Zápisnica č.23 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11.11.2015

Zápisnica č. 23
zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 11. novembra 2015, Bratislava, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Kružliak, Lônčík, Paška, Ferik, Farbula,

Pozvaní: Richtárik, Trnovský, Príkopa

Ospravedlnení: Badinský

Program :
1, Otvorenie  – p. Jánošík

2, Schválenie programu – p. Jánošík

3, Kontrola uznesení  – p. Farbula

4, Informácia predsedu z VV SFZ – p. Jánošík

5, Schválenie odmien pre pracovníkov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

7, Schválenie manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy – p. Richtárik

8, Schválenie nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions cup a zmenu v RT – p. Farbula

9, Schválenie člena RK SFZ za BFZ – p. Baxa, p. Suchý

10, Schválenie programu pracovného stretnutia zo zástupcami FK – p. Jánošík

11, Schválenie ceny vstupného na II. Reprezentačný ples BFZ – p. Jánošík

12,Schválenie pracovnej skupiny k organizácii vyhlásenia 11- ky roka, najkrajšieho gólu roka 2015, najlepšieho trénera a najlepšieho rozhodcu – p. Jánošík

13, Rôzne

14, Záver

 Bod 1,2 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie 16/2  16/6 trvá, uznesenie 2/22 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení

Uznesenie 1/23

VV schvaľuje zakúpenie 60 ks zástav s logom BFZ o rozmere 150×300 cm a schvaľuje predajnú cenu 1ks á 25€ pre FK. Pre súťaže III. a IV. liga bude vyvesenie zástav s logom BFZ na majstrovských stretnutiach od jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 povinné.

Počet prítomných v čase hlasovania – 8

Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 4 – Informácia zo zasadnutia VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti –0, zdržal sa – 0

Bod 5–  Schválenie odmien pre pracovníkov BFZ

Predseda BFZ navrhol odmeny pre pracovníkov BFZ za ich prácu.

Uznesenie 2/23

VV schvaľuje odmeny pre pracovníkov BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8 , proti – 0 , zdržal sa – 0

Bod 6– Schválenie štartovného poplatku na ZT seniorov a dorastu

Predseda ŠTK podal  informáciu o prihlásených družstvách do ZT BFZ v kategórii seniorov a dorastu.

VV berie na vedomie informáciu o prihlásených družstvách do ZT BFZ v kategórii seniorov a dorastu a presúva termín prihlásenia sa do turnajov do 30.11.2015. Výška štartovného poplatku bude schválená na nasledujúcom zasadnutí VV BFZ.

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 1

Bod  7 – Schválenie manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy

Predseda ŠTK predložil návrh manuálu k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov III. a IV. ligy.

Uznesenie 3/23

VV schvaľuje predložený návrh predsedu ŠTK k infraštruktúre a pasportizácii štadiónov o podmienkach zaradenia družstiev do regionálnych súťaží seniorov od súťažného ročníka 2016/2017

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8- Schválenie nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions Cup a zmenu v RT

Vedúci sekretár predložil nomináciu výberu BFZ seniorov – amatérov na Regions Cup a taktiež predložil zmenu v realizačnom tíme, kde namiesto asistenta trénera p. Petra Boďa navrhuje p. Jozefa Baloga

Uznesenie 4/23

VV BFZ schvaľuje predložený návrh nominácie výberu BFZ seniorov – amatérov a taktiež schvaľuje návrh na zmenu v RT na poste asistenta trénera miesto p. Petra Boďa schvaľuje p. Jozefa Baloga

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 9 – Schválenie člena RK SFZ za BFZ

Návrh na člena RK BFZ predložia podpredsedovia BFZ do termínu 30.11.2015

Uznesenie 5/23

VV schvaľuje termín 30.11.2015 na návrh nového člena RK SFZ za BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 10 – Schválenie programu pracovného stretnutia so zástupcami FK

Predseda BFZ predložil návrh programu pracovného zasadnutia so zástupcami FK

Uznesenie 6/23

VV schvaľuje program pracovného stretnutia

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 11 – Schválenie ceny vstupného na II. Reprezentačný ples BFZ

Predseda BFZ informoval o príprave II. Reprezentačného plesu BFZ a navrhol cenu vstupného na 59€. Členovia VV navrhli zostať pri cene vstupného tak, ako v minulom roku t. j 50€.

Uznesenie 7/23

VV súhlasí s cenou vstupného na II. reprezentačný ples vo výške 50€ tak ako bolo v minulom roku

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 12 – Schválenie pracovnej skupiny k organizácii vyhlásenia 11 – ky roka, najkrajšieho gólu roka 2015, najlepšieho trénera a najlepšieho rozhodcu

Predseda navrhol pracovnú skupinu k organizácii vyhlásenia 11- ky roka 2015 v zložení:

Juraj Jánošík

Vladimír Medveď

Dušan Paška

Rudolf Novák

Ján Farbula

Uznesenie 8/23

VV schvaľuje pracovnú skupúinu k organizácii 11- ky roka v navrhnutom zložení

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

K bodu 13_Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu o rozpočte na medzinárodný turnaj U17 v dňoch 13-15.9.2016, predložený p. Trnovským
 • VV berie na vedomie informáciu o organizačnom zabezpečení MHT Bratislava Cup v dňoch 5-6.12.2015 v dome športu.
 • VV berie na vedomie informáciu o príprave ZHL mládeže.
 • VV berie na vedomie finančné plnenie sponzorov BFZ.
 • VV berie na vedomie informáciu predsedu BFZ o príprave memoranda o spolupráci s JmKFS a Györskou župou.
 • VV berie na vedomie list od ŠK Bernolákovo
 • VV berie na vedomie informáciu p, Medveďa o možnostiach využívania ISSF systému.

Predseda BFZ predniesol informáciu o podpísaní zmluvy medzi SFZ a spoločnosťou TIPOS, ktorej súčasťou je podmienka zmeny názvu súťaže III. ligy na TIPOS III. liga. Každý FK III. ligy pri dodržaní podmienok zmluvy obdrží čiastku 1000€ na súťažný ročník

Uznesenie 9/23

VV schvaľuje zmenu názvu súťaže z III. ligy Bratislava na TIPOS III. liga Bratislava

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

Predseda BFZ navrhol ocenenie strieborným odznakom SFZ pre p. Ondreja Trnovského a ocenenie bronzovým odznakom SFZ pre p. Rudolfa Kovára a pre p. IvanaKolembusa

Uznesenie 10/23

VV schvaľuje návrh predsedu BFZ  na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ondrejovi Trnovskému a bronzovým odznakom SFZ p. Ivanovi Kolembusovi a p. Rudolfovi Kovárovi. VV ukladá predsedovi BFZ predložiť schválený návrh na ocenenie  na najbližšie zasadnutie VV SFZ

Počet prítomných v čase hlasovania  – 8

 Za – 8, proti -0 , zdržal sa -0

VV BFZ poveruje predsedu ŠTK BFZ p. Richtárika prípravou listu pre GS SFZ p. Jozefa Klimenta ohľadne nejasností v normách SFZ (Súťažný poriadok) Termín: 18.11.2015

 

 Bratislava, 18.11.2015                                                     Zapísal: Ján Farbula

                                                                                         Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI