ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 ZO DŇA 29.01..2016

Sekretariát:

Bratislavský futbalový zväz má zámer vytvoriť vo svojom sídle “Knižnicu športovej literatúry” ! 

     Preto si Vás dovoľujeme touto cestou  poprosiť, že ak vlastníte akúkoľvek literatúru so športovou tématikou (príp.DVD-čka…) a táto je pre Vás (osobne či klubu) nepotrebná (!!), aby ste ju Vami zvoleným spôsobom doručili na Sekretariát BFZ ! Doručené materiály budú riadne zaevidované a uložené pre potreby Zväzu a zapožičanie  klubom, klubovým funkcionárom, hráčom či športovým priaznivcom!  

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme !

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 31.01.2016

Sekretariát BFZ oznamuje R a D, že potvrdenia o príjme za rok 2015 im boli zaslané poštou na adresu trvalého bydliska, ktorú majú uvedenú na dohode o pracovnej činnosti. V prípade, že by potvrdenie neobdržali, kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Farbulu ( 0903/ 718450).

Sekretariát BFZ pozýva všetkých fanúšikov na XVIII. ročník medzinárodného futbalového turnaja prípraviek U11 „Attract Kerobaj 2016“, ktorý sa uskutoční dňa 30.01.2016 od 9:00 hod. v športovej hale Domu športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Športovo – technická komisia

OV ZT Seniorov oznamuje úpravu stretnutí ZT seniorov – ihrisko UT Mladá Garda

IV. kolo 7.2.2016

11:00 – FK Vajnory – TJ Borinka

13:00 – SC Wolfsthal – FK Lamač

Komisia mládeže  BFZ :

Program 6. kola Zimnej halovej ligy BFZ starších, mladších žiakov a prípraviek  ,, O Pohár predsedu BSK”:

MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača – 30. 1. 2016 /sobota/: 9.00 Iskra Petržalka – Limbach, 9.50 N. Dedinka – Lamač, 10.40 Rača A – Vrakuňa, 11.30 semifinále: Dev. N. Ves – Scorpions, 12.20 semifinále: Žolík Malacky – NMŠK 1922, 13.10 CFK Cajla – Jarovce, 14.00 Malinovo – Šam.Hamuliakovo, 14.50 Šenkvice – Dun. Lužná, 15.40 semifinále: Rača B – Bernolákovo, 16.30 semifinále: Ivanka p.Dun. – FKP Dúbravka, 17.15 SDM Domino – MŠK Senec (PZ).

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina, Bratislava –  31. 1. 2016 /nedeľa/: 9.00 D. N. Ves – Domino B, 10.00 Vrakuňa – Ivanka, 11.00 CFK Cajla – N. Dedinka (PZ), 12.00 Domino A – Sv. Jur,13.00 D. Lužná – Lamač, 14.00 Bernolákovo – Šenkvice.

Prípravka – športová hala pri ZŠ Šenkvice –  Skup. „A“ – 30.1. 2016 /sobota/: 9.00 Modra – CFK Cajla,9.45 N. Dedinka – Blatné, 10.30 ŠK Senec – Vištuk, 11.15 Sološnica – Šenkvice B.

Skup. „B“ – 31.1. 2016 /nedeľa/: 11.00 Kráľova – Limbach, 11.45 Šenkvice – Malinovo, 12.30 Viničné – MŠK Senec, 13.15 Čataj – Ch. Grob.

Program stretnutí a výsledky stretnutí ZHL BFZ nájdete aj na stránke BFZ : www.futbalnet.sk /správy/.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ.

RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí:

– ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!

– KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!

– KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.

VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:

Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebowww.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je od 1.1. – 15.3.2016.

Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

.Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRAPRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných seminárov: 20.-21.2.2016 (delegáti stretnutia a pozorovatelia rozhodcov) a 27.-28.2.2016 (rozhodcovia). Pozvánka a program oboch seminárov budú účastníkom poslané v krátkom čase.

Ospravedlnenia: Orlický 6.-7.2.; Smolíková 30.1.-26.2.; Hádek 6.2.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie a 06.02.2016 seminár trénerov  na predĺženie licencií

(UEFA „C“, UEFA „B“).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

K 29.01.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2016

Prihlásení : F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec,

M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva,

A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš  (24)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencieTermín  – leto 2016

Prihlásení : P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková,

J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart  (15)

Predĺženie licencií (UEFA „B“ a „C“) – doškoľovací seminár – 06.02.2016

Prihlásení : P. Poláček (UE B), P. Jančovič (C), M. Polák (UE B), M. Múčka (UE B), J. Cséfalvay (UE B), R. Foglsinger (C), Ľ. Lojdl (C), R. Kurina (UE B), T. Lojdl (UE B), M. Arnold (UE B), T. Sadloň (UE C), J. Nespešný (UE B), B. Blahutiak (UE B), J. Valacsay (UE B), M. Riman (UE B), E. Horváth (UE B), L. Fehér (UE B), R. Kocurek (C), A. Greguš (UE B), J. Papánek (UE B), Ľ. Holík (UE C), Ľ. Fojtík (UE B), R. Beitl (UE B), P. Čapla (UE B), V. Studený (UE B), M. Lukáč (UE B), Z. Bencová (UE C), K. Navrátil (UE B), Z. Bencová (UE C), M. Jánoš (UE C), J. Čavoj (UE B), F. Nespešný (UE C), S. Fišan (UE B), L. Hegedüs (UE B), P. Czinege (UE B), P. Baláž (UE B), D. Štefanik (UE B), P. Morócz  (UE B), F. Helész (UE B), J. Kovalčík (A), M. Jánoš (C), M. Polák (UE B), M. Szabados (UE B), P. Galamboš (UE B), Št. Gubrica (UE B), M. Hajtmánek  (UE C), Št. Fiala (UE B), R. Škrobák (UE C), J. Uhrín (UE B), R. Rajt (UE B), J. Kuráň (UE B), F. Molnár (UE B)  (49).

TMK BFZ  pozýva trénerov na doškoľovací seminár, na predlžovanie licencií UEFA B a UEFA C, ktorý sa uskutoční  dňa 06. 02. 2016  (sobota)  od  8,00 hod. v aule Domu športu SZTK, Junácka 6, Bratislava.

Program doškoľovacieho seminára  :

08,00 –  08,30  –  Prezentácia účastníkov, podklady k vystaveniu preukazov

08,30 –  08,40  –  Otvorenie seminára

08,45 –  09,45  –  Technika – základy ( čo je dôležité ) – S. Slovák

10,00 –  11,45  –  Periodizácia tréningového zaťaženia v prípravnom období vo futbale – E. Laczo

11,45 –   12,00  –  Občerstvenie

12,00 –   12,50   – Športová príprava – Využitie nových metód v prípravnom období  – P. Boďo, P. Kopúň – prax (telocvičňa)

13,00 –   13,50   –  Športová príprava – Aplikácia motorických testov pre hodnotenie aktuálnej výkonnosti v prípravnom období – P. Kopúň –  prax 

14,00 –  14,50 –  Športová príprava – Rozdiel medzi technickým a taktickým prístupom v tréningovom procese – P. Kopúň – prax (telocvičňa)

14,50 –  15,00 —  Záver a ukončenie seminára

Podmienkou absolvovania semináru je :

–   preukázanie sa dokladom o úhrade príslušného poplatku.

–   výmena  licenčných preukazov – priniesť je potrebné fotku príslušných rozmerov (2,5 x 2 cm) a starý licenčný preukaz !!!!!!!, alebo diplom, resp. osvedčenie o získaní licencie

–   vypísanie žiadosti o predĺženie licencie a registračného formuláru trénera do ISSF (tlačivo SFZ) – kto nemá – realizuje sa pri prezencii na seminári !!!

Poplatky za predlžovanie licencií :     –    UEFA B – poplatok – 17,- € a UEFA C – 10,- €

Platí sa buď  :

 • vkladom v banke na účet  číslo SK6402000000000182937012, variabilný symbol 060 s uvedením  mena platiteľa v správe pre adresáta
 • platbou cez internet – banknig na účet číslo SK6402000000000182937012, variabilný symbol 060 s uvedením mena platiteľa v správe pre adresáta

Akcie výberov  mládeže BFZ

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016 

Dátum                              Akcia                                                                        Kategória

I.-II./2016        ŽHL starší a mladší žiaci                                                            U15, U13 – FK

30.1.2016        MHT Atracct Kerobaj   – Dom športu                                        U11

06.02.2016      Doškoľovací seminár trénerov – Dom športu                        BFZ

14.02.2016     Finálový turnaj – ŽHL BFZ – starší a mladší žiaci – Dom športu       U 13,15 – kluby

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                 U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                             U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                             U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                                   U12-FK, výbery

15.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                                      U11

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                  U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U12-13 BA vid.

IV./V./16       MT – Belehrad – výbery regiónov                                                U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                  U12-13 BA mes.

14.-18.5.2015  RT – Senec a okolie                                                                       U14 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U12-13 BA vid.

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS  – organizuje JmKFS                 U13-14 BFZ

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                                        U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                                    U12 – školy

V./2016         Družobné stretnutia s JmKFS – organizuje BFZ                       U15 BFZ

30.5.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                            U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                                  U12-13 BA mes.

6.6.2016       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                              U12-13 BA vid.

19.-25.6.2016  LŠS – Stupava                                                                                U12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI