov „amatérov“ – Šamorín, D. Lužná

15.-17.11.15    1. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                     Dom športu, Junácka ul.

21.11.2015      1.kolo „Halovej sezóny SFZ“ – starší žiaci – Dom športu, Junácka      BFZ, ŠK Senec

XII./2015        ZHL starší a mladší žiaci                                                                       U15, U13 – FK

5.- 6.12.15       MHT Bratislava CUP 2015 – Dom športu                                           U14 a 15 BFZ

6.-8.12.15        2. časť školenia trénerov UEFA „C“ Grassroots                      Dom športu, Junácka ul.

12.12.2015      MHT Victory CUP  – Dom športu                                                       ObFZ BA mesto

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                                    U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                                U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                                BFZ

20.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci – Dom športu     U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                     U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                        U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                           U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                      U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                  U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BA vid.

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                        U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                             U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                    U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS                                                              U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                               U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                           U12 – školy

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                   U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                         U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                                     U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                        U12-13 BFZ

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy. Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/. Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie/ skončilo dňom 30.9. 2015. Najbližší termín podávania žiadosti o transfér hráča  amatéra /prestup, hosťovanie/  je od 1.1. – 15.3.2016.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ zmena ihriska

  PMA1 – 10.kolo: NMŠK – Vrakuňa – SO 7.11. o 11,30 / ihr.ZŠ Kalinčiakova /

PMB1 – 10.kolo: NMŠK – Vrakuňa – SO 7.11. o 10.00 / ihr.ZŠ Kalinčiakova /

PMC  – 10.kolo: NMŠK – Vrakuňa – SO 7.11. o 9.00 / ihr.ZŠ Kalinčiakova /

  PMA2 – 8.kolo: Hargašova – Š.Hamuliakovo – SO 14.11. o 10.00 / ihr. Hamuliakovo /

PMB2 – 8.kolo: Hargašova – Š.Hamuliakovo – SO 14.11. o 11.30 / ihr. Hamuliakovo /

b/ zmena termínu stretnutia s poplatkom / RS čl.3.4 /

PMB1 – 10.kolo: Rača – Inter – NE 8.11. o 15.00

PrPK – 10.kolo: Jablonec – Častá – SO 7.11. o 10.30

c / poplatky za zmenu termínu stretnutia / RS čl.3.4 /

FK Inter Bratislava – 20€

FC Slovan Častá – 20€

Poplatky budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre

d/ termíny dohravaných stretnutí

     PrPK – 9.kolo: Vištuk – Grinava – SO 31.10. o 10.00

PrPK – 9.kolo: Báhoň – Jablonec – SO 31.10. o 10.30 hod.

e/ nariaďuje odohrať:

PMA3 – 10.kolo: FK MARIATHAL – MŠK Iskra Petržalka – SO 7.11. o 9:00 hod (kolízia MD3R)

    Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

f/  Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga BFZ bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 6. 11. 2015 /termín predĺžený/ a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ/správy, alebo na stránke www.futbalbfz.sk – ŠTK/KM. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. Plánované termíny jednotlivých kôl – 7 kôl od 5.-6.12.2015 do 13.-14.2.2016/. Finálová časť bude dňa 21.2.2016 v Dome športu, Junácka ul.6 , Bratislava. Doposiaľ prihlásené družstvá – st. žiaci: SDM Domino „A“ a „B“, ŠK Nová Dedinka, ŠK Svätý Jur, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves, ŠK Vrakuňa, Slovan Ivanka, OFK Dun. Lužná, FC Scorpions

Ml. žiaci: ŠK Nová Dedinka, FKP Dúbravka. CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, Lok. Dev. N. Ves, Karpaty Limbach, TJ Malinovo, FK Rača „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Vrakuňa, Slovan Ivanka, MŠK Senec, FK Šamorín-Hamuliakovo, TJ Jarovce, SDM Domino, FK BCT Bratislava, OFK Dun. Lužná, FC Scorpions

Ďalej organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ  pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január  a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 6. 11. 2015 /termín predĺžený/a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100,- €  za každé družstvo prihlásené do turnaja do 31.10.2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prihlášky nájdete na stránke futbalnet/BFZ/správy, alebo www.futbalbfz.sk – ŠTK/KM. Prípadné otázky smerujte na pp. Róbert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m:0903677690 .

Doposiaľ prihlásené družstvá: FC Slovan Modra, ŠK Nová Dedinka, CFK Pezinok-Cajla, ŠK Šenkvice, TJ Slovan Vištuk, Karpaty Limbach, TJ Malinovo, MŠK Senec, OŠK Chorvátsky Grob.

Zasadnutie KM BFZ sa uskutoční dňa 5.11.2015 o 15:00 hod. v sídle BFZ

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránk e na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >správy

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát   

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk.

Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na našej stránke sú uverejňované nielen úradné správy, ale i rôzne oznamy a informácie. Pozerajte do nej pravidelne!

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

V zmysle mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30. 9. 2015 došlo k zmenám vo vedení a štatutároch ŠK Nová Dedinka nasledovne (opakovaná informácia):

Predseda: Attila Poór, Bernolákova 3, 900 29 Nová Dedinka, mail: poor@zoznam.sk, t. č.: 0903 417 976;

Podpredseda: Ing. Rudolf Vadovič, Hlavná 39/A, 900 29 Nová Dedinka, mail: vadovic@octogin.sk, t. č.:0918 697 434;

ISSF manažér: Ladislav Kakaš, 903 01 Hrubý Šúr 372, mail: pripravka.nd@gmail.com, t. č.: 0905 587 333.

Zimna halová liga starších a mladších žiakov 2015/2016 ,,O Pohár predsedu BSK”.

Komisia mládeže BFZ oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2015/2016 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,,O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2001 a mladší, mladší žiaci: ročník 2003 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: Športová hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2015, január a február 2016 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 6. 11. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 6. 11. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu. V nasledujúcej US BFZ Vám budú oznámené termíny jednotlivých kôl /plánujeme 7 kôl do 14. 2. 2016/. Finálová časť bude dňa 21. 2. 2016 v Dome športu, Junácka ul.6, Bratislava.

Zimná halová liga BFZ prípraviek 2015/2016

Organizujeme aj Zimnú halovú ligu BFZ pre prípravky /ročník 2005 a mladší/, ktorá sa uskutoční v mesiacoch december, január a február v športovej hale v Šenkviciach. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 6. 11. 2015 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 100 € za každé družstvo prihlásené do turnaja do 6. 11. 2015 na účet BFZ: 182937-012/0200. Prípadné otázky smerujte na pp. Robert Polakovič m: 0905 386014, Dušan Černay  m: 0903677690.

Športovo – technická komisia                  

Uzn. č. 53: Schvaľuje dohodu klubov o odohraní stretnutí v obrátenom poradí nasledovne:

10.kolo S6V Rohožník B – Z. Ves dňa 1. 11. 2015 o 13.30 h;

21.kolo S6V Z. Ves – Rohožník B dňa 5. 6. 2016 o 17.00 h.

Uzn. č. 54: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

10.kolo S5V Jablonec – Modra dňa 14. 11. o 13.30 h.

 Disciplinárna komisia                            

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 95 – Jaroslav Hurban 1210302 (S5V – ŠK Gajary) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 25. 10. 2015. (10 €);

Uzn. č. 96 – Milan Švarc 1144925 (S5V – CFK Pezinok-Cajla) – vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 25. 10. 2015. (10 €);

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 97 – Samuel Mifkovič 1305413 (SZMA – FC Zohor) od 25. 10. 2015 (5 €);

Uzn. č. 98 – Dušan Piaček 1132433 (S5V – FC Zohor) od 26. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 99 – Naim Ben Mbarek 1227141 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) od 26. 10. 2015

(10 €);

Uzn. č. 100 – Michal Zeman 1151737 (S6V – FK Záhorská Ves) od 26. 10. 2015 (10 €);

Uzn. č. 101 – Pavol Tardík 1244775 (S6V – FC Rohožník B)  od 26. 10. 2015 (10 €);

Oznamy:

Uzn. č. 102 – Adrián Šíra 1210306 (S5V – ŠK Gajary) – DK za HNS voči R po stretnutí 11. kola medzi ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave a ŠK Gajary udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 25. 10. 2015. (10 €);

Uzn. č. 103 – Mário Wirth 1210303 (S5V – vedúci družstva ŠK Gajary) – DK za HNS voči R po stretnutí 11. kola medzi ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave a ŠK Gajary udeľuje DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti a výkonu funkcie na 6 týždňov a finančnú pokutu vo výške 20 €, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, 37/13 a čl.12 s prerušením podľa DP čl. 34/7 od 25. 10. 2015. (10 €);

Uzn. č. 104 – Matúš Koník 1297450 (SD4V – TJ Dubová) – DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a žiadosť zamieta. (5 €);

Uzn. č. 105 – ŠK Lozorno, FO – DK na základe odstúpenia KM z ÚS č.17, žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k porušeniu SP čl. 56/d,e,p a SP čl. 58. v stretnutí 6. kola SZMA medzi družstvami ŠK Lozorno FO a FC Zohor, do 6. 11. 2015. (5 € );

Uzn. č. 106 – DK pozýva na zasadnutie dňa 11. 11. 2015 zástupcu Komisie mládeže vo veci dohrávaného stretnutia 6. kola SZMA medzi ŠK Lozorno FO a FC Zohor.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 4. 11. 2015 o 15.00 h.

Komisia mládeže                             

1) Termíny dohrávok stretnutí

    SZMA – 6. kolo: Lozorno – Zohor – SO 14. 11. o 11.00 h

SZPK – 16. kolo: Sv. Jur – Častá – NE 15. 11. o 14.00 h

MZV – 9. kolo: Cajla – Závod – SO 14. 11. o 11.00 h

2) Rozpis stretnutí na 7.-8. 11. 2015

 SZMA – 10. kolo

7.11. 9.30 Rohožník – Zohor

8.11. 10.30 Z. Ves – Žolík B

8.11. 11.00 Láb – V. Leváre

SZPK – 15. kolo

7.11. 10.30 Častá – Budmerice

8.11. 10.30 Báhoň – Dubová

MZV – 11. kolo

7.11. 9.00 Jakubov – Lozorno

7.11. 9.30 Sv. Jur – Vysoká

7.11. 11.00 Cajla – Jablonové

8.11. 11.00 Modra – Závod /zmena ihriska – hrá sa v Závode/

8.11. 11.30 Studienka – Limbach

8.11. 11.30 Viničné – Slov. Grob

PrMA – 10. kolo

7.11. 9.30 Zohor – Závod /zmena hr. času – kolízia stretnutí/

8.11. 10.00 Lozorno – Láb

8.11. 10.00 Vysoká – Sološnica

8.11. 11.30 Jakubov – Studienka

PrPK – 10. kolo

7.11. 9.00 Cajla – Vištuk

7.11. 10.30 Jablonec – Častá /zmena hracieho dňa a času/

8.11. 9.00 PŠC – Limbach

8.11. 10.00 Budmerice – Slov. Grob

8.11. 11.00 Grinava – Báhoň

8.11. 11.30 Modra – Sv. Jur /zmena ihriska – Sv. Jur/

PrSC – 10. kolo

7.11. 10.00 N. Dedinka – Miloslavov

7.11. 14.00 Kalinkovo – Malinovo

8.11. 9.30 Tomášov – Kráľova A

8.11. 10.00 Blatné – Most

8.11. 10.30 Bernolákovo – Kráľova B

8.11. 11.00 Senec – Rovinka /UT NTC Senec/

8.11. 11.30 Chorv. Grob – Čataj

Komisia rozhodcov a delegátov                      

KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na dodržiavanie ospravedlnení 10 dní vopred, a aby tieto ospravedlnenia zasielali písomne na e-mailovu adresu pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1j@gmail.com.

Telefonické ospravedlnenie alebo sms správou je nedostačujúce!

KR a D sa zaoberala listom p. Chrupku.

KRaD oznamuje, že zasadnutia komisie budú v stredu o 17.00 h.

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI