ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 ZO DŇA 05.08.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK III. a IV. ligy BFZ, že si môžu na sekretariáte po telefonickom dohovore s vedúcim sekretárom p. Jánom Farbulom vyzdvihnúť lopty pre majstrovské stretnutia v počte 4 ks na FK.

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom a daľšie.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Upozorňuje kluby na novelu SP SFZ zo 6.7.2016. Okrem iného sa v nej napríklad zavádza možnosť striedavého štartu hráča v mládežníckych kategóriách. Znenie novely nájdete na:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20160706_Sutazny_poriadok_novela.pdf

 • Vysvetlenie k striedavému štartu hráčov SP čl.46 a RS čl.5.1:
  • žiak po dovŕšení 14.roku veku môže hrať v kategórii dorast, ale musí predložiť rozhodcovi pred každým stretnutím písomný súhlas zákonných zástupcov a telovýchovného lekára
  • dorastenec po dovŕšení 16.roku veku môže hrať za seniorov, ale musí predložiť rozhodcovi pred každým stretnutím písomný súhlas zákonných zástupcov a telovýchovného lekára, súhlas zákonných zástupcov nepotrebuje ak už dovŕšil 18. rok veku
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 9.2016.

Schvaľuje:

 • S4BA – odohrať stretnutie 1.kola FK Borinka – TJ Čunovo 7.8.2016 o 17,30 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku v Čunove a v jarnej časti na ihrisku v Borinke (opakovanie z predošlej ÚS). Odôvodnenie – ihrisko v Borinke nespĺňa predpísané podmienky infraštruktúry štadiónov.
 • S4BA – odohrať stretnutie 6.kola TJ Z.Jakubov – SFC Kalinkovo 3.9.2016 o 16,30 hod. Odôvodnenie – obecné slávnosti 4.9.2016 na ihrisku v Jakubove.
 • S4BA – odohrať stretnutie 7.kola SFC Kalinkovo – ŠK Vrakuňa Ba 10.9.2016 o 16,30 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku vo Vrakuni a v jarnej časti na ihrisku v Kalinkove (opakovanie z predošlej ÚS). Odôvodnenie – hodové slávnosti vo Vrakuni 10.9.2016.
 • MD3R – odohrať stretnutie 2.kola FC Zohor – FK Lamač Ba v pôvodnom termíne 27.8.2016, ale o 14,30 hod., z dôvodu kolízie so stretnutím S5V.
 • MD3R – ŠK Sv.Jur zmenu hracieho dňa a času domácich stretnutí na NE o 10,30 hod.
 • SZRL+MZRL 5.kolo ŠK Šenkvice – FC Ružinov Ba 1.9.2016 o 9,00 hod. starší + 11,00 hod. mladší, z dôvodu kolízie s SD3R 31.8.2016
 • SZRL+MZRL ŠK Sv.Jur zmenu hracieho dňa a času domácich stretnutí na SO o 9,00 +11,00 hod.
 • SZRL+MZRL Lok. DNV zmenu hracieho dňa domácich stretnutí na NE o 9,00 +11,00 hod.

Zamieta:

 • SZRL+MZRL ŠK Sv.Jur odohrať stretnutia 3.kola s OFK D.Lužná 14.9.2016 (riadny termín 20.8.2016). Žiadosť je neodôvodnená a nie je v súlade s RS čl.3.2. a čl.3.4
 • SZRL+MZRL ŠK Sv.Jur odohrať stretnutia 4.kola s NMŠK 1922 Ba 28.9.2016 (riadny termín 28.8.2016). Žiadosť je neodôvodnená a nie je v súlade s RS čl.3.2. a čl.3.4

Disciplinárna komisia:

U.č.  8: Miroslav Ščepka/1192686/  (ŠK Lozorno, S3BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvolňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (40 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  9: Tomáš Adámek/11118877/  (FK Jablonové, S4BA). Na základe DP, čl.37/6 uvolňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č. 10: Igor Baláž/1186145/  (FK Jablonové, S4BA) – žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti. DK žiadosť zamieta, nakoľko proti rozhodnutiu DP čl. 37/3, vylúčenie po 2 ŽK, nie je odvolanie prípustné./ DP čl. 37/10/. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ KM BFZ oznamuje FK hrajúcim súťaže PMA2 a PMB2, že družstvá prípraviek FK Dúbravka Bratislava z dôvodom rozsiahlej rekonštrukcie FŠ odohrá v jesennej  časti súťažného ročníka všetky svoje stretnutia na ihriskách svojích súperov a v jarnej  časti potom na domácom ihrisku.

b/  súťažný ročník 2016/2017 – súťaže BFZ prípravky

Vylosovanie súťaží je  zverejnené na stránke www.futbalnet.sk  / BFZ /. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje vyžrebovania.

c/  žiadosti o zmeny termínov stretnutí súťaží prípraviek musia byť zasielané cez elektronickú podateľňu na KM BFZ / nie ŠTK /. Mailové a telefonické dohody nebudú akceptované. Z každej žiadosti o zmenu musí byť prijaté uznesenie, ktoré je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk / BFZ – Komisia mládeže /

d/ Úprava hracích dní a časov prípraviek FK Rača – kolízie stretnutí

     1.kolo: SO 3.9. PMA1 – 13.00, PMB1 – 14.15, PMC – 15.30 h.

3.kolo: SO 17.9. PMA1 – 13.00, PMB1 – 14.15, PMC – 15.30 h.

7.kolo: SO 15.10. PMA1 – 14.00, PMB1 – 15.15, PMC – 16.30 h.

9.kolo: SO 29.10. PMA1 – 14.00, PMB1 – 15.15, PMC – 15.15 h.

15.kolo: SO 8.4. PMA1 – 13.00, PMB1 – 14.15, PMC – 15.30 h.

17.kolo: SO 22.4. PMA1 – 14.00, PMB1 – 15.15, PMC – 16.30 h.

19.kolo: SO 6.5. PMA1 – 14.00, PMB1 – 15.15, PMC – 16.30 h.

21.kolo: SO 20.5. PMA1 – 14.00, PMB1 – 15.15, PMC – 16.30 h.

23.kolo: SO 3.6. PMA1 – 14.00, PMB1 – 15.15, PMC – 16.30 h.

e/ zmeny  – kolízie stretnutí SZRL, MZRL, MZV

PRMA – 11.kolo: Závod – Sološnica – SO 5.11. o 10.00 hod.

PRPK – 1.kolo: Sl.Grob – Šenkvice – NE 28.8. o 10.00 hod.

PRPK – 15.kolo: Šenkvice – Grinava – UT 30.8. o 17.00 hod.

f/  Zmeny

     PRPK – 1.kolo: Jablonec – Sv.Jur – NE 28.8. o 14.30 hod.

PRPK – 2.kolo: Šenkvice – Vinosady – SO 3.9. o 9.00 hod.

g/ Zmena poradia stretnutí  – vzájomné dohody FK

PMA1 – 1.kolo: MŠK Senec – DNV – NE 4.9. o 12.00 hod.

PMC – 1.kolo: MŠK Senec – DNV – NE 4.9. o 9.00 hod.

h/ zmena hracieho času

FK Vajnory – súťaž PMA2:  sobota 9.00 hod.

Zmeny sú už upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín jesenných fyzických previerok rozhodcov BFZ dňa 6.9.2016. Miesto bude potvrdené v krátkom čase. Pozvánka s programom fyzických previerok a rozpisom behov bude pozvaným účastníkom poslaná mailom.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov, ktorí neabsolvovali predsezónny seminár, že možnosť absolvovať náhradný termín majú iba v rámci seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-mesto 11.8.2016.

Schválila program a limity fyzických previerok rozhodcov BFZ.

Rozhodcovia do 35 rokov bez ohľadu na súťaž, v ktorej pôsobia:

šprinty 6 x 40 m s limitom 6,2 s. a intervalový beh 75 m + 25 m (40-krát) s limitom 15 s. – 20 s.

S3BA

Rozhodcovia 36 – 45 rokov: šprinty 6 x 40 m s limitom 7,0 s. a beh na 12 minút s limitom 2600 m

Rozhodcovia nad 45 rokov: beh na 12 minút s limitom 2400 m

Rozhodkyne: šprinty 6 x 40 m s limitom 7,0 s. a intervalový beh 75 m + 25 m (40-krát) s limitom 17 s. – 22 s. (ak neabsolvujú FP v rámci SFZ).

S4BA

Rozhodcovia 36 – 45 rokov: beh na 12 minút s limitom 2400 m

Rozhodcovia nad 45 rokov: beh na 12 minút s limitom 2200 m

Rozhodkyne: beh na 12 minút s limitom 2500 m (ak neabsolvujú FP v rámci SFZ).

Ospravedlnenia: Kachnič 9.-20.8.; Ralbovský nedelegovať v sobotu; Hrazdira 6.-14.8.; Strapek 10.-14.8.; Krčová 13.8.; Martinkovič 12.-14.8., 27.-29.8.; Lackovič od 2.8. do prihlásenia; Hajnala 12.-26.8.; Pavlík R. 13.8., 27.8.-3.9.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov 

TMK BFZ oznamuje klubom I. a II. žiackej ligy, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“, v kategóriách chalapcov mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2005) a v kategóriach dievčat U15 (nar. po 1.1.2002), aby sa písomne prihlásili (chlapci do 18.8.2016, dievčatá do 28.8.2016) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

Turnaj sa uskutoční v III kolách: – Základné kolo: termín 24.08 – 11.9.2016 (určený pre družstvá II. ligy mladších žiakov), – Krajské kolo: termín 14.08 – 25.9.2016 (určený pre družstvá so štatútom ÚTM a Grassroots + 2 najlepšie družstvá so základného kola), – Celoslovenské finále: termín 4.-5.10. 2016 (určený pre víťazov krajských kôl) v Nemšovej. Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1).  Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom ÚTM a Grassroots majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie.

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch;poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch;poplatok cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu:michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA Blicencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA Blicencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05.- 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajočovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok,(17)

Trénerov, ktorí v apríli splnili všetky podmienky prihlásenia sa na školenie (zaplatili poplatok, ktorý im bol vrátený), budeme opätovne kontaktovať!

Školenie trénerov UEFA C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkáš, Ľ. Trudič (14)

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016(predbežne).

Prihlásení : P. Birka, Hofmeister P., (2)

TMK BFZ pripomína  FK povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale 2016/17) a to vo všetkých súťažiach riadených BFZ.

FK (FO) riadené v rámci BFZ musia mať trénerov s platnou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme.

Pre FK (FO) regionálnych súťaží platia nasledovné ustanovenia:  Seniori (III. a IV. Liga) – minimálne UEFA B licenia, dorastu (III. liga starší a mladší) minimálne – UEFA B licencie a žiakov (II. liga starších a mladších) – minimálne UEFA B licencia.

Predloženie licencií trénera je možné osobne (na sektretariáte BFZ – M. Kováč), alebo elektornicky na email : michal.kovac@futbalsfz.sk

Predloženie trénerských licencií je nutné najneskôr do:

 • Družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov – 08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu – 08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu – 08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige starších a mladších žiakov – 08.2016

TMK BFZ uporozňuje kluby III. a IV. ligy seniorov na nesplnenie vyššie uvednej povinnosti :

III. liga seniorov – ŠK Báhoň, FK Rača, FK Vajnory, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FK Slovan Most pri Bratislave, TJ Rovinka, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter BA.

IV.liga seniorov – OŠK Slovenský Grob, FC Petržalka akadémia, FK Borinka, FK Lamač BA, MFK Rusovce, ŠK Šenkvice, SDM Domino BA, SFC Kalinkovo, ŠK Vrakuňa BA, TJ Čuňovo, ŠK Závod, FK Jablonové.

TMK BFZ upozorňuje tieto kluby, že ak do 13.8.2016 nepredložia licenčné preukazy trénerov prislušných súťaži, kluby budú postúpené na doriešenie DK BFZ.

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15(nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 8. 8. 2016 o 17:00 hod. v TC NMŠK Bratislava.

Hráči:

Patrik BARTOŠ ŠK Slovan BA   Tomáš BEZÁK ŠK Slovan BA

Rudolf BOŽÍK  ŠK Slovan BA    Bruno GALOVIČ ŠK Slovan BA

Richard HEČKO ŠK Slovan BA Gabriel HORNYÁK      ŠK Slovan BA

Branislav CHUDÍK  ŠK Slovan BA   Adam IGAZ  ŠK Slovan BA

Dominik JANKOVIČ ŠK Slovan BA Damián KORČUŠKA ŠK Slovan BA

Jakub LAURO  ŠK Slovan BA    Juraj LACKO  ŠK Slovan BA

Marek MYDLA ŠK Slovan BA  Adam PALACKA  ŠK Slovan BA

Michal POLČIC ŠK Slovan BA   Adam TUČNÝ  ŠK Slovan BA

William VESELÍK  ŠK Slovan BA Matúš VICIAN ŠK Slovan BA

Adam ZBUDILA  ŠK Slovan BA   Filip ZÁMEČNÍK  ŠK Slovan BA

Samuel ČAPUTA FK Inter BA   Samuel ESCHER   FK Inter BA

Oliver FANDEL FK Inter BA    Samuel HASOŇ  FK Inter BA

Adam KARABÍN FK Inter BA   Maroš KARDOŠ  FK Inter BA

Patrik SOÓS FK Inter BA          Pavol ŠIMONČIČ         FK Inter BA

Branislav ŠTEVAŇÁK  FK Inter BA Stanislav TURČÁNIK   FK Inter BA

Juraj BORČIN  FKM Karlova Ves   Patrik BRUKKER  FKM Karlova Ves

Peter ČEKAŇÁK  FKM Karlova Ves Samuel GBELEC  FKM Karlova Ves

Jakub KLIMENT  FKM Karlova Ves   Michal MATTA  FKM Karlova Ves

Filip RÁCZ  FKM Karlova Ves          Ján BOLF    FC Petržalka ak.

Dominik MARKOVIČ  FC Petržalka ak.  Peter SOKOL  FC Petržalka ak.

Dávid VALENT   FC Petržalka ak.   Timothy ZMAJKOVIČ FC Petržalka ak.

Adam OBERT   Zbrojovka Brno

REALIZAČNÝ TÝM :                    

Regionálny tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK, Ivan KONEČNÝ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.8.2016 o 16:00 hod. na ihriskuNMŠK Bratislava

na Tomašikovej ulici v Bratislave.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530, W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI