ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 46 ZO DŇA 24.06.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 30.5.2016 schválil štartovný nenávratný vklad do súťaží TIPOS III. liga a TIPOS IV. liga pre súťažný ročník 2016/2017 vo výške:

TIPOS III. liga 650€

TIPOS IV.liga 450€

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 4.7.2016 do 12:00 hod. výhradne vkladom na účet BFZ, vedený vo VÚB, číslo účtu: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 ,

Variabilný symbol: 222 ,

Správa pre adresáta: Názov FK, štartovný vklad príslušná súťaž a ročník

Príklad: FK XY, štartovný vklad III. liga 2016/2017.

Doklad o úhrade štartovného vkladu spoločne s čestným prehlásením o zabezpečením FK je potrebné doručiť na sekretariát BFZ do 4.7.2016 do 14:00 hod. Tlačivo o čestnom prehlásení nájdete na stránke www.futbalbfz.sk v sekcii ŠTK.

Športovo – technická komisia:

Oznamy:

 • Prihlasovanie sa FK (FO) do nového súťažného ročníka 2016/2017 bude možné od 18.6.2016 do 30.6.2016 (S3BA, S4BA, SD3R, MD3R, SZRL, MZRL – súťaže riadené ŠTK BFZ).
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 bude možné od 18.6.2016 do 30.9.2016.
 • Do 4.7.2016 je potrebné doručiť na sekretariát BFZ (p.Farbulovi) čestné prehlásenie o zabezpečení FK (FO), ktoré je uverejnené na stránke BFZ v sekcii ŠTK/KM – “Čestné prehlásenie BFZ”
 • Stretnutie o Superpohár (víťaz Pohára BFZ – víťaz Juhomoravského pohára) ŠK Báhoň – TJ Slovan Bzenec sa uskutoční v sobotu 30.7.2016 o 17,30 hod. na ihrisku ŠK Báhoň.

Vyhodnotenie súťaží:

 • víťazi a postupujúci RS čl.8.1:
 • S3BA – ŠK Svätý Jur – do súťaže SFZ
 • S4BA – FK Vajnory, FC Malacky – do S3BA
 • SD3R – FC Petržalka akadémia – do súťaže SFZ
 • MD3R – Lokomotíva Devínska Nová Ves – nepostupuje sa
 • SZRL – FC Petržalka akadémia – do súťaže SFZ
 • MZRL – FK Rača Bratislava – nepostupuje sa
 • z SZRL + MZRL – FK Slovan Ivanka pri Dunaji – do OblFZ Ba – mesto
 • z SD3R – ŠK Lozorno, FO – do OblFZ Ba – vidiek
 • z S4BA – FC Ružinov Bratislava – do OblFZ Ba – mesto
 • z S3BA – OŠK Slovenský Grob – do S4BA
 • zostupujúci RS čl.8.1 – zostup:
 • preradení (SP čl.15/2)
 • z S3BA do S4BA – TJ Slovan Viničné, len v prípade, že družstvo OFK D. Lužná nebude zaradené do súťaže SFZ a prihlási sa do súťaže BFZ
 • z S4BA do OblFZ Ba – vidiek – FK Stupava, len v prípade, že družstvo OFK D. Lužná nebude zaradené do súťaže SFZ a prihlási sa do súťaže BFZ
 • zo SZRL+MZRL do OblFZ Ba – vidiek – PŠC Pezinok, na základe zostupu MŠK Senec zo súťaží SFZ
 • Zaradenie družstiev do súťaží:
 • S3BA – FK Inter Ba, FC Rohožník, FK Rača Ba, ŠK Báhoň, TJ Rovinka, ŠK Tomášov, PŠC Pezinok, FK Sl.Most pri Ba, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, Lokomotíva Devínska Nová Ves, MŠK Kráľová pri Senci, ŠK Bernolákovo, ŠK Lozorno,FO, FK Vajnory, FC Malacky, TJ Slovan Viničné – v prípade zotrvania OFK Dunajská Lužná v súťaži SFZ
 • S4BA –OŠK Slovenský Grob,TJ Veľké Leváre, MFK Rusovce, SFC Kalinkovo, SDM Domino, TJ Čunovo, TJ Záhoran Jakubov, FK Jablonové, FK Lamač Ba, FK Karpaty Limbach, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Šenkvice, ŠK Závod, FC Petržalka akadémia, FK Borinka, FK Stupava – v prípade zotrvania OFK Dunajská Lužná v súťaži SFZ
 • SD3R – FC Ružinov Ba, Lokomotíva Devínska Nová Ves, PŠC Pezinok,  FK Rača Ba, NMŠK 1922 Ba, MŠK Kráľová pri Senci, OFK Dunajská Lužná, ŠK Igram, FK Jablonové, ŠK Vrakuňa Ba, ŠK Šenkvice, FC Rohožník, FC Slovan Modra, MŠK Senec, 1x OblFZ – vidiek (SD4V)
 • MD3R – podľa prihlásených
 • SZRL+MZRL – SDM Domino, FC Ružinov Ba, FK Rača Ba, ŠK Žolík Malacky, ŠK Šenkvice, OFK Dunajská Lužná, NMŠK 1922 Ba, ŠK Bernolákovo, FKP Dúbravka Ba, Lokomotíva Devínska Nová Ves, ŠK Vrakuňa Ba, MŠK Senec, MŠK Iskra Petržalka, 1x OblFZ Ba – vidiek

Disciplinárna komisia:

U.č. 501:ŠK Vrakuňa Bratislava  SD3R. DK na základe odstúpenia ŠTK, za nepripravenie  a nevpustenie družstiev na hraciu plochu v stretnutí 26. kola ŠK Vrakuňa BA – Lokomotíva Devínska Nová Ves, ktorá bola podľa rozhodcu spôsobilá na hru. ŠK Vrakuňa Bratislava je povinný uhradiť poriadkovú pokutu 200.-€, podľa /RS čl.3/5. Poriadková pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

 U.č. 502: DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, môže podľa DP, čl. 37, ods. 6, do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti” a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné: III. liga = 40.- €, IV. liga = 30.- €, V. a VI.. liga = 20.- €, dorast = 10.-€ a žiaci 0,- € + poplatok za prerokovanie DO.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

a/ prihlášky do súťaží cez ISSF na BFZ:  termín od 18.6. – do 30.6.2016

    súťaže: U-11 PMA1, U-10 PMB1, U-9 PMC – tzv. trojičky

U-11 PMA2, U-10 PMA2 – tzv. dvojičky

U-11 PMA3, PrMA, PrPK, PrSC – samostatné družstvá

Upozornenie : U11- hráči nar. od 1.1.2006 a mladší. U10 – hráči nar. od 1.1.2007 a mladší. U9 – hráči nar. od 1.1. 2008 a mladší.

Upozornenie pre FK: hracie dni pre súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2016/2017 sú sobota a nedeľa  / nie pracovné dni /.

b/ víťazi jednotlivých súťaží prípraviek BFZ v súťažnom ročníku 2015/2016:

     PMA1 : FC Ružinov Bratislava

PMB1 : FC Ružinov Bratislava

PMC   : FC Ružinov Bratislava

PMA2 : FKM Karlová Ves „B“

PMB2 : MŠK Iskra Petržalka

PMA3 : MŠK Iskra Petržalka „B“

PrMA  : FK Sološnica

PrPK  : ŠK Svätý Jur

PrSC  : ŠK Bernolákovo

KM BFZ touto cestou blahoželá víťazom jednotlivých súťaží.

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér hráča začína pre profesionálov dňom 15.6. – 6.9. 2016 a pre amatérov od 1. 7. do 31.8. 2016 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1.9. do 30.9. 2016 dočasný transfér /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.00) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bude pozvaným účastníkom poslaná mailom. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Vyjadruje poďakovanie rozhodcom a delegátom stretnutí / pozorovateľom rozhodcov za ich činnosť počas súťažného ročníka 2015/2016.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots ( 7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš, M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič  (2)

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI