ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 ZO DŇA 02.09.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.

Schvaľuje:

 • S3BA 6.kolo TJ Rovinka – ŠK Bernolákovo 3.9.2016 o 16,30 hod. Klubu TJ Rovinka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • S4BA 7.kolo FK Karpaty Limbach – TJ Čunovo 10.9.2016 o 10,30 hod. Klubu TJ Čunovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • SD3R 2.kolo FK Rača Ba – ŠK Šenkvice 20.9.2016 o 16,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutiami SZRL+MZRL 21.9.2016

Kontumuje:

 • MD3R 2.kolo FC Zohor – FK Lamač Ba podľa SP čl.82/g za pokles počtu hráčov družstva FK Lamač Ba pod sedem. Podľa SP 11/3 platí výsledok dosiahnutý na ihrisku (5:0).

Žiada:

 • S4BA – FK Borinka o písomné stanovisko do 7.9.2016 k spôsobeniu neskoršieho začiatku stretnutia 4. kola FC Petržalka akadémia – FK Borinka

 • do 5.9.2016 do 12:00 hod. o predloženie súhlasu telovýchovného lekára a zákonných zástupcov pre štart vo vyššej vekovej kategórii (vo forme scanu na adresu stk@futbalbfz.sk alebo MMS na t.č. 0908 035 988 nižšie uvedené FK :

 • SD3R – ŠK Šenkvice – Viktor Žilinský r.č. 1306097

 • MD3R – NMŠK 1922 Bratislava – Michal Smetana r.č. 1327812

 • MD3R – ŠK Tomášov – Dávid Fejes r.č. 1287609

 • MD3R – ŠK Svätý Jur – Juraj Lukáč r.č. 1365931

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S3BA 4.kolo

FK Vajnory – Miroslav Lukáč – RP predložený

 • S4BA 4.kolo

FC Petržalka akadémia – Patrik Zahustel – RP vo vyžiadaní od 26.8.2016

FK Jablonové – Pavol Laki – RP vo vyžiadaní od 27.8.2016

 • SD3R 4. kolo

FC Ružinov Ba – Jakub Jelenčiak – RP predložený

NMŠK 1922 Ba – Jakub Hreco – RP nepredložený

OFK Dunajská Lužná – Pavel Borčin – RP vo vyžiadaní od 27.8.2016

 • MD3R 2.kolo

ŠK Svätý Jur – Dominik Oláh – RP vo vyžiadaní od 26.8.2016

Odstupuje na DK:

 • S4BA – opakovane OŠK Slovenský Grob na základe SD. Porušenie RS čl. 9.6 (nezabezpečenie 2 zberačov lôpt na majstrovské stretnutie riadené ŠTK BFZ )

 • S4BA – TJ Čunovo na základe SD. Porušenie RS čl. 9.6 (nezabezpečenie 2 zberačov lôpt na majstrovské stretnutie riadené ŠTK BFZ ) a nezabezpečenie dôstojného vyvesenia zástavy BFZ – SP čl. 56/q.

 • MD3R – FK Lamač Ba za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 2.kola s FC Zohor v zmysle SP čl. 71/1 s použitím SP čl. 82/g

Odstupuje na KRaD:

 • Ivana Kachniča – stretnutie 4. kola SD3R OFK Dunajská Lužná – ŠK Šenkvice

 • Rastislava Kicu – stretnutie 2. kola MD3R NMŠK 1922 Ba – FK Rača Ba

 • Rastislava Tanglmayera – stretnutie 2. kola MD3R ŠK Tomášov – FK Šamorín/Hamuliakovo

 • Tomáša Ralbovského – stretnutie 2. kola MD3R MŠK Iskra Petržalka – ŠK Svätý Jur

Všetkých za pripustenie hráčov nižšej vekovej kategórie na stretnutie bez kontroly súhlasu telovýchovného lekára a zákonných zástupcov.

Upozorňuje:

 • rozhodcov na dôslednú kontrolu súhlasu telovýchovného lekára a zákonných zástupcov pre štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii s dôrazom na kontrolu špecializácie lekára (potvrdenie od obvodného lekára je nedostatočné) a uvádzanie výsledku kontroly predložených súhlasov v zápise o stretnutí.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 41: Martin Gabura/1124341/ (FK Vajnory S3BA) vylúčený za udretie súpera lakťom do hlavy v súboji o loptu. Pri priestupku došlo k zraneniu hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry. Žiadosť klubu o prešetrenie ČK pre hráča Martina Gaburu berie na vedomie a oznamuje klubu, že na základe správy PR DK konštatovala že sťažnosť je neopodstatnená. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 45/1,2b od 29.8.2016. /10.-€/

U.č. 42: Matúš Baďanský/1346138/ (OFK Dunajská Lužná SZRL), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v NH. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b,2b od 1.9.2016. / 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 43: Andrej Džubák/1147971/ (FK Karpaty Limbach – S4BA) od 29.8.2016. /10.-€/

U.č. 44: Michal Holek/1286238/ (MŠK Senec – SD3R) od 28.8.2016. /5.-€/

U.č. 45: Samuel Njambi/1303847/ (PŠC Pezinok – SZRL) od 29.8.2016. /5.-€/

U.č. 46: David Szikhart/1298036/ (MŠK Kráľová pri Senci – SD3R) od 1.9.2016. /5.-€/

U.č. 47: Štefan Bellus/1304463/ (FK Rača Bratislava – SZRL) od 1.9.2016. /5.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 48: DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči OŠK Slovenský Grob /S4BA/ za porušenie RS čl.9.7.( nezabezpečenie 2 zberačov lôpt v majstrovských stretnutiach). DK žiada klub OŠK Slovenský Grob o doručenie písomného vyjadrenia do 7.9.2016.

U.č. 49: MŠK Senec /MZRL/ doručené písomné vyjadrenie za porušenie RS čl.5.3/6. ( nepredloženie RP na ŠTK za hráčov Filipa Peška a Samuela Mihóka). DK udeľuje klubu  MŠK Senec Upozornenie, podľa DP, čl.10/1, poplatok za prerokovanie 5.-€ .

U.č. 50: Ivan Kachnič – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie Pokuta 20.-€, podľa DP, čl. 12/1. Poplatok za prejednanie 10.-€ , spolu 30.-€ menovaný osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 9.9.2016.

U.č. 51: Rastislav Kica – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie Pokuta 20.-€, podľa DP, čl. 12/1. Poplatok za prejednanie 10.-€ , spolu 30.-€ menovaný osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 9.9.2016.

U.č. 52: Tomáš Ralbovský – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie Pokuta 20.-€, podľa DP, čl. 12/1. Poplatok za prejednanie 10.-€ , spolu 30.-€ menovaný osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 9.9.2016.

U.č. 53: Rastislav Tanglmayer – rozhodca. Na základe odstúpenia KRaD za administratívne pochybenie, DK udeľuje disciplinárne opatrenie Pokuta 20.-€, podľa DP, čl. 12/1. Poplatok za prejednanie 10.-€ , spolu 30.-€ menovaný osobne zaplatí na sekretariáte BFZ v termíne do 9.9.2016.

U.č. 54: DK BFZ oznamuje klubom, že súťažné stretnutia odohrané 1.9.2015- štvrtok a následné disciplinárne previnenia hráčov budú prerokované na zasadnutí DK dňa 8.9.2016.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Dňom 31.8.2016 skončili podania žiadosti o transfér hráča /prestup bez obmedzenia/

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ upozornenie pre FK Borinka a FKM Stupava

KM upozorňuje uvedené FK na umožnenie prístupu k PC a internetu pre R. Zápisy sa nesmú vypisovať starým spôsobom. V prípade opakovania budú uvedené FK odstúpené na DK BFZ.

b/ zmeny – kolízie stretnutí

PMA1 – 12.kolo: FC Šamorín – FC Petržalka, ŠT 15.9. o 13.30 hod.

PMB1 – 12.kolo: FC Šamorín – FC Petržalka, ŠT 15.9. o 14.45 hod.

PMC – 12.kolo: FC Šamorín – FC Petržalka, ŠT 15.9. o 16.00 hod.

c/ zmeny – MT DANUBE CUP 2016

PRSC – 13.kolo: Tomašov – Rovinka, ŠT 15.9. o 11.30 hod.

d/ zmeny s poplatkom

PMA 1 – 1.kolo: D.Lužná – K.Ves, UT 27.9. o 18.00 hod.

PMB1 – 1.kolo: D.Lužná – K.Ves, UT 27.9. o 17.00 hod.

PMC – 1.kolo: D.Lužná – K.Ves, UT 27.9. o 17.00 hod.

OFK Dunajská Lužná bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 20,- € /RS čl.3.4/

PMA3 – 1.kolo: Rusovce – Scorpions UT 6.9. o 17,30 hod.

FC Scorpions bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-/ RS čl.3.4 /

PRSC – 13.kolo: Malinovo – Kráľová, ST 28.9. o 17.00 hod.

MŠK Kráľová pri Senci bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-/ RS

čl.3.4 /

e/ odložené stretnutie z dôvodov chorobnosti hráčov

PRSC – 1.kolo: Rovinka – Miloslavov A – odložený na neurčito

Žiadame uvedené FK o nahlásenie termínu odohratia stretnutia.

f/ zmena povrchu ihriska

V prípade nepriaznivého počasia odohrajú družstvá prípraviek OFK D.Lužná svoje domáce stretnutia na ihrisku s umelou trávou.

Zmeny upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nasledujúci rozhodcovia nevyhoveli na fyzických previerkach: M. Abrman, M. Franek, M. Kalmár, T. Kocurek, M. Krčová. Náhradný termín bude potvrdený v krátkom čase.

KRaD BFZ berie na vedomie podnet FK Vajnory (S3BA) k udeleniu ČK hráčovi M. Gaburovi v stretnutí 4. kola S3BA ŠK Lozorno – FK Vajnory. KRaD sa bude podnetom zaoberať na svojom zasadnutí po doručení DVD.

Doplnenie údajov v adresári rozhodcov: P. Budáč – 0911 085626, M. Kalmár – 0911 481593, Š. Vasilenko – 0915 267890

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (27.-28.8.):

Brody – nesprávne uvedená časť technických údajov v zápise o stretnutí;

Lalo – OT hráčov doplnené dodatočne;

Kachnič – nesprávne uvedené striedanie, neuvedenie oprávnenosti štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii;

Kica, Ralbovský, Tanglmayer – všetci nedostatočná kontrola RP a neuvedenie oprávnenosti štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii.

Nedoručené DVD podľa požiadaviek RS FC Malacky (S3BA, 1. kolo). KRaD odstupuje FC Malacky na DK BFZ.

Ospravedlnenia: Kalmár 29.8.; 3.-4.9., 17.-18.9., 24.-25.9.; Strapek 10.-12.9.; Sabela 26.-30.9.; Parilák 16.-19.9.; Franek 17.9.; Beňo od 1.9.; Somoláni 10.-16.9.; Pinček 10.-11.9.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch; poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05. – 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk, M. Pokorný, D. Katona, J. Krajočovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok, M. Jánoš, M. Terlanda, F. Bodics, M. Pipíška, R. Nosko, P. Hroudný, T. Kučera, J. Piroška, M. Dobrotka (26)

Školenie trénerov UEFA C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení : I. Nagy, V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkáš, Ľ. Trudič, M. Varga, A. Hýll, D. Randuch, S. Fitos, M. Šimkovič, D. Nurhardt, R. Labuda, P. Hejtmann, P. Martiška, M. Poliak (23)

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát (5)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003) na kontrolný zraz v pondelok 5.9.2016 o 16:30 hod. v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Marek MYDLA ŠK Slovan BA Maxim BODNÁR ŠK Slovan BA

Tibor DEMKO ŠK Slovan BA Lukáš SEČANSKÝ ŠK Slovan BA

Timotej MURCKO ŠK Slovan BA Jakub LAURO ŠK Slovan BA

Samuel ŠULC FK Inter BA Stanislav MATELEHA FK Inter BA

Vasyl MATELEHA FK Inter BA Tobias ČONGRÁDY FK Inter BA

Matej NEMEC FK Inter BA Stanislav TURČÁNIK FK Inter BA

Samuel HASOŇ FK Inter BA Marek KÉRY FKM Karlova Ves

Matúš KOSEČEK FKM Karlova Ves Richard LICHNER FKM Karlova Ves

Peter KRUTIL FKM Karlova Ves Mykyta SKACHKOV FKM Karlova Ves

Dominik VÉGH FC Petržalka ak. Dávid PACKA FC Petržalka ak.

Marco DANIEL FC Petržalka ak. Sebastián ČERVIENKA FC Petržalka ak.

Filip BIELEK FC Petržalka ak. Adam ŠIŠKA FC Petržalka ak.

Róbert SZITÁS FC Petržalka ak. Dávid ĎUGEL ŠK Bernolákovo

Martin DEŽILIAN ŠK Bernolákovo Samuel BLAŽEK SDM Domino

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PENZES

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 5.9.2016 o 16:30 hod. na štadióne Ivanka pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:30 – 19:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:30 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2000)
na  turnaj Danube Cup, ktorý sa uskutoční 13. – 15. 2016 v Senci a okolí.

Hráči:

Michal KOBAL SDM Domino BA  Adam RUSNÁK SDM Domino BA  

Martin KORIENEK SDM Domino BA Lukáš LOŠOVSKÝ FKM K. Ves   

 Juraj SEDLÁČEK FKM K. Ves Michal ČAHOJ FKM K. Ves

Oliver PFAFF FKM K. Ves Tomáš BELÁK FC Petržalka ak.  

Kristián MARCIN FC Petržalka ak. Patrik MAJCHER FC Petržalka ak.  

Samuel HEGYI FC Petržalka ak. Lukáš POLÁK FC Petržalka ak.

Ondrej KLIMENT FK Inter BA  Patrik LORINC FK Inter BA    

Ondrej ZELENÍK FK Inter BA   Samuel BALÁŽ FK Inter BA

Martin BRUNNER FK Inter BA Filip VAKTOR FK Inter BA

Náhradníci:

Matej ŠKODA SDM Domino BA Samuel MARTIŠ FC Lokomotíva D.N.V

Miroslav VALO FC Lokomotíva D.N.V Marko MIHÓK FK Inter BA

Enrico UHER  FKM K. Ves

RT :

Tréneri: Vladimír GÁLA

Asistent trénera: Daniel ŠTEFÁNIK

Vedúci: Ondrej TRNOVSKÝ

Masér: Róbert DIOŠI

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je 13.9.2016 o 13:30 hod. na štadióne v Pezinku.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: V. Gála – 0903 700 749

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 05. 09. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Chudík Michal Domino BA Kostolný Ivan FKP Dúbravka

Osvald Antonín FK Rača BA Čajági Radovan FKP Dúbravka

Pokorný Adam FCL DNV Benčič Matúš Domino BA

Varga Lukáš FCL DNV Hudák Šimon Domino BA

Kaninasky Lukáš FCL DNV Taufer Adam FK Rača

Balážik Jerguš NMŠK BA Hipp Alex FK Rača

Tréner: Ján Hullman

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Asistent trénera: Peter Baláž

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 05. 09. 2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 05.09.2016 v Bratislave.

Hráči:

Peter Gabura FK Rača Janko Hlpka Iskra Petržalka

Adam Keszocze    FK Rača Adam Titka Iskra Petržalka

Goran Pilinský FK Rača Marián Fendek Iskra Petržalka

Michal Sojka  FK Rača Branislav Hlásnik Iskra Petržalka

Dominik Gaál FK Rača Filip Murgáč MFK Rusovce

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica Alex Rusňák NMŠK 1922

Tréner: Lukáš Hargaš

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 05.09.2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30. Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hargašovi na m. 0948 605 089.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U12 (nar. po 1.1.2005)na kontrolný zraz konaný dňa 12.9.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Maršovský Ladislav MŠK Senec Markovič Denis Sl. Grob

Antalík Samuel Sl. Grob Richtárik Jakub Sl. Grob

Ollé Šimon Rovinka Országh Matúš Rovinka

Benian Zoltán Malinovo Barnáš Adam Malinovo

Bordáč Dávid Sv. Jur Hargaš Martin Sv. Jur

Tordaji Samuel Sv. Jur Csémy Richard Králová p. Senci

Náhradníci:

Ternény Rastislav Králová p. Senci Heringeš Samuel MŠK Senec

Šimončič Roman Sl. Grob

Tréner: Róbert Rajt, mob.: 0903/312792

Vedúci: Pavol Minárik, mob.: 0911/397156

Zraz nominovaných je 12.9.2016 o 14.30 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Rajt – 0903/312792.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ-V na doriešenie.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U13 (nar. po 1.1.2004)na kontrolný zraz konaný dňa 12.9.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Samuel Kakaš Nová Dedinka Michal Štofa Nová Dedinka

Gabriel Kajoš Nová Dedinka Maťko Komínek Žolík Malacky

Nicolas Gazdič Žolík Malacky Patrik Ďurica Žolík Malacky

Riško Repaský Žolík Malacky Popelák Samuel ŠK Svätý Jur

Srna Maxim ŠK Svätý Jur Volf Patrik ŠK Svätý Jur

Jakub Kormanovič PSČ Pezinok Matej Szocs Ivanka pri Dunaji

Tréner: Martin Zaťko

Asistent: Michal Kysela

Zraz nominovaných je 12.9.2016 o 14.30 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: M. Zaťko – 0917 261 027. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ-V na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                            Akcia                             Kategória

September:

5.9.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji       U14 BFZ

5.9.2016 TZ/TC – NŠK Bratislava                  U12-13 BA mes.

12.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji             U14 BFZ

12.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji              U12-13 BA vid.

13.-15.9.2016 MT – Danube cup 2016 – Senec, Pezinok U17 BFZ

17.9.2016 RT – Senec a okolie                             U14 BFZ

19.9.2016 TZ/TC – NŠK Bratislava                    U12-13 BA mes.

19.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U13 BFZ

22.9.2016 MT – Mini Champions Liga 2016 – Krajské kolo (Rapid BA) U12 – FK

26.9.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U12-13 BA vid.

Október:

3.10.2016         TZ/TC – NŠK Bratislava           U12-13 BA mes.

3.10.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji       U13 BFZ

4.-5.10.2016 Mini Cham Liga 2016 – Finále (Nemšová) U12 – FK

5.-8.10.2016 1. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

10.10.2016     TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U12-13 BA vid.

17.10.2016    TZ/TC – NŠK Bratislava            U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.10.2016    TZ/TC – Ivanka pri Dunaji        U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

November:

6.-8.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

December:

3 – 4.12.2016    HT – Bratislava Cup              U13 – FK, výbery

8.12.2016       4. Blok školenia UEFA B licencie     BFZ

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI