ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 ZO DŇA 30.09.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, ktoré v súťažnom ročníku 2015/2016 pôsobili v súťaži TIPOS IV. liga Bratislava a riadne celý súťažný ročník dohrali , že druhá časť splátky s projektu TIPOS im bude poukázaná  na účet v priebehu mesiaca október.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • 30.9.2016 je posledný termín na prihlásenie sa seniorov do Pohára BFZ ročníka 2016/2017.

 • Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov bude možné od 30.9.2016 elektronickou prihláškou.

Schvaľuje:

 • S3BA 13.kolo FK Vajnory – FC Malacky 22.10.2016 o 15,00 hod.

 • SD3R 14.kolo Lokomotíva DNV – FK Inter Ba 5.10.2016 o 16,00 hod.

 • MD3R 8.kolo FC Ružinov Ba – FC Zohor 4.10.2016 o 15,00 hod. Klubu FC Zohor bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

Kontumuje:

 • SD3R 9.kolo MŠK Senec – FK Jablonové 3:0 podľa SP čl. 82/1/b. Podľa RS čl.3.5. bude FK Jablonové do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200,- €.

Žiada:

 • S3BA FC Malacky poslať do 6.10.2016 na adresu ŠTK písomné zdôvodnenie k nevyveseniu zástavy BFZ počas majstrovského stretnutia 9. kola.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S4BA 9.kolo

FC Petržalka akadémia – Martin Walla – RP predložený

TJ Slovan Viničné – Alan Tichý – RP vo vyžiadaní od 21.9.2016

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP:

U.č. 95: Martin Lepko/1218363/ (FK Ivanka pri Dunaji S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v PU. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1,2a od 26.9.2016. /10.-€/

U.č. 96: Sebastián Tábora/1116149/ (FK Karpaty Limbach S4BA), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1,2a od 26.9.2016. /10.-€/

U.č. 97: Miroslav Koričár/1306970/ (ŠK Žolík Malacky SZRL), vylúčený za HNS kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa DP čl. 49/1b,2b od 26.9.2016./ 5.-€/

U.č. 98: Michal Vnuk/1306079/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves SZRL), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1,2a od 25.9.2016. /5.-€/

U.č. 99: Roderik Malovec/1317489/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves MD3R), vylúčený za HNS – sotenie nadmernou silou do súpera v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 49/1a,2a od 26.9.2016. /5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 100:Marek Krajčír/1159477/ (SFC Kalinkovo S4BA) od 26.9.2016. /10.-€/

U.č. 101: Matej Martinák/1299877/ (NMŠK 1922 Bratislava SD3R) od 26.9.2016. /5.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 102: DK začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva Ľubošovi Bačekovi / ŠK Lozorno, FO – S3BA / za HNS voči rozhodkyni po stretnutí ŠK Lozorno,  FO – TJ Rovinka dňa 25.9.2016. DK BFZ dňom 26.9.2016 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu, žiada Ľuboša Bačeka a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 5.10.2016.

U.č. 103: SK Vrakuňa /S4BA/. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.92 a ukladá za opakované porušenie RS, čl.9.7 disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 20.- €, podľa čl. 64/1a a 12/1 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 104: Mário Bubnič – AT / FK Mariathal Bratislava – prípravka PMA3 /. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 93. Disciplinárna sankcia – zastavenie činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne, podľa DP čl. 16/1,2 a 48/1a,2a od 18.9.2016. / 5.-€/.

U.č. 105: FC Malacky /S3BA/.Berie na vedomie vyjadrenie k U.č.67 a priložený podací lístok zo Slovenskej pošty k nedoručenému DVD a zastavuje disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5a DP.

U.č. 106: Mário Máder /1258994/(ŠK Bernolákovo, S3BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie -2 dni od 30.9.2016, podľa DP čl. 38. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorej uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september 2016. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami, od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30. septembra 2016 do 24,00 hod. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny termínov stretnutí

PRSC7.kolo: TomášovCh.Grob 9.10. o 9.00 hod. / kolízia stretnutí /

PRPK – 11.kolo: Častá – PŠC Pezinok 5.11. o 10.00 hod. / hody /

b/ predohrávky stretnutí

PMA1 – 9.kolo: ŠTK Šamorín – FKP Dúbravka 26.10. o 17.00 hod.

PMB1 – 9.kolo: ŠTK Šamorín – FKP Dúbravka 26.10. o 16.00 hod.

PMC – 9.kolo: ŠTK Šamorín – FKP Dúbravka 26.10. o 16.00 hod.

PRPK – 11.kolo: Viničné – Vinosady 6.10. o 17.30 hod.

c/ oprava chybného hracieho dňa v ISSF

PMA1 – 4.kolo: Slovan Bratislava – MŠK Senec, 20.10. o 16.00 hod.

PMB1 – 4.kolo: Slovan Bratislava – MŠK Senec, 20.10. o 17.00 hod.

PMC – 4.kolo: Slovan Bratislava – MŠK Senec, 20.10. o 18.00 hod.

d/ zmena s poplatkom

PMA1 – 7.kolo: NMŠK 1922 – DNV 13.10. o 16.00 hod.

Lokomotíve Dev. N. Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PRPK – 6.kolo: Sv.Jur – Báhoň 2.10. o 9.00 hod. / ihr. Báhoň /

ŠK Báhoň bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PRMA – 6. kolo: Sološnica – Rohožník 1.10. o 10,00 hod.

FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-/ RS čl.3.4 /

Zmeny termínov stretnutí upravené v ISSF.

e/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2016/2017  organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov ,, O Pohár predsedu BSK. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 2002 a mladší, mladší žiaci: ročník 2004 a mladší. Miesto konaniast. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2016, január a február 2017, kde sa plánuje odohrať celkove 7 kôl do 11.2.2017/. Podrobnosti prihlásenia v nasledujúcej US BFZ. Finálová časť ZHL BFZ bude dňa 18.2.2017 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Zmeny termínov stretnutí upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok určila na 10.10.2016. Pozvaní rozhodcovia: M. Orlický, S. Polomský, P. Ježík, M. Lackovič, M. Abrman, P. Budáč, M. Franek, M. Kalmár, M. Kardelis, T. Kocurek, M. Krčová, P. Pati Nagy, J. Somoši.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (24.-25.9.):

Strapek – 2-krát nedostatočný popis procesu kontroly identity hráča bez registračného preukazu;

Matejová – podľa zápisu o stretnutí bola vykonaná konfrontácia s námietkami, pričom žiadne námietky neboli podané;

Choreň – popis zmeny nominácie z dôvodu zmeny čísla dresu hráča musí obsahovať aj meno hráča, o ktorého išlo;

Franek – správny popis okolností zranenia, ale v rubrike, v ktorej má byť iba diagnóza;

Srna – popis priestupkov hráča, ktorému bola udelená ŽK a ČK po 2. ŽK dorieši na zasadnutí 30.9.

Pozýva na zasadnutie dňa 30.9. T. Srnu, M. Brodyho ml., J. Triskala a R. Farkaša.

Ospravedlnenia: Polomský od 24.9.; Brody ml. 12.-18.10.; Bláha od 26.9. k dispozícii; Pavlík R 21.-23.10.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch; poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 255,- eur).

Školenie trénerov UEFA B licencie :

Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch – termíny (absolvovanie všetkých častí je povinné) :

1. Blok : 05.- 08.10.2016 (streda – sobota) – 4 dni

2. Blok : 27.-30.10.2016 (štvrtok – nedeľa) – 4 dni

3. Blok : 14.-16.11.2016 (pondelok – streda) – 3 dni

4. Blok : 8.12.2016 (štvrtok) – záverečná skúška – 1 deň

Prihlásení : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk, M. Pokorný, D. Katona, J. Krajčovič, P. Baláž, A. Lépes, I. Klas, T. Kučera, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok, M. Terlanda, F. Bodics, P. Hroudný, J. Piroska, M. Dobrotka, M. Tholt, K. Zelenka, M. Dragijský, J. Hullman, A. Horváth, C. Gábriš, I. Gutléber, L. Šupková, J. Szucs, M. Moravec (33).

Uhradenie poplatku za školenie je potrebné najneskôr do 30.9.2016 vo výške 255,- eur. V príprade, že prihlásení tréner neuhradi poplatok do uvedeného datumu, jeho prihláška nebude akceptovateľná!

Odhlásení : M. Jánoš, R. Nosko, M. Pipiška, M. Mesároš, J. Halenár (5).

Školenie trénerov UEFA C licencie :

Školenie sa uskutoční v dvoch blokoch – termíny (absolvovanie oboch častí je povinné) :

1. Blok : 20.-23.10.2016 (štvrtok – nedeľa) – 4 dni

2. Blok : 06.-08.11.2016 (nedeľa – utorok) – 3 dni

Prihlásení : V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, Ľ. Trudič, M. Varga, D. Randuch, S. Fitos, M. Šimkovič, D. Nurhardt, R. Labuda, P. Hejtmann, P. Martiška, M. Poliak, P. Čapla, M. Baďanský, V. Juščák, T. Nespešný, T. Škrha, M. Žiška, A. Žiška, P. Kratochvil, V. Bódi, T. Baranovič, J. Mráz, L. Dubovan, K. Golej, M. Dzvoník, K. Gelej, L. Dubovan, M. Tomka, M. Šimkovič (38).

Uhradenie poplatku za školenie je potrebné najneskôr do 30.9.2016 vo výške 140,- eur. 
V príprade, že prihlásení tréner neuhradi poplatok do uvedeného datum, jeho prihláška nebude akceptovateľná!

Odhlásení : A. Hýll, M. Farkaš,B. Bolech, I. Nagy (4).

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek (6)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na kontrolny zraz v pondelok 03.10.2016 o 16:30 hod. v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Marián FENDEK MŠK I. Petržalka Branislav HLASNIK MŠK I. Petržalka

Samuel STUDENÝ ŠK Svätý Jur       Patrik WOLF ŠK Svätý Jur

Filip TARANA FK Inter Bratislava  Alex VEJRIK FK Inter Bratislava

Adam KLIMEK FK Inter Bratislava Šimon KUDLICSKA FK Inter Bratislava

Krištof HORVÁTH FKM K. Ves Samuel ZAHUMENSKÝ FKM K. Ves

Branislav ČOMOR FKM K. Ves Samuel SRPON FKM K. Ves

Andrej MATEJOVIČ ŠK Lozorno Tibor MESZÁROŠ MŠK Senec

Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec Jakub BITTARA MŠK Senec

Michal POLČÁK MŠK Senec Dávid ŠMILŇÁK SDM Domino

Kristián DOJČAN OFK Dun. Lužná Adrian FOLTÝM ŠK Lozorno

Patrik DURICA ŠK Žolík Malacky Alex DIONÝZ ŠK Vrakuňa

Alan KUBASNY MFK Záhorská B. Filip MURGÁČ MFK Rusovce

Jozef LÖRENZ SDM Domino

Náhradníci:

Janko HLPKA MŠK Iskra Petržalka Patrik VEIDINGER FKM Karlova Ves

Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj.

Zraz nominovaných hráčov je pondelok 03.10.2016 o 16:30 hod. na štadióne Ivanka pri Dunaji. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:00 – 18:30.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihoríkovi – 0908 425 109.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03.10.2016 v Bratislave.

Hráči:

Tomáš Turlík  SDM Domino  Daniel Šimovčík FK Lamač BA

Lukáš Hasík FK Dúbravka Radovan Gajdoš Iskra Petržalka

Arian Zarei TJ Jarovce BA Samuel Tóth Iskra Petržalka

Dennis Požgay  MFK Z. Bystrica Richard Kijac Iskra Petržalka

Samuel Markócsy NMŠK 1922 Jozef Lorenc SDM Domino

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica Jozef Uhler TJ Jarovce BA

Tréner: Lukáš Hargaš

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 03.10.2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hargašovi na m. 0948 605 089.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 03. 10. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Chudík Michal Domino BA Kostolný Ivan FKP Dúbravka

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka Ladislav Fűle Domino BA

Kaniansky Lukáš FCL DNV Lorenc Anton Domino BA

Varga Lukáš FCL DNV Hudák Šimon Domino BA

Plunár Samuel ŠK Vrakuňa Vlčák Viktor FK Rača

Fratrič Peter NMŠK BA Zeman Lukáš MŠK IskraPetržalka

Tréner: Ján Hullman

Šéftréner výberov: Walter Rischer Asistent trénera: Peter Baláž

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 03. 10. 2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum               Akcia                                 Kategória

Október:

3.10.2016     TZ/TC – NŠK Bratislava       U12-13 BA mes.

3.10.2016     TZ/TC – Ivanka pri Dunaji   U13 BFZ

4.-5.10.2016 Mini Ch. Liga 2016 – Finále (Nemšová) U12 – FK

5.-8.10.2016 1. Blok školenia UEFA B licencie     BFZ

10.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                  U12-13 BA vid.

17.10.2016 TZ/TC – NŠK Bratislava                       U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                  U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

November:

6.-8.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

December:

3 – 4.12.2016 HT – Bratislava Cup                    U13 – FK, výbery

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI