ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 17 ZO DŇA 28.10.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.11.2016 o 18:30 sa v matičnom dome v Ivanke pri Dunaji uskutoční stretnutie vedenia BFZ so zástupcami FK. Pozvánka bude zverejnená na webovej stránke BFZ.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov a aj dorastu je možné do 30.11.2016 elektronickou prihláškou. Maximálny počet účastníkov seniorov je 28. Družstvá budú rozdelené do štyroch 7-členných skupín. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 21.-22.1.2017. Uprednostnené budú družstvá, ktoré sa prihlásili aj do Pohára BFZ. Predbežná cena pre seniorov je cca 550 €, pre dorast cca 250 €. Prípadné ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK.

 • Pohár BFZ 2016/2017

ŠTK žiada všetky vyžrebované FK (FO) ako domáce o nahlásenie termínu odohrania stretnutia do 03.11.2016 na emailovu adresu stk@futbalbfz.sk. Termín 1.kola je stanovený na 12.-13.11.2016 o 13,30. hod, v prípade dohody klubov je možné stretnutie odohrať aj v termíne 26.04.2017 o 17,30 hod.

Schvaľuje:

 • S3BA 15.kolo ŠK Bernolákovo – FK Inter Bratislava 5.11.2016 o 13,30 hod. Klubu ŠK Bernolákovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.4. vo výške 70,- €.

 • SZRL+MZRL 15.kolo ŠK Bernolákovo – NMŠK 1922 Ba v pôvodnom termíne 5.11.2016, ale o 9,00 hod. starší žiaci + 10,45 hod. mladší žiaci.

 • SZRL+MZRL 15.kolo ŠK Svätý Jur – ŠK Žolík Malacky v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku v Malackách o 11,30 + 13,30 hod. a v jarnej časti na ihrisku ŠK Sv.Jur. Kolízia so stretnutím II.ligy.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 155: Samuel Njambi /1303847/ (PŠC Pezinok, SZRL),  vylúčený za  HNS voči R. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b od 24.10.2016 s prerušením disciplinárnej sankcie počas zimnej prestávky. /5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.156: František Kecskéš /1198189/ (TJ Rovinka,S3BA), od 24.10.2016. /10.-€/

U.č.157:Juraj Brunclik/1215129/(ŠK Závod,S4BA)od 24.10.2016. /10.-€/

U.č.158:MichalGranec/1174005/ (TJČunovo ,S4BA)od 24.10.2016. /10.-€/

U.č.159:Boris Čurila /1303847/ (FC Ružinov Bratislava, SZRL) od 23.10.2016. /10.-€/

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.160:Marek Zajic /1178320/ (FC Rohožník, S3BA) Doručené vyjadrenie k U.č.151. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s.s. podmienečným odkladom do 30.06.2017 podľa DP čl. 48/1a,2a. Uvoľnená činnosť od 28,.10.2016 /10.-€/

U.č.161:Libor Koník (TJ Dubová, SD3R). Doručené vyjadrenie k U.č.149. Disciplinárna sankcia – finančná pokuta 50. -€. /5.-€/

U.č.162:Miroslav Gál (ŠK Bernolákovo, SZRL). Doručené vyjadrenie k U.č.150. Disciplinárna sankcia – finančná pokuta 20. -€. Podľa DP 12/čl.1 /5.-€/

U.č.163:Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 152. Disciplinárna sankcia – finančná pokuta 50-€, podľa čl. 57/1b, 2 a čl.12 DP . /10.-€/

U.č.164:FC Rohožník, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu a pána Jozefa Karšaya k U.č. 153. Disciplinárna sankcia – finančná pokutu 300-€, podľa čl. 58/2a,f, 3 a čl.12 DP. /10.-€/

U.č.165:MFK Rusovce, S4BA. Dostavil sa zástupca klubu MFK Rusovce a podal vysvetlenie ohľadom písomného vyjadrenia v sťažnosti na delegovanú osobu v stretnutí 12. kola MFK Rusovce – TJ Slovan Viničné. Disciplinárna komisia berie podnet na vedomie bez prijatia ďalších opatrení a v prípade zistenia nových skutočnosti k prípadu začne nové disciplinárne konanie.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ termíny dohrávok stretnutí

PMA1 – 8.kolo: FKP – DNV 3.11. o 15.30 hod.

PMB1 – 8.kolo: FKP – DNV 3.11. o 15.30 hod.

PMC – 8.kolo: FKP – DNV 2.11. o 15.30 hod.

b/ zmeny s poplatkom

PMA29.kolo: K.VesFA Bratislava 28.10. o 10.15 hod.

PMB2 – 9.kolo: K.Ves – FA Bratislava 28.10. o 9.00 hod.

FKM Karlová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-RS čl.3.4

PMA39.kolo: FC PetržalkaSDM Domino 27.10. o 16.00 hod.

FC Petržalka akadémia bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-RS čl.3.4

PRMA – 9.kolo: Borinka – Vysoká 25.10. o 18.00 hod. / ihr. Vysoká /

OFK Vysoká pri Morave bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-RS čl.3.4

PRPK – 10.kolo: Vinosady – CFK Cajla 29.10. o 10.00 hod.

OFC 014 Vinosady bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-RS čl.3.4

c/ termín dohrávky stretnutia / nehralo sa pre chorobnosť hráčov /

PRMA8.kolo: JakubovSološnica 30.10. o 10.30 hod.

Zmeny termínov stretnutí upravené v ISSF.

d/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomtoročníku 2016/2017  organizujeme Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov aprípraviek ,, O Pohár predsedu BSK.

Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,,

prípravky: /ročník 2006 a mladší/ hala pri ZŠ v Tomášove. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2016, január a február 2017,

Termíny stretnutí

st. žiaci – 4.12.,11.12.,18.12.2016,15.1., 22.1.,29.1. a 5.2.2017 /nedeľa/,

ml. žiaci – 3.12., 10.12. 2016, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.2017 /sobota/

prípravky – 17.12.,18.12. 2016,15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,12.2., 19.2.2017 – finálová časť /SO-NE/.

Štartovný vklad na 1 družstvo je  100,-.

 Prihlášku do ZHL BFZ mládeže a doklad o zaplatení štartovného vkladu  je povinné doručiť na matriku BFZ ( p. Pavel Príkopa) do 13.11. 2016 .

 Prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/ , alebo www.futbalbfz.sk/ŠTK/KM/.

Termín finálovej časti ZHL BFZ st. a ml. žiakov 18.2.2017 /sobota/ hala Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a delegátov BFZ: 25.-26.2.2017 (rozhodcovia), 4.-5.3.2017 (delegáti stretnutí a pozorovatelia rozhodcov).

Oznamuje termín seminára frekventantov programu Talent – Mentor 26.-27.11.2016 v Senci.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (22.-23.10.):

Srna – záznam rozhodcu v zápise o stretnutí nie je určený na vyjadrenie nesúhlasu s hodnotením PR (nedostatok v stretnutí 12. kola S4BA Rusovce – Viničné);

Franek – v pravidle XII., časť A sa neuvádza stiahnutie súpera medzi priestupkami, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop.

Neodovzdané DVD zo stretnutí: S3BA – PŠC Pezinok (9. kolo), FC Malacky (9. a 10. kolo);. Uvedené kluby odstupuje  na riešenie DK.

Pozýva na zasadnutie dňa 28.10. M. Martišku, P. Patiho Nagya, J. Strapeka a D. Štofika.

Ospravedlnenia: Krčová 4.-6.11.; Olša 4.-5.11.; Hudy 6.11.; Franek 11.-22.11.; Laciňák 9.-21.11.; Kica od 26.10.; Budáč 29.-30.10. (oneskorene, nerešpektovanie pokynov pre ospravedlňovanie sa).

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, P. Bútor (7)

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2004)
na družobné dvojstretnutie BFZ – Juhomoravský krajský futbalový zväz stredu 03.11.2016 o 11:00 hod. Štadión FK Rača Bratislava, Černockého ul.

Hráči:

Janko HLPKA MŠK Iskra Petržalka Marián FENDEK MŠK Iskra Petržalka

Branislav ČOMOR FKM Karlova Ves Filip TARANA FK Inter Bratislava

Krištof HORVATH FKM Karlova Ves Adam KLIMEK FK Inter Bratislava

Samuel ZAHUMENSKÝ FKM Karlova Ves Oliver VAJDA FKM Karlova Ves

Matthew AIDI FK Inter Bratislava Samuel SRPON FKM Karlova Ves

Adam TITKA MŠK Iskra Petržalka Oliver BARKOL MŠK Senec

Adam KESZENCZE FK Rača Michal POLČÁK MŠK Senec

Tomáš Juraj VAŠKO MŠK Senec Viliam DOVALOVSKÝ MŠK Senec

Dávid ŠMILŇÁK SDM Domino Oliver Lednár FKM Karlova Ves

Alex RUSŇÁK NMŠK 1922 Filip MURGÁČ MFK Rusovce

Peter GABURA FK Rača Goran PILINSKÝ FK Rača

Alex DIONÝZ ŠK Vrakuňa Alan KUBASNY MFK Záhorská B.

Náhradníci:

 Jozef LORENZ SDM Domino Patrik DURICA ŠK Žolík Malacky

Sebastián POLAK FK Inter Bratislava Andrej TULLALA FK Inter Bratislava

Marko TRUSINA FK Rača

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je stredu 03.11.2016 o 09:30 hod. na štadióne FK Rača. Predpokladané ukončenie je plánované po spoločnom obede cca. o 14:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Švihoríkovi – 0908 425 109.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA JE ZÁROVEŇ OSPRAVEDLNENÍM NOMINOVANÝCH HRÁČOV PRE POTREBY ŠKOLY.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003) na prípravný zápas s výberom JmKFS dňa 02.11.2016 (streda) o 11:30 hod. v Bratislave na ihrisku FK Rača, Černockého ulica.

Hráči:

Richard HEČKO ŠK Slovan BA Arthur J.PODZÁMSKYŠK Slovan BA

Filip ZÁMEČNÍK ŠK Slovan BA Alex LOVÁS ŠK Slovan BA

William VESELÍK ŠK Slovan BA Anton TUHÝ SDM Domino

Rudolf BOŽIK ŠK Slovan BA Stanislav TURČÁNIK FK Inter BA

Stanislav MATELEHA FK Inter BA Matej NEMEC FK Inter BA

Tobias ČONGRÁDY FK Inter BA Samuel HASOŇ FK Inter BA

Maximilián MAJERNÍK FKM K. Ves Adam CHRUPKA FK Inter BA

Matúš KOSEČEK FKM K. Ves Matúš TUPÝ FC Petržalka ak.

Dominik VÉGH FC Petržalka ak. Peter ŠUPLATA MŠK Senec

Náhradníci:

Matúš Tobias VICIAN ŠK Slovan BA Filip NOVAKOV ŠK Slovan BA

Marek MYDLA ŠK Slovan BA Martin MAKUCH FKM K. Ves

Maxim BODNÁR ŠK Slovan BA Róbert SZITÁS FC Petržalka ak.

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 02.11.2016 o 11:30 hod. na štadióne FK Rača Bratislava, Čenockého ulica. Prípravný zápas začína o 12:45. Predpokladané ukončenie zrazu bude okolo 14:30. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. NOMINÁCIA JE ZÁROVEŇ OSPRAVEDLNENÍM NOMINOVANÝCH HRÁČOV PRE POTREBY ŠKOLY.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Október:

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

November:

2.10.2016 PZ – Výber BFZ – JmKFS (Rača) U13, U14 BFZ

6.-7.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

9.11.2016 PZ – JmKFS – Výber BFZ ( V. Pavlovice)  U15 BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ

19.-20.11.2016 TU – Seniori BFZ (Tatranská Lomnica) seniori BFZ

24.11.2016 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie (ZS) BFZ

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu      U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie (ZS)       BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu U12        BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI