ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 ZO DŇA 12.08.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Upozorňuje kluby na novelu SP SFZ zo 6.7.2016. Okrem iného sa v nej napríklad zavádza možnosť striedavého štartu hráča v mládežníckych kategóriách. Znenie novely nájdete na:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20160706_Sutazny_poriadok_novela.pdf

 • Vysvetlenie k možnosti štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46 a RS čl.5.1:
  • žiak po dovŕšení 14.roku veku môže hrať v kategórii dorast, ale musí predložiť rozhodcovi pred každým stretnutím písomný súhlas zákonných zástupcov a telovýchovného lekára
  • dorastenec po dovŕšení 16.roku veku môže hrať za seniorov, ale musí predložiť rozhodcovi pred každým stretnutím písomný súhlas zákonných zástupcov a telovýchovného lekára, súhlas zákonných zástupcov nepotrebuje ak už dovŕšil 18. rok veku
 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.

Schvaľuje:

 • S4BA – odohrať stretnutie 3.kola FK Borinka – OŠK Slovenský Grob 21.8.2016 o 17,00 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku v Slovenskom Grobe a v jarnej časti na ihrisku v Borinke. Klubu FK Borinka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.4. vo výške 70,- €.
 • S4BA – odohrať stretnutie 6.kola TJ Z.Jakubov – SFC Kalinkovo 3.9.2016 o 16,30 hod. Odôvodnenie – obecné slávnosti 4.9.2016 na ihrisku v Jakubove (opakovanie z predošlej ÚS).
 • S4BA – odohrať stretnutie 7.kola SFC Kalinkovo – ŠK Vrakuňa Ba 10.9.2016 o 16,30 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku vo Vrakuni a v jarnej časti na ihrisku v Kalinkove (opakovanie z predošlej ÚS). Odôvodnenie – hodové slávnosti vo Vrakuni 10.9.2016.
 • SD3R OFK D.Lužná – zmenu hracieho dňa a času domácich stretnutí na NE o 10,30 hod.
 • SD3R 7.kolo MŠK Kráľová pri Senci – OFK Dunajská Lužná odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 10.9.2016, ale o 11,00 hod. z dôvodu obecných slávností na ihrisku v Kráľovej.
 • MD3R – ŠK Sv.Jur zmenu hracieho dňa a času domácich stretnutí na NE o 10,30 hod.
 • MD3R – odohrať stretnutie 2.kola FC Zohor – FK Lamač Ba v pôvodnom termíne 27.8.2016, ale o 14,30 hod., z dôvodu kolízie so stretnutím S5V (opakovanie z predošlej ÚS).
 • MD3R 7.kolo SDM Domino – ŠK Tomášov odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 25.9.2016, ale o 13,30 hod. z dôvodu kolízie s S5M.
 • MD3R 9.kolo SDM Domino – FK Rača Ba odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 9.10.2016, ale o 13,30 hod. z dôvodu kolízie s S5M.
 • SZRL+MZRL 5.kolo ŠK Šenkvice – FC Ružinov Ba 1.9.2016 o 9,00 hod. starší + 11,00 hod. mladší, z dôvodu kolízie s SD3R 31.8.2016 (opakovanie z predošlej ÚS)
 • SZRL+MZRL 6.kolo SDM Domino – OFK D.Lužná odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 3.9.2016, ale o 14,30 hod.+ 16,30 hod. z dôvodu kolízie s II.LSDZ
 • SZRL+MZRL 8.kolo SDM Domino – MŠK I.Petržalka odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 17.9.2016, ale o 14,30 hod.+ 16,30 hod. z dôvodu kolízie s II.LSDZ
 • SZRL+MZRL 10.kolo SDM Domino – MŠK Senec odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 1.10.2016, ale o 14,30 hod.+ 16,30 hod. z dôvodu kolízie s II.LSDZ
 • SZRL+MZRL ŠK Sv.Jur zmenu hracieho dňa a času domácich stretnutí na SO o 9,00 +11,00 hod.
 • SZRL+MZRL Lok. DNV zmenu hracieho dňa domácich stretnutí na NE o 9,00 +11,00 hod.

Zamieta:

 • MD3R FK Šamorín-Hamuliakovo odohrať stretnutie 1.kola 24.8.2016 – chýba súhlas súpera (RS čl.3.4)

Odstupuje na DK:

 • FK Rača Ba (S3BA), FK Lamač Ba (S4BA) za porušenie RS čl.9.7. (nepoužitie predpísaných lôpt v majstrovských stretnutiach)
 • ŠK Lozorno, FO (S3BA) za nedodržanie RS čl.5.3 (Erik Kiss)
 • FK Vajnory (S3BA) za nedodržanie RS čl.5.3 (Adam Zdráhal)
 • FK Borinka (S4BA) za nedodržanie RS čl.5.3 (Peter Piaček)

Hráči, ktorí nehrali na RP:

S3BA 1.kolo:

OŠK D.Lužná – Richard Šesták – RP predložený

TJ Slovan Ivanka pri Dunaji – Andrej Semjan – RP predložený

ŠK Lozorno, FO – Richard Hoz – RP predložený, Erik Kiss – RP vo vyžiadaní od 6.8.2016

FK Vajnory – Adam Zdráhal – RP vo vyžiadaní od 7.8.2016

S4BA 1.kolo:

FK Lamač BA – Michal Stano – RP vo vyžiadaní od 5.8.2016, vyjadrenie zaslané

SFC Kalinkovo  – Denis Bôžik – RP predložený

FC Petržalka akadémia – Juraj Halenár – RP predložený

FK Borinka – Peter Piaček – RP vo vyžiadaní od 4.8.2016

Upozorňuje:

 • OŠK Slovenský Grob (S4BA)na zabezpečenie funkčného ukazovateľa skóre a času počas všetkých súťažných stretnutí riadených BFZ.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl.9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

 U.č.  8: Martin Kubala/1209328/ (FK Rača S3BA) – vylúčený za HNS,  podrazenie súpera nadmernou silou. DK zobrala na vedomie sťažnosť FK Rača k nesprávne udelenej ČK. Na základe správy PR a vzhliadnutia video záznamu, KR konštatovala že sťažnosť je opodstatnená. DK upúšťa od disciplinárnej sankcii a dňom 12.8.2016 uvoľňuje hráčovi športovú činnosť. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľačl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.  9: Roman Jakubec /1224775/(SDM Domino (A), S4BA) od 7.8.2016. 10.-€

U.č. 10: Lukáš Hlavina /1174604/(FK Karpaty Limbach, S4BA) od 8.8.2016. Po vylúčení sa hráč správal hrubo nešportovo.  DK ukladá Lukášovi Hlavinovi pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne  nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b po odstáti disciplinárnej sankcii za 2. ŽK / 10.-€ /.

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 11: Martin Černák /1100698/(FK Jablonové, S4BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie, DK zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

a/ KM BFZ oznamuje FK hrajúcim súťaže PMA2 a PMB2, že družstvá prípraviek FK Dúbravka Bratislava z dôvodom rozsiahlej rekonštrukcie FŠ odohrá v jesennej časti súťažného ročníka všetky svoje stretnutia na ihriskách svojích súperov a v jarnej časti potom na domácom ihrisku.

b/  súťažný ročník 2016/2017 – súťaže BFZ prípravky

Vyžrebovanie  súťaží je  zverejnené na stránke www.futbalnet.sk  / BFZ /. Žiadame FK, aby si skontrolovali svoje vyžrebovania.

c/  žiadosti o zmeny termínov stretnutí súťaží prípraviek musia byť zasielané cez elektronickú podateľňu na KM BFZ / nie ŠTK BFZ /. Mailové a telefonické dohody nebudú akceptované. Z každej žiadosti o zmenu musí byť prijaté uznesenie, ktoré je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk / BFZ – Komisia mládeže /

d/ KM BFZ opätovne upozorňuje FK, aby žiadosti o zmeny termínov stretnutí v súťažiach SD3R, MD3R, SZRL, MZRL neposielali na KM BFZ ale na ŠTK BFZ, ktorá uvedené súťaže riadi.

e/ zmena hracieho času – zamietnutá žiadosť

KM zamieta žiadosť SDM Domino Bratislava o zmenu hracieho času stretnutia 2.kola súťaže PMC medzi družstvami SDM Domino – ŠK Vrakuňa v sobotu 3.9. o 15.00 hod.

Odôvodnenie: v navrhovanom termíne sa súbežne hrajú stretnutia súťaží PMA1, PMB1

f/  oprava chyby v RS pre ročník 2016/2017

čl.1.1.1 – vekové kategórie prípraviek

PMA1 – U11: roč.2006 a mladší

PMB1 – U10: roč.2007 a mladší

PMC  – U9: roč.2008 a mladší

PMA2 – U11: roč.2006 a mladší

PMB2 – U10: roč.2007 a mladší

PMA3, PRMA, PRPK, PRSC – U11: roč.2006 a mladší

g/ zmena ihriska

PRMA – 1.kolo: Vysoká – Láb – NE 28.8. o 9.30 hod. / ihr. Láb /

PRMA – 12.kolo: Láb – Vysoká – NE 2.4.o 10.00 hod. / ihr. Vysoká /

PRSC – 3.kolo: Malinovo – Ch.Grob – SO 10.9. o 14.30 hod. /ihr. Ch.Grob /

PRSC – 18.kolo: Ch.Grob – Malinovo – NE 26.3. o 10.30 hod. /ihr. Malinovo /

h/ zmeny – dohody FK

PMA1 – 1.kolo: Inter – Domino – ST 5.10. o 16.00 hod.

PMB1 – 1.kolo: Inter – Domino – ST 5.10. o 17.00 hod.

PMC   – 1.kolo: Inter – Domino – ST 5.10. o 18.00 hod.

PMB1 – 9.kolo: FC Petržalka – Inter – ST 26.10. o 17.00 hod.

i/ zmeny hracích časov:

FA Lafranconi FTVŠ UK : PMA2 – SO 9.00, PMB2 – SO 10.15

ŠK Svätý Jur: PRPK – NE 9.00 hod.

j/ zmeny – kolízia stretnutí / 4.liga BFZ, prípravky /

PMA1 – 4.kolo: Domino – ŠTK Šamorín – SO 24.9. o 9.00 hod.

PMB1 – 4.kolo: Domino – ŠTK Šamorín – SO 24.9. o 9.00 hod.

PMC  – 4.kolo: Domino – ŠTK Šamorín – SO 24.9. o 10.30 hod.

PMA1 – 6.kolo: Domino – Rača – SO 8.10. o 9.00 hod.

PMB1 – 6.kolo: Domino – Rača – SO 8.10. o 9.00 hod.

PMC  – 6.kolo: Domino – Rača – SO 8.10. o 10.30 hod.

k/ oprava chybného hracieho času v ISSF

PMA1 – 13.kolo: Domino – Slovan – ŠT 8.9. o 18.00 hod.

l/ zmena hracieho času

FK Vajnory – súťaž PMA2:  sobota 9.00 hod.

Zmeny sú už upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Upozorňuje na zmenu termínu jesenných fyzických previerok rozhodcov BFZ dňa 30.8.2016 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánka s programom fyzických previerok a rozpisom behov bude pozvaným účastníkom poslaná mailom.

Oznamuje, že na základe  návrhu komisie boli VV BFZ schválení  na nominačnú listinu rozhodcov S4BA dodatočne zaradení P. Budáč, M. Kalmár a Š. Vasilenko.

Upozorňuje rozhodcov, že vekové kategórie hráčov v súťažiach BFZ pre aktuálny súťažný ročník sú uvedené v Rozpise súťaží riadených BFZ v čl. 5.1 (všeobecné vekové kategórie a vekové úrovne sú v SP v čl. 44 a 45).

Oznamuje rozhodcom informáciu KRaD ObFZ Bratislava mesto: Dňa 18. augusta 2016 (štvrtok) sa od 17.30 do 19.00 uskutoční na umelom ihrisku FTVŠ Lafranconi praktický tréning pre rozhodcov futbalu. Zraz záujemcov bude o 17.15 h priamo v areáli. K dispozícii bude šatňa na prezlečenie, parkovanie je možné priamo pod mostom Lafranconi. Na tréning je nutné priniesť si píšťalku, karty a zástavku asistenta rozhodcu. Záujemcovia nahlásia svoju účasť na mail bednar@markiza.sk.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí:

Bohun – nedostatočný popis procesu kontroly identity 3 hráčov , štartujúcich bez RP

Srna – nedostatočný popis procesu kontroly identity hráča , štartujúceho bez RP

Brody – nedostatočný popis procesu kontroly identity hráča , štartujúceho bez RP, nesprávne uvedené meno zraneného hráča, okolnosti zranenia hráča uvedené v rozpore s pokynmi.

Ospravedlnenia: Maretta 21.-26.8.; Hudy 19.-21.8.; Henček 19.-24.8.; Malárik 20.8.; Brody st. 31.8.-9.9.; Truchlý k dispozícii od 12.8.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje klubom I. a II. žiackej ligy, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“, v kategóriách chalapcov mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2005) a v kategóriach dievčat U15 (nar. po 1.1.2002), aby sa písomne prihlásili do 22.8.2016 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

Turnaj sa uskutoční v III kolách: – Základné kolo: termín 30.8.2016v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze (určený pre družstvá II. ligy mladších žiakov), – Krajské kolo: termín 22.9.2016 v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze (určený pre družstvá so štatútom ÚTM a Grassroots + 2 najlepšie družstvá so základného kola), – Celoslovenské finále: termín 4.-5.10. 2016 (určený pre víťazov krajských kôl) v Nemšovej. Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1).  Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom ÚTM a Grassroots majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie.

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch;poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch;poplatok cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu:michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA Blicencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA Blicencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05.- 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajočovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok,M. Jánoš, M. Terlanda(19)

Trénerov, ktorí v apríli splnili všetky podmienky prihlásenia sa na školenie (zaplatili poplatok, ktorý im bol vrátený), budeme opätovne kontaktovať!

Školenie trénerov UEFA C licencie(7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkáš, Ľ. Trudič,  M. Varga, A. Hýll(16)

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016(predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister,  Ľ. Martinka (3)

TMK BFZ pripomína  FK povinnosť predloženia platnej licencie trénera (Rozpis majstrovských súťaží BFZ vo futbale 2016/17) a to vo všetkých súťažiach riadených BFZ.

FK (FO) riadené v rámci BFZ musia mať trénerov s platnou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme.

Pre FK (FO) regionálnych súťaží platia nasledovné ustanovenia:

Seniori (III. a IV. Liga) – minimálne UEFA B licenia,

Dorast (III. liga starší a mladší) minimálne – UEFA B licencie

Žiaci (II. liga starších a mladších) – minimálne UEFA B licencia.

Predloženie licencií trénera je možné osobne (na sektretariáte BFZ – M. Kováč), alebo elektornicky na email : michal.kovac@futbalsfz.sk

Predloženie trénerských licencií je nutné najneskôr do:

 • Družstvá hrajúce v III. a IV. lige seniorov – 19.08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige staršieho dorastu – 19.08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige mladšieho dorastu – 19.08.2016
 • Družstvá hrajúce v III. lige starších a mladších žiakov – 19.08.2016

TMK BFZ uporozňuje kluby III. a IV. ligy seniorov na nesplnenie vyššie uvednej povinnosti :

III. liga seniorov – ŠK Báhoň, FK Rača, FK Vajnory, FK Slovan Most pri Bratislave, TJ Rovinka, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Inter BA, ŠK Bernolákovo.

IV.liga seniorov –FK Lamač BA, MFK Rusovce, ŠK Šenkvice, SDM Domino BA, ŠK Vrakuňa BA, ŠK Závod, FK Jablonové.

TMK BFZ upozorňuje tieto kluby, že ak do 19.8.2016 nepredložia licenčné preukazy trénerov prislušných súťaži,  budú postúpené na doriešenie DK BFZ.

Akcie výberov  mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2002)
na TZ a Memoriál Gejzu Princa v Košiciach v termíne 20. – 24. 8. 2016.

Hráči:

Patrik BARTOŠ    ŠK Slovan BA      Tomáš BEZÁK  ŠK Slovan BA

Roman ČEREPKAI  ŠK Slovan BA  Bruno GALOVIČ  ŠK Slovan BA

Gabriel HORNYÁK  ŠK Slovan BA  Branislav CHUDÍK ŠK Slovan BA

Adam PALACKA  ŠK Slovan BA      Michal POLČIC   ŠK Slovan BA

Adam TUČNÝ  ŠK Slovan BA          Adam ZBUDILA  ŠK Slovan BA

Maroš KARDOŠ  FK Inter BA   Andrej MAJTÁN  FK Inter BA

Patrik SOÓS  FK Inter BA          Juraj BORČIN   FKM K. Ves

Filip RÁCZ    FKM K. Ves        Dominik MARKOVIČ FC Petržalka ak.

Peter SOKOL  FC Petržalka ak.  Dávid VALENT   FC Petržalka ak.

Timothy ZMAJKOVIČ  FC Petržalka ak.   Adam OBERT  Zbrojovka Brno

Náhradníci:

Adam IGAZ   ŠK Slovan BA  Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan BA

Samuel GBELEC  FKM K. Ves  Ján BOLF   FC Petržalka ak.

RT :               

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Igor BÔBIK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, pyžamo, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu  20.8.2016 o 13:30 hod. pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus).

Predpokladaný návrat do Bratislavy a ukončenie zrazu je v stredu 24.8.2016 vo večerných hodinách.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530, I. Bôbik – 0911 885 595.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2002) na TZ a 23. ročník KOUBA CUP 2016 na Južnej Morave v termíne 22. – 25. 8. 2016.

Hráči:

Rudolf BOŽIK  ŠK Slovan BA  JurajLACKO  ŠK Slovan BA

Richard HEČKO  ŠK Slovan BA   Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan BA

William VESELÍK  ŠK Slovan BA     Adam IGAZ   ŠK Slovan BA

Matúš VICIAN   ŠK Slovan BA    Damián KORČUŠKA ŠK Slovan BA

Filip ZÁMEČNÍK  ŠK Slovan BA  Pavol ŠIMONČIČ  FK Inter BA

Adam KARABÍN FK Inter BA     Stanislav TURČÁNIK FK Inter BA

Peter ČEKAŇÁK FKM K. Ves    Michal MATTA    FKM K. Ves

Jakub KLIMENT  FKM K. Ves    Patrik BRUKKER  FKM K. Ves

Matej KOLLÁTH FKM K. Ves     Ján BOLF  FC Petržalka ak.

Náhradníci:

Samuel HASOŇ   FK Inter BA    Oliver FANDEL FK Inter BA

Samuel ESCHER    FK Inter BA    Branislav ŠTEVAŇÁK  FK Inter BA

RT :               

Hlavný vedúci: Ján FARBULA

Tréneri: Rudolf BOŽIK, Walter RIESCHER

Vedúci: Michal ŠVIHORÍK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, pyžamo, karta poistenca, pas.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 22.8.2016 o 09:30 hod. na  štadióne NMŠK 1922 Bratislava na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Predpokladaný návrat do Bratislavy a ukončenie zrazu je vo štvrtok 25.8.2016 okolo 16:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: R. Božik – 0905269 329, W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17(nar. po 1.1.2000) na kontrolný zraz v termíne 18. 8. 2016.

Hráči:

Matej ŠKODA   SDM Domino  BA     Timotej OTRUBA  SDM Domino BA

Michal KOBAL  SDM Domino  BA     Adam RUSNÁK     SDM Domino BA

Martin KORIENEK   SDM Domino  BA   Lukáš LOŠOVSKÝ    FKM K. Ves

Miroslav VALO  FC Lok. D.N.V   Samuel MARTIŠ FC Lok. D.N.V

Juraj SEDLÁČEK   FKM K. Ves  Michal ČAHOJ   FKM K. Ves

Oliver PFAFF FKM K. Ves       Tomáš BELÁK  FC Petržalka ak.

Kristián MARCIN  FC Petržalka ak.   Patrik MAJCHER FC Petržalka ak.

Samuel HEGYI  FC Petržalka akémia   Lukáš POLÁK FC Petržalka ak.

Ondrej KLIMENT   FK Inter BA        Marko MIHÓK    FK Inter BA

Patrik LORINC   FK Inter BA            Ondrej ZELENÍK        FK Inter BA

Samuel BALÁŽ   FK Inter BA           Martin BRUNNER      FK Inter BA

Filip VAKTOR     FK Inter BA

RT :               

Tréneri: Vladimír GÁLA

Asistent trénera: Daniel ŠTEFÁNIK

Vedúci: Ondrej TRNOVSKÝ

Masér:  Róbert DIOŠI

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok  18.8.2016 o 12:00 hod. Na štadióne ŠK Slovan Bratislava – Pasienky.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: V. Gála–0903 700 749

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                         Akcia                                                        Kategória

August:

20.-24.8.2016     RT – Memoriál Gejzu Princa v Košiciach     U15 BFZ

22.-25.8.2016     MT – Kouba cup Južná Morava                    U15 BFZ

30.8.2016  Mini Champions Liga 2016 – Z. kolo (Rapid BA)  U12 – FK

September:

5.9.2016     TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                   U14 BFZ

5.9.2016    TZ/TC – NŠK Bratislava                                        U12-13 BA mes.

12.9.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                   U14 BFZ

12.9.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                    U12-13 BA vid.

13.-15.9.2016  MT – Danube cup 2016                                   U17 BFZ

17.9.2016   RT –Senec a okolie                                                 U14 BFZ

19.9.2016   TZ/TC – NŠK Bratislava                                      U12-13 BA mes.

19.9.2016   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                U13 BFZ

22.9.2016 Mini Champions Liga 2016 – Krajské kolo (Rapid BA) U12 – FK

26.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                 U12-13 BA vid.

Október:

3.10.2016   TZ/TC – NŠK Bratislava                                  U12-13 BA mes.

3.10.2016   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                             U13 BFZ

4.-5.10.2016  Mini Champions Liga 2016 – Finále (Nemšová)   U12 – FK

5.-8.10.2016  1. Blok školenia UEFA B licencie                  BFZ

10.10.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                            U12-13 BA vid.

17.10.2016   TZ/TC – NŠK Bratislava                               U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie    BFZ

24.10.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                           U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie           BFZ

November:

6.-8.11.2016  2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie   BFZ

14.-16.11.2016  3. Blok školenia UEFA B licencie    BFZ

 

December:

3-4.12.2016   HT – Bratislava Cup        U13 – FK, výbery

8.12.2016    4. Blok školenia UEFA B licencie          BFZ

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI