Zápisnica č. 33 zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Zápisnica č. 33
zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula

Pozvaní : Richtárik, Kováč, Salenka, Trnovský , Božik, Skovajsa

PROGRAM:

1,Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3. Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch – Skovajsa, Božik

4. Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017 – Salenka, Kováč

5. Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 – Trnovský

6. Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí) – Jánošík

7. Informácia s pracovného stretnutia predsedov RFZ – Jánošík, Medveď

8, Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1 – Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík.

Predložený program zasadnutia bol schválený bez pripomienok..

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7, Proti: 0 , Zdržal sa : 0

K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 4/32 trvá,

Informáciu k zisteným nedostatkom s hľadiska infraštruktúry štadióna TJ Borinka predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik a navrhol termín 30.9.2016 ako konečný pre splnenie všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnení uznesení bez pripomienok

Uznesenie 1/33

VV BFZ stanovuje konečný termín splnenia všetkých podmienok infraštruktúry štadióna TJ Borinka na 30.9.2016

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 7

Za: 7 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

VV berie na vedomie kontrolu uznesení v znení prijatých pripomienok.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za: 8 , Proti: 0, Zdržal sa : 0

K bodu 3 – Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Informáciu o účasti výberov predniesli tréneri jednotlivých výberov pp. Božik a Skovajsa.

Memoriál G. Princa – Košice

Tréner p. Skovajsa – Predložil správu o príprave výberu U14, ktorá začala 8.8.2016 za účasti pozvaných 40 hráčov. Z tohto kontrolného zrazu bolo vybraných 22 hráčov ročník nar. 2002, ktorí reprezentovali BFZ na memoriáli Gejzu Princa v dňoch 21-24.8.2016. Výber BFZ všetky stretnutia prehral a umiestnil sa na 4.mieste. Vyslovil nespokojnosť s prístupom niektorých hráčov, ktoré prerokuje regionálny tréner BFZ v ich materských kluboch.

MT KOUBA CUP 2016 – Južná Morava

Tréner R. Božik – Predniesol správu o príprave. V tomto výbere mali hrať hráči, ktorí sa nedostali na turnaj do Košíc. Príprava a samotný výber bol poznačený množstvom ospravedlnených alebo zranených hráčov, preto bol tento výber doplnený o hráčov ročník 2003. Všetky ostatné mužstvá na turnaji nastúpili s hráčmi ročník 2002, kde v tejto kategórii je to veľký rozdiel. Výber odohral celkovo 6 stretnutí, v ktorých raz remizoval a  ostatné  všetky prehral a umiestnil sa na poslednom 15.mieste.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o účasti výberov BFZ U15 na turnajoch Memoriál Gejzu Princa a KOUBA Cup bez pripomienok

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania 8

Za : 8 , Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 4 – Schválenie realizačných tímov mládežníckych výberov BFZ pre ročník 2016/2017

Regionálny tréner a predseda TMK BFZ predložili návrh na zloženie realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15, U14, U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Uznesenie 2/33

VV Schvaľuje predložený návrh regionálneho trénera BFZ a predsedu TMK BFZ o zložení realizačných tímov výberov BFZ v kategórii U15,U14 a U13

Hlavný tréner výberov – Michal Kováč

Výber U 15 (R 2002) :

Tréner: Ľubomír KORDANIČ (UEFA A) – ŠK Slovan Bratislava U15

Asistent : Maroš SKOVAJSA (UEFA A) – Petržalka akad. U11

Výber U 14 (R 2003) :

Tréner : Walter RISCHER (UEFA A) – Karlová Ves U14

Asistent : Rudolf BOŽIK (UEFA B) – MŠK Senec U15

Výber U 13 (R 2004) :

Tréner: Szilárd NÉMETH (UEFA A – študent UEFA Pro) – ŠK Slovan BA U14

Asistent : Michal ŠVIHORÍK (UEFA A)

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za : 7 Zdržal sa : 0 Proti : 0

K bodu 5 – Informácia o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016

Predseda EK BFZ p. Trnovský predložil informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016.

VV berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu BFZ za 1.polrok 2016 a ukladá predsedovi EK dopracovať vyhodnotenie čerpania rozpočtu voči plánu

Zodpovedný: Predseda EK BFZ p. Trnovský     Termín: Nasledujúce zasadnutie VV

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 6 – Schválenie návrhu doplnenia RS 2016/2017 ( zdravotná služba počas stretnutí)

Predseda BFZ predložil návrh doplnenia RS 2016/2017 čl. 9.2 o povinnosti organizátora stretnutia zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu.

VV dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie RS 2016/2017 čl. 9.2 o zabezpečení zdravotnej služby.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 8

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 7 – Informácia z pracovného stretnutia predsedov RFZ

Informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ s pracovníkmi SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov RFZ a pracovníkov SFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 8 – Informácia s VV SFZ dňa 05.09.2016

Informáciu z VV SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 9 – Rôzne

VV berie na vedomie

List ŠK Lozorno a postupuje ho na zasadnutie VV ObFZ Bratislava – vidiek dňa 13.9.2016.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

 

V Bratislave 06.09.2016                                Zapísal: Ján Farbula

                                                                       Vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI