Zápisnica č. 27 zo zasadnutia VV BFZ dňa 8. marca 2016

Zápisnica č. 27
zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 8. marca 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa,  Paška, Lônčík, Kružliak, Badinský, Farbula, Trnovský, Richtárik, Teleky, Medveď ( od bodu 3)

Pozvaní: Trnovský, Richtárik, Teleky

Ospravedlnený: Trnovský

PROGRAM:

1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, informácia z VV SFZ – p. Jánošík

4, Schválenie pracovnej komisie – Danube cup 2016 u17 – p. Jánošík

5. Návrh doplnenia RS BFZ pre súťaže prípraviek – p. Teleky

6. Schválenie termínovej listiny pre súťažný ročník 2016/2017 – p. Richtárik

7. Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2015/2016 – Kružliak

8. Schválenie na ocenenia bronzovým odznakom SFZ – p. Jánošík

9. Schválenie na ocenenie jubilantov v rámci BFZ – p. Farbula

10. Schválenie programu konferencie – p. Jánošík

11.Rôzne

12.Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložený program zasadnutia bol prijatý bez pripomienok

VV Schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 16/2 trvá, 2/26 trvá,3/26 trvá, 4/26 trvá, 5/26 trvá, 6/26 trvá

VV berie na vedomie kontrolu uznesení bez prijatých pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia z VV SFZ

Predseda BFZ informoval členov VV BFZ o zasadnutí VV SFZ

VV berie na vedomie informáciu so zasadnutia VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 6 , Proti: 2  Zdržal sa: 0
K bodu 4 –  Schválenie pracovnej skupiny  pre organizáciu turnaja U17 Danube cup 2016

Predseda  BFZ predložil návrh pracovnej skupiny k organizácii medzinárodného futbalového turnaja U17 Danube cup v zložení: Tomáš Žiak, Ján Farbula, Rudolf Novák, Pavel Príkopa, Dušan Badinský, Dušan Paška, Alexander  Teleky

Uznesenie 1/27

VV schvaľuje predložený návrh pracovnej skupiny pre Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj U17  Danube cup 2016 v zložení
Tomáš Žiak, Ján Farbula, Rudolf Novák, Pavel Príkopa, Dušan Badinský, Dušan Paška, Alexander Teleky

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za : 8  Zdržal sa : 0  Proti : 0

K bodu 5-  Návrh doplnenia RS v ročníku 2015/2016 pre súťaže prípraviek

Predseda KM BFZ predložil návrh doplnenia RS pre súťažný ročník 2015/2016. Problémom sú stretnutia tzv. dvojičiek, ktoré nehrávajú svoje stretnutia tak, ako ich majú vyžrebované a menia termíny. V mnohých zmenených stretnutiach však nastupujú tí istý hráči so súťaží PMA1, PMB1, PMC PMA2 a PMB2, ktorý v jeden deň odohrajú stretnutie za PMA1 alebo PMA2  a druhý deň za PMB1, PMB2 alebo PMC. Predseda KM BFZ navrhuje, aby sa stretnutia tzv. trojičiek a dvojičiek v súťažiach PMA1, PMB1 , PMC, PMA2 a PMB2 odohrali v ten istý deň v poradí –

1 stretnutie PMA1 2  stretnutie PMB1 a 3 stretnutie PMC

1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2

Uznesenie 2/27

VV schvaľuje predložený návrh a dopĺňa znenie RS čl. 7.2 od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 v znení

Stretnutia  prípraviek toho istého klubu v súťaži PMA1, PMB1, PMC, PMA2 a PMB2 odohrať vždy v sobotu alebo v nedeľu v tomto poradí

Súťaže PMA1, PMB1 a PMC: 1 stretnutie PMA1, 2 stretnutie PMB1, 3 stretnutie PMC

Súťaže PMA2- PMB2  1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2

V prípade odsúhlasenia o zmene stretnutia v pracovnom dni sa stretnutia odohrajú v opačnom poradí

 Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 6 –   Schválenie termínovej listiny pre súťažný ročník 2016/2017

Predseda ŠTK predložil na schválenie termínovú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

Uznesenie 3/27

VV schvaľuje termínovú listinu pre súťažný ročník 2016/2017, predloženú predsedom ŠTK BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za:  8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 7 –. Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R BFZ pre súťažný ročník 2015/2016 – Kružliak

Predseda KRaD BFZ p. Kružliak predložil VV návrh na vyradenie R p. Martina Křivana z nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2015/2016 za hrubé porušenie štatútu  R.

Uznesenie 4/27

VV schvaľuje vyradenie p. Martina Křivana z nominačnej listiny R BFZ pre súťažný ročník 2015/2016 , predložené predsedom KRaD

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 8 –  Schválenie na ocenenie bronzovým odznakom SFZ

Predseda  BFZ predložil návrh na ocenenie bronzovým odznakom SFZ členom BFZ, ktorý dovŕšili životné jubileum

Anton Herhonek , Ján Sabo, Milan Bombala

Uznesenie 4/27

VV schvaľuje predložený návrh na ocenenie bronzovým odznakom SFZ členom BFZ, ktorý dovŕšili životné jubileum

Anton Herhonek , Ján Sabo, Milan Bombala

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

K bodu 9 –  Schválenie na ocenenie jubilantov za BFZ

Sekretár BFZ predložil návrh členov BFZ, ktorý boli navrhnutý ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Uznesenie 5/27

VV schvaľuje predložený návrh na ocenenie členov BFZ, ktorý boli navrhnutí ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 10 – Schválenie programu konferencie

Predseda BFZ predložil na schválenie program konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 14.4.2016 o 18:00 v DK Ružinov

Uznesenie 6/27

VV schvaľuje návrh programu riadnej konferencie BFZ, predložený predsedom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

K bodu 11  – Rôzne

.VV berie na vedomie

Informáciu o podpise protokolu s JmKFS

Informáciu so stretnutia s predstaviteľmi FS Budapest a predsedom Pražského fotbalového svazu

Informáciu predsedu KRaD o seminároch R a D

Informáciu o lístkoch na stretnutia SR U21 a seniorov SR

Informáciu o ZHL žiakov a prípraviek – VV ukladá  vedúcemu sekretárovi  BFZ odoslať list na ŠK Šenkvice.

Informáciu o ZT BFZ seniorov – predseda ŠTK predniesol zúčtovanie ZT seniorov a dorastu.Požiadal VV BFZ o vrátenie časti poplatku vo výške 108€ pre družstvá seniorov skupiny B z dôvodu neodohratia všetkých plánovaných stretnutí.

Uznesenie 7/27

VV BFZ schvaľuje vrátenie časti poplatku pre družstvá seniorov skupiny Bvo výške 108€ za neodohratie všetkých plánovaných stretnutí tak, ako navrhol predseda ŠTK

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Bratislava, 08.03.2016

Zapísal: Ján Farbula

Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI